Се извинуваме, веб страницата е моментално недостапна поради одржување а пристапот до содржините е ограничен. Ве молиме посетете не наскоро. Во меѓувреме за новите информации можете да се информирате на нашата Фејсбук страница.
Тимот на МОФ.

Контакт и МОФ Центри


Здружение на граѓани „Младински образовен форум“
Адреса: ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
Телефон: 02 3139 692
Факс: 02 3114 412
Мејл: info@mof.org.mk

МОФ стаф:

Извршен директор

Дона Костуранова  dona_kosturanova@mof.org.mk

Претседател

Сандра Анастасовска  sandra_anastasovska@mof.org.mk

Административен директор

Александра Груевска  aleksandra_gruevska@mof.org.mk

Административен асистент

Весна Трајковиќ  vesna_trajkovik@mof.org.mk
Илина Поп Христова ilina_pophristova@mof.org.mk

Дебатна програма

Програмски координатор
Теодора Столевска  teodora_stolevska@mof.org.mk
Програмски асистент
Стефани Спировскa  Stefani_spirovska@mof.org.mk
Проектен координатор
Дејан Ризински dejan_rizinski@mof.org.mk

Учиме право програма

Програмски координатор
Димитар Низамовски – dimitar_nizamovski@mof.org.mk
Програмски асистент
Мартин Лазаревски – martin_lazarevski@mof.org.mk

Програма за Истражување, анализа и креирање младински и образовни политики

Проектни координатори
Мартина Илиевска – martina_ilievska@mof.org.mk
Александра Филипова – aleksandra_filipova@mof.org.mk

Програма за Младински активизам

Програмски координатор
Бојана Низамовска  bojana_nizamovska@mof.org.mk
Програмски асистент
Сања Стефановиќ  sanja_stefanovik@mof.org.mk

Национален координатор на МедиаАрт клубови
Марија Грујовка, marija_grujovska@mof.org.mk

Локален координатор на МедиаАрт клубови Скопје
Ивона Кузмановска, ivona_kuzmanovska@mof.org.mk

Радио МОФ

Координатор на Радио МОФ

Петар Антевски
petar_antevski@mof.org.mk
Новинар и уредник
Бојан Шашевски
bojan_shashevski@radiomof.mk
Новинарка
Емилија Петреска
emilija_petreska@radiomof.mk
Новинарка
Стефанија Тенекеџиева
stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk
Новинар
Даниел Евросимоски
daniel_evrosimoski@radiomof.mk
Новинарка и уредничка
Јасмина Јакимова
jasmina_jakimova@mof.org.mk
Радио и стрим техничар
Добромир Алексиќ
dobromir_aleksik@mof.org.mk
Радио и стрим техничарка
Ана Марија Милојевиќ
anamarija_milojevic@mof.org.mk

Управен одбор:

Ана Попризова
Вилдан Дрпљанин
Дамир Незири
Кирил Арсовски
Марјан Забрчанец
Фари Хисени

МОФ Центри:

МОФ центар Тетово

Координатор
Маја Петровска  maja_petrovska@mof.org.mk
МОФ центар – Струга (партнер: Здружение за развој и активизам “Аква”)
Координатор
Славица Јовческа slavica.jovcheska@gmail.com
МОФ центар – Дебар (партнер: Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар)
Координатор
Гоце Љубиновски  gljubinovski@sonet.com.mk
МОФ центар – Кичево (партнер: Центар за развој на заедницата – Кичево)
Координатор
Арбен Ристеми  aristemi@gmail.com
МОФ центар – Битола (партнер: МКЦ Битола)
Координатор
Марија Мерковска  marija_bt_90@yahoo.com
МОФ центар – Велес (партнер: Фондација за локален развој и демократија „Фокус“)
Координатор
Дејан Ристов  ristov_dejan@yahoo.com
МОФ центар – Куманово (партнер: Центар за меѓукултурен дијалог)
Координатор
Магдалена Маневска manevska.magdalena@gmail.com
МОФ центар – Кратово (партнер: Регионален Центар за одржлив развој)
Координатор
Јасмина Давитковска  jasmina.davitkovska@gmail.com
МОФ центар – Неготино (партнер: Центар за развој на заедницата)
Координатор
Емилија Андонова crsd1234@gmail.com
Други партнери
Американско катче – Скопје
Координатор
Олгица Ѓорѓиевска  acskopje@yahoo.com
Асистент Координатор
Кренар Ќоку  acskopje@yahoo.com