Запознајте ги младите истражувачи од Програмата за истражување и застапување на МОФ

Изминатите неколку месеци, 20 млади истражувачи од целата држава беа вклучени во Програмата за истражување и застапување на МОФ, во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности.

Под менторство на 7 ментори спроведоа 4 истражувања на теми од младински интерес, подготвија 6 прашалници што ги одговорија над 500 млади и поднесоа над 100 барања за информации од јавен карактер.  

Добиените информации преку обработка и анализа станаа наоди, а наодите прераснаа во препораки кои наскоро ќе може да ги прочитате во истражувањата на тема: „Користењето на вештачката интелигенциjа во образовниот процес на студентите во високото образование“, „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“, „Последиците од аерозагадување кај малолетни лица од високо загадени подрачја“ и „Информираноста и подготвеноста на студентите да пријават корупција“.

Ви претставуваме дел од младите истражувачи, автори на истражувањето „Финансирање и буџетирање на младите на национално и локално ниво“.


1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Со оглед на посветеноста, времето и потребите согласно мојата тема на истражување, за себе научив дека сум многу трпелив и критичен во анализирањето на добиените одговори од страна на надлежните органи во државата.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

До самата тема односно проблематика дојдовме согласно претходните податоци од страна на Националниот Младински Совет на Македонија за имплементацијата на Законот за млади и младинско учество. Во оваа прилика, ги повикувам младите детално да ја погледнат нашата анализа на тема: „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“ и согласно резултатите, сами да увидат колку нивните градоначалници и Општини, низ Република Северна Македонија, навистина придонеле кон подобрување на севкупниот статус на младите во локалната заедница. Воедно, пред нас се наближуваат и локалните избори, па се надевам дека ќе ги мотивираме и поттикнеме младите во формирањето на своите политички ставови, со цел искористување на правото на глас и нивно влијание во локалната самоуправа.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето.

Забележав дека Општините од источниот и западниот дел на државата имаат исти, па и слични веб страни, со еднакви проблеми и недостапни информации коишто треба законски да им се достапни на граѓаните. 

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Најинтересен ми беше делот на анализирање на одговорите, тука гледаме што е тоа што Општините и го направиле токму за нас младите, иако не можеме да се пофалиме со позитивни одговори, сепак би ги издвоил помалите општини како Босилово и Валандово. Иако тие се доста мали Општини во однос на население, со намален процент на младата популација.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Во оваа прилика, ги повикувам младите да детално да ја погледнат нашата анализа на тема: „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“ и согласно резултатите, сами да увидат колку нивните градоначалници и Општини, низ Република Северна Македонија, навистина придонеле кон подобрување на севкупниот статус на младите во локалната заедница. Воедно, пред нас се наближуваат и локалните избори, па се надевам дека ќе ги мотивираме и поттикнеме младите во формирањето на своите политички ставови, со цел искористување на правото на глас и нивно влијание во локалната самоуправа.

Но, дополнително ова е добар фидбек и брифинг за Општините и нивните челници добро да размислат како ги извршуваат своите законски обврски, а притоа се донесени во склоп на Законот за млади и младинско учество. 

6. Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Истражувањето ни овозможува да воочиме и да пронајдеме одговор за сложените проблеми, дилеми, прашања и предизвици со кои се соочува општеството. Истражувањето помага да се прошири нашето знаење за светот околу нас. Открива нови информации, податоци, теории и сознанија кои придонесуваат за подобрување на условите за живот, којшто придонесува врз креирањето на политиките на различни видови области. Со учество во истражување или да се биде дел од истражувачкиот тим, младите имаат можност да дадат значаен придонес во својата заедница. Без разлика дали преку научни откритија, општествени иновации или креативни идеи, иницијативи, нивните истражувачки напори можат да имаат позитивно влијание врз луѓето околу нив, па и на самите себе. 

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Искрено, доколку некогаш би имал можност да направам истражување во меѓународните односи, тоа би било „Воспоставување на Европско државјанство на нивно на Европа како континент-држава“, по пример на Соединетите Американски Држави, американско државјанство на територија на цел континент. Одсекогаш сум се прашувал зашто постои таква разлика на Европскиот континент, иако генерално гледано ние скоро сите заедно градиме европска култура, вредности, принципи и политики.

