Проекти

Тековни проекти

 

Youth Expression Project

Проектот за младинско информирање е спроведувам од Младински образовен форум во партнерство со Младински сојуз – Крушево и Центар за балканска соработка Лоја, а финансиран од IPA Civil Society Facility на Европската Унија.

Проектот за младинско изразување е креиран во насока на поттикнување и општествено активирање на младите преку низа активности, кампањи и обуки наменети за нив. Дополнително, проектот отвора простор за градење на капацитетите на граѓанските организации во полето на слобода на изразување. Проектот се реализира од 1 јануари 2018 до 30 јуни 2020.

 

Младинска ангажираност

Проектот Младинска ангажираност е реализиран од МОФ во соработка со Фондација Отворено општество Македонија. Дванаесетмесечиот проект кој се спроведува во 2018 цели да постигне унапредување на образованието за градење активни граѓани преку наставните програми за средно образование со вклучување на активности за дебата и право во училиштата и мониторинг на образовните и  младинските реформе и да обезбеди  поддршка за младински акции за локален активизам, слобода на информирање и изразување. Активностите во рамки на проектот вклучуваат предавања во клубови, локални младински акции, мониторинг на образовни и младински политики и јавно информирање преку Радио МОФ.

 

Civica Mobilitas

Civica Mobilitas е програма за поддршка на граѓанското општество која започна да се спроведува во октомври 2014 година и ќе трае до септември 2018 година. Програмата е реализирана од Македонски центар за меѓународна соработка. Civica Mobilitas го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени. МОФ е грантист на програмата Civica Mobilitas во периодот 2016 – 2018 година и преку програмата работеше на внатрешен развој, активности за членовите, обуки за тренери и организација на настани како Станица: Студентска и дебатни првенства.

 

USAID Youth Ethnic Integration Project

Целта на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е подобрување на меѓуетничката интеграција преку овозможување на позитивни интеракции меѓу младите луѓе од различно етничко потекло на ниво на училиште и на ниво за заедница и негување на демократски и граѓански вредности и однесувања, како и волонтерски практики меѓу младите. За повеќе информации, посетете ја страницата: http://www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/.

 

Balkan Debate Academy: Debating Towards Cooperation

Проектот Балканска Дебатна Академија: Дебатирање за соработка е реализиран од МОФ, а поддржан од Регионалната канцеларија за младинска соработка (Regional Youth Cooperation Office – RYCO). Партнери на проектот се Open Communication од Србија,  Debate Center од Косово и Center of Cultivation Dialogue од Босна и Херцеговина.  Главна активност во проектот е организирањето на Balkan Debate Academy во Македонија, на која ќе учествуваат претставници од сите организации. Секоја од организациите вклучена во проектот организира предавања и јавни дебати.

 

Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија

Носител на проектот Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија е Коалиција СЕГА со поддршка од Фондацијата Песталоци. Проектот е реализиран во партнерство со Младински образовен форум (МОФ) и Првата детска амбасада во светот Меѓаши и во соработка со Министерството за образование и наука.

Оваа иницијативоја произлегува од утврдената потреба за законско регулирање на ученичкото учество во образовниот систем за да се придонесе кон подобрен квалитет на живот на средношколците и развивање на нивните демократски капацитети и активно граѓанство.

 

Креирање на студентската потрошувачка кошничка

Проектот подразбира креирање на студенска потрошувачка кошничка го реализираат во партнерство Младински образовен форум и Здружение на млади истражувачи и аналитичари (ЗМАИ) со поддршка од Фондација Отворено општество. Целта на овој проект е утврдување на потрошувачка кошничка за студентите вo Македонија и обезбедување на точна и прецизна информација за висината на реалните трошоците на студентите кои што студираат на државните универзитети во Македонија и нивиот животен стандард.

 

Студентски собранија онлајн

Проектот Студентски собранија онлајн е реализиран од МОФ, а реализиран во соработка со Demoracy Lab преку проектот Peace Tech Exchange поддржан од Амбасадата на САД. Преку овој проект, МОФ цели да ја зголеми демократичноста, плурализмот и информираноста за претстојните студентски избори во Македонија низ креирање на онлајн платформа.

 

Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата
Проектот „Хисторија, историја, повјест – лекции за сегашноста“ е лансиран во 2015 година од страна на Куќата на Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од Хрватска (Хрватска образовна и развојна мрежа за еволуција на комуникацијата – ХЕРМЕС), Босна и Херцеговина (Младинска иницијатива за човекови права – YIHR и Хуманост во акција – HIA), Србија (Отворена комуникација – ОК) и Македонија (Младински образовен форум – МОФ)
Проектот има за цел да подигне свест и да покрене дискусија за скорешната историја на национализам, ексклузија, предрасуди, дискриминација во регионот и да промовираме дебата и дијалог за нашето заедничко минато. Исто така, сакаж да промовираж критичко мислење за историски настани и нивното значење за современи предизвици, како и да инспирира историско образование кое е интердисциплинарно граѓанско образование.
Повеќе информации за проектот може да се најдат на:  http://historijaistorijapovijest.org

 

Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество

Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и искуството на алумни стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија немаат можност да прават истражувања и истражувачка академска работа поради ограничени ресурси – финансиски и менторски. Недостасуваат податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието, што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на алумни стипендистите, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да придонесат во креирање на квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија. Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања кои беа менторирани од алумни стипендистите на Фондациите отворено општество и други искусни истражувачи.

 

Приказните на бегалците

Проектот Приказните на  бегалците  е имплементиран од Младински образовен форум со поддршка од проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија“. Проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија“ е воспоставен од German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), а управуван од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проектот вклучува креирање на претстава од театарската група Кунстверкштат и изработка на едукативни емисии и прилози на Радио МОФ.

 

Човекови права низ општествени движења

Младинскиот образовен форум, во соработка со новинари на Радио МОФ, работеше на четири документарни филмови, чија цел е да ги овековечат овие четири значајни движења, да ги архивираат за да не останат заборавени, но и да поттикнат во иднина погласно и послободно граѓанско општество. Во нив се документирани искуствата, сеќавањата и животите на значајни членови на овие движења.

Проектот е финансиран од Европската унија, преку програмата за мали грантови „Заштита на медиумската слобода и слободата на изразување во Западен Балкан“, имплементирана од Асоцијацијата на хрватски новинари, како дел од регионалниот проект на Регионалната платформа на Западен Балкан за Заштита на слобода на медиумите и безбедност на новинарите. Проектот го спроведуваат шест регионални новинарски здруженија – Асоцијацијата на независни новинари на Србија (IJAS), Асоцијацијата на новинари на Босна и Херцеговина (BHJ), Асоцијацијата на хрватски новинари (CJA), Асоцијацијата на новинари на Косово (AJK), Здружението на новинари на Македонија (AJM) и Синдикатот на медиуми на Црна Гора (TUMM).

Сподели