Најава: Трибина во Тетово „Основање на Национален младински совет“

Ни претставува огромно задоволство да Ве поканиме на шестата по ред јавна дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘, која ќе се одржи на ден 16.04.2013 (вторник), во Малата сала при Домот на културата-Тетово, со почеток од 12:00 часот. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор како и релевантните државни институции.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 39 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание. Од овие причини, веруваме дека Вашето присуство е од непроценлива важност за функционирањето и успешноста на процесот, како и за изградба на легитимитетот на еден постојан Национален Младински Совет.

________________________________________________________

Kemi nderin dhe kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në debatin publik me temë: “Themelimi i Këshillit Rinor Kombëtar”, i cili do të mbahet më datë 16.04.2013 (e martë) në Sallën e I.N. “Teatri i Tetovës” – Tetovë, nga ora 12:00. Evenimenti paraqet prezantim të punës së Këshillit Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar, me qëllim të nxisë dhe hap debate rreth punës së deritanishme. Të ftuar në debatin publik janë përfaqësues të sektorit joqeveritar, institucione relevante shtetërore.

Këshilli Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar është trup i përbërë nga 16 organizata rinore, i cili u formua përgjatë realizimit të ditëve të rrjetëzimit rinor në Dojran, prej 25-28.10.2012. Në këtë eveniment morën pjesë 39 organizata rinore dhe organizata për të rinjtë, të cilat bashkërisht vendosën strukturë-propozuese fillestare për Këshillin e ardhshëm. Këshilli Iniciues morri mandatin për ta zhvilluar dhe përsosur, njëkohësisht të organizoj Kuvendin Тhemelues.

Qëllimi i debateve të ardhshme publike është dëgjimi i kritikave konstruktive dhe propozimeve nga të gjithë aktorët të cilët do të jenë të involvuar në Këshillin Rinor Kombëtar. Këshilli Iniciues, si trup koordinues, do t’i mbledh dhe inkorporoj mendimet nga debatet në propozim-dokumentet të cilat do t’i paraqiten në fund Kuvendit Themelues. Nisur nga këto shkaqe, besojmë se prania Juaj është tepër e rëndësishme për funksionimin e suksesshëm të procesit, si dhe ndërtimit të legjitimitetit të përhershëm të Këshillit Rinor Kombëtar.

Најава: Трибина „Евтини студентски приказни“

Младински образовен форум (МОФ) ве поканува да присуствувате на престојниот студентски настан на тема „Евтини студентски приказни“, кој ќе се одржи на 17.04.2013 (среда) на факултетот за Земјоделски науки и храна, во 12 часот.

На „Евтини студентски приказни” ќе се одржи јавна дискусија на тема „Студентско организирање“, на која како панелисти ќе говорат Самоил Малчевски (поранешен претседател на СПУКМ), Мирослава Симоновска (новинар во Фокус и ПлусИнфо) и Мартин Алексовски (претставник од МОФ). Посебно место во дискусијата ќе и се даде и на самата публика, која ќе може да ги образложи нејзините ставови и мислења.

На настанот ќе биде прикажан документарн филм за студентското организирање во Македонија. Дополнително, ќе бидат презентирани повеќе можни модели за студентско организирање, со можност за нивно коментирање, дополнување, како и предлагање на нови модели од страна на публиката.

Линк до ФБ настан

Најава: Трибина во Струмица „Основање на национален младински совет“

Ни претставува огромно задоволство да Ве поканиме на јавната дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘, која ќе се одржи на ден 10.04.2013 (среда), во просториите на Дом на АРМ (мала сала) – Струмица, со почеток од 11:00 часот. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор како и релевантните државни институции.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание. Од овие причини, веруваме дека Вашето присуство е од непроценлива важност за функционирањето и успешноста на процесот, како и за изградба на легитимитетот на еден постојан Национален Младински Совет.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 36 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание. 

Линк до ФБ настан

Најава: Трибина во Битола „Основање на национален младински совет“

Ни претставува огромно задоволство да Ве поканиме на четвртата по ред јавна дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘, која ќе се одржи на ден 05.04.2013 (петок), во просториите на Младински културен центар – Битола, со почеток од 12:00 часот. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор како и релевантните државни институции.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание. Од овие причини, веруваме дека Вашето присуство е од непроценлива важност за функционирањето и успешноста на процесот, како и за изградба на легитимитетот на еден постојан Национален Младински Совет.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 39 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание. 

[Трибина] Евтини студентски приказни – Правен факултет, Скопје

Младински образовен форум (МОФ) ве поканува да присуствувате на претстојниот студентски настан на тема „Евтини студентски приказни“, која ќе се одржи на 03.04.2013 на Правен факултет – Скопје (амф.3), во 13 часот.

