Повик за изработка на медиумски производи Thirrje për prodhimin e produkteve mediatike

Ажурирано на 23.02.2024 година.

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот младински проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, го реобјавува повикот за млади за изработка на медиумски производи на следните теми: конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Повикот е отворен за сите млади креативци на возраст од 16 до 26 години кои имаат желба да направат промени во својата заедница преку изработка на медиумски производи на теми поврзани со конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Услови и обврски за учество во програмата

Заинтересираните кандидати за учество во програмата потребно е да се:

 • Млади лица на возраст од 16 до 26 години;
 • Заинтересирани за темите на проектот;
 • Во можност да учествуваат на четиридневна креативна обука за градење вештини за подготовка на медиумски производи (7-10 март 2024);
 • Вклучат во теренска работа во локалните заедници и со помош и поддршка од ментори по обуката да ги изработат медиумските производи.

Главната цел на програмата е да поддржи 15 млади во промоција на позитивни наративи, од младите за младите кои ќе поттикнат мултиетничка соработка, инклузија и родова еднаквост. *При изборот на учесници ќе биде земена предвид географската распределба на апликантите.

Областите на кои ќе треба да се фокусирани медиумските производи вклучуваат: 

 • Врсничка едукација,
 • Идентитет и интеркултурен дијалог,
 • Младинско учество,
 • Младински активизам и
 • Обликување на перцепциите за стереотипи, предрасуди и дискриминација.

Избраните учесници ќе имаат можност преку различни сесии, за време на четиридневната обука, да се запознаат со основите на новинарството и развивање на приказна, новинарска фотографија, техники за видео и аудио снимање и едитирање на мултимедијални производи.

По завршување на обуката, учесниците ќе работат со ментор кој ќе ги советува и ќе им помага при изработка на медиумските производи. Учесниците ќе имаат слобода да изберат различен формат кој ќе го користат при изработка на медиумските производи: веб, видео, аудио или печатени. Трошоците поврзани со спроведување на задачата ќе бидат соодветно надоместени по претходно одобрување и во согласност со политиката на организаторот.

Сите медиумски содржини кои ќе бидат изработени од младите учесници ќе бидат објавени и на социјалните мрежи на МОФ и УНФПА.

Краен рок за аплицирање е 1-ви март 2024, на следниот ЛИНК. Избраните учесници ќе бидат известени најдоцна до 5-ти март 2024 година. *Апликациите кои пристигнаа на отворениот формулар заклучно со 20.02.2024 година ќе се земат предвид во финалната селекција на учесници. Апликантите кои имаат аплицирано, нема потреба повторно да го пополнуваат апликацискиот формулар.

Доколку ви се потребни дополнителни информации или имате прашања, слободно обратете се на Ивона Кузмановска на ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

—————————————————————————————————————————————–

Përditësuar më 23.02.2024.

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rinor rajonal “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, rishpallin thirrjen për të rinjtë për prodhimin e produkteve mediatike me temë: narativa konstruktive, nxitje e bashkëpunimit, dialog ndërkulturor, mirëkuptim dhe besim.

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë kreativë nga mosha 16 deri 26 vjeçare të cilët kanë deshirë të bëjnë ndryshime në komunitetin e tyre përmes prodhimit të produkteve mediatike në tema lidhur me  narativat konstruktive, nxitjen e bashkëpunimit, dialogun ndërkulturor, mirëkuptimin dhe besimin.

Kushtet dhe detyrimet e pjesëmarrësve në këtë programë

Kandidatët e interesuar për pjessëmarrje në këtë program duhet të jenë:

 • Të rinjë në moshën nga 16 deri 26 vjeç;
 • Të interesuar për temat e projektit;
 • Të mund të marrin pjesë në një trajnim kreativ katër ditor për ndërtimin e aftësive për përgaditjen e prodhimeve mediatike (7-10 Mars 2024);
 • Të angazhohen në punën në teren në bashkësite lokale dhe me ndihmën  dhe mbështetjen e mentorëve pas trajnimit të përpunojnë produktet mediatike.

