Повик за 8 (осум) локални младински акции Thirrje për 8 (tetë) aksione lokale rinore

Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот младински проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, објавува повик за предлози за 8 (осум) локални младински акции кои ќе се реализираат на територијата на Република Северна Македонија.

Главната цел на овој повик за предлози за младински локални акции е да се поддржат младите (вклучувајќи ги и членовите на Локалните младински совети) на локално ниво низ Северна Македонија во промовирање на конструктивни наративи, поттикнување на инклузијата, интеркултурно учење, градење меѓусебно разбирање и доверба. Сите локални иницијативи водени од младите, имплементирани во соработка со МОФ (Младински образовен форум) како дел од овој предлог повик, мора да се усогласат и активно да придонесат кон вредностите наведени во регионалниот проект. Тимовите кои ќе аплицираат на овој повик со нивна идеја за локална младинска акција, треба да имаат максимум 3 (три) членови.

За секоја локална младинска акција се предвидуваат финансиски средства до 160.000 денари. Сите трошоци треба да се предвидат согласно програмските активности. Средствата ќе бидат менаџирани од Младински образовен форум (МОФ) во тесна соработка со тимовите. Набавките за сите активности ќе се направат од Младински образовен форум (МОФ) според правилата на организацијата. Локалните младински акции ќе треба да се спроведат до 31 март 2024 година.

Kритериуми за оценување

За оценување на предлог локалните младински акции ќе биде ангажирана комисија која што ќе ги следи следните критериуми при оценување на предлог акцијата:

 • Релевантност на проектот;
 • Иновативност и креативност на локалната младинска акција;
 • Вклучување на заедницата, влијание на акцијата и одржливост;
 • Локалната младинска акција треба да биде водена од младите и фокусирани на младите.

Откако ќе се изврши селекција на 8 (осумте) локални младински акции, ќе биде организиран национален BootCamp, кој што ќе се одржи на крај на месец февруари (28.02 – 02.03.2024). Сите членови на победничките тимови треба да учествуваат на националниот BootCamp.

Целите на националниот BootCamp се:

 • Зајакнување на капацитетите на младите за да бидат активни креатори на промени и да бидат гласот на потребите на сите млади на локално ниво.
 • Поддршка на младите да формулираат решенија специфични за заедницата за справување со предизвиците што преовладуваат во нивните соодветни региони.
 • Поттикнување на нови партнерства кај младите и размена на позитивни примери и искуства.
 • Финализирање на акциските планови на младинските локални акции.

Повеќе информации за процесот на аплицирање може да најдете во Прирачникот за аплицирање и имплементација на локални младински акции.

Краен рок за аплицирање е 18 февруари 2024 со испраќање на пополнет предлог-концепт и буџет за локалната младинска акција. Избраните тимови ќе бидат известени најдоцна до 22 февруари 2024.

За сите дополнителни прашања, може да се обратите до Ивона Кузмановска на ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

—————————————————————————————————————————————————-

Në kuadër të projektit rajonal rinor “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor – FRA do të mbështesë 8 (tetë) aksione lokale rinore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Aktivistë të rinj, në ekipe me maksimumi 3 anëtarë, përmes kësaj thirrjeje, do të garojnë me idenë e tyre për aksion rinor lokal.

Objektivi kryesor i kësaj thirrjeje për propozime për aksione lokale rinore është të mbështesë të rinjtë (përfshirë anëtarët e Këshillave Rinorë Lokalë) në nivel lokal në territorin e vendit në promovimin e narrativeve konstruktive, nxitjen e përfshirjes, mësimin ndërkulturor, ndërtimin e mirëkuptimit dhe besimit të ndërsjellë. Të gjitha iniciativat lokale të udhëhequra nga të rinjtë, të zbatuara në bashkëpunim me FRA (Forumi Rinor Arsimor) si pjesë e kësaj thirrjeje, duhet të përafrohen dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive me vlerat e përshkruara në projektin rajonal. Ekipet që do të apikojnë në këtë thirrje me idenë e tyre për aksion lokal rinor, duhet të kenë maksimalisht 3 (tre) antarë.

