Запознајте ги младите истражувачи од Програмата за истражување и застапување на МОФ

Изминатите неколку месеци, 20 млади истражувачи од целата држава беа вклучени во Програмата за истражување и застапување на МОФ, во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности.

Под менторство на 7 ментори спроведоа 4 истражувања на теми од младински интерес, подготвија 6 прашалници што ги одговорија над 500 млади и поднесоа над 100 барања за информации од јавен карактер.  

Добиените информации преку обработка и анализа станаа наоди, а наодите прераснаа во препораки кои наскоро ќе може да ги прочитате во истражувањата на тема: „Користењето на вештачката интелигенциjа во образовниот процес на студентите во високото образование“, „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“, „Последиците од аерозагадување кај малолетни лица од високо загадени подрачја“ и „Информираноста и подготвеноста на студентите да пријават корупција“.

Ви претставуваме дел од младите истражувачи, автори на истражувањето „Финансирање и буџетирање на младите на национално и локално ниво“.


1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Со оглед на посветеноста, времето и потребите согласно мојата тема на истражување, за себе научив дека сум многу трпелив и критичен во анализирањето на добиените одговори од страна на надлежните органи во државата.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

До самата тема односно проблематика дојдовме согласно претходните податоци од страна на Националниот Младински Совет на Македонија за имплементацијата на Законот за млади и младинско учество. Во оваа прилика, ги повикувам младите детално да ја погледнат нашата анализа на тема: „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“ и согласно резултатите, сами да увидат колку нивните градоначалници и Општини, низ Република Северна Македонија, навистина придонеле кон подобрување на севкупниот статус на младите во локалната заедница. Воедно, пред нас се наближуваат и локалните избори, па се надевам дека ќе ги мотивираме и поттикнеме младите во формирањето на своите политички ставови, со цел искористување на правото на глас и нивно влијание во локалната самоуправа.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето.

Забележав дека Општините од источниот и западниот дел на државата имаат исти, па и слични веб страни, со еднакви проблеми и недостапни информации коишто треба законски да им се достапни на граѓаните. 

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Најинтересен ми беше делот на анализирање на одговорите, тука гледаме што е тоа што Општините и го направиле токму за нас младите, иако не можеме да се пофалиме со позитивни одговори, сепак би ги издвоил помалите општини како Босилово и Валандово. Иако тие се доста мали Општини во однос на население, со намален процент на младата популација.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Во оваа прилика, ги повикувам младите да детално да ја погледнат нашата анализа на тема: „Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија“ и согласно резултатите, сами да увидат колку нивните градоначалници и Општини, низ Република Северна Македонија, навистина придонеле кон подобрување на севкупниот статус на младите во локалната заедница. Воедно, пред нас се наближуваат и локалните избори, па се надевам дека ќе ги мотивираме и поттикнеме младите во формирањето на своите политички ставови, со цел искористување на правото на глас и нивно влијание во локалната самоуправа.

Но, дополнително ова е добар фидбек и брифинг за Општините и нивните челници добро да размислат како ги извршуваат своите законски обврски, а притоа се донесени во склоп на Законот за млади и младинско учество. 

6. Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Истражувањето ни овозможува да воочиме и да пронајдеме одговор за сложените проблеми, дилеми, прашања и предизвици со кои се соочува општеството. Истражувањето помага да се прошири нашето знаење за светот околу нас. Открива нови информации, податоци, теории и сознанија кои придонесуваат за подобрување на условите за живот, којшто придонесува врз креирањето на политиките на различни видови области. Со учество во истражување или да се биде дел од истражувачкиот тим, младите имаат можност да дадат значаен придонес во својата заедница. Без разлика дали преку научни откритија, општествени иновации или креативни идеи, иницијативи, нивните истражувачки напори можат да имаат позитивно влијание врз луѓето околу нив, па и на самите себе. 

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Искрено, доколку некогаш би имал можност да направам истражување во меѓународните односи, тоа би било „Воспоставување на Европско државјанство на нивно на Европа како континент-држава“, по пример на Соединетите Американски Држави, американско државјанство на територија на цел континент. Одсекогаш сум се прашувал зашто постои таква разлика на Европскиот континент, иако генерално гледано ние скоро сите заедно градиме европска култура, вредности, принципи и политики.