1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Со оваа Програма се потврди значењето на истражувањето, особено кога се работи за теми поврзани со младите на кои самите тие можат да дадат свој придонес.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

Учествував во истражувањето околу колку средства предвидуваат локалните самоуправи за младите на годишно ниво. Темата ја одбравме бидејќи е значајна за младите и сакаме да се продлабочи соработката на локалните самоуправи со младите.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

По споделување на прашалник за информираноста на младите околу средствата кои ги предвидуваат локалните самоуправи кој го споделивме и преку ОДАС (www.odas.mk) воочивме дека многу мал дел од младите се запознаени со висината на средствата предвидени за нив.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Одбирањето на темата беше предизвик, бидејќи во моментов има многу актуелни и важни теми за младите на кои треба да се стави акцент и да се спроведат истражувања.

5. За кој е наменето вашето истражување?

Ова истражување е наменето за сите кои сакаат да се информираат за средствата кои ги предвидуваат локалните самоуправи за младите, односно самите млади, пред се, носителите на одлуки и организациите кои се занимаваат со овие теми.

6. Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Најпрво треба да го прочитаат младите за да се информираат за можностите во локалните самоуправи, но треба да им послужи и на самите локални самоуправи и носители на одлуки во продлабочување на соработката со младите.

1.Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Уште повеќе се осигурав дека го сакам истражувањето и дека е одличен начин да се придонесе кон позитивни промени во општеството. Комуникацијата помеѓу членовите на нашиот тим, со менторите но и сите оние кои беа релевантни да ни дадат податоци за нашето истражување, директно ми помогна во развивањето на многу мои вештини.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?Најпрво, од понудените неколку теми за истражување, сите имавме по една или две омилени и најинтересни. По кратка дискусија, планирање и анализа, дојдовме до консензус темата да биде Финансирањето и буџетирањето на младите на национално и локално ниво во Македонија и согласно резултатите, да дојдеме до заклучок до кој степен се имплементираат зацртаните цели за зголемено учество на младите во општеството и носењето на политики.

3.Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

Суштински дел од нашето истражување опфаќаше делот за контактирање на сите општини во Македонија, што вклучува испраќање на официјални барања за искористување на законското право за пристап до информации од јавен карактер. Најинтересно за мене беше да се следи како пристигнуваат информации и одговори, прилично различни, но и фактот што од голем дел на општините не добивме одговор, како и целата анализа и споредба на одговори, за да се дојде до бараните одговори.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Повторно би го издвоил прибирањето на податоци од општините, што беше предизвикувачко само по себе, бидејќи одговорите не секогаш се конкретни за тоа што го бараме и потребна е дополнителна анализа за сите добиени одговори да имаат слични и споредливи податоци.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Примарна цел би биле младите, за да се информираат и да имаат јасна слика за финансирањето на младите, како и формирањето на локалните совети, а преку зголемување на свеста и прикажувањето на различни примери за споредба се поттикнува желбата за критичко размислување и свесност за своите права и можности како нештата може да бидат подобрени, но понатаму и граѓанскиот сектор кој би можел да го користи истражувањето за идни истражувања и лобирања, и секако за сите од локалната и централната власт од очигледни причини. 

6.Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Истражувањето е одлична можност да се развиваат повеќе вештини, да се анализира и да се придонесе во општеството преку самото зголемување на свеста за одредена тема, преку лобирање за одредена реформа или кауза поттикнато со бројки и податоци, или едноставно за класична општествена анализа од статистичка природа што според мене некогаш знае да биде многу интересно и дури забавно да се истражува. Би сакал да ја искористам оваа прилика да ги мотивирам сите млади да бидат активни во општеството и да пишуваат, истражуваат и да се вклучуваат во активности каде би придонеле за тоа нивниот глас да биде слушнат.

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Кога станува збор за истражувањето, морам да признаам дека многу теми ми се интересни и некогаш ми е дури и тешко да се одлучам за што да истражувам или анализирам. Сепак, претпоставувам дека поради мојата академска позадина и интереси во последниот период имам интерес за истражување на теми кои ги вклучуваат младите на регионално или европско ниво, како и да правам компаративна анализа на истите. Тоа е така бидејќи сметам дека многу често имаме поголеми сличности или разлики со младите од другите земји од тоа што го замислуваме и некогаш навистина можеме да учиме едни од други преку различни примери, и секогаш тоа може да придонесе да се анализираат најразлични параметри и влијанија. Како пример можам да го споменам истражувањето за мојата дипломска работа кое беше на тема за Европскиот идентитет, а во иднина би сакал подетално да истражувам на слични теми.