Qëllimi kryesor i programit është të mbështes 15 të rinjë në promovimin e narativave pozitive, nga të rinjtë për të rinjtë të cilët do të nxisin bashkëpunim multietnik, përfshirje dhe barazi gjinore. *Gjatë përzgjedhjes së pjesëmarrësve do të meret parasysh shpërndarja gjeografike e aplikuesve.

Fushat në të cilat duhet të fokusohen produktet mediatike përfshijnë: 

 • Edukimi I bashkëmoshatarëve,
 • Identiteti dhe dialogu ndërkulturor,
 • Pjesëmarrja rinore,
 • Aktivizmi rinor dhe
 • Formësimi i perceptimeve për stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimin.

Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kenë mundësi përmes sesioneve të ndryshme, përgjatë trajnimit katër ditor, të njihen me bazat e gazetarisë dhe zhvillimin e një tregimi, fotografinë gazetareske, teknikat për audio dhe video inçizimin dhe editimin e produkteve multimediale.

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të punojnë me mentor I cili do ti këshilloj dhe do ju ndihmojë gjatë përpunimit të produkteve mediatike. Pjesëmarrësit do të kenë lirinë të zgjedhin një format të ndryshëm të cilin do ta përdorin gjatë përpunimit të produkteve mediatike: web, video, audio apo të shtypura. Shpenzimet lidhur me zbatimin e detyrës do të rimbursohen në mënyrë adekuate pas miratimit paraprak dhe në pajtueshmëri me politikat e organizatorit.

Të gjitha përmbajtjet mediatike që do të përpunohen nga pjesëmarrësit e rinjë do të postohen edhe në rrjetet sociale të FRA-së dhe UNFPA-së.

Afati I fundit për aplikim është 1 Mars 2024, në këtë LINK. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të njoftohen më së voni deri më 5-së Mars viti 2024. *Aplikimet e mbërritura në formularin e hapur më 20.02.2024 do të merren parasysh në përzgjedhjen përfundimtare të pjesëmarrësve. Aplikuesit që kanë aplikuar, nuk është e nevojshme të plotësojnë formularin aplikues përsëri.

Nëse keni nevojë për informata shtesë apo nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni Ivona Kuzmanovska në ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

Повик за учество на работилници за млади

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за млади на возраст од 15 до 30 години, за учество во работилници за млади од областа на младинско учество, инклузија, еднаквост и доверба.

Веруваме дека младите имаат моќ да обликуваат посветла иднина, а овие работилници имаат за цел да ве поттикнат и опремат со потребните алатки и знаење за да создадете позитивни промени во вашите заедници. Работилниците ќе се спроведуваат во различни градови низ државата во текот на месец ноември 2023 година. Со учеството, ќе стекнете знаења и практични вештини за поттикнување на вклученоста, промовирање на еднаквост и градење доверба во вашите заедници.

Работилниците ќе бидат спроведени на:

 • 15 ноември во 13:00 часот во Дебар

Тема: „Културен Калеидоскоп“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 17 ноември во 11:00 часот во Прилеп

Тема: Младите за мирот: поттикнување на дијалог и решенија“

 • 18 ноември во 11:00 часот во Битола

Тема: „Бура за култура: Работилница за интеркултурен дијалог“

 • 20 ноември во 11:00 часот во Тетово

Тема: „Кршење на културни бариери“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 21 ноември во 09:00 часот во Струга

Тема: „Кој сум јас иначе? – Работилница за врсничка едукација, идентитет и култура“

 • 23 ноември во 10:00 часот во Гостивар

Тема: „За(едно) – Гостивар без стереотипи, предрасуди и дискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 23 ноември во 11:00 часот во Скопје

Тема: „Пронаоѓање на идентитетот кај младите“

 • 24 ноември во 10:00 часот во Скопје

Тема: „Исти, но специфични и уникатни“

 • 25 ноември во 12:00 часот во Битола

Тема: „Идентитет во дланките: Rаботилница за младинско учество“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

 • 27 ноември во 10:00 часот во Делчево

Тема: „Подигни го гласот: Младински Активизам во Делчево“

 • 28 ноември во 11:00 часот во Скопје

Тема: „Преобликување на перцепциите: идентитет, предрасуди, стереотипи и дискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

 • 29 ноември во 12:00 часот во Велес

Тема: „Стоп за стереотипите, предрасудите и дискриминацијата“

 • 30 ноември во 11:00 часот во Неготино

Тема: „Учествувај, не осудувај – младинско учество и недискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

Како да аплицирате?