1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Со оваа Програма се потврди значењето на истражувањето, особено кога се работи за теми поврзани со младите на кои самите тие можат да дадат свој придонес.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

Учествував во истражувањето околу колку средства предвидуваат локалните самоуправи за младите на годишно ниво. Темата ја одбравме бидејќи е значајна за младите и сакаме да се продлабочи соработката на локалните самоуправи со младите.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

По споделување на прашалник за информираноста на младите околу средствата кои ги предвидуваат локалните самоуправи кој го споделивме и преку ОДАС (www.odas.mk) воочивме дека многу мал дел од младите се запознаени со висината на средствата предвидени за нив.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Одбирањето на темата беше предизвик, бидејќи во моментов има многу актуелни и важни теми за младите на кои треба да се стави акцент и да се спроведат истражувања.

5. За кој е наменето вашето истражување?

Ова истражување е наменето за сите кои сакаат да се информираат за средствата кои ги предвидуваат локалните самоуправи за младите, односно самите млади, пред се, носителите на одлуки и организациите кои се занимаваат со овие теми.

6. Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Најпрво треба да го прочитаат младите за да се информираат за можностите во локалните самоуправи, но треба да им послужи и на самите локални самоуправи и носители на одлуки во продлабочување на соработката со младите.

1.Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Уште повеќе се осигурав дека го сакам истражувањето и дека е одличен начин да се придонесе кон позитивни промени во општеството. Комуникацијата помеѓу членовите на нашиот тим, со менторите но и сите оние кои беа релевантни да ни дадат податоци за нашето истражување, директно ми помогна во развивањето на многу мои вештини.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?Најпрво, од понудените неколку теми за истражување, сите имавме по една или две омилени и најинтересни. По кратка дискусија, планирање и анализа, дојдовме до консензус темата да биде Финансирањето и буџетирањето на младите на национално и локално ниво во Македонија и согласно резултатите, да дојдеме до заклучок до кој степен се имплементираат зацртаните цели за зголемено учество на младите во општеството и носењето на политики.

3.Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

Суштински дел од нашето истражување опфаќаше делот за контактирање на сите општини во Македонија, што вклучува испраќање на официјални барања за искористување на законското право за пристап до информации од јавен карактер. Најинтересно за мене беше да се следи како пристигнуваат информации и одговори, прилично различни, но и фактот што од голем дел на општините не добивме одговор, како и целата анализа и споредба на одговори, за да се дојде до бараните одговори.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Повторно би го издвоил прибирањето на податоци од општините, што беше предизвикувачко само по себе, бидејќи одговорите не секогаш се конкретни за тоа што го бараме и потребна е дополнителна анализа за сите добиени одговори да имаат слични и споредливи податоци.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Примарна цел би биле младите, за да се информираат и да имаат јасна слика за финансирањето на младите, како и формирањето на локалните совети, а преку зголемување на свеста и прикажувањето на различни примери за споредба се поттикнува желбата за критичко размислување и свесност за своите права и можности како нештата може да бидат подобрени, но понатаму и граѓанскиот сектор кој би можел да го користи истражувањето за идни истражувања и лобирања, и секако за сите од локалната и централната власт од очигледни причини. 

6.Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Истражувањето е одлична можност да се развиваат повеќе вештини, да се анализира и да се придонесе во општеството преку самото зголемување на свеста за одредена тема, преку лобирање за одредена реформа или кауза поттикнато со бројки и податоци, или едноставно за класична општествена анализа од статистичка природа што според мене некогаш знае да биде многу интересно и дури забавно да се истражува. Би сакал да ја искористам оваа прилика да ги мотивирам сите млади да бидат активни во општеството и да пишуваат, истражуваат и да се вклучуваат во активности каде би придонеле за тоа нивниот глас да биде слушнат.

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Кога станува збор за истражувањето, морам да признаам дека многу теми ми се интересни и некогаш ми е дури и тешко да се одлучам за што да истражувам или анализирам. Сепак, претпоставувам дека поради мојата академска позадина и интереси во последниот период имам интерес за истражување на теми кои ги вклучуваат младите на регионално или европско ниво, како и да правам компаративна анализа на истите. Тоа е така бидејќи сметам дека многу често имаме поголеми сличности или разлики со младите од другите земји од тоа што го замислуваме и некогаш навистина можеме да учиме едни од други преку различни примери, и секогаш тоа може да придонесе да се анализираат најразлични параметри и влијанија. Како пример можам да го споменам истражувањето за мојата дипломска работа кое беше на тема за Европскиот идентитет, а во иднина би сакал подетално да истражувам на слични теми.

