Анализа и препораки – Екстерно тестирање во училиштата во Македонија

Оваа куса анализа дава преглед на екстерното тестирање и неговата улога во образовниот процес, како и низа препораки изработени од тимот на Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики во рамките на Младински образовен форум.

Анализата е изработена врз основа на меѓународни и домашни документи, консултација со професори и ученици и следење медиумски објави за спроведувањето на екстерното тестирање за учебната 2012/2013 година.

Документот опфаќа пет целини:

1. Постигнувања на Македонија на меѓународните тестирања за образование;

2. Цели на екстерно тестирање (компаративен преглед);

3. Правна рамка за спроведување на екстерното тестирање во РМ (недоследности и пропусти);

4. Технички предизвици во имплементацијата и можни ефекти;

5. Препораки за унапредување на екстерното тестирање;

Линк за преземање

Сподели