Për çdo aksion lokal rinor parashihen mjete finansiare deri 160.000 denarë. Të gjithë shpenzimet duhet të parashikohen sipas aktiviteteve të programit. Mjetet finansiare do të menaxhohen nga Forumi Rinor Arsimor (FRA) në bashkëpunim të ngushtë me ekipet. Aksionet  lokale rinore duhet të zbatohen deri më 31 Mars viti 2024.

Kriteret e vlerësimit

Për vlerësimin e aksioneve lokale të propozuara do të angazhohet një komision i cili do të ndjek kriteret e mëposhtme gjatë vlerësimit të aksionit të propozuar:

 • Rëndësia e projektit;
 • Inovacioni dhe kreativiteti i aksionit lokal rinor;
 • Përfshirja e bashkësisë, ndikimi i aksionit dhe qëndrueshmëria;
 • Aksioni lokal rinor duhet të udhëhiqet nga të rinjtë dhe të fokusohet tek të rinjtë.

Pas përzgjedhjes së 8 (tetë) aksioneve lokale rinore, do të organizohet një BootCamp kombëtar, i cili do të mbahet në fund të muajit Shkurt (28.02 – 02.03.2024). Të gjithë antarët e ekipeve fituese duhet të marrin pjesë në BootCamp-in kombëtar.

Objektivat e BootCamp-it kombëtar janë:

 • Forcimi i kapaciteteve të të rinjve për të qenë krijues aktivë të ndryshimeve dhe për të qenë zëri i nevojave të të gjithë të rinjve në nivel lokal.
 • Mbështetja e të rinjve për të formuluar zgjidhje specifike për komunitetin për të adresuar sfidat që mbizotërojnë në rajonet e tyre përkatëse.
 • Inkurajimi i partneriteteve të reja midis të rinjve dhe shkëmbimi i shembujve dhe përvojave pozitive.
 • Finalizimi i planeve të veprimit të aksioneve lokale rinore.

Më shumë informata për procesin e aplikimit mund të gjeni në Doracak për aplikimin dhe zbatimin e aksioneve lokale rinore.

Afati I fundit për aplikim është 18 Shkurt 2024 me dërgimin e në koncept-propozim dhe buxhet të plotësuar për aksionin lokal rinor. Ekipet e zgjedhura do të njoftohen më së voni deri më 22 Shkurt 2024.

Për të gjitha pyetjet shtesë mund ta kontaktoni Ivona Kuzmanovska në ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

Повик за изработка на медиумски производи Thirrje për prodhimin e produkteve mediatike

Ажурирано на 23.02.2024 година.

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот младински проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, го реобјавува повикот за млади за изработка на медиумски производи на следните теми: конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Повикот е отворен за сите млади креативци на возраст од 16 до 26 години кои имаат желба да направат промени во својата заедница преку изработка на медиумски производи на теми поврзани со конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Услови и обврски за учество во програмата

Заинтересираните кандидати за учество во програмата потребно е да се:

 • Млади лица на возраст од 16 до 26 години;
 • Заинтересирани за темите на проектот;
 • Во можност да учествуваат на четиридневна креативна обука за градење вештини за подготовка на медиумски производи (7-10 март 2024);
 • Вклучат во теренска работа во локалните заедници и со помош и поддршка од ментори по обуката да ги изработат медиумските производи.

Главната цел на програмата е да поддржи 15 млади во промоција на позитивни наративи, од младите за младите кои ќе поттикнат мултиетничка соработка, инклузија и родова еднаквост. *При изборот на учесници ќе биде земена предвид географската распределба на апликантите.

Областите на кои ќе треба да се фокусирани медиумските производи вклучуваат: 

 • Врсничка едукација,
 • Идентитет и интеркултурен дијалог,
 • Младинско учество,
 • Младински активизам и
 • Обликување на перцепциите за стереотипи, предрасуди и дискриминација.

Избраните учесници ќе имаат можност преку различни сесии, за време на четиридневната обука, да се запознаат со основите на новинарството и развивање на приказна, новинарска фотографија, техники за видео и аудио снимање и едитирање на мултимедијални производи.

По завршување на обуката, учесниците ќе работат со ментор кој ќе ги советува и ќе им помага при изработка на медиумските производи. Учесниците ќе имаат слобода да изберат различен формат кој ќе го користат при изработка на медиумските производи: веб, видео, аудио или печатени. Трошоците поврзани со спроведување на задачата ќе бидат соодветно надоместени по претходно одобрување и во согласност со политиката на организаторот.