 

 

1. Што научи од Програмата за истражување досега, како ти помогна за развивање на твоите вештини?

Од Програмата за истражување научив како да спроведувам длабински анализи и критичко размислување, што ми помогна да развијам посилни истражувачки и аналитички вештини. Ова ми овозможи подобро да организирам и презентирам податоци, како и да формулирам аргументи и решенија базирани на емпириски докази.

2. Од кое истражување беше дел, како дојдовте до темата и зошто е вашето истражување важно/зошто е темата релавантна?

Бев дел од истражувањето “Финансирањето и буџетирање на младите на национално и локално ниво во Република Северна Македонија”. До темата дојдовме преку анализа на недостатокот на финансиска поддршка и соодветни буџети за младински активности и програми, чие финансирање е предвидено согласно ЗМУМП. Нашето истражување е важно бидејќи помага да се отвори разгледување на потребата од подобро финансирање и поддршка за младите, што е критично за нивниот развој и интеграција во општеството.

3. Сподели ни најинтересен/шокантен наод од истражувањето. 

Најинтересниот и шокантен наод од истражувањето беше дека многу од општините во Република Северна Македонија не се запознаени со Законот за младинско учество и младински политики (ЗМУМП), кој предвидува одвојување на 0,1% од буџетот на општините за функционирање на Локалните младински совети и младински активности. Ова укажува на значителен недостаток на информираност и имплементација на законските обврски во однос на младинската поддршка.

4. Кој дел од процесот на спроведување на истражување ти беше најинтересен, а кој нај-challenging? Зошто? 

Најинтересен дел од процесот на спроведување на истражувањето ми беше дефинирањето на темата, затоа што во областа на младинско учество во нашата држава има безброј теми кои треба да се истражуваат, обработуваат и претстават. Нај-challenging ми беше прибирањето на информации од јавен карактер, бидејќи морав да барам по неколку контакти од општините каде ќе го доставам барањето по е-пошта, бидејќи е-пошта листите достапни на интернет често пати не се точни или не се во функција.

5. За кој е наменето вашето истражување? Кој треба да го прочита и да промени нешто?

Нашето истражување е наменето за државните органи, најмногу за Министерството за локална самоуправа, кое треба да им помогне на општините во толкување и спроведување на Законот за младинско учество и младински политики (ЗМУМП). Оваа поддршка е клучна за обезбедување соодветно финансирање и имплементација на младинските програми и активности на локално ниво.

6. Зошто е важно да се истражува и зошто е важно младите да се вклучат во истражување? 

Важно е да се истражува бидејќи истражувањето открива проблеми, потреби и можности кои можат да се адресираат за подобрување на политиките и практиките. Вклучувањето на младите во истражувањето е особено важно бидејќи им овозможува да го искажат својот глас, ги развива нивните вештини за критичко размислување и ги поттикнува да бидат активни граѓани кои придонесуваат кон општествените промени.

7. Доколку можеш да одбереш било која тема, какво истражување би сакал/а да спроведеш? Зошто баш таа тема?

Доколку можам да одберам било која тема, би сакал/а да спроведам истражување за влијанието на младинското претприемништво врз економскиот развој на локалните заедници. Оваа тема е важна затоа што младинското претприемништво може да создаде нови работни места, да поттикне иновации и да го зајакне економскиот раст, особено во заедниците кои се соочуваат со висока стапка на невработеност меѓу младите.

Истражувањата се спроведоа во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности имплементирана од организацијата IESC во партнерство со Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF и CEED Hub Skopje.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/МОФ и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави
(САД).

Истражување за стапката на успех на доделените државни стипендии од Министерство за образование и наука

Младински образовен форум спроведува Истражување на стапката на успех на доделените државни стипендии од Министерство за образование и наука, наменети за студенти кои се примени на првите 100 универзитети според Шангајската Листа.