 

 

1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Од Програмата за истражување научив како да спроведувам длабински анализи и критичко размислување, што ми помогна да развијам посилни истражувачки и аналитички вештини. Ова ми овозможи подобро да организирам и презентирам податоци, како и да формулирам аргументи и решенија базирани на емпириски докази.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

Бев дел од истражувањето “Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија”. До темата дојдовме преку анализа на недостатокот на финансиска поддршка и соодветни буџети за младински активности и програми, чие финансирање е предвидено согласно ЗМУМП. Нашето истражување е важно бидејќи помага да се отвори разгледување на потребата од подобро финансирање и поддршка за младите, што е критично за нивниот развој и интеграција во општеството.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

Најинтересниот и шокантен наод од истражувањето беше дека многу од општините во Република Северна Македонија не се запознаени со Законот за младинско учество и младински политики (ЗМУМП), кој предвидува одвојување на 0,1% од буџетот на општините за функционирање на Локалните младински совети и младински активности. Ова укажува на значителен недостаток на информираност и имплементација на законските обврски во однос на младинската поддршка.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Најинтересен дел од процесот на спроведување на истражувањето ми беше дефинирањето на темата, затоа што во областа на младинско учество во нашата држава има безброј теми кои треба да се истражуваат, обработуваат и претстават. Нај-challenging ми беше прибирањето на информации од јавен карактер, бидејќи морав да барам по неколку контакти од општините каде ќе го доставам барањето по е-пошта, бидејќи е-пошта листите достапни на интернет често пати не се точни или не се во функција.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Нашето истражување е наменето за државните органи, најмногу за Министерството за локална самоуправа, кое треба да им помогне на општините во толкување и спроведување на Законот за младинско учество и младински политики (ЗМУМП). Оваа поддршка е клучна за обезбедување соодветно финансирање и имплементација на младинските програми и активности на локално ниво.

6. Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Важно е да се истражува бидејќи истражувањето открива проблеми, потреби и можности кои можат да се адресираат за подобрување на политиките и практиките. Вклучувањето на младите во истражувањето е особено важно бидејќи им овозможува да го искажат својот глас, ги развива нивните вештини за критичко размислување и ги поттикнува да бидат активни граѓани кои придонесуваат кон општествените промени.

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Доколку можам да одберам било која тема, би сакал/а да спроведам истражување за влијанието на младинското претприемништво врз економскиот развој на локалните заедници. Оваа тема е важна затоа што младинското претприемништво може да создаде нови работни места, да поттикне иновации и да го зајакне економскиот раст, особено во заедниците кои се соочуваат со висока стапка на невработеност меѓу младите.

Истражувањата се спроведоа во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности имплементирана од организацијата IESC во партнерство со Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF и CEED Hub Skopje.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/МОФ и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави
(САД).

[Продолжен рок] Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики

Согласно чл. 24 од Статутот на МОФ, Младински образовен форум објавува Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики.

Апликацијата за програмски/а координатор/ка се подготвува од страна на кандидатот/ката за позицијата програмски/а координатор/ка во рамки на програмата: Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики. Координаторот/ката на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики работи со мандат од 18 месеци и има право на неограничен реизбор согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Опис на обврските на координаторот се наведени во TOR-от прикачен кон овој повик.

Ангажманот на координаторот/ката е 40 часа неделно и за истиот има предвиден финансиски надоместок во износ од 43.000 – 52.000 денари бруто во зависност од искуството и образованието на кандидатот/ката.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 16.07.2023 година (недела, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и matejpopducev@hotmail.com, со праќање на:

– Биографија (CV);

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница и

– Апликација за работа во должина од не повеќе од 2 страни. 

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Управниот одбор и извршната канцеларија на МОФ. Управниот одбор во полн состав ќе донесе одлука за избор на координатор на програмата.

Продолжен рокот за аплицирање за регионална мобилност на млади истражувачи

Младински образовен форум (МОФ), Центар за наука и иновации за развој (SCiDEV) од Албанија и Центар за образовна политика (ЦЕП) од Србија објавуваат повик за истражување, активизам и зајакнување на регионалната соработка меѓу трите земји наменет за млади лица.

