Balkan youth danced for EU

Over 50 young people from Macedonia, Montenegro, Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Serbia today in front of the EU InfoCentre in Skopje, trough a dance on the hymn of the European Union “Ode to Joy” sent a joint message to authorities, institutions and EU representatives. The dance steps and the message these young people sent on the day of the European Union was: We celebrate Europe and the European Union!

On the sidewalk in front of the EU InfoCentre, the group of young people, dressed in blue shirts danced and sang, and was a true attraction in the Sunday afternoon.

The goal of their dance was to remind the Macedonian politicians to not stand back from the integration of Macedonian towards the European Union and for the European Union to not stand back from the enlargement on the Balkans.
This dance for EU, as called by the organizers from Youth Educational Forum [YEF], was prepared in the frames of the seminar “Together in EU”, which is a part of the regional project “Provide a good reason for Ex-Yu countries in the EU”, on which representatives from Serbia, Montenegro, Slovenia and Bosnia and Herzegovina took participation. These young people were joined by the members of the Art-Clusters of YEF in Skopje, Tetovo and Stip, as well as young people that showed interest in joining this rare event.

МЛАДИТЕ OД БАЛКАНОТ ТАНЦУВАА ЗА ЕУ
Педесетина млади од Македонија, Црна Гора, Словенија, Босна и Херцеговина и Србија денеска пред ЕУ Инфо центарот во Скопје, преку танц на химната на Европска Унија, „Ода на радоста“ заеднички испратија порака до властите, институциите и претставниците на Европската Унија. Чекорите на танцот и пораката која ја испратија младите по повод денот на Европската Унија беше единствена: Ја славиме Европа и Европската Унија!
Распределени во просторот пред ЕУ Инфо центарот, толпата млади, облечени во сини маици кои заедно играа и пееја, претставуваа вистинска атракција ова неделно претпладне.

Целта на нивниот танц беше да ги потсетат македонските политичари да не отстапуваат од интеграцијата на Македонија кон Европската Унија и Европската Унија да не отстапува од проширување на Балканот.

Овој танц за ЕУ, како што го нарекоа организаторите од Младинскиот образовен форум [МОФ], се подготвуваше во рамките на семинарот „Заедно во ЕУ“, кој е дел од регионален проект „Наведи добри причини за екс-ЈУ земјите во ЕУ“, на кој учество земаа гости од Србија, Црна Гора, Словенија и Босна и Херцеговина. На овие млади им се придружија и млади од АРТ кластерите на МОФ во Штип и Тетово, како и млади од Скопје кои покажаа интерес да се приклучат кон овој несекојдневен настан.

Сподели