Конкурс за есеј – Слобода на медиуми

Младински образовен форум и Радио МОФ во рамки на кампањата #СедмаСила како дел од „Проектот за младинско изразување“ поддржан од Европската Унија објавуваат конкурс за есеј на тема „Слобода на медиумите и информирањето“. Целта на конкурсот е да ја подигне свеста за важноста за вклучување на младите во општествено одговорни прашања кои се значајни за унапредување на демократијата.

Право на учество имаат сите млади, на возраст од 15 до 29 години, кои сакаат да понудат креативно решение за проблемот со цензура во редакциите, ширење невистини во медиумскиот простор и подобрувањето на состојбата со слободата на медиумите, притоа ставајќи се себе во улога на новинар. Идејата на конкурсот е авторот да понуди нова, „свежа“ перспектива во решавање на проблемите со кои се соочуваат сите новинари.

Секој од текстовите започнува како примерот подоле, ваше е да ја завршите приказната: „Мојата најголема желба беше да се вработам како новинар. И тоа се случи. Првите текстови ми беа просечни, но конечно најдов сторија за која навистина сакав да пишувам. Ги снимив изјавите од соговорниците пред кои имав голема одговорност, седнав, го напишав текстот и ги средив фотографиите. Колегите ми рекоа дека сторијата е одлична, па гордо ја предадов на уредникот.

Тука почнаа моите проблеми. На уредникот не му се допадна напишаното иако беа почитувани сите новинарски правила и етички кодекси. Можев да ја објавам сторијата и да добијам отказ, или да ја променам приказната за да му се допадне на уредникот. Еве каков беше мојот избор….“

Есеите треба да бидат напишани на македонски јазик, со должина од околу 500 зборови. Во текстот треба да кажете што би направиле, која е мотивацијата зад вашата постапка и какви се последиците од неа. Имајте предвид дека новинарството е јавно добро, а новинарите имаат должност да пишуваат за работите за кои останатите молчат.

Есеите се испраќаат со име и презиме или под псевдоним на info@radiomof.mkнајдоцна до 31ви јануари 2019 (четврток) со назнака „Награден конкурс за есеј #СедмаСила“. Заедно со есејот потребно е да бидат испрататени и податоци за авторот (име и презиме и телефонски број).

Најдобриот текст ќе го избере комисијата од Радио МОФ, составена од претставници на Радио МОФ, Младински образовен форум и Институтот за комуникациски студии. Есеите ќе бидат објавени во посебна рубрика, како и на ФБ под хаштагот #СедмаСилаКонкурс.

На конкурсот ќе биде доделен вредносен ваучер од 6000 денари, за ИТ опрема.

Повик за учество „Од идеја до стартап“

Повик за учесници за Школата за претприемништво „Од идеја до стартап“ . Повикот на албански можете да го погледнете подоле во објавата.

Младински образовен форум (МОФ) во соработка со Институт за европска политика (ЕПИ) отвора повик за учесници на Школа за претприемништво „Од идеја до стартап“, во склоп на  проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“. Програмата ќе се спроведува во Скопје, во периодот од февруари до мај 2019.

За време на програмата ќе се изучуваат следниве теми:

 • Што е претприемништво?
 • Мотивација, лидерство и тимска работа
 • Приказна, презентација и прототип
 • Традиционален и онлајн маркетинг
 • Водење бизнис

Школата ќе се реализира два пати неделно во попладневните часови и ќе содржи активности, како што се разговори со успешни претприемачи, симулации, студии на случај, практична работа и дополнителни отворени предавања. Едукативната програма ќе започне со дводневен – викенд интензивен тренинг.

За кого е наменета обуката? 
Аплицирајте ако:

 • Сте невработени и сте во потрага по работа во приватниот сектор или сакате да започнете сопствен бизнис;
 • Сте на возраст од 21 до 29 години;
 • Имате интерес за создавање на стартап или започнување на бизнис
 • Ве мотивираат предизвици, имате желба да смислувате нови и иновативни пристапи за решавање на проблемите, сакате да експериментирате со бизнис идеи;
 • Во можност сте да учевствувате во сите обуки;
 • Покажувате високо ниво на решителност и посветеност;
 • Немате проблем да излезете од својата удобна зона;
 • Сакате да работите во тим.

Како да аплицирам?
Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 6-ти февруари (среда) 2019 година, преку испраќање CV и пополнета апликација на obuki@mof.org.mk со назнака „Од идеја до стартап“. Апликацијата можете да ја преземете од следниот линк.