За да аплицирате за учество на која било од работилниците, ве молиме пополнете го онлајн формуларот за апликација.

Ве охрабруваме да аплицирате на повеќе работилници. Но, имајте предвид дека има ограничени слободни места за секоја работилница и затоа, не може да бидат избрани сите апликанти. Ве охрабруваме да аплицирате порано за да ги зголемите шансите да обезбедите место.

За какви било прашања, ве молиме контактирајте не на pande_eftimov@mof.org.mk  и ivona_kuzmanovska@mof.org.mk или на +38978421569 и +38978421574.

 

THIRJE PËR PJESËMARRJE NË PUNTORI PËR TË RINJTË

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë– UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rajonal “Të rinjë për përfshirje, barazi dhe besim”, hap një thirrje për të rinjtë e moshave prej 15 deri në 30 vjeçare për të marrë pjesë në puntori për të rinjë nga fusha e pjesëmarrjes rinore, përfshirjes, barazisë dhe besimit.

Ne besojmë se të rinjtë kanë fuqinë të krijojnë një të ardhme më të ndritur, dhe këto puntori kanë për qëllim të ju inkurajojnë dhe të ju pajisin me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të krjuar ndryshime pozitive në bashkësitë tuaja. Puntoritë do të mbahen në qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut gjatë muajit Nëntor. Me pjesëmarrjen tuaj, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi praktike për të nxitur përfshirjen, për të promovuar barazinë dhe për ndërtimin e besimit në bashkësitë tuaja.

Puntoritë do të zhvillohen më:

 • 15 Nëntor në ora 13:00 në Dibër

Tema : „Kaleidoskopi kulturor“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 17 Nëntor në ora 11:00 në Prilep

Tema: Rinia për paqe: „Nxitja dhe zgjidhja e dialogut“

 • 18 Nëntor në ora 11:00 në Manastir

Tema: „Stuhia kulturore:Puntori për dialog ndërkulturor“

 • 20 Nëntor në ora 11:00 në Tetovë

Tema: „Thyerja e barrierave kulturore“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 21 Nëntor në ora 09:00 në Strugë

Tema: „Kush jam unë përndryshe? – Рuntori për edukimin e bashkëmoshatarëve, identitetin dhe kulturën“

 • 23 Nëntor ora 13:00 në Gostivar

Tema: „Për(një) – Gostivari pa stereotipe, paragjykime dhe diskriminim“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 23 Nëntor në ora 11:00 në Shkup

Тема: „Gjetja e identitetit tek të rinjtë“

 • 24 Nëntor në ora 10:00 në Shkup

Tema: „Të njejtë, por specifik dhe unik“

 • 25 Nëntor në ora 12:00 në Manastir

Tema: „Identiteti në pëllëmbë të duarve: Puntori për pjesëmarrje rinore“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

 • 27 Nëntor në ora 10:00 në Dellçevë

Tema: „Ngrije zërin: Aktivizmi rinor në Dellçevë“

 • 28 Nëntor në ora 11:00 në Shkup

Tema: „Riformësimi i perceptimeve: Identiteti, paragjykimet , stereotipet dhe diskriminimi“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

 • 29 Nëntor në ora 12:00 në Veles

Tema: „Stop stereotipeve, paragjykimeve dhe diskriminimit“

 • 30 Nëntor në ora 11:00 në Negotinë

Tema: „Merrni pjesë, mos gjykoni – pjesëmarrja rinore dhe mosdiskriminimi“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për të marrë pjesë në ndonjë nga puntoritë, ju lutemi plotësoni formularin online të aplikimit.

Ju inkurajojmë të aplikoni në më shumë puntori. Por kini parasysh se numri i pjesëmarrësve në çdo puntori është i kufizuar prandaj nuk mund të zgjidhen të gjithë aplikuesit. Ju inkurajojmë që të aplikoni sa më shpejt në mënyrë që te keni shanse më të mëdhaja për të siguruar një vend.

Për çfardo lloj pyetje, ju lutemi na kontaktoni në pande_eftimov@mof.org.mk ose +38978421569 dhe ivona_kuzmanovska@mof.org.mk ose në +38978421569 dhe +38978421574.