Сите медиумски содржини кои ќе бидат изработени од младите учесници ќе бидат објавени и на социјалните мрежи на МОФ и УНФПА.

Краен рок за аплицирање е 1-ви март 2024, на следниот ЛИНК. Избраните учесници ќе бидат известени најдоцна до 5-ти март 2024 година. *Апликациите кои пристигнаа на отворениот формулар заклучно со 20.02.2024 година ќе се земат предвид во финалната селекција на учесници. Апликантите кои имаат аплицирано, нема потреба повторно да го пополнуваат апликацискиот формулар.

Доколку ви се потребни дополнителни информации или имате прашања, слободно обратете се на Ивона Кузмановска на ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

—————————————————————————————————————————————–

Përditësuar më 23.02.2024.

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rinor rajonal “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, rishpallin thirrjen për të rinjtë për prodhimin e produkteve mediatike me temë: narativa konstruktive, nxitje e bashkëpunimit, dialog ndërkulturor, mirëkuptim dhe besim.

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë kreativë nga mosha 16 deri 26 vjeçare të cilët kanë deshirë të bëjnë ndryshime në komunitetin e tyre përmes prodhimit të produkteve mediatike në tema lidhur me  narativat konstruktive, nxitjen e bashkëpunimit, dialogun ndërkulturor, mirëkuptimin dhe besimin.

Kushtet dhe detyrimet e pjesëmarrësve në këtë programë

Kandidatët e interesuar për pjessëmarrje në këtë program duhet të jenë:

 • Të rinjë në moshën nga 16 deri 26 vjeç;
 • Të interesuar për temat e projektit;
 • Të mund të marrin pjesë në një trajnim kreativ katër ditor për ndërtimin e aftësive për përgaditjen e prodhimeve mediatike (7-10 Mars 2024);
 • Të angazhohen në punën në teren në bashkësite lokale dhe me ndihmën  dhe mbështetjen e mentorëve pas trajnimit të përpunojnë produktet mediatike.

Qëllimi kryesor i programit është të mbështes 15 të rinjë në promovimin e narativave pozitive, nga të rinjtë për të rinjtë të cilët do të nxisin bashkëpunim multietnik, përfshirje dhe barazi gjinore. *Gjatë përzgjedhjes së pjesëmarrësve do të meret parasysh shpërndarja gjeografike e aplikuesve.

Fushat në të cilat duhet të fokusohen produktet mediatike përfshijnë: 

 • Edukimi I bashkëmoshatarëve,
 • Identiteti dhe dialogu ndërkulturor,
 • Pjesëmarrja rinore,
 • Aktivizmi rinor dhe
 • Formësimi i perceptimeve për stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimin.

Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kenë mundësi përmes sesioneve të ndryshme, përgjatë trajnimit katër ditor, të njihen me bazat e gazetarisë dhe zhvillimin e një tregimi, fotografinë gazetareske, teknikat për audio dhe video inçizimin dhe editimin e produkteve multimediale.

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të punojnë me mentor I cili do ti këshilloj dhe do ju ndihmojë gjatë përpunimit të produkteve mediatike. Pjesëmarrësit do të kenë lirinë të zgjedhin një format të ndryshëm të cilin do ta përdorin gjatë përpunimit të produkteve mediatike: web, video, audio apo të shtypura. Shpenzimet lidhur me zbatimin e detyrës do të rimbursohen në mënyrë adekuate pas miratimit paraprak dhe në pajtueshmëri me politikat e organizatorit.

Të gjitha përmbajtjet mediatike që do të përpunohen nga pjesëmarrësit e rinjë do të postohen edhe në rrjetet sociale të FRA-së dhe UNFPA-së.

Afati I fundit për aplikim është 1 Mars 2024, në këtë LINK. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të njoftohen më së voni deri më 5-së Mars viti 2024. *Aplikimet e mbërritura në formularin e hapur më 20.02.2024 do të merren parasysh në përzgjedhjen përfundimtare të pjesëmarrësve. Aplikuesit që kanë aplikuar, nuk është e nevojshme të plotësojnë formularin aplikues përsëri.

