Анализа на студентското организирање и учество во Македонија

Краток опис: Анализата за студентското организирање и учество во Р.Македонија ги разгледува учеството на студентите во универзитетските и факултетските тела, организациската поставеност и работата на студентските парламенти на државните универзитети во Скопје, Битола, Штип, Тетово и Охрид. Публикацијата ги дискутира и формите на организирање на факултетите во Македонија , и европските практики. Во изданието се приложени препораки за унапредување на системот на студентско организирање во нашата земја.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, Извршен директор на МОФ

Автори: Александра Живковиќ, Марија Мирчевска, Мартин Галевски, Сања Божовиќ, Мартин Алексоски

Издадена: Септември 2014

Линк за преземање: Анализа на студентското организирање и учество во Македонија

Сподели