Повикот е дел од Регионалната програма за младинско лидерство за мобилност (RYLMP) за 2022/23 и е отворен за млади луѓе на возраст од 20 до 30 години.

Сите кои се заинтересирани треба да аплицираат со предлог-теми за обработување за време на мобилноста и тоа во склоп на една од овие области: Регионална соработка,  Младинска невработеност, Миграција и одлив на мозоци, Учество на млади и Младинска акција за заштита на животната средина.

Процесот на аплицирање ќе се врши во два чекори. Најпрво сите заинтересирани за аплицирање ќе треба да пополнат формулар за аплицирање кој е достапен на овој линк, биографија (CV) и писмо со препорака, а понатаму ќе биде извршена евалуација на пристигнатите апликации и апликантите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Потоа избраните учесници ќе бидат споени во мешани тимови во согласност со нивните предлог-теми. Сите избрани ќе поминат период на мобилност во времетраење од две до три недели во секоја од земјите, каде што ќе работат на одбраните теми заедно со членовите од тимот и нивните ментори.

Рокот за аплицирање на повикот е најдоцна до 31 јануари 2023 година.

На учесниците кои ќе бидат ќе им биде обезбедена финансиска поддршка за да ги завршат нивните проекти и да ги покријат трошоците за мобилност.

Повеќе информации за повикот може да најдете тука.

За дополнителни прашања може да се обратите на оваа е-адреса: joana_treneska@mof.org.mk

Финансиската поддршка за учество во програмата е обезбедена од Фондацијата Отворено општество.

Одржани 5 средби за соработка со младински службеници и локални организации

МОФ ги застапува младинските приоритети! Во текот на септември и октомври, ги посетивме општините Тетово, Штип, Делчево, Струмица и Гевгелија. На овие средби, заедно со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип, Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, НОВУС Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево, воспоставивме соработка со младинските службеници, кои како новооформени тела се клучен канал помеѓу младите и јавните институции.

Средбите ги искористивме и за да им го претставиме новиот документ за јавни политики, кој се содржи од проблеми мапирани од страна на младите од нивните општини и препораки за како младите да се охрабрат почесто да пристапуваат на општините кога се соочуваат со проблеми во нивното место на живеење.

Документот можете да го прочитате на следниот линк.

Локалните средби се дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.

Презентација на наоди од истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“

Младински образовен форум на 25.02.2022 година (петок) го промовираше истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“.

Истражувањето се осврнува на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, „Гоце Делчев“ – Штип, „Св. Климент Охридски“ – Битола и Државниот универзитет во Тетово. Дополнително, во рамки на самото истражување се креирани и препораки насочени кон релевантните институции а во насока на превенција и санкционирање на дискриминацијата.

Клучни податоци од истражувањето:

 • Студентите кои се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски статус се позадоволни од климата на универзитетите и факултетите
 • Најнебезбедно се чувствуваат студентите со попреченост, студентите кои не сакаат да го кажат својот род,  како и студентите кои не сакаат да ја искажат својата сексуална ориентација.
 • Академската средина претставува најнепосакувана клима за студентите кои се геј/лезбијки и тие во најголема мера размислувале да си заминат затоа што не се чувствуваат прифатено, но и во најголема мера сметаат дека не им се ценат мислењата и дека немаат можност да го изразат својот потенцијал.
 • Ромите се чувствуваат најмалку ценети како да не припаѓаат на универзитетот и дека универзитетот нема посветеност кон правичноста, еднаквоста и инклузијата и во најголема мера размислувале да го напуштат универзитетот затоа што се чувствувале изолирано
 • Студентите во најмала мера остваруваат контакти со лица со попреченост и со лица со различна сексуална ориентација во рамки на кампусот, како и со лица кои имаат попреченост во учењето, психолошки или други тешкотии што не се видливи
 • 234 (29,7 %) студенти одговориле дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, од кои 134 (16,96 %) студенти на УКИМ, 11 (1,39 %) на УКЛО, 42 (5,31 %) на УГД, 42 (5,31 %) на ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два универзитета.
 • Во однос на сексуалната ориентација, во рамки на својата група, најголем процент на дискриминирани студенти има кај студентите кои се геј/лезбијки (43,5 %)
 • Само 7,6  % од сите студентите знаат дека на факултетите има постапка за пријавување дискриминација, но за жал сметаат дека таа неефикасно се спроведува
 • Само 6,6 % (52) од студентите некогаш пријавиле дискриминација на факултетите