Nëse keni nevojë për informata shtesë apo nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni Ivona Kuzmanovska në ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

Покана за ENGAGE 2023

Младински образовен форум и Радио МОФ на 9-ти јуни 2023 година во Младински културен центар (МКЦ), со почеток во 13:00 часот, ве покануваат на дванаесеттото издание на Настанот за социјален активизам ENGAGE.

Присутните ќе можат да слушнат инспиративни говори од домашни и странски активисти за друштвените мрежи како средство за промени, поезијата како отпор против патријархалните норми, за тоа како младите уметници се борат против скептицизмот, но и за правата на текстилните работнички.

Исто така, дел од говорниците ќе се осврнат и на „Мое здравје“ – гласот на лицата со оштетен слух, други ќе зборуваат за генерацијата Зет и нивната моќ да го трансформираат активизмот и прават поинклузивен свет, а ќе бидат отворени прашања и за родовата еднаквост во 21 век.

Учесници на ENGAGE ќе бидат активистката Kристина Ампева од „Гласен текстилец“, Нина Павичевиќ од Црна Гора, комуниколог и креатор на @kriticki, Леон Шумански од „Гола планина колектив“, потоа Гералдина Гуера Гарсес од Еквадор, од фондацијата АЛДЕА, исто така Христина Божиновска Ѓикова од здружението „Млад знак“, но и активистката Аделина Тершани од Косово, која ќе има и своја изведба на слем поезија. За време на ENGAGE, Си Фу Предраг Петрески ќе одржи работилница на тема „Како да го надминете стресот со правилно дишење.“

Овогодинешниот настан ќе биде поделен во 3 дела:

ENGAGE THE STAGE – Каде ќе имате можност да слушнете домашни и меѓународни говорници кои ќе го пренесат нивното искуство на темите: човекови права, граѓански иницијативи, активизам и музика;

ENGAGE THE WORKSHOPS – Каде ќе можете да се вклучите во една од креативните работилници за реупотреба на стара облека со техника на сито принт, техники за справување со стрес и дишење и како да преживеете на планина и

ENGAGE THE NIGHT – Каде ќе може да ги слушнеме и забавуваме со бендови од младата генерација дел од Гола Планина колективот до полноќ.

ENGAGE: The Stage ќе трае помеѓу 14 и 17:30 часот, а потоа ќе се случуваат ENGAGE: The Workshops на Партизанска Штампа „Сито печат и реупотреблив дизајн: неограничен креативен потенцијал“ и ПК Македон „Планинарење 101: Основи за успешни планинарски авантури“.

На ENGAGE: The Night, со почеток во 20:00 часот, гостите ќе имаат можност да се забавуваат со бендовите: КЕМ, Zanadu, The Ooz, Niandra, Sivert и Rend.

Инаку, ENGAGE е единствениот собир за социјален активизам во Северна Македонија. Веќе 11 години домашни и странски активисти споделуваат знаења и искуства на теми поврзани со граѓанска ангажираност, култура, социјална промена, човекови права, дигитална демократија, слобода на говор, активизам и медиуми.

Преку ENGAGE, МОФ и Радио МОФ се стремат да го подигнат нивото на информираност на граѓаните, нивната присутност и активно делување, како онлајн, така и во физичкиот простор. Со програмата, ENGAGE обезбедува едукација, интеракција и инспирација за индивидуи, групи и организации чија цел е да го подобрат општеството во кое живееме.

Повеќе информации за ENGAGE 2023 може да дознаете овде. Настанот е бесплатен, а вашето присуство може да го најавите на Регистрацијата достапна на овој линк.

Настанот е поддржан од National Endowment for Democracy.

УСАИД со нова Активност за млади

Започнува новата Активност на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, чија цел е да се поддржат младите да станат успешни и самостојни, за да придонесат за нивните заедници и подобра иднина во земјава. Петгодишната Активност ќе им обезбеди економски можности на младите, ќе ги зајакне нивните вештини за работа, напредок во кариерата и граѓанско учество, а ќе промовира и вредности и искуства кои ќе им помогнат да станат понезависни. Работејќи со младите, за младите, УСАИД има за цел да ја поттикне следната генерација лидери да придонесе за напредок.

