Антидискриминација во високо образование

АНАЛИЗА НА ДОКУМЕНТИ И НА ПОЛИТИКИ НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  ЗА СТЕПЕНОТ НА ВКЛУЧЕНОСТ НА ПРИНЦИПОТ НА  ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И НА НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

Публикацијата содржи анализа на теренско истражување кое имаше за цел да ја испита перцепцијата на студентите за зачестстеноста и  облиците на дискриминација кои ги искусуваат за време на своите студии, како и степенот на информираност, особено во поглед на мерки на заштита кои им се располагање на студентите доколку се соочат со кршење на нивните права од ваков тип. Анализата опфаќа и анализа на правната рамка, како и компаративен преглед на антидискриминаторски политики во високото образование.

Истражувањето е спроведено во април 2013 година,на популација од 870 испитаници, на следниве 15 факултети во рамките на УКИМ: Градежен факултет, Архитектонски факултет, Стоматолошки факултет, Фармацевтски факултет, Медицински факултет, Економски факултет, Правен факултет, Филозофски факултет, Филолошки факултет, Земјоделски факултет, ПМФ, Педагошки факултет, Машински факултет, ФЕИТ, ФИНКИ.

Издава: Коалиција “Здравствени и сексуални права на маргинализрани групи”

Автори: Наташа Бошкова, Жарко Трајановски

Истражувачи: Моника Божиноска, Александра Живковиќ, Марија Мирчевска, Сања Божовиќ

Изданието е поддржано од Фондации Отворено општество

Линк за преземање

Сподели