Бројот на учесници е ограничен. Изборот на учесници ќе го врши комисија составена од претставници на Младински образовен форум и Институт за европска политика. По потребна, ќе се спроведат и интервјуа (телефонски или во живо) со пријавените апликанти. Програмата е бесплатна и ќе биде спроведена на македонски јазик.  На повикот може да аплицираат и тимови, наведувајќи во апликацијата дека аплицираат со однапред смислена бизнис идеја.

Што ќе добијам?
Квалитетна едукативна програма која ќе ти овозможи да ги развиеш своите капацитети!
Низ програмата учесниците ќе формираат тимови и ќе имаат можност да аплицираат за финансиска поддршка за својата предлог бизнис идеја. За сите тимови ќе се обезбеди менторство од искусни професионалци во бизнис секторот. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат, да учат од и да соработуваат со сопственици на успешни бизниси, одлични предавачи, ментори, советувачи, професори и професионалци. Сите учесници кои ќе ги посетат обуките ќе добијат сертификат.

Ваква програма беше оранизирана во 2016-2017 година со серија од 12 успешни тренинзи за 40 млади, во две траки за меки вештини: претприемништво и граѓанско учество. Како резултат на програмата поддршка добија два локални стартапи: Храна за сите и Audified Reality, со стартап фонд и менторство.

Програмата ќе биде овозможена со поддршка на Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE)

_____________________________________________________________________________________________

 

Forumi Arsimor Rinor (FAR) në bashkëpunim me Institutin për Politikë Evropiane (IPE) hap thirrje për pjesëmarrës në Shkollën për sipërmarrës  “Nga Ideja deri në startap” në kuadër të projektit “Angazhimi i sektorit privat në arsimin për  sipërmarrësi” dhe (Engaging the Private Sector in Entrepreneurship Education). Programi do të realizohet në Shkup në periudhën nga shkurti deri në maj 2019.

Gjatë programit do të studiohen temat si mëposhtë:

 1. Çfarë është sipërmarrësi?
 2. Motivimi, lidershipi dhe puna në grup
 3. Historia, prezantimi dhe prototipi
 4. Marketing tradicional dhe online
 5. Udhëheqja e biznesit

Shkolla do të realizohet dy herë në javë pasdite dhe do të përfshijë aktivitete siç janë biseda me sipërmarrës të suksesshëm, simulime, studime të rasteve, punë praktike dhe leksione shtesë të hapura. Programi arsimor do të fillojë me trajnim intensiv dy ditor gjatë fundjavës.

Për kë është i dedikuar ky trajnim?

Aplikoni nëse:

 • Jeni të papunë dhe kërkoni punë në sektorin privat ose dëshironi të filloni biznesin tuaj;
 • Jeni 21-29 vjeç;
 • Keni interes në krijimin e startapeve ose fillimin e një biznesi
 • Ju motivojnë sfidat, keni dëshirë për të krijuar qasje të reja dhe inovative për zgjidhjen e problemeve, dëshironi të eksperimentoni me idetë e biznesit;
 • Keni mundësinë të merrni pjesë në të gjitha trajnimet;
 • Tregoni nivel të lartë të gatishmërisë dhe përkushtimit;
 • Nuk keni problem të dilni jashtë zonës suaj të rehatisë;
 • Dëshironi të punoni në ekip.

Si të aplikoj?
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri më 06 shkurt 2019, duke dërguar CV dhe të plotësojnë aplikacionin në obuki@mof.org.mk. Mund ta shkarkoni aplikacionin nga linku mëposhtë.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Përzgjedhja e pjesëmarrësve do të bëhet nga komision i përbërë nga përfaqësuesit të Forumit Arsimor Rinor dhe Institutit për Politika Evropiane. Sipas kërkesës, do të kryhen intervistat (telefonike ose personale) me aplikuesit. Programi është falas dhe do të zhvillohet në gjuhën maqedonase. Ndaj thirrjes gjithashtu mund të aplikojnë edhe ekipe, duke deklaruar në aplikacionin që aplikojnë me një ide biznesi të sajuar paraprakisht.

Çfarë do të fitoj? 

Një program edukimi cilësor që do t’ju mundësojë të zhvilloni kapacitetet tuaja!

Gjatë gjithë programit pjesëmarrësit do të formojnë ekipe dhe do të kenë mundësinë të aplikojnë për mbështetje financiare për propozim idenë e tyre të biznesit. Të gjitha ekipet do të pajisen me mentorim nga profesionistë me përvojë në sektorin e biznesit. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen, të mësojnë dhe të bashkëpunojnë me pronarët e bizneseve të suksesshme, ligjërues të shkëlqyeshëm, mentorë, këshilltarë, profesorë dhe profesionistë. Të gjithë pjesëmarrësit të cilët do të ndjekin trajnimin do të marrin certifikatë.