 

ECCF CYBERSECURITY SUMMER SCHOOL 2023

Become a Cyber Leader: Smart, Secure, Empowered – Protecting the Digital Economy

Registration is Open! Book your place right now! No summer school fee

 

About This Event

What you will learn and the benefits.

Embark on a 5-day immersive experience at our Cybersecurity Summer School, featuring engaging workshops, enlightening presentations, and cutting-edge techniques to keep you ahead in the digital world.

Join fellow enthusiasts and experts at our Cybersecurity Summer School in Ohrid, Macedonia. Our comprehensive program caters to everyone, featuring over 20 sessions, hands-on activities, and opportunities for one-on-one interactions with the trailblazers in the cybersecurity field. Immerse yourself in this enriching event that’s set to elevate your knowledge and skills to new heights.

Venue

Congress Center, Ohrid, Macedonia

Nestled along the shores of the stunning Lake Ohrid, the picturesque town of Ohrid, Macedonia serves as the perfect backdrop for our Cybersecurity Summer School. Renowned for its rich history, breathtaking landscapes, and UNESCO World Heritage status, Ohrid offers an idyllic setting for learning and relaxation. With its charming cobblestone streets, ancient churches, and vibrant local culture, you’ll find yourself inspired and reinvigorated as you dive into the world of cybersecurity. Experience the perfect blend of natural beauty and historic significance, while forging lasting connections in this enchanting lakeside town.

Limited spots available – visit the website for more information and APPLY NOW!

Обука за унапредување на кулинарските вештини и кариера

„ФЈ Кулинарско училиште“ организира бесплатна обука за унапредување на кулинарските вештини за млади лица.

Обуката ќе се одржи од 26 до 30 јуни 2023 година во просториите на училиштето во населба Автокоманда, Скопје.

Што вклучува програмата?
 • Напредна кулинарска обука: нутритиенти во храната, механика на човечките сетила, избор на намирници, кулинарски техники
 • Практично искуство: изработка на менија, посета на органска градина
 • Менаџмент во угостителство: бригаден систем, практики за безбедност на храна
 • Поддршка за кариера и претприемништво: персонализирано кариерно насочување, спојување со потенцијални работодавачи, меки вештини (етика во кулинарство, комуникациско-организациски вештини)
 • Можности за вмрежување: размена на искуства со колеги учесници и гости говорници – поискусни готвачи и професионалци од индустријата

Програмата предвидува теоретски и практичен дел под менторство на експертите Филип Чаловски и Златко Таневски, а е дизајнирана со цел да се унапредат кулинарските вештини на учесниците со што полесно ќе се вработат или ќе напредуваат во кариерата.

Целосната агенда ќе биде навремено доставена до избраните учесници.

Кој може да учествува на обуката?

На обуката може да учествуваат сите млади лица до 29 години кои имаат основни познавања од кулинарството и имаат желба да ги унапредат своите вештини.

По завршувањето на обуката сите учесници ќе добијат сертификат за успешно завршена обука од организаторот.

Како да аплицирам?

Пријавувањето за обуката е во тек, а местата се ограничени. Аплицирајте веднаш и обезбедете место – пополнете ја пријавата за учество на обука. Крајниот рок за пријавување е 19 јуни 2023 година. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

За повеќе информации контактирајте нè на +389 71 201 118

Обуката се организира со поддршка од Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, имплементирана од Унапредување на економиите за посилни заедници, во партнерство со Младински образовен форум и Центар за претприемништво и развој на менаџери (CEED Hub) Скопје.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/„ФЈ Кулинарско училиште“ и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави (САД).

Повик за учество на работилници за млади

Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за млади на возраст од 15 до 30 години, за учество во работилници за млади од областа на младинско учество, инклузија, еднаквост и доверба.

Веруваме дека младите имаат моќ да обликуваат посветла иднина, а овие работилници имаат за цел да ве поттикнат и опремат со потребните алатки и знаење за да создадете позитивни промени во вашите заедници. Работилниците ќе се спроведуваат во различни градови низ Северна Македонија во текот на месец јуни. Со учеството, ќе стекнете знаења и практични вештини за поттикнување на вклученоста, промовирање на еднаквост и градење доверба во вашите заедници.