„Многу компании се соочуваат со предизвици во привлекувањето квалификувани млади, додека младите не можат да најдат работа што ги исполнува нивните очекувања. Ќе работиме заедно со компаниите и институциите за да им помогнеме на младите да најдат привлечни можности за вработување во растечките индустрии, а исто така ќе им помогнеме на бизнисите да привлечат квалификувани млади, со што ќе останат конкурентни и ќе напредуваат“, рече Небојша Мојсоски, раководител на Активноста.

Активноста ќе им овозможи на младите луѓе пристап до иновативни програми за обука, пракса и кариерно советување, опремувајќи ги со соодветни вештини за пазарот на труд.

„Намалувањето на невработеноста кај младите е еден од нашите стратешки приоритети, кој е клучен за градење на посилно, поинклузивно општество“, истакна Јованка Тренчевска, министерка за труд и социјална политика. „Отворени сме за соработка за проекти како овој поддржан од УСАИД за да им обезбедиме на младите можности да ги стекнат потребните вештини и искуство, да се вработат и да дадат значаен придонес за растот и развојот на нашата економија. Со зајакнување на младите и инвестирање во нивниот потенцијал, имаме за цел да создадеме попросперитетна иднина за сите“.

Исто така, преку оваа Активност ќе поддржиме партнерства со младински групи, бизниси, локална и централна власт, и ќе обезбедиме грантови преку кои ќе промовираме креативни настани предводени од младите, иновации, развој на специфични вештини за кариери и активно граѓанство, истражувачка работа, одговорност, етичност и интегритет. Во текот на петгодишниот период, ќе работиме со 10.000 млади во земјава. Активноста ја спроведува Унапредување на економиите за посилни заедници, американска непрофитна организација, во партнерство со Центарот за развој на менаџери и претприемачи (CEED Hub) Скопје и Младинскиот образовен форум.

Повик за учество во менторска програма за млади новинари за креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица и без државјанство

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот Ангажирање на младите за подобрување на наративот за лицата под мандатот на УНХЦР” поддржан од УНХЦР отвора повик за учество во менторска програма за млади новинари.

Специфично, повикот е отворен за:

8 (осум) млади новинари или студенти по новинарство

2 (два) ментори – новинари кои ќе работат со учесниците во менторската програма

6 (шест) предавачи кои ќе предаваат во рамки на менторската програма.

 • Опис на менторската програма за млади новинари/студенти по новинарство

Менторската програма е отворена за млади новинари и студенти по новинарство кои сакаат да ги зајакнат своите капацити и компетенции во областите бегалци, мигранти, лица без државјанство и баратели на азил, како и со начинот на известување и креирање на медиумски содржини за овие лица.

Менторската програма е замислена да започне со одржување на дводневен тренинг. На тренингот младите новинари ќе имаат шанса да присуствуваат на различни работилници одржани од искусни новинари кои ќе им помогнат при градењето вештини за известување и за креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство. Дополнително на тренингот младите новинари ќе стекнат и знаења во однос на правната рамка која го регулира правниот статус на овие лица како и добивање на поддршка од психолози за заштита на менталното здравје при покривање на теми поврзани ранливи категории лица.

По завршување на тренингот на учесниците ќе им биде доделен ментор со кој заеднички во рок од  2 месеци ќе треба да изработат медиумски продукт.

За учесниците во менторската програма е предвидена еднократна стипендија која има за цел да им помогне на учесниците во креирањето на медиумскиот продукт.

 • Опис на менторската програма за предавачи

Предавачите во менторската програма е предвидено да одржат предавање/работилница во рамки на дводневниот тренинг  кое ќе има за цел да ги  зајакне компетенциите и вештините на младите новинари во процесот на креирање

на медиумски продукти коишто се однесуваат на бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство. Дополнително, предвидено е двајца од предавачите да бидат психолози коишто ќе одржат психолошка работилница со младите новинари со цел заштита на менталното здравје при известување за лица од ранливи категории.

Специфичното предавање на секој предавач ќе биде договорено во координација со МОФ и УНХЦР.

Предност ќе се даде на оние новинари кои имаат долгогодишно искуство во креирање на медиумски продукти за овие лица, а особена предност ќе биде дадена на оние новинари коишто ја имаат добиено  Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство која што ја доделуваат УНХЦР, МЗМП и ЗНМ.