Според студентската правобранителка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Теа Мицевска, малиот број на пријави  од страна на студентите во однос на дискриминацијата се должи поради неинформираноста на студентите за механизмите за заштита и остварување на своите права.  Таа изјави дека се соочила со сведоштва на студенти кои не се осмелуваат да ги пријават прекршувањата на нивните права поради страв.

Игор Јадровски, член на Комисијата за заштита и спречување од дискрминација изјави дека од 167 предмети кои ги имаат изработено во 2021 година, само 1 претставка доаѓа од студентка за случај на дискриминација, што е поразително.

Според претседателката на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Ева Цветковска, алармантен е податокот дека академската средина потфрлува во прифаќањето на Ромите како дел од таа средина. Таа додаде дека во фокус на нивната работа како студентски претставници треба да биде адресирањето на дискриминацијата на студентите кои не се дел од хетеронормативната сексуална оритентација, а особено да се поттикнат студентите со друга сексуална ориентација поактивно да ги пријавуваат случаите на дискриминација низ кои поминуваат во академската средина.

Препораки:

 1. Подготовка и усвојување на интерни акти за спречување и заштита од дискриминација во рамки на универзитетите
 2. Воспоставување на посебно тело за спречување и заштита од дискриминација при универзитетите, во чие воспоставување и функционирање студентите ќе имаат значајно учество
 3. Јавно и редовно информирање на студентите и вработените на факултетите и универзитетите за основите и формите на дискриминација и достапните механизми за заштита од дискриминација и начинот на кој може да се спроведе постапка за заштита од дискриминација
 4. Спроведување на анонимни годишни анкети за дискриминацијата од страна на посебните тела за спречување и заштита од дискриминација
 5. Ревизија на учебниците и учебните помагала, отстранување на спорните содржини и воведување на објективни, научно засновани информации кои се темелат на човековите права и принципот на недискриминација.

Истражувањето е изработено од Младински образовен форум во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ подржан од Фондација Отворено Општество Македонија.

Промоција на клучни наоди од три мали истражувања

Младински образовен форум денес (11.02.2022) ги промовираше клучните наоди од трите мали истражувања на кои се работеше изминатите неколку месеци.

Овие три мали истражувања се креирани од три млади истражувачи кои во изминатиот период, со поддршка од нивните ментори, работеа на истражувања кои се фокусираат на идеологијата на младите и улогата на образованието, младинското претприемништво како и анализа на новиот модел на студентско организирање.

Стефан Дојчиноски, кој со помош на менторот Симонида Кацарска ги истражуваше можностите и пречките на младинското претприемништво, наиде на податоци дека формалниот образовен процес не нуди соодветна можност за стекнување на знаења и вештини за претприемништво детектираше јасен недостаток на практично и искуствено учење, како и учење за тимска работа. Истражувањето покажа дека владее и скептицизам и негативни ставови кон претприемништвото и самовработувањето како кариерна опција кои се доминантни кај родителите на младите луѓе. Според наодите, младите во голема мера сами ги финансираат своите деловни потфати, додека административниот процес се покажа како комплициран, корумпиран и неефикасен. Препораките што авторот ги наведе се однесуваа на промени во наставните програми во кои се предава и учи бизнис и претприемништво, соодветно регулирање и воведување на современи модели за финансирање на стартапите, дигитализацијата на администрацијата и поедноставување на постапката за стечај и ликвидација за млади претпријатија, со што би се намалила бариерата за излез при евентуален неуспех.

Јоана Тренеска, со менторство на Борјан Ѓузелов, ја истражуваше улогата на образовниот процес во градење на идеолошки гледишта кај младите, со квантитативна методологија. Резултатите покажаа дека образованието игра пасивна, маргинална улога во идеолошките ставови, иако бројни трудови покажале дека подолг образовен процес доведува до полиберални ставови и поддршка за демократски практики. Фактори што се пресудни, или подоминантни причинители се возраста, полот, местото на живеење и слични карактеристики. Имено, млади од рурални средини кои се повозрасни, имаат поголема веројатност да се поконзервативни, и да ја поддржат идејата дека на ЛГБТ заедницата не им е место во политиката, дека мажите се подобри политичари од жените и дека на нашата земја ѝ треба лидер со цврста рака. Препораките на авторот вклучуваат ажурирање на наставните програми и едукација на наставниот кадар, при што младите преку својата секундарна социјализација ќе изградат либерални ставови и отпор кон авторитарни практики.