Работилниците ќе бидат спроведени во општините Велес, Гостивар, Охрид, Битола и Струга на:

  • 19 јуни во 11:00 часот –  Младински центар – Охрид – „Градиме мир без стереотипи, предрасуди и дискриминација
  • 20 јуни во 11:00 часот – Младински центар – Гостивар – „Бура за култура: Работилница за интеркултурен дијалог
  • 21 јуни во 12:00 часот  – Битола – „Градење активистички дух – од млади за млади
  • 22 јуни во 10:00 часот  – Битола – „Битола без стереотипи, предрасуди и дискриминација
  • 22 јуни во 11:00 часот – Младински центар – Гостивар – „Youth in motion: Работилница за младинско учество
  • 23 јуни во 12:30 часот – American Corner – Струга – „GEN Z за поттикнување интеркултурен дијалог и препознавање на бариерите кои го спречуваат
  • 24 јуни во 10:00 часот – Младински центар –  Велес –Youth Power: Младинското учество како двигател на општеството
  • 30 јуни во 17:00 часот – Младински центар – Велес –Beyond Labels: Работилница за предрасуди, стереотипи, дискриминација и булинг

Како да аплицирате?

За да аплицирате за учество на која било од работилниците, ве молиме пополнете го онлајн формуларот за апликација.

Краен рок за аплицирање: 18.06.2023

Ве охрабруваме да аплицирате на повеќе работилници. Но, имајте предвид дека има ограничени слободни места за секоја работилница и затоа, не може да бидат избрани сите апликанти. Ве охрабруваме да аплицирате порано за да ги зголемите шансите да обезбедите место.

За какви било прашања, ве молиме контактирајте не на pande_eftimov@mof.org.mk или +38978421569.

– – –

Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rajonal “Të rinjë për përfshirje, barazi dhe besim”, hap një thirrje për të rinjtë e moshave prej 15 deri në 30 vjeçare për të marrë pjesë në puntori për të rinjë nga fusha e pjesëmarrjes rinore, përfshirjes, barazisë dhe besimit.

Ne besojmë se të rinjtë kanë fuqinë të krijojnë një të ardhme më të ndritur, dhe këto puntori kanë për qëllim të ju inkurajojnë dhe të ju pajisin me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të krjuar ndryshime pozitive në bashkësitë tuaja. Puntoritë do të mbahen në qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut gjatë muajit Qershor. Me pjesëmarrjen tuaj, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi praktike për të nxitur përfshirjen, për të promovuar barazinë dhe për ndërtimin e besimit në bashkësitë tuaja.

Puntoritë do të zhvillohen në komunat Veles, Gostivar, Ohër, Manastir dhe Strugë.

 • 19 Qershor ora 11:00 – Qendra Rinore  – Ohër–„Ndërtojmë paqe pa stereotype, paragjykime dhe diskriminim“
 • 20 Qershor ora 11:00  – Qendra Rinore – Gostivar – „Stuhia kulturore”: Puntori mbi dialogun ndërkulturor

 • 21 Qershor ora 12:00 – Manastir –“Ndërtimi i shpirtit aktivist – nga të rinjtë për të rinjtë” 

 • 22 Qershor ora 10:00 – Manastir – „Manastiri pa stereotipe, paragjykime dhe diskriminim“

 • 22 Qershor ora 11:00 – Qendra Rinore – Gostivar – „Të rinjtë në lëvizje: Puntori për pjesëmarrje rinore“

 •  23 Qershor ora 12:30 – American Corner – Strugë – „GEN Z për inkurajimin e dialogut ndërkulturor dhe njohjen e barrierave që e pengojnë atë“

 • 24 Qershor ora 10 – Qendra Rinore –  Veles – „Fuqia e të rinjëvePjesëmarrja rinore si një shtytës i shoqërisë“

 • 30 Qershor ora 17 – Qendra Rinore – Veles – “Përtej etiketimeve: Puntori për paragjykimet, stereotipet, diskriminimin dhe bullizmin“

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për të marrë pjesë në ndonjë nga puntoritë, ju lutemi plotësoni formularin online të aplikimit.