На „Евтини студентски приказни“, за прв пат ќе биде промовиран документарниот филм за студентското организирање во Македонија. Дополнително, ќе бидат презентирани повеќе можни модели за студентско организирање, со можност за нивно коментирање, дополнување, како и предлагање на нови модели од страна на публиката.

На настанот ќе се одржи и јавна дискусија на тема „Студентско организирање“, на која како панелисти ќе говорат претставник од МОФ и Џенур Исени (МПФ), а посебно место во дискусијата ќе и се даде и на самата публика, која ќе може да ги образложи нејзините ставови и мислења.

Продолжува консултативниот процес за основање Национален младински совет

На четирите јавни дискусии одржани во февруари и март во Скопје, Куманово, Велес и Штип над 200 млади ги дадоа своите предлози и мислења за тоа како треба да изгледа Националниот младински совет. Иницијативата за основање Национален младински совет продолжува со јавните дисусии во уште 5 други градови во Македонија. Овој процес ќе заврши со организирање на основачко собрание на Националниот младински совет на Република Македонија во јуни оваа година.

„Ова е иницијатива за формирање платформа која понатаму треба да разговара и преговара со институциите за донесување Национална стратегија за млади. Генерално, кај младинските организации постои потреба од формирање вакво претставничко тело и постои поддршка од самите организации“ –  појасни Ивана Давидовска од Центарот за меѓукултурен дијалог на јавната дискусија во Куманово.

„Крајно време е паролата дека младите се иднината да се преформулира во парола младите се сегашноста. Од она што успеавме да го нотираме до сега мислам дека младите и не се толку неактивни и летаргични како што се претставувани насекаде. Можеби нашиот глас не се слуша насекаде, но од досегашните трибини видовме дека младите се желни за акција, сакаат да направат нешто и да го оформат овој совет кој ќе биде мостот до институциите“, рече Дамјан Николовски од Црвен крст на јавната дискусија во Велес.

Даниел Калајџиески од Х.Е.Р.А смета дека со ваквата иницијатива се оди чекор понапред, преку Национален младински совет организациите ќе имаат пристап кон институциите, а од друга страна самите институции ќе имаат партнер во вакво тело при решавања проблеми и прашања кои се однесуваат на младите.

Најава: Трибина во Штип „Сложни млади совет прават“

На ден 26.03.2013 (вторник), во банкет салата – хотел Оаза Штип, со почеток од 12:00 часот ќе се одржи третата по ред јавна дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор, релевантните државни институции, како и претставници од повеќето амбасади и конзулати во РМ.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание. Од овие причини, веруваме дека Вашето присуство е од непроценлива важност за функционирањето и успешноста на процесот, како и за изградба на легитимитетот на еден постојан Национален Младински Совет.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 39 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание. 

Вредноста на факултетската диплома предмет на дебата помеѓу студентите

На 15 март 2013 година со почеток во 13.00 часот на Филозофскиот факултет се одржа јавна дебата на тема: „Овој дом верува дека факултетската диплома ја губи својата вредност“. На јавната дебата за вредноста на факултетската диплома говореа дебатерите од дебатниот клуб на Филозофскиот факултет, како и проф. д-р. Владимир Трајковски како гостин-говорник, професор на Филозофскиот факултет и одговорен за спроведување на Еразмус програмата.

Дебатата започна со обраќање на професорот Трајковски кој во својот говор наведе повеќе причини за своето лично  верување дека факултетската диплома навистина ја губи својата вредност. Помеѓу другото, тој наведе дека во Македонија се повеќе луѓе се здобиваат со факултетска диплома, што ја доведува во прашање нејзината вредност, како и вредноста на магистерските и докторските студии. Воедно, професорот Трајковски ја критикуваше вредноста на дипломата  на пазарот на трудот, како и знаењето и подготвеноста за работа со која се здобиваат студентите.

IMG_4546Дебатерите дебатираа според форматот Британска парламентарна дебата, поделени во четири тимови од кои два ја застапуваа поставената теза, додека другите два ја напаѓаа. Од страна на дебатерите, дебатата ја отворија Ана Ристевска и Надица Зографска од тимот на првата влада кои говореа за хиперинфлацијата на дипломи и за фактот дека поголемо влијание за вработување има партиската книшка отколку факултетската диплома. На тоа одговори тимот од првата опозиција, составен од Милка Геровска и Даниел Матракоски, истакнувајќи го фактот дека дури и партиската книшка да игра поголема улога, сепак во голем број од огласите за работа задолжително се бара завршено високо образование. Дополнително го бранеа ставот дека веќе не смее да се потпираат младите само на дипломата, туку дека треба да бидат пофлексибилни и динамични и самите да пронајдат начини за вработување.