 • Опис на менторската програма за ментори-новинари

Менторите во рамки на менторската програма ќе имаат за задача индивидуално да менторираат четири млади новинари/студенти по новинарство и ќе им помогнат во обмислување, креирање и финализирање на медиумскиот продукт. Од менторите се очекува да бидат достапни за физички и онлајн консултации со младите новинари и да ја следат и мониторираат нивната работа.

Предност ќе се даде на оние новинари коишто претходно имаат менторирано млади новинари, кои имаат долгогодишно искуство во креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство а особена предност ќе биде дадена на оние новинари кои што ја имаат добиено  Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство.

Временска рамка:

Менторската програма е предвидена да започне во месец мај и да трае 2 месеци.

Услови за пријавување:

 1. Млади новинари/студенти новинарство
 • Да се на возраст помеѓу 19 и 35 години
 • Да се студенти по новинарство во втора или трета година или на магистерски студии или
 • Да се вработени/ангажирани во медиум кој креира содржини во државата
 1. Предавачи

 За новинари

 • Искуство во креирање на медиумски содржини поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство
 • Искуство со одржување на едукативни работилници

За психолози

 • Искуство во одржување на работилници за поддршка и заштита на менталното здравје при работа со ранливи категории на лица
 1. Ментори
 • Искуство во креирање на медиумски содржини поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство
 • Искуство во менторирање на млади новинари

Начин на пријавување:

Заинтересираните лица за учество во менторската програма може да го искажат својот интерес со пополнување на линковите кој се наоѓа подолу, најдоцна до 24 април (понеделник), 23:59. Доколку имате потреба од дополнителни информации обратете се на: petar_barlakovski@mof.org.mk.

 1. Пријава за студенти по новинарство/млади новинари
 2. Пријава за ментори – новинари
 3. Пријава за предавачи

МОФ го задржува правото да ги исконтактира само оние кандидати коишто ги исполнуваат условите. Лицата коишто ќе бидат избрани ќе биде ангажирани хонорарно преку Договор за авторско дело и исплатата ќе оди преку авторска агенција.

Менторската програма е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН.

Пријави се да станеш Амбасадор/ка за воздух!

Ако си средношколец/ка, тогаш: Пријави се да станеш Амбасадор/ка за воздух!

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за 30 млади Амбасадори/ки за воздух. Учествувај во програмата за подобрување на квалитетот на воздухот заедно со млади од целата држава и зголеми ги твоето знаење и вештини во креирање на решенија за животната средина, алатки и механизми за застапување.

Кандидатите за учество во програмата треба да ги исполнат следните услови:

 • Да се млади на возраст од 15 до 19 години;
 • Да покажуваат интерес и разбирање за темите на работилницaтa;
 • Да се во можност да учествуваат на трите денови од обуката во закажаниот термин (23 – 26.12.2022 година);
 • Да имаат можност да учествуваат во целосната програма од декември 2022 – март 2023 година.

Како млад амбасадор/амбасадорка ќе имаш можност да работиш со врвни експерти од повеќе области и да учествуваш на Ориентациона обука водена од експерти во областа на животната средина, застапување и дигиталните алатки; и Медиатон на кој ќе имаш можност да учествуваш во процес на креирање на онлајн содржини за подобрување на квалитетот на воздухот. Овие теоретски и практични обуки, ќе те запознаат со механизмите за управување со воздухот, опасностите од занемарување на проблемите и одговорните институции; но истовремено ќе те обучат како да пласираш креативни дигитални производи за застапување и подигнување на свеста за квалитетот на воздухот.

По обуката и Медиатонот, заедно со другите застапници и под водство на ментори ќе имаш можност да креираш иницијативи за застапување и лобирање, но исто така ќе бидеш и обучен/а како да ги материјализираш своите идеи преку организирање онлајн пораки за застапување и покревање на свеста.

Твоите идеи и решенија, кои ќе ги изработиш заедно со твојата група за време на менторските средби, ќе имаш можност да ги изнесеш пред соодветните институции и да учествуваш во процесот на донесување одлуки на национално и локално ниво.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 20 – ти декември 2022 година (вторник) со пополнување на овој прашалник.

Работниот јазик ќе биде македонски јазик, а ќе биде обезбеден консекутивен превод на албански јазик и толкување на знаковен јазик. При селекцијата на учесниците ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите како и географската застапеност.