Afati i fundit për aplikim: 18.06.2023

Ju inkurajojmë të aplikoni në më shumë puntori. Por kini parasysh se numri i çdo puntorie është i kufizuar prandaj nuk mund të zgjidhen të gjithë aplikuesit. Ju inkurajojmë që të aplikoni sa më shpejt në mënyrë që te keni shanse më të mëdhaja për të siguruar një vend.

Për çfardo lloj pyetje, ju lutemi na kontaktoni në pande_eftimov@mof.org.mk ose +38978421569

Повик за Обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА, во рамки на регионалниот проект “Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за 20 млади лица од Општините: Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар (по 4 од секоја општина), на возраст од 18 до 29 години, кои ќе учествуваат на четиридневна обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба. Обуката ќе се реализира по Y-PEER методологија (врсници обучуваат врсници) со прирачник за обучувачи.

Лицата кои ќе учествуваат ќе се стекнат со знаења за работа со млади и за време на обуката ќе обработуваат теми кои вклучуваат: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба.

Kористејќи ги новостекнатите знаења и вештини, учесниците ќе продолжат да работат со млади во нивната локална заедница со цел споделување на знаењата и вештините преку реализирање на локални работилници за млади во петте општини: Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар. Работниот јазик на обуката за обучувачи ќе биде македонски, со консекутивен превод на албански јазик и обратно, според потребите на учесниците.

Обуката е предвидена да се спроведе во периодот од 12 до 15 мај 2023 година.

Патните трошоци, трошоците за сместување и храна се покриени од страна на организаторот.

Критериуми:

– Млади кои имаат искуство во работа со млади и активно работат со млади во Опшините Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар во период од најмалку 2 години;

– Возраст од 18 до 29 години;

– Да покажуваат интерес и разбирање за темите на обуката;

– Да се во можност активно да учествуваат на сите денови од обуката во закажаниот термин;

– По завршување на обуката, учесниците ќе треба активно да се вклучат во спроведување на еднодневни работилници на локално ниво;

– Особено се охрабруваат да се пријават младите кои се припадници на ранливи и маргинализирани групи.

Повикот е отворен до среда, 3 мај 2023 година, (23:59 часот). Пријави се на: https://forms.gle/HrnjFHJYf3nMbouo9

За прашања поврзани со повикот, слободно можете да се обратите до контакт лицето Панде Ефтимов, на pande_eftimov@mof.org.mk

* Со пријавување на оваа обука, потврдувате дека ги исполнувате горенаведените критериуми, сте во можност во целост, активно, да учествувате на обуката во период од 12-15 мај 2023 година и ја прифаќате обврската по обуката да учествувате во спроведување на 1 еднодневна работилница со млади во вашата заедница на темите: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба.

Forumi Rinor Arsimor (FRA) në partneritet me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë – UNFPA në kuadër të projektit rajonal “Të rinjtë për inkluzion, barazi dhe besim”, hap thirrje për 20 të rinjë nga komunat: Veles, Manastir, Strugë, Ohër dhe Gostivar (4 nga secila komunë) nga mosha 18 deri 29 vjeçare të cilët do të marrin pjesë në një trajnim katër-ditor për trajnues me temë nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunim, dialog ndërkulturor, mirkuptim dhe besim reciprok. Trajnimi do të realizohet sipas metodologjisë Y-PEER (moshatarët trajnojnë moshatarët e tyre) me manualin e trajnerëve.

Personat që do të marin pjesë do të fitojnë njohuri për punën me të rinjtë dhe gjatë trajnimit do të përgatisin tema që përfshijnë: nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunimin, dialogun ndërkulturor, mirkuptimin dhe besimin reciprok.

Duke përdorur njohuritë dhe aftësitë e reja të fituara, pjesëmarrësit do të vazhdojnë të punojnë me të rinjtë në komunitetin e tyre lokal në mënyrë që të ndajnë njohuritë dhe aftësitë përmes realizimit të puntorive lokale për të rinjë në pesë komunat: Veles, Manastir, Strugë, Ohër dhe Gostivar. Gjuha e përdorur në këtë trajnim për trajnues do të jetë gjuha maqedone, me përkthim konsekutiv në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, në varësi të nevojave të pjesëmarrësve.