Во рамките на ова истражување спроведуваме анкета која има за цел да го испита степенот на информираност на младите за постоењето и имплементацијата на оваа стипендија, како и потребата и корисноста на истата.

Вашите сознанија ќе ни бидат од голема помош за добивање целосна слика за фактичките придобивки од оваа стипендија за младите од една страна, како и за целокупниот образовен систем и пазар на трудот од друга страна. Анкетата е анонимна, а вашите одговори ќе се користат исклучиво за истражувачките цели.

Прашалникот е достапен на овој ЛИНК.

Ова истражување е поддржано од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

[Продолжен рок] Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики

Согласно чл. 24 од Статутот на МОФ, Младински образовен форум објавува Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики.

Апликацијата за програмски/а координатор/ка се подготвува од страна на кандидатот/ката за позицијата програмски/а координатор/ка во рамки на програмата: Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики. Координаторот/ката на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики работи со мандат од 18 месеци и има право на неограничен реизбор согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Опис на обврските на координаторот се наведени во TOR-от прикачен кон овој повик.

Ангажманот на координаторот/ката е 40 часа неделно и за истиот има предвиден финансиски надоместок во износ од 43.000 – 52.000 денари бруто во зависност од искуството и образованието на кандидатот/ката.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 16.07.2023 година (недела, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и matejpopducev@hotmail.com, со праќање на:

– Биографија (CV);

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница и

– Апликација за работа во должина од не повеќе од 2 страни. 

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Управниот одбор и извршната канцеларија на МОФ. Управниот одбор во полн состав ќе донесе одлука за избор на координатор на програмата.

Официјално отпочнување на програмата за мобилност на млади лидери во Албанија, Србија и Северна Македонија

Активисти, истражувачи и студенти од Албанија , Северна Македонија и Србија се собраа изминатиов викенд во Тирана на официјалното започнување на Регионалната програма за мобилност на млади лидери #RYLMP.

Настанот го означува почетокот на програмата која има за цел да ги поттикне младите луѓе од трите земји да истражат младински трендови и проблеми во регионот и да влијаат на креирањето политики кои соодветствуваат на наодите.

Во текот на периодот што престои, учесниците ќе престојуваат во Тирана, Белград и Скопје, кадешто ќе работат со ментори за да спроведат истражување, собирање и анализирање на податоци за акции за застапување и лобирање. Темите за застапување оваа година се однесуваат на низа прашања поврзани со младите, вклучително и младинско учество, миграција и одлив на мозоци, невработеност и регионална соработка.
Со нетрпение го очекуваме придонесот што оваа програма ќе го има врз зајакнувањето на регионалната младинска соработка.

Поддршката за овој проект е обезбедена од канцелариите на Фондација Отворено Општество во Албанија, Србија и Северна Македонија.

Програмата е заеднички имплементирана од Центар за наука, иновација и развој, Центар за образовни политики и младински образовен форум.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP): Call for Applications for 2022/23

Youth Educational Forum  (YEF), North Macedonia, Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania and Centre for Education Policy (CEP), Serbia; and , are launching a Call for Participation in the Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) for 2022/23. Support for the implementation of this programme is provided by the Open Society Foundations.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) was a seven-month project developed jointly by the Centre for Education Policy (CEP), Serbia, and Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania, targeting young individuals who want to participate actively and contribute to change in the society and/or local community and have the capacity to influence societies in the future. RYLMP showed a unique opportunity for youth from Serbia and Albania to meet and work together, breaking the cultural and other barriers and improving the research competencies of participants. The implementation of the RYLMP in 2021 and early 2022 paved the way for the continuation and scaling up of the programme, this time including Youth Educational Forum (YEF), North Macedonia, into the programme.

The Programme is open to youth (21-30 years old) from academia and civil society organizations, young professionals, and youth activists in the respective countries interested in developing capacities in the field of informed and data-driven advocacy, leadership, activism, and intercultural exchange, and in strengthening regional cooperation among Albania, North Macedonia, and Serbia.

Candidates shall apply with their individual proposals for informed and data-driven advocacy actions focusing on one of the topics: a) Regional cooperation, b) Education and employability, c) Migration and brain drain, d) Youth participation, and e) Youth action for the environment.