Një program i tillë u organizua në vitet 2016-2017 me  12 trajnime të suksesshme për  40 të rinj, në dy fusha të aftësive të buta: sipërmarrësi dhe pjesëmarrje qytetare. Si rezultat i programit, u mbështetën dy startape lokale: Ushqim për të Gjithë dhe Audified Reality, me fondin e startapit dhe mentorimin.

Programi do të bëhet i mundur me mbështetjen e Qendrës për Sipërmarrësi Private Ndërkombëtare (CIPE) .

Повик за млади истражувачи

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за млади истражувачи во склоп на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондации Отворено општество (ФОО). Целта на проектот е да се искористат ресурсите и капацитетите на МОФ и знаењето и искуството на алумни стипендистите градејќи мрежа на млади истражувачи.

Во склоп на проектот ќе бидат поддржани четири истражувачки трудови, а истите ќе ги спроведат млади истражувачи кои ќе бидат менторирани од искусни истражувачи од МОФ и мрежата на алумни стипендисти на ФОО.

За учество апликантите треба да ги исполнат следните услови:

 • Да се студенти или дипломирани лица на возраст од 19 до 26 години;
 • Да покажуваат интерес во истражувања во областите образование, политики за млади, социјални и политички прашања од важност за младите;
 • Да имаат разбирање за клучни младински проблеми на локално и национално ниво;
 • Да се во можност да посетат дводневна обука за млади истражувачи, надвор од Скопје;
 • Да се во можност да работат во тим и учествуваат во истражувањето со поддршка од ментор во периодот од јануари до мај 2019;
 • Да го финализираат истражувањето до 31-ви мај 2019;
 • Да присуствуваат на 4 предавања на Алумни стипендистите, организирани од МОФ;
 • Да го презентираат своето истражување на завршниот настан организиран од МОФ.

Сите заинтересирани можат да се пријават индивидуално или како тим најдоцна до 21ви јануари (понеделник) 2019 година на policy@mof.org.mk.

За аплицирање потребно е да се достават следните документи:

 1. CV на апликантот или апликантите доколку се аплицира како тим
 2. Резиме за предлог истражување (најмалку една страна)
 3. Предлог методологија за истражувањето (најмалку една страна)
 4. Распределба на средства – Буџет (Анекс 2, страна-Буџет)
 5. Временска рамка (Анекс 2, страна – Временска рамка)

Резимето, методологијата и буџетот за предлогот истражувањето може да бидат доставени индивидуално или од група на истражувачи (максимум тројца истражувачи). Изборот ќе го врши комисија составена од претставници на МОФ и алумни стипендистите и ќе биде врз база на бројот на поени добиени во различните критериуми наведени во повикот – Анекс 1.

Повеќе детали за подобноста, критериумите за одлучување и начинот на аплицирање можете да најдете во целосниот повик.

Сите заинтересирани апликанти кои имаат прашања, потреба од консултација или појаснувања за повикот можат да нè контактираат на policy@mof.org.mk.

 

Повик за доделување грантови

Повик за доделување грантови на граѓански организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во локалните заедници

За Проект за  младинско изразување

Во склоп на Проектот за младинско изразување ,„Youth Expression Project“ финансиран од Европската унија кој се спроведува од Младински образовен форум во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – Љоја, се отвора повик за доделување на грантови.

Целта на проектот е да се придонесе кон тоа младите да станат лидери во промоција на слободата на изразување, човековите права и интеграција и двигатели на промена за слободно и општествено одговорно инклузивно општество. Во рамки на проектот ќе бидат отворени повици за поддршка на проекти за два циклуси на регрантирање на граѓански организации кои делуваат како промотери на слободата на изразување во локалните заедници.

 

Повикот цели да ги оствари следните резултати:

Повикот за регрантирање цели да се создаде простор за позиционирање на младите преку тоа што ќе се подобри нивото на учество и вклучување, користењето на правата и слободите на младите и ангажираноста и влијанието на политиките на локално и национално ниво.

Преку финансирањето на граѓанските организации Проектот цели да ги оствари следните резултати:

 1. Организациите да креираат силни процеси за застапување и да изградат механизми за соработка со институциите и засегнатите страни;
 2. Активностите на граѓанските организации да се имплементираат на начин што ќе го зајакне младинското позиционирање и видливоста на младите и младинското учество;
 3. Активностите на граѓанските организации во процесот на ре-грантирање да го подобрат нивниот организациски развој и опсег;
 4. Застапувањето на граѓанските организации да биде врз основа на докази, односно преку методите на истражување, анализа и набљудување;
 5. Унапредени модели на младинско учество, организирање и вклучување во процеси на носење одлуки;
 6. Зголемено разбирање за основните права, зголемена инклузија на младите и имплементирање на успешни практики.