Стефан Видиков, со менторство на Мартин Галевски, го анализираше новиот модел на студентско организирање, со осврт на студентските претставници на Универзитетот “Кирил и Методиј.” Наодите од спроведената анкета и интервјуа укажуваат на поголема демократија и олеснет процес на кандидирање во однос на претходниот модел на студентско организирање. Меѓутоа, проблемите лежат во малата излезеност на студентски избори, слабата интеракција помеѓу студенти и студентски претставници, многу мало влијание врз телата во кои претставниците ги претставуваат студентите и слаба координација помеѓу активностите на УСС и ФСС.  Според дел од препораките на Видиков, потребно е зголемување на средствата за студентско организирање, поголема поддршка на проектите на УСС кои стимулираат научна дејност, како и олеснување на бирократските процедури за одобрување средства за потребите на студентските собранија.

Младите истражувачи беа менторирани од алумнисти стипендисти на програмата за Академски стипендии за граѓанско општество на Фондацијата Отворено Општество Македонија.

На презентацијата на наодите учествуваа претставници од граѓанскиот сектор и студентските претставнички тела. За време на дискусијата, Ева Цветковска, Претседател на Универзитетско Студентско Собрание при УКИМ, посочи  дека кратките мандати од една година се реакција на претходните пракси во кои студентските претставници не ги пуштаат своите позиции со години.

Истражувањата беа презентирани на онлајн настан насловен “Промоција на клучни наоди од три мали истражувања” на која беа презентирани наодите и беше организирана дискусија со авторите на делата, нивните ментори, лица од граѓански организации, лица што се бават со научни истражувања и претседателот на Универзитетско Студентско Собрание.

Истражувањата се изработени од Младински образовен форум во склоп на проектот „Академски стипендии за граѓанско општество” подржан од Фондација Отворено Општество Македонија.

Презентација на наоди од истражување за студентските домови

Младински образовен форум ве поканува на промоција на наодите од истражувањето „За станарските работи – Истражување за животниот стандард на станарите во државните студентски домови „Браќа Миладиновци“ – Штип, „Кочо Рацин“ – Битола и „Пелагонија“ – Скопје.

По презентацијата на наодите ќе следи панел дискусија на која ќе се даде осврт на предизвиците со кои се соочуваат студентите и институциите со појавата на корупција во домовите, како и за механизмите за справување со истата.

На настанот учество ќе земат:

 • Директорот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип, Мите Наковски
 • Раководител на одделение при Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје, Јулијана Атанасовска
 • Директорката на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола, Соња Карапец
 • Претставник од Државната комисија за спречување на корупција
 • Виш програмски координатор во Фондацијата Отворено општество – Македонија, Сузана Пецаковска
 • Програмски координатор во Младински образовен форум, Петар Барлаковски

Проектот „Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Северна Македонија“ е имплементиран од страна на Младински образовен форум (МОФ) и се спроведува во периодот од ноември 2019 до декември 2020 година. Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија, преку Програмата за поддршка на високото образование на Фондациите Отворено општество.

Целта на проектот е да придонесе за зголемување на транспарентноста и отчетноста, како и за подобрување на квалитетот на сервисите што ги добиваат студентите во студентските домови преку нивна поголема вклученост и преку локални студентски организации за подобрување на условите во домовите и на студентскиот стандард воопшто.

Искуства и препораки за подобро дигитално образование

На 6 јули 2020 година, Министерството за образование и наука во соработка со Бирото за развој на образование го предложи документот „Концепт за развивање на систем за образование од далечина во основните и средните училишта во Република Северна
Македонија“(Концепт за далечинско образование).

Како резултат на недостатокот на ученичката перспектива во рамки на предложениот Концепт за далечинско образование,
Младински образовен форум спроведе квалитативно истражување кое ги опфаќа ставовите на средношколци за далечинското образование.