After the evaluation, selected participants will be matched in mixed teams in line with their areas of interest. They will work with colleagues from other countries on their data-driven advocacy with combined capacity-building and mentoring support. Selected participants will spend three weeks mobility period in each country according to the timeline detailed below. During the project, participants will participate in a capacity-building programme focused on relevant competencies and skills for their work and mentoring programme.

Selected participants will benefit from the financial support provided by the Open Society Foundations to complete their projects and cover mobility costs. The working language of all activities will be English.

HOW TO APPLY?

Read the full Call for Applications for RYLMP 2022/23 (Download here)

Read the Frequently Asked Questions (Download here)

The application process has two steps:

Step I – submitting the following:

  1. Interested candidates should fill in the Application Form, and upload
  2. The RYLM Data-Driven Advocacy Action Proposal Template (Download here)
  3. Curriculum Vitae
  4. Letter of Recommendation, including a contact of the referee.

Only fully completed applications will be processed.

Step II – Interviews with short-listed candidates.

Одржана тркалезна маса на тема „Младинско учество во единиицте на локалната самоуправа“

Младински образовен форум организираше тркалезна маса на тема „Младинско учество во единиците на локалната самоуправа “ на 20.10.2022 во просториите на Холидеј Ин во Скопје.

Во рамките на проектот се одржаа 6 работилници во повеќе градови низ државата на кои учествуваа над 100 млади лица. Учесниците се стекнаа со знаење за општините и нивните обврски спрема жителите и имаа можност да ги споделат проблемите со кои се соочуваат во нивното место на живеење. Лоцираните проблеми се протегаат од неасфалтирани патишта до нефункционални кина.

На настанот се презентираше документот за јавни политики кој содржи проблеми кои младите ги мапираа за време на работилниците, како и препораки насочени кон општините и останатите локални институции кои се  обврзани да ги адресираат истите.

Документот можете да го прочитате на следниот линк:  https://mof.mk/…/Dokument-za-javni-politiki-mladinsko…

Овој настан е дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија  и во соработка со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип , Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, Центар за истражувања и анализи НОВУС / Center for research and analysis  Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево.

Одржани 5 средби за соработка со младински службеници и локални организации

МОФ ги застапува младинските приоритети! Во текот на септември и октомври, ги посетивме општините Тетово, Штип, Делчево, Струмица и Гевгелија. На овие средби, заедно со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип, Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, НОВУС Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево, воспоставивме соработка со младинските службеници, кои како новооформени тела се клучен канал помеѓу младите и јавните институции.

Средбите ги искористивме и за да им го претставиме новиот документ за јавни политики, кој се содржи од проблеми мапирани од страна на младите од нивните општини и препораки за како младите да се охрабрат почесто да пристапуваат на општините кога се соочуваат со проблеми во нивното место на живеење.

Документот можете да го прочитате на следниот линк.

Локалните средби се дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.

Повик за студентите и студентските правобранители при универзитети во Република Северна Македонија

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ отвора повик за учество во повеќе неделен едукативен модул наменет за јакнење на капацитетите на студентите и студентските правобранители во борбата против дискриминацијата во високото образование.

Целта на овој модул е јакнење на капацитетите на студентите и студентските правобранители и надоградба на нивните знаења од областа на спречувањето на дискриминација и постапувањето по истата.

Тематските целини кои ќе бидат опфатени во рамки на обуката се:

  • Запознавање со дискриминацијата и негативните последици од истата;
  • Улогата на студентските правобранители и заштитата на студентските права и обврски;
  • Застапување и лобирање;
  • Комуникација со јавност и студенти;
  • Ментално здравје и психолошки пристап кон жртвите.

Обуката ќе се реализира со хибриден пристап, односно главен дел со физичко присуство, а студентите кои нема да можат да присуствуваат физички, ќе можат истата да ја следат онлајн.

Аплицирањето за обуката ќе се реализира преку следниот линк: https://forms.gle/uYYMxgmoRN6hjcai6

Учесници на оваа обука треба да бидат сите студенти и студентски правобранители на универзитетите и факултетите во Република Северна Македонија.

Краен рок за аплицирање e 1.11.2021 до крајот на денот.

Учесниците кои ќе го завршат модулот ќе добијат сертификат за успешно поминат едукативен модул.

Оваа активност е дел од проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Oтворено општество – Македонија.