 

Вкупниот износ на средствата за финансирање на граѓански организации предвидени за овој повик изнесува 30.000 евра. Буџетите во рамки на предлог проектите доставени на овој повик треба да изнесуваат минимум 1.000 евра, а максимум 7.500 евра. Буџетот на повеќето грантови се очекува да изнесува околу 5.000 евра.

Активностите во предлог-проектите доставени на овој повик за доделување на грантови треба да траат од 6 (шест) до 9 (девет) месеци.

Рокот за поднесување на проектните апликации е 30-ти ноември, до 17:00 часот. Апликациите поднесени на овој повик потребно е да ги содржат компјутерски и уредно пополнети документите наведени во листата на потребни документи, а се доставуваат во електронска форма на адресата yep@mof.org.mk. Апликациите кои ќе пристигнат по предвидениот рок нема да бидат земени предвид.

Листа на потребни документи за целосна апликација

Граѓанските организации потребно е да ги поднесат нивните апликации преку користење на формуларот за аплицирање, кој ги вклучува следните составни делови:

 1. Формулар за аплицирање (линк);
 2. Скенирана копија на последната страница од формуларот за аплицирање (со печат и потпис);
 3. Формулар за буџет (линк);
 4. Копија од тековна состојба, не постара од 6 месеци од денот на поднесување на апликацијата;
 5. Наративен и финансиски извештај за работата на организацијата 2017 или линкови до истите;
 6. Работни биографии (CV) на проектниот тим;
 7.  Копија од ревизиски извештај за 2017 година (опционо).

 Дополнителни информации

За дополнителни информации кои се однесуваат на поднесувањето на предлог-апликациите може да се обратите на yep@mof.org.mk со назнака [Инфо] Повик за регрантирање, најдоцна до 23-ти ноември 2018 за да може да добиете одговори на време, пред истекот на крајниот рок. Од страна на Проектот ќе биде организирана и информативна сесија за заинтересираните апликанти на 21-ви ноември 2018 (среда) во ЕУ Инфо центарот со почеток во 11:00 часот. Повеќе детали за типовите на активности, подобните трошоци, критериумите за одлучување и начинот на аплицирање можете да најдете во документот „Повик за регрантирање“ и „Упатство за буџетирање

Одговори на прашања од прв повик за доделување грантови на граѓански организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во локалните заедници

 

 

Повик за есеи за средношколци

ПОВИК ЗА ЕСЕИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation

Проектот Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation отвора повик за есеи за средношколци од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Косово *. Најдобрите есеи кои ќе бидат избрани ќе добијат целосна стипендија за учество на Балканската дебатна академија во Скопје. Проектот го спроведува Младинскиот образовен форум во соработка со Отворената комуникација од Србија, Центарот за културен дијалог од Босна и Херцеговина и Дебатниот центар од Косово, со поддршка на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО).

Учениците кои ќе аплицираат на повикот можат да изберат една од двете теми за есеи:

 1. Дали нашето минато ја дефинира нашата иднина?
 2. Напредокот започнува со дијалог.

Повикот за есеи е отворен до 30.10.2018 година. Победниците на конкурсот ќе добијат целосна стипендија за учество на меѓународната академија Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation.

Call for essays – Balkan Debate Academy [MK]

THIRRJE PËR ESE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME

 Balkan Debate Academy:  Debating towards Cooperation

Projekti Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation hap thirrje për ese për nxënësit e shkollave të mesme nga Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova*. Esetë më të mira të cilat do të zgjidhen do të fitojnë bursë të plotë për pjesëmarrje në Akademinë Ballkanike të Debatit në Shkup.  Projektin e realizon Forumi Arsimor Rinor në bashkëpunim me Komunikimin e Hapur nga Serbia, Qendrën  për Dialog Kulturor nga Bosnja dhe Hercegovina dhe Qendrën për Debat nga Kosova,  me mbështetje të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor.

Nxënësit që do të aplikojnë në thirrjen mund të zgjedhin një nga dy temat për ese:

 1. Vallë e përkufizon e kaluara të ardhmen tonë?
 2. Progresi fillon me dialog.

Thirrja për ese është e hapur deri më 30.10.2018. Fituesit e konkursit do të fitojnë burë të plotë për pjesëmarrje në Akademinë Ndërkombëtare Balkan Debate Academy:  Debating towards Cooperation.