“Youth for Air” е проект кој Младински образовен форум го спроведува во партнерство со UNICEF – Северна Македонија и поддршка од Шведска.

Nëse je nxënës/e i/e shkollës së mesme, atëherë: Apliko të bëhesh Ambasador/e për ajër!

Forumi Rinor Arsimor Rinor (FRA) hap thirrjen për 30 ambasadorë/e të rinj për ajër. Merrni pjesë në programin për përmirësimin e cilësisë së ajrit, së bashku me të rinj nga i gjithë vendi dhe rrisni njohuritë dhe aftësitë tuaja në krijimin e zgjidhjeve për mjedisin jetësor, mjete dhe mekanizma për avokimit.

Kandidatët për pjesëmarrje në program duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë të rinj të moshës 15 deri në 19 vjeç;
 • Të tregojë interes dhe kuptim për temat e punëtorisë;
 • Të kenë mundësi të marrin pjesë në programin e plotë nga dhjetor 2022 – mars 2023;
 • Të mund të marrin pjesë në tre ditët e trajnimit në orarin e caktuar (23 – 26 dhjetor 2022).

Si ambasador/ambasadore i ri/e re, do të keni mundësi të punoni me ekspertë të lartë nga disa fusha dhe të merrni pjesë në trajnime orientuese të udhëhequra nga ekspertë në fushën e mjedisit jetësor, avokimit dhe mjeteve digjitale; dhe një Mediathon ku do të keni mundësi të merrni pjesë në procesin e krijimit të përmbajtjes online për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Këto trajnime teorike dhe praktike do t’ju njohin me mekanizmat e menaxhimit të ajrit, rreziqet e neglizhimit të problemeve dhe institucionet përgjegjëse; por në të njëjtën kohë do t’ju trajnojnë se si të tregtoni produkte digjitale kreative për avokim dhe ndërgjegjësim për cilësinë e ajrit.

Pas trajnimit dhe Mediathonit, së bashku me përfaqësues të tjerë dhe nën drejtimin e mentorëve, do të keni mundësi të krijoni iniciativa avokuese dhe lobuese, por gjithashtu do të trajnoheni se si t’i materializoni idetë tuaja duke organizuar mesazhe online për avokim dhe ndërgjegjësim.

Do të keni mundësi t’i paraqisni idetë dhe zgjidhjet tuaja, të cilat do t’i zhvilloni së bashku me grupin gjatë takimeve të mentorimit, pranë institucioneve përkatëse dhe të merrni pjesë në procesin e vendimmarrjes në nivel kombëtar dhe lokal.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë jo më vonë se data 20 dhjetor 2022 (e martë), në linkun e mëposhtëm.

Gjuha e punës do të jetë maqedonishtja dhe do të sigurohet përkthim konsekutiv në gjuhën shqipe dhe përkthim në gjuhën e shenjave. Gjatë përzgjedhjes së pjesëmarrësve do të merret parasysh balanca etnike dhe gjinore e grupeve si dhe përfaqësimi gjeografik.

“Youth for Air” është një projekt i zbatuar nga Forumi Arsimor Rinor në partneritet me UNICEF – Maqedonia e Veriut dhe i mbështetur nga Suedia.

Одржани 5 средби за соработка со младински службеници и локални организации

МОФ ги застапува младинските приоритети! Во текот на септември и октомври, ги посетивме општините Тетово, Штип, Делчево, Струмица и Гевгелија. На овие средби, заедно со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип, Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, НОВУС Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево, воспоставивме соработка со младинските службеници, кои како новооформени тела се клучен канал помеѓу младите и јавните институции.

Средбите ги искористивме и за да им го претставиме новиот документ за јавни политики, кој се содржи од проблеми мапирани од страна на младите од нивните општини и препораки за како младите да се охрабрат почесто да пристапуваат на општините кога се соочуваат со проблеми во нивното место на живеење.

Документот можете да го прочитате на следниот линк.

Локалните средби се дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.

Повик за предавачи во клубовите Aртивизам

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на активностите на програмата Младински Активизам отвора Повик за предавачи во клубовите Артивизам.