На втората маса, тимот од Максим Никифоровски и Петар Чурич од позиција на втора влада зборуваа критериумите според кои ја мериме вредноста на дипломата – дали е тоа колкава плата може да донесе или знаењето со кое се здобиваат студентите на факултетите, посочувајќи на намалениот квалитет на знаење кое се пренесува со дипломата. Спротивно на ова, Елвис Бајрам и Никола Серафимов во тимот на втора опозиција тврдеа дека дипломата не може да ја изгуби својата вредност бидејќи никогаш и ја немала и дека од секогаш се гледале и останати квалитети или способности при вработување.

IMG_4522

Во дискусијата која се случуваше по дебатата, дел од присутните изјавија дека најголем проблем со вредноста на дипломата имаат студентите на општествените науки бидејќи нивната диплома потешко се материјализира надвор од државата, наспроти големата побарувачка на пазарот на труд за студенти од природни и технички науки. Исто така, публиката посочи на тоа дека донекаде вината за неповолната ситуација во која се наоѓаат студентите не треба секогаш да се бара кај факултетот и факултетскиот кадар, но и кај студентите кои прават малку за збогатување на сопственото студирање.

Оваа дебата е дел од активностите на дебатниот клуб на Филозофскиот факултет, кој е соработка помеѓу Филозофскиот факултет и Младински образовен форум, како дел од проектот Дебатирај Академски.

Најава: Овој дом верува дека факултетската диплома ја губи својата вредност

Дебатниот клуб на Филозофскиот факултет ве поканува на јавна дебата на тема „Овој дом верува дека факултетската диплома ја губи својата вредност.“ Дебатата ќе се одржи во салата за состаноци на Филозофскиот факултет, во петок, 15 март со почеток во 13.00 часот.

На дебатата воведен говор ќе одржи координаторот за Еразмус програмата на Филозофскиот факултет, проф. д-р. Владимир Трајковски.

Покрај воведниот говор на проф. Трајковски и говорите на дебатерите, шанса за дискусија и прашања ќе има и публиката која ќе ја следи дебата. Доколку ве интересира темата и имате свое мислење кое сакате да го споделите, повелете на дебата.

Дебатниот клуб  при Филозофскиот факултет е поддржан од Младински образовен форум.

Најава: Трибина во Велес – Сложни млади совет прават

Иницијативниот одбор за основање на Национален младински совет на Република Македонија ви ја најавува третата по ред јавна дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘, која ќе се одржи на ден 15.03.2013 (петок), во просториите на Ликовниот салон – Велес, со почеток од 12:00 часот. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор, релевантните државни институции, како и претставници од повеќето амбасади и конзулати во РМ.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 39 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание.

_________________________________________________________________________________________

Të nderuar,

Kemi nderin dhe kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në debatin publik me temë: “Themelimi i Këshillit Rinor Kombëtar”, i cili do të mbahet më datë 15.03.2013 (e premte) në hapësirat e Galerisë së Arteve – Veles, nga ora 12:00 . Evenimenti paraqet prezantim të punës së Këshillit Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar, me qëllim të nxisë dhe hap debate rreth punës së deritanishme. Të ftuar në debatin publik janë përfaqësues të sektorit joqeveritar, institucione relevante shtetërore dhe përfaqësues nga ambasadat dhe konsullatat e Republikës së Maqedonisë.

Këshilli Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar është trup i përbërë nga 16 organizata rinore, i cili u formua përgjatë realizimit të ditëve të rrjetëzimit rinor në Dojran, prej 25-28.10.2012. Në këtë eveniment morën pjesë 39 organizata rinore dhe organizata për të rinjtë, të cilat bashkërisht vendosën strukturë-propozuese fillestare për Këshillin e ardhshëm. Këshilli Iniciues morri mandatin për ta zhvilluar dhe përsosur, njëkohësisht të organizoj Kuvendin  Themelues.

Qëllimi i debateve të ardhshme publike është dëgjimi i kritikave konstruktive dhe propozimeve nga të gjithë aktorët të cilët do të jenë të involvuar në Këshillin Rinor Kombëtar. Këshilli Iniciues, si trup koordinues, do t’i mbledh dhe inkorporoj mendimet nga debatet në propozim-dokumentet të cilat do t’i paraqiten në fund Kuvendit Themelues. Nisur nga këto shkaqe, besojmë se prania Juaj është tepër e rëndësishme për funksionimin e suksesshëm të procesit, si dhe ndërtimit të legjitimitetit të përhershëm të Këshillit Rinor Kombëtar.