Trajnimi është paraparë të zhvillohet në periudhën prej 12 deri 15 Maj të vitit 2023.

* Shpenzimet e udhëtimit, akomodimit si dhe ushqimi mbulohen nga organizatori.

Kriteret:

– Të rinjë që kanë përvojë në punën me të rinjë dhe punojnë në mënyrë aktive me të rinjtë në komunat e Velesit, Manastirit, Strugës, Ohrit dhe Gostivarit në periudhë prej së paku 2 vjet;

– Mosha nga 18 deri 29 vjeç;

– Të tregojnë interes dhe mirkuptim për temat e trajnimit ;

– Të kenë mundësi në mënyrë aktive të marrin pjesë çdo ditë të tajnimit në terminin e planifikuar;

-Pas mbarimit të trajnimit, pjesëmarrësit duhet në mënyrë aktive të përfshihen në realizimin e puntorive njëditore në nivel lokal;

– Inkurajojme veçanërisht të aplikojnë të rinjtë që i përkasin grupeve vulnerabël dhe grupeve të margjinalizuara.

Thirrja është e hapur deri të mërkurën, 3 Maj 2023, (ora 23:59). Aplikoni në: https://forms.gle/HrnjFHJYf3nMbouo9

Për pyetje në lidhje me thirrjen lirisht mund të kontaktoni personin për kontakt Pande Eftimov, në pande_eftimov@mof.org.mk

* Duke u regjistruar në këtë trajnim, ju konfirmoni se i plotësoni kriteret e lartëpermendura, keni mundësi gjatë gjithë kohës të merni pjesë në trajnim, në mënyrë aktive në periudhen prej 12-15 Maj 2023 dhe pranoni detyrimin që pas trajnimit të merni pjesë në zbatimin e një puntorie njëditore me të rinjtë në komunietin tuaj në temat: nxitja e narativave konstruktive, bashkëpunimi, dialogu ndërkulturor, mirkuptimi dhe besimi reciprok.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP): Call for Applications for 2022/23

Youth Educational Forum  (YEF), North Macedonia, Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania and Centre for Education Policy (CEP), Serbia; and , are launching a Call for Participation in the Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) for 2022/23. Support for the implementation of this programme is provided by the Open Society Foundations.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) was a seven-month project developed jointly by the Centre for Education Policy (CEP), Serbia, and Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania, targeting young individuals who want to participate actively and contribute to change in the society and/or local community and have the capacity to influence societies in the future. RYLMP showed a unique opportunity for youth from Serbia and Albania to meet and work together, breaking the cultural and other barriers and improving the research competencies of participants. The implementation of the RYLMP in 2021 and early 2022 paved the way for the continuation and scaling up of the programme, this time including Youth Educational Forum (YEF), North Macedonia, into the programme.

The Programme is open to youth (21-30 years old) from academia and civil society organizations, young professionals, and youth activists in the respective countries interested in developing capacities in the field of informed and data-driven advocacy, leadership, activism, and intercultural exchange, and in strengthening regional cooperation among Albania, North Macedonia, and Serbia.

Candidates shall apply with their individual proposals for informed and data-driven advocacy actions focusing on one of the topics: a) Regional cooperation, b) Education and employability, c) Migration and brain drain, d) Youth participation, and e) Youth action for the environment.

After the evaluation, selected participants will be matched in mixed teams in line with their areas of interest. They will work with colleagues from other countries on their data-driven advocacy with combined capacity-building and mentoring support. Selected participants will spend three weeks mobility period in each country according to the timeline detailed below. During the project, participants will participate in a capacity-building programme focused on relevant competencies and skills for their work and mentoring programme.

Selected participants will benefit from the financial support provided by the Open Society Foundations to complete their projects and cover mobility costs. The working language of all activities will be English.

HOW TO APPLY?

Read the full Call for Applications for RYLMP 2022/23 (Download here)

Read the Frequently Asked Questions (Download here)

The application process has two steps:

Step I – submitting the following:

 1. Interested candidates should fill in the Application Form, and upload
 2. The RYLM Data-Driven Advocacy Action Proposal Template (Download here)
 3. Curriculum Vitae
 4. Letter of Recommendation, including a contact of the referee.

Only fully completed applications will be processed.

Step II – Interviews with short-listed candidates.