Артивистичките клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Членовите на клубовите посетуваат предавања во кои учат за формите на активизам, демократија, младинско организирање, медиумска писменост, како и работилници за креативни активистички алатки. Содржините кои младите членови на клубовите ги создаваат имаат за цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам. За ангажманот е предвиден симболичен финансиски надоместок.

Обврските на Предавачот се:

– Одржување редовни неделни предавања во клубовите;
– Редовна комуникација со програмскиот координатор и асистент и асистент-предавачот на клубот;
– Изработка на извештај за средбите на клубот;
– Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на активностите на клубовите;
– Реализирање на активности во склоп на програмата Младински Активизам, во која спаѓаат и младинските клубови;
– Задолжително присуство на координативни состаноци и
– Задолжително присуство на Тренинг за предавачи кој ќе се одржи во месец семптември. (Тренингот ќе им помогне на пријавените предавачи да добијат глобална претстава за ангажманот, обврските, методологијата и начинот на реализирање на предавањата во рамки на клубовите).

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

– Да се млади на возраст од 15 до 29 години;
– Да имаат основни познавања во областите: нови медиуми, култура, уметност и активизам;
– Да поседуваат одлични комуникациски вештини, со познавање на говорен и пишан англиски јазик;
– Способност да работат во тим;
– Можност да работат за време на викенди.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават со пополнување на Апликацијата за предавач на следниот линк најдоцна до недела, 21-ви август 2022 година, (23:59). За прашања поврзани со повикот, обратете се на адресите: ivona_kuzmanovska@mof.org.mk и pande_eftimov@mof.org.mk.

Клубовите се финансирани од проектот „Fostering Youth Activism through Online Media”на National Endowment for Democracy.

Повик за есеј на тема поврзана со бегалци, лица без државјанство и мигранти

Младински образовен форум, во партнерство со УНХЦР, објавува повик за есеј на тема поврзана со бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Оваа активност има за цел да ја подигне едукацијата на јавноста за бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Во рамки на активноста, предвидено е да се реализираат гостински предавања со цел на пријавените на повикот, да им се разјасни статусот на бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

По доставувањето на есеите, стручна комисија во која ќе членуваат претставници од МОФ, РадиоМОФ и УНХЦР ќе ги оцени и рангира најдобрите есеи. Првите три ќе бидат објавени на социјалните мрежи и на веб-страните на Младински образовен форум, Радио МОФ и УНХЦР. Најдобриот есеј ќе биде објавен на 20.06.2022 на Денот на бегалците.

За наградените три есеи се предвидени следните награди:

 • Прво место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 8.000 денари;
 • Второ место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 6.000 денари;
 • Трето место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 4.000 денари.

Може да аплицираат сите заинтересирани од 15 до 29 години, на следниот линк. Крајниот рок за аплицирање е 05.06.2022 (недела, до 23:59 часот).

Заинтересираните, своите есеи може да ги поднесат на македонски, албански или англиски јазик.

За сите дополнителни информации може да се обратите на risto_saveski@mof.org.mk.

Активноста е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН. Содржината создадена во рамките на активноста не нужно ги отсликува ставовите на Фондот, УНХЦР и партнерските организации на ОН.

Одржан тридневен студентски хакатон

Дигитализација на образовните услуги во Северна Македонија е процес што во некои сектори, улилишта или универзитети се одолговлекува, иако е неминовен за денешницата. Студентите се најдобро запознаени и најтангирани од застарените практики на универзитетите кои веќе оддамна требало да се дигитализираат.
За таа цел, викендов се одржа тридневен студентски хакатон за изработка на дигитални алатки. Младински образовен форум ги покани студентите сами да бидат дел од решението на проблемите што ним најмногу ги засега.
Шестнаесет студенти и студентки од различни факултети изработија дигитални решенија за подобрување на работата на факултетот/универзитетот каде што студираат. Решенијата се протегаа од унапредување на состојбата со студентското организирање до овозможување на полесно справување со административните процедури на универзитетите.
Победничкиот тим ќе има можност да ја презентира својата дигитална алатка пред претставници на релевантни образовни институции на јавната дискусија што претстои.

Хакатонот се спроведи во рамките на проектот “Студентска акција за дигитализирани образовни услуги”, поддржан од Фондација Метаморфозис преку проектот за Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA, ко-финансиран од Европската Унија.