Call for essays – Balkan Debate Academy [AL]

The project Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation is opening a call for essays for high school students from Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo*. The best essays which will be selected will receive a full scholarship for participation at the Balkan Debate Academy in Skopje. The project is implemented by Youth Educational Forum in cooperation with Open Communication from Serbia, Centre of Cultivating Dialogue from Bosnia and Herzegovina and the Debate Centre from Kosovo, with the support of the Regional Youth Cooperation Office (RYCO).
Students who apply for the call can choose one of two topics for essays:
Does our past define our future?
Progress starts with dialogue.
The call for essays is open until 30.10.2018. The winners of the competition will receive a full scholarship for participation at the international academy Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation.
More details can be found in the documents below:

Call for essays – Balkan Debate Academy [EN]

Повик за есеи | Thirrje për ese | Magna Carta

Оваа година ја означува 800-годишнината од потпишувањето на Магна Карта од Кралот Џон. Овој значаен документ низ годините се покажува дека е исчекор кон она што сега го препознаваме како човекови права во цивилизирано општество а неговите насоки се усвоени од многу земји.

По овој повод Младински образовен форум и Британската амбасада во Скопје го отвораат Магна Карта конкурсот за есеи од средношколци.

На овој повик право да учествуваат имаат сите средношколци од Македонија, а можат да одберат да напишат текст на една од следните теми:

I. Влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот

II. Независно правосудство како предуслов за владеење на правото

III. Улогата на Магна Карта во развојот на демократијата

Овој повик го обележува осум вековното постоење на Магна Карта како почеток на развивањето на идеите за слобода и демократија и важен документ кој служи како пример за создавање на многу идни декларации. На 15 јуни 1215 година кралот Џон бил принуден да го потпише овој документ со што се ограничува неговата моќ, а воедно бароните и другите луѓе се стекнуваат со голем број на права, кои претходно ги немале. Оваа годишнина е поттик да истражат, научат и ги споделат своите мислења низ есеј.

Конкурсот е отворен до 20 ноември 2015, а заинтересираните средношколци своите есеи треба да ги испраќаат електронски на konkursi@mof.org.mk. Есеите треба да бидат на македонски, албански или англиски јазик, со должина од најмалку 500 зборови а најмногу 1200 зборови.

По затворањето на повикот тричлена комисија ќе ги одбере најдобрите три есеи, односно од секоја тема ќе се избере најдобриот есеј. Победниците ќе имаат можност да прочитаат извадок од есејот на завршниот настан – конфернцијата Магна Карта, на која ќе земат учество средношколци, професори и директори. Победниците ќе добијат книги и сертификат врачен од страна на амбасадорот на Обединетото Кралство во Македонија, н.е. Чарлс Едмунд Герет на самата конференција. Есеите ќе бидат и јавно објавени.

Конференцијата Магна Карта  ќе одржи на 11 декември во МКЦ -Скопје, а на настанот ќе се дискутира за вредностите на Магна Карта и нејзиното значење за човековите права и слободи во современиот свет. Проектот „Дијалог и демократија – вредноста на Магна Карта во денешно време“ е  поддржан од Британската амбасада во Скопје.

За повеќе информации, можете да ни пишете на konkursi@mof.org.mk или да  нè  побарате на 02 3139 692.

 

Thirrje për ese për nxënësit e shkollave të mesme
Magna Karta

Sivjet do të shënohet 800 vjetori i nënshkrimit të Magna Karta nga ana e Mbretit Xhon. Ky dokument me rëndësi, me kalimin e viteve, u tregua si një hap i madh në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut, në kuadër të shoqërisë së civilizuar, ndërsa drejtimet e këtij dokumenti janë miratuar në shumë vende.

Me këtë rast Forumi arsimor i të rinjve dhe Ambasada britanike në Shkup hapin konkursin e quajtur Magna Karta, për esetë e nxënësve të shkollave të mesme.

Të drejtë pjesëmarrjeje në këtë konkurs kanë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Maqedonisë, të cilët kanë të drejtë të shkruajnë tekste për një nga temat më poshtë:

I. Ndikimi i Magna Karta në kushtetutshmërinë në nivel ndërkombëtar

II. Pushteti i pavarur gjyqësor si një parakusht për sundimin e të drejtës

III. Roli i Magna Karta në zhvillimin e demokracisë

Kjo thirrje shënon ekzistimin tetë shekullor të Magna Karta, si një fillim i zhvillimit të idesë së lirisë dhe demokracisë dhe një dokument me rëndësi që shërben si një shembull për përgatitjen e shumë kartave ose akteve të ngjashme të mëvonshme. Më 15 qershor 1215 Mbreti Xhon u detyrua ta nënshkruaj këtë dokument, me të cilin u limitua fuqia e tij, ndërsa baronët dhe shumë njerëz fituan shumë të drejta, të drejta këto që nuk i kanë gëzuar më herët. Me rastin e këtij përvjetori nxënësit inkurajohen të hulumtojnë, mësojnë dhe shkëmbejnë mendimet e tyre nëpërmjet eseve.

