Повик за учесници за Младинска академија 2019 

Младински образовен форум објавува повик за учесници за Младинската академија 2019 која ќе се одржи од 12 – 16 август 2019 г. во Хотел Истатов, Дојран. На деветтата по ред академија учесниците ќе можат да се запознаат со начините за активно вклучување во својата средина со цел да бидат дел од социјалните промени на локално и национално ниво, но и да уествуваат во креирањето на првата национална младинска декларација.

Програмски, академијата ќе опфати содржини кои кај младите ќе пренесат знаења од областа на слобода на изразување, општествени случувања и граѓански права, младински активизам и застапување за младинските интереси. Темите кои ќе бидат опфатени преку предавањата се аргументација, средношколски и младински права, креативен активизам, нови медиуми и младинско застапување. Летната академија ќе обезбеди учество за 100 апликанти од: Скопје, Тетово, Велес, Куманово, Битола, Струга, Прилеп или Крушево.

Заинтересираните можат да се пријават на следниот линк најдоцна до 30-ти јуни 2019 г. Избраните кандидати ќе бидат известени најдоцна 12-ти јули преку е-маил за деталите околу сместувањето и превозот.

Во рамки на академијата ќе се работи на првата младинска декларација документ кој ќе ги доближи младите до работата на инситуциите, но уште поважно, ќе гарантира нивно вклучување во процесите на креирање политики кои се однесуваат на младите. На крајот од академијата, учесниците ќе треба да изградат механизам за промоција на овој документ и негово презентирање пред носителите на одлуки.

Младинската академија преставува збир од активизам, образование, пријателство и создавање на социјална промена, а се организира преку „Проектот за младинско изразување“, со поддршка на Град Скопје. Проектот е финансиран од Европската Унија.

За повеќе информации, заинтересираните учесници може да не контактираат на akademija@mof.org.mk или 02 3139 692.


Forumi Arsimor Rinor (FAR) do të organizojë Akademinë verore 2019 gjatë periudhës nga 12 – 16 gusht 2019 në Hotel Istaotov, Dojran. Në akademinë verore të nëntë me radhë, pjesëmarrësit do të mund të njoftohen me mënyrat e përfshirjes aktive në mjedisin e tyre, me qëllim të jenë pjesë e ndryshimeve sociale në nivel lokal dhe nacional, por edhe të marrin pjesë në krijimin e deklaratës së parë rinore nacionale.

Nga aspketi programor, akademia do të përfshijë përmbajtje të cilat te të rinjtë do të bartin njohuri nga fusha e lirisë së shprehjes, ngjarje shoqërore dhe të drejtat e qytetarëve, aktivizëm rinor dhe përfaqësim të interesave rinore. Temat që do të përfshihen nëpërmjet ligjëratave janë argumentimi, të drejta të nxënësve të shkollave të mesme dhe të drejtat e të rinjve, aktivizëm kreativ, media të reja dhe përfaqësim rinor. Akademia verore do të sigurojë pjesëmarrje për 100 aplikues nga: Shkupi, Tetova, Velesi, Kumanova, Manastiri, Struga, Prilepi ose Krushevë.

Të interesuarit mund të paraqiten në këtë link më së voni deri më 30 korrik 2019. Kandidatët e zgjedhur do të njoftohen më së voni deri më 12 qershor, nëpërmjet e-mailit për detajet rreth akomodimit dhe transportit.

Në kuadër të akademisë do të punohet në lidhje me të drejtat e deklaratës rinore, dokument i cili do t’i afrojë të rinjtë drejt institucioneve, por edhe më me rëndësi, do të garantojë përfshirjen e tyre në proceset e krijimit të politikave të cilat u referohen të rinjve. Në fund të akademisë, pjesëmarrësit do të duhet të ndërtojnë mekanizëm për promovim të këtij dokumenti dhe prezantimin e tij para vendimmarrësve.

Akademia rinore paraqet shumë të aktivizmit, arsimit, miqësisë dhe krijimit të ndryshimit social, ndërsa organizohet nëpërmjet projektit për shprehje rinore, me mbështetjen e Qytetit Shkup. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.

Për më tepër informacione, pjesëmarrësit e interesuar mund të na kontaktojnë në akademija@mof.org.mk ose 02 3139 692

Сподели