ВЕБИНАР – Пандемии: први знаци за промените на животната средина кои следуваат

Вебинарот се обиде да ги потенцира проблемите кои се закануваат на животната средина и се
стреми кон подигнување на свесноста кај младите за овој значаен сегмент од целокупното
општество. По завршувањето на предавањето, учесниците имаа можност да фотографираат
одредени загадени места, нечист воздух, загадени реки и слично. Тие фотографии се дел од
кампања за зачувување на животната средина и ќе бидат објавени на социјалните мрежи на МОФ.
Дополнително, беше изработено и барање до општина Тетово за чистење смет од фрекфентни
јавни површини во општината.

По речиси една година помината во затворени простори, со минално и ограничено движење,
луѓето започнаа повеќе да ја ценат животната средина. Пандемијата не натера да ја набљудуваме
природата поблиску и повнимателно и почнавме да ја наоѓаме вредноста на здравите екосистеми.
Повразноста на пандемиите со природата е јасна. Колку повеќе ја уништуваме природата толку
повеќе пандемии. Колку повеќе пандемии, толку помалку време да се грижиме за неа.

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.