Konkursi do të mbetet i hapur deri më 20 nëntor 2015, ndërsa nxënësit e interesuar esetë e tyre duhet t’i dërgojnë në formë elektronike, në e-mailin konkursi@mof.org.mk. Esetë mund të përgatiten në gjuhën maqedonase, shqipe ose angleze dhe duhet të kenë të paktën 500 fjalë dhe maksimum 1200 fjalë.

Pas mbylljes së konkursit, një komision tre-anëtarësh do të zgjedh tre esetë më të mira, më saktësisht nga çdo temë do të zgjidhet eseu më i mirë. Fituesit e konkursit do të kenë mundësi të lexojnë një pjesë të eseve të tyre gjatë zhvillimit të evenimentit të fundit – konferenca Magna Karta, në të cilën do të marrin pjesë nxënës të shkollave të mesme, profesorë dhe drejtorë shkollash. Fituesit e konkursit do të fitojnë libra dhe certifikata, që do të ndahen nga ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoni, ekselenca e tij Çarls Edmund Geret, gjatë konferencës. Esetë do të publikohen edhe për opinionin e gjerë.

Konferenca Magna Karta, në kuadër të të cilës do të diskutohet mbi vlerat e Magna Karta dhe rëndësinë e saj për të drejtat dhe liritë e njeriut në botën moderne, do të zhvillohet më 11 dhjetor, në Qendrën kulturore të të rinjve, në Shkup. Projekti i quajtur “Dialogu dhe demokracia – rëndësia e Magna Karta në ditët e sotme” ka fituar mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup.

Për informata më të hollësishme mund të na shkruani në e-mailin konkursi@mof.org.mk ose mund të na kërkoni në numrin 02 3139 692.

Call for Essays for Secondary School Pupils
Magna Carta

This year celebrates the 800th anniversary of the sealing of Magna Carta by King John. Over the years, this important document has proved to be a step towards what we now recognise as human rights in a civilised society, and its guidelines have been adopted by many countries.

On this occasion, the Youth Education Forum and the British Embassy in Skopje are opening a Magna Carta Essay Competition for the Secondary School Pupils.

All secondary school pupils in Macedonia are eligible to take part in this competition and can choose to write a text on one of the following topics:

I. Impact of the Magna Carta on the constitutionality worldwide

II. An independent judiciary as a prerequisite for the rule of law

III. The role of Magna Carta in the development of democracy

This call commemorates the eight centuries of existence of Magna Carta as the beginning of development of ideas of freedom and democracy and an important document that serves as an example for the creation of many future declarations. On 15June 1215, King John was forced to sign the document that limited his power, and at the same time, barons and others acquired a number of rights they had not had before. This anniversary is an incentive to explore, learn and share the pupils’ opinions through an essay.

The competition is open until 20November 2015, and interested secondary school pupils should send their essays electronically to konkursi@mof.org.mk. The essays should be in Macedonian, Albanian or English, and should have at least 500 words and maximum 1,200 words.

Following the closure of the call, a three-member commission will select the best three essays respectively, i.e. the best essay within each theme. The winners will have the opportunity to read an excerpt from the essay at the final event the Magna Carta Conference where secondary school pupils, teachers and principals will participate. At the Conference, the winners will receive books and a certificate awarded by the Ambassador of the United Kingdom in Macedonia, His Excellency Mr. Charles Edmund Garrett. The essays will also be published.

The Magna Carta Conference, which will discuss the values of Magna Carta and its importance for the human rights and freedoms in the modern world, will take place on 11December at the Youth Culture Centre (MKC) – Skopje. The “Dialogue and Democracy – the Value of Magna Carta Nowadays” Project is supported by the British Embassy in Skopje.

For more information, please send us an email on konkursi@mof.org.mkor call us on 02 3139 692.

Повик за членови на Локален младински совет во Општина Струга

Почитувани,

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог , распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Струга

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Струга.

Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, подмладоци на политички партии, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на улица Климетица бр.8 Струга или на policy@mof.org.mk.

 Задолжителни документи

 1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
 2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
 3. Пополнет формулар за пријавување на делегат, кој што може да го најдете тука

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

 1. Статут

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е од  14.07 до 19.07.2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници наИницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

 Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,

Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга

_______________________________________________________________________________________________

Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor, Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Strugës, shpall thirrje për aplikim për delegatë në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Kemi nder të veçantë të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Thirrja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizatat për të rinj dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit Edukativ Rinor në rrugën Klimetica nr.8 Struga, të emërtuara për Këshillin Rinor Lokal – Strugë.

