Насилство кај средношколци

Краток опис: Истражувањето “Насилство помеѓу учениците од средно училиште“ е спроведено во периодот од февруари до април 2014 година, на примерок од 2472 испитаници. Целта на истражувањето беше да се испита во колкава мера е застапено насилното однесување помеѓу учениците од средните училишта во Македонија, во каква форма се јавува и дали постои разлика во прикажувањето на насилството во средини со хомогена и хетерогена етничката структура. Оваа анализа содржи обработка на добиените резултати од истражувањето, обработувајќи го искуството на средношколците со насилство во училиште, семејство, место на живеење, партнерски релации, како и анализа на факторите кои се поврзуваат со насилното однесувње помеѓу учениците од средно училиште.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Главен истражувач: Моника Божиноска

Асистент истражувач: Никола Демарџиев

Уредник: Марија Мирчевска

Издадена: 2014 година

Преземи анализа на македонски и албански јазик

Сподели