Предложениот Концепт за далечинско образование претставува план за начинот на кој е замислено далечинското образование во основните и средните училишта започнувајќи од септември 2020 година и истиот содржи добра разработка на образовни промени,
поткрепени со извори и статистички податоци за досегашниот глобален резултат на далечинско образование, како и објаснување на некомплетната информатичка инфраструктура во образованието. Сепак, она што недостасува се конкретни насоки и
планови за поголема унифицираност во пристапот и квалитетот на образовниот процес во Република Северна Македонија започнувајќи од септември 2020 година.

Младински образовен форум, како младинска организација која работи на полето на младински и образовни политики, примарно со ученици од средно училиште, се одлучи да спроведе фокус-групи со средношколци бидејќи сметаше дека постои голем недостаток во поглед на нивна консултација во целиот овој процес. Целта на овие фокус-групи беше да се добие слика за процесот на далечинско образование во учебната 2019/2020 година од перспектива на средношколците и истите да се вклучат со свои коментари и препораки за понатамошното спроведување на далечинското образование.

Наодите на ова истражување, препораките и целата негова содржина стремат кон збогатување на фондот на информации за далечинското образование, но и кон подигнување на свеста кај сите засегнати страни – од средношколците, нивните родители, училиштата и наставниот кадар, министерството и образовните институции. Крајната цел е да се придонесе кон зголемен проток на информации и вклученост на средношколците во процесот на креирање на образовни политики, особено оние кои нив директно ги засегаат.

Целосниот документ е достапен тука. Далечинско образование низ призмата на средношколците

Истражувањето е дел од проектот „Ангажирање на младите за студентски и младински политики“, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Кризни обиди на високообразовните институции за дигитализација во академската 19/20 година

Младински образовен форум изминатиов период работеше на анализа на промените во високото образование предизвикани од пандемијата на КОВИД – 19 – „Кризни обиди на високообразовните институции за дигитализација во академската 19/20 година“.

Целта на оваа анализа е да одговори на прашањето како пандемијата предизвикана од КОВИД – 19 влијае на високото образование во Република Северна Македонија, односно кои се новитетите и проблемите со кои се соочуваат високообразовните установи и институции, како и накусо да прикаже компаративен приказ за тоа како се справуваат државите со пандемијата.

Документот прикажува хронолошки приказ на преземените мерки од надлежните институции со цел справување со пандемијата предизвикана од КОВИД – 19 и непречено одвивање на наставата. Документот најпрвин ги прикажува промените во високото образование за време на пандемијата, а понатаму детално ги објаснува преземените чекори од страна на високообразовните институции во доменот на спроведување на онлајн настава како и во доменот на полагање на испити и оценување на студентите. Дополнително, направена е и куса компаративна анализа на состојбите во високото образование ширум светот, која ги опфаќа аспектите на спроведување на наставата и полагањето на испити и нивното оценување.

Младински образовен форум (МОФ) како организација која долги години ги анализира состојбите во високото образование, примарно ставајќи го фокусот на квалитетот на образованието, ги има следниве препораки до надлежните институции:

– Дигитализацијата е клучен фактор: потребен е поголем и поефикасен приод кон дигитализирање на високообразовниот процес преку обезбедување на квалитетна и двонасочна настава, дигитална практична настава, онлајн достапност на образовните ресурси, литература и материјали, подготвеност во спроведување на онлајн полагања, како и онлајн административна поддршка.

– Користење на низа различни начини за спроведување на полагањата и оценувањата. Универзитетите треба да имаат слобода во одлучувањето за начинот и методот на спроведување на полагањата и оценувањата (на пр., устен или писмен испит, изготвување трудови, семинарски, решавање задачи, спроведување анализи и истражувања и сл.).

– Во идни вакви состојби, материјата за полагање на колоквиуми и испити треба да соодветствува на реалната ситуација. При креирање и спроведување на полагањата, знаењето кое се бара од студентите треба да го отсликува обемот на материјалот поминат преку онлајн наставата, како и достапноста до испитните материјали.

– Да се овозможи продолжено полагање на испити по истекот на редовните рокови од три редовни испитни сесии, но и испитните сесии да траат временски подолго со цел да се обезбеди помала фреквенција на студенти во еден термин, при што би се обезбедила поголема заштита од пренесување на вирусот.