Dokumentet e nevojshme

 1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
 2. Letër motivimi për pjesëmarrje, me më shumë se 300 fjalë
 3. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinor Lokal të Komunës së Strugës). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën (nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

Statuti

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 19.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit Rinore Lokal.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në aktivizimin tuaj.

Me Respekt,

Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës

[Конкурс] Фото-приказни: #ВремеНаХерои

Радио МОФ ве повикува да учествувате на нашиот конкурс за најдобра фото-приказна на темата: „Време на херои“. Повикот е отворен до 10 јули, а условите за пријавување се подолу во текстот.

Mинатиот турбулентен период нашите мобилни камери овековечија многу урбани херои. Личности кои дадоа сè од себе за слободата и солидарноста.

Личности кои ги бакнаа штитовите:

Подадоа цвеќе наместо пендрек:

Го издигнаа зборот студент:

Им помогнаа на оние на кои им е потешко:

Се згрбавија за туѓите права:

Возеа точак за да можат да возат сите:

Застанаа храбро пред кордонот:

Рекоа „не“ на насилството:

Го исмеаја барокот:

Овој конкурс има за цел да ја овековечи нивната приказна. Прелистајте ги вашите телефони или фотографирајте низ вашиот град и споделете ја нераскажаната приказна на #ВремеНаХерои.

За да учествувате на конкурсот, потребно е да испратите ваша фотографија (или фотографии) со краток текст како објаснување. Содржината треба да го претстави вашиот херој од секојдневието. Тоа може да биде која било личност која со своите активности и постапки прави позитивна промена во нашето опкружување. Такви херои денес има многу. Тоа се луѓе кои даваат сè од себе да го подобрат општеството за сите, да и помогнат на својата заедница и на другите луѓе, кои сакаат да направат промена, кои не се плашат да го искажат своето мислење, кои се жртвуваат за на другите да им биде подобро, кои застануваат во одбрана на човековите права, демократските вредности и солидарноста.

Услови за учество:
На повикот може да учествуваат сите заинтересирани млади преку испраќање фотографија и текст на темата „Време на херои“.

Една фото-приказна може да има меѓу една и три фотографии, а текстот на секоја поеднинечна фотографија не смее да надминува повеќе од пет реда. Бројот на различни фото-приказни кои може да ги испрати секој учесник е ограничен на три.

Конкурсот е отворен од 23 јуни и ќе трае до 10 јули 2015 година. Сите идејни решенија ќе бидат објавени на нашата веб-страница www.radiomof.mk.

Победникот ќе биде избран преку гласање на www.radiomof.mk, како и преку бодување од страна на жири-комисија која е составена од фотографот Ванчо Џамбаски и претставник од Радио МОФ. Најдобрата фото-сторија ќе биде наградена со Nokia Lumia 1020, телефон чија камера има 42 мегапиксели.
Апликациите треба да се поднесат на konkursi@mof.org.mk, заедно со контакт телефон, име и презиме на авторот и година на раѓање.

Испратените комплетни апликации не смеат да надминуваат 20 мегабајти.

Повеќе примери:

Фото-приказните, само за пример, можат да изгледаат како фотографиите и нивните описи на следните линкови:

The weekend in pictures – The Guardian
http://www.theguardian.com/news/gallery/2015/jun/07/the-weekend-in-pictures

Gone fishing – BBC
http://www.bbc.com/news/magazine-33047435

Авторот на делото треба да има дозвола од луѓето кои се на фотографијата. Дополнително, фотографијата треба да биде направена од оној кој аплицира на конкурсот. Доколку се утврдат нерегуларности, апликантот ќе биде дисквалификуван.

*Фотографиите од примерите погоре се преземени од: DeutcheWelle, Радио Слободна Европа, Либертас, фејсбук-страниците на Студентски пленум, Критична маса на точак и други потенцијални херои.

** Огромна благодарност за илустрацијата до Немања Трајковиќ <3

[MK,ALB,TUR] Повик за членови на Младински совет во Општина Чаир |Thirrje për anëtarësim në Këshillin Rinorë në Komunën e Çairit| Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirimi

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Чаир, распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Чаир

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Чаир.
Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)
Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk, или да ги поднесат во просториите на Младински образовен форум на ул.Дренак бр.34-А, 1000 Скопје, со назнака за Локален младински совет – Чаир.

Задолжителни документи

 1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
 2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
 3. Годишен извештај за работа за предходната година (кој потврдува дека организацијата била активна во измината година со најмалку 5 активности спроведени за или од млади во Општина Чаир)
 4. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Чаир). Формуларот можете да го преземете тука.

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

 1. Статут
 2. Годишна програма за 2014 година (доколку организацијата поседува таков документ)

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Пријавувањето е отворено до 03.07.2015

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници на Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,
Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир

Повик


Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor,Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Çairit, shpall thirje për aplikime për delegatë në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Kemi nder të veçant të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit.

Thirja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizata për të rinjë dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit edukativ rinor në rrugën Drenak nr.34-A,1000 Shkup, të emërtuara për Këshillin rinor lokal – Çair.

Dokumentet e nevojshme

 1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
 2. Letër motivimi për pjesëmarrje me më shumë se 300 fjalë
 3. Raportin vjetor për punën e vitit të kaluar( i cili vërteton se organizata ka qenë aktive në vitin e kaluar me sëpaku 5 aktivitete të realizuara për apo nga të rinjët në Komunën e Çairit)
 4. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinorë Lokal të Komunës së Çairit). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën.(nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

 1. Statuti
 2. Programën vjetore për 2014 (nëse organizata posedon dokument të tillë)

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 03.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit rinore lokale.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në pranin tuaj.

Me Respekt,
Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Ftese-Cair


Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif kurulu, Gençlik Eğitim Forumu, Kültürlerarası Diyalog Merkezi ve Çair Belediyesi ile birlikte Çair Belediyesi Yerel Gençlik Merkezi kuruluş meclisine delegelerin başvurması için çağrı bildirimi yayınlıyor.

Sizlerin, Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kuruluş meclisinde bulunmak için başvurmanız ile ilgili çağırımız, bizler için onurdur.
Çağırımız tüm gençlik kuruluşlarına, gençlik kuruluş ağlarına ve İnisiyatif tarafından getirilen tüzük önergesinde belirlenen üyelik kriterlerine uyan diğer tüm gençlik teşkilatlarına açıktır (Tüzüğü bu belgenin ekinde bulabilirsiniz).
Üyelik kriterlerine uyan ve çağrıyla ilgilenen tüm kuruluşlar aşağıda belirtilen belgeleri  policy@mof.org.mk mail adresine ya da Gençlik Eğitim Forumu adresi olan ul. Drenak No.34-A, 1000 Üsküp adresine, Yerel gençlik konseyi – Çair için olduğunu belirterek, gönderebilirler.

Zorunlu belgeler
1. Kuruluşun/gayriresmi grupun çalışma portfolyosu
2. Katılmak için 300 sözü geçmeyen ön yazı (motivasyon mektubu)
3. Birönceki çalışma yılının yıllık raporu (kuruluşun birönceki yılda Çair Belediyesinin gençleri ile ilgili olan en az 5 aktıvitede yer aldığını teyit etmek için)
                4. Delegelerin başvurusu için doldurulmuş başvuru formu (Çair belediyesi yerel gençlik konseyi ile iletişimle ilgili kuruluş delegesi sorumlu olacaktir) Başvuruyu buradan indirebilirsiniz 

Kuruluşun çalışmasını doğrulayan belegeler (bu belgeler zorunlu değildir, fakat tercih ediliyorlar)
1. Tüzük
2. 2014 yılı ile ilgili Yıllık proğramı

Eğer gerekirse doğrulama (verifikasyon) komisyonu başvuranlardan, kriterlerin doğrulanması için ek belgeler isteyebilir.Başvuru tarihi 03.07.2015.

Başvurular, Yerel Gençlik Konseyi İnisiyatif kurulu temsilcilerinden oluşan doğrulama (verifikasyon) komisyonu tarafından incelenecektir.

Gerekli olan tüm ek bilgiler için hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla,
Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif Kurulu

Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirim

[MKD] Statut

[ALB] Statuti

 

Повик за членови на Локалниот младински совет во Општина Центар

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Центар, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Центар, распишува повик за пријавување на членови на Локалниот младински совет во Општина Центар.

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да бидете дел од Локалниот младински совет во општина Центар.

Повикот е отворен за сите младински структури и сите форми на младинско здружување кои делуваат на територија на Општина Центар и кои спроведуваат активности со младите од Општина Центар.

Сите заинтересирани организации треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk, во просториите на Младински образовен форум на ул.Дренак бр.34-А, 1000 Скопје, или во просториите на Општина Центар на ул. Михаил Цоков бб. со назнака за Локален младински совет – Центар.

Документи за апликација

 1. Статутот на организациите или сојузите, каде што е применливо
 2. Годишни извештаи за последните две години за реализирани младински активности во Општина Центар
 3. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Центар). Формуларот можете да го преземете тука.

Доколку е потребно, комисијата за верификација на членовите ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е до 3 јули (петок) 2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници на Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет. Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Центар

Преземи повик за членови на ЛМС – Центар

Преземи формулар за пријавување на делегат – Центар

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).