Анализата дава приказ на состојбата со високото образование во периодот од почетокот на месец март до средината на месец април 2020 година и може да послужи како основа за понатамошни следења на состојбите во високото образование во услови на и постковид кризата. Анализата ја изработија Ванѓел Ѓорѓиев и Петар Барлаковски, членови на Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики при Младонски образовен форум.

Целата анализа со сите препораки на МОФ и заклучокот можете да ја прочитате тука: „Кризни обиди на високообразовните институции за дигитализација во академската 19/20 година“

Млади во криза – итни препораки за намалување на негативните ефекти од Ковид

ПОСЛЕДИЦИТЕ ВРЗ МЛАДИТЕ ОД КРИЗАТА ЌЕ ТРААТ ДОЛГО, МОРА ДА СЕ ДЕЛУВА ИТНО!

Документ со итни препораки на граѓанските организации за намалување на негативните ефекти врз младите.

Здравствено – економската криза предизвикана од Ковид-19 веќе се одразува врз македонското општество и неговите ранливи групи, а младите ќе бидат посебно тешко погодени. Поради ова група граѓански организации изготви итни препораки до институциите за да се намали негативниот ефект од кризата на младите во оваа вонредна состојба. Групата ги повикува граѓанските организации заинтересирани за добросостојбата на младите, да се приклучат на иницијативата и во долгорочното планирање и препораки за последиците од оваа криза.

Проценките на ефектите од економска криза во замав укажуваат дека цели групи луѓе ќе паднат во сиромаштија. Младите како работници со често погазени работнички права, се меѓу првите кои ги трпат последиците од отказите. Големиот број млади невработени ќе паднат уште подолу во редот за вработување. Учениците и студентите изолирани од врсниците се справуваат секојдневно во импровизираните онлајн училници. Нејасно е колку добиваат знаење, дали сите имаат пристап до онлајн наставата и како ќе се заврши учебната година. Пролонгираната изолација и попречената социјализација имаат негативен ефект врз менталното здраво и психолошката состојба на младите. Зголемено е домашното насилство, а младите жени, девојки и деца немаат услови да го пријават или да се заштитат поради ризикот од зараза. Зголемена е и ризичната употреба на психотропни супстанци. Стравот, вознемиреноста и стресот од оваа состојба догорочно ќе водат кон анксиозност, депресија и низа други појави.

За да се намалат овие последици врз младите, а со тоа и негативните последици врз општеството е изработен овој документ со препораки од страна на 12 граѓански организации. Документот ги дава итните препораки за политики кои треба да се спроведат веднаш за да се намалат последиците додека трае изолацијата и вонредната состојба. Поради ургентноста и променливоста на ситуацијата, документот е објавен за институциите да можат да ги искористат овие препораки.

Во следните месеци, групата организации зад овој документ ќе започне со изработката на следното ниво препораки, кои ќе се однесуваат на периодот по најлошото од кризата, надминувањето на „пикот“, намалувањето на рестрикциите, укинувањето на вонредната состојба и соочувањето со долгорочните последици. Бидејќи е потребно сериозно планирање, консултации и иновација за да се најдат најдобрите решенија, ги повикуваме граѓанските организации, особено оние водени од млади или за млади, да се приклучат кон оваа иницијатива и да учествуваат во изработката на нови препораки, наменети да дадат препораки за светот на младите на долг рок. Организациите може да се пријават на следната врска.

Ги повикуваме институциите да ги сфатат овие препораки сериозно и да делуваат за добросостојбата на младите. Овие итни препораки целат да дадат информирана насока за потребни политики со чија навремена имплементација ќе се намалат последиците врз добросостојбата на младите. Сите генерации се погодени од оваа криза. Но последиците врз младите ќе одекнуваат најдолго.

Документот е изработен од следните организации: AРНО – Асоцијација за развој на нови опции, Младински образовен форум (МОФ), Реактор – Истражување во акција, Хелсиншки комитет за човекови права, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Психотерапика – Платформа за кризна акција за млади, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ХОПС – Опции за здрав живот, Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) – Куманово, Сојуз за младинска работа (СМР), Сојуз на извидници на Македонија (СИМ) и Национален младински совет на Македонија (НМСМ).

Млади во криза – итни препораки за намалување на негативните ефекти од Ковид – 19 кризата врз младите