Повик за изработка и реализација на едукативни модули за обука на студентски правобранители

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Oтворено општество – Македонија, отвора повик за изработка и реализација на едукативни модули од пет целини за повеќе неделна обука наменета за јакнење на капацитетите на студентските правобранители во борбата против дискриминацијата во високото образование.

Целта на оваа обука е јакнење на капацитетите на студентските правобранители и надоградба на нивните знаења од областа на спречувањето на дискриминација и постапувањето по истата.

Тематските целини за кои треба да се креираат предавања се:

 • Запознавање со дискриминацијата и негативните последици од истата:
 • Анализа на поимот дискриминација, облиците во кои таа се јавува, како и домашната регулатива и институции кои постапуваат по истата.
 • Улогата на студентските правобранители и заштитата на студентските права и обврски:
 • Анализа на надлежностите и обврските на студентските правобранители, анализа на студентските права и обврски, и можностите за нивна заштита на универзитетско ниво како и опфаќање на практичната заштита на правата на студентите преку поднесување на претставки, приговори и други правни поднесоци.
 • Застапување и лобирање:
 • Предавање за застапување и лобирање пред надлежните органи за заштита на студентите од дискриминација.
 •  Комуникација со јавност и студенти:
 •  Алатки и модели за соодветна комуникација со јавноста и студентите од страна на студентски правобранители
 •  Ментално здравје и психолошки пристап кон жртвите:
 • Можности за обезбедување психолошка поддршка и советување кон студентите жртви на дискриминација

  Избраниот/те кандидат(ка)/и(ки) ќе треба:

 • Да подготви концепт и содржина за конкретниот модул во тематската целина за која поднесува предлог. Во концептот треба да биде опфатен детален опис на сесиите кои би биле опфатени, односно да ја опише содржината и активностите што ќе се реализираат во рамки на тематската целина.
 •  Да реализира предавање/а на избраната/ните тематска/ки целина/и во рамки на повеќе-неделниот модул.

Предавањата за секоја тематска целина треба да изнесуваат најмалку 90, а најмногу 240 минути.

Заинтересираните треба да ја достават својата апликација за ангажманот на електронската адреса policy@mof.org.mk не подоцна од 24.09.2021 година (петок) 18:00 часот со наслов: „Пријава за креатор на концепт на едукативен модул за студентски правобранители“.

Кандидатите можат да аплицираат за една или повеќе тематски целини. Во пријавата кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

– Лична биографија (CV) на македонски јазик;
– Нацрт-концепт за тематска целина;

Експертите/експертките ќе бидат ангажиран/а во периодот од септември до ноември 2021 година.
За дополнителни информации или прашања слободно обратете се на електронската адреса borjan_eftimov@mof.org.mk.

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.

Повик за ангажирање на експерт/ка за креирање на методологија за истражување и спроведување на истражување за студентската перцепција за дискриминација на државните универзитети

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија, отвора повик за ангажирање на 1 (еден/на) експерт/ка за подготовка на методологија за истражување и спроведување на истражување за студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети.

Избраниот кандидат, односно кандидатка, ќе треба да подготви методологија за истражување, како и да го спроведе истражувањето за студентската перцепција за дискриминација при универзитетите „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Државниот универзитет во Тетово, „Св. Климент Охридски“ – Битола и „Гоце Делчев“ – Штип. Селектираниот кандидат/кандидатка треба да изработи 1) анкетен прашалник за студенти и 2) сценарио за фокус-групи со студенти 3) анализа на податоците од прашалникот и фокус-групите и 4) анализа на релевантните акти поврзани со санкционирање на дискриминацијата при универзитетите.

Заинтересираните треба да ја достават својата апликација за ангажманот на електронската адреса info@mof.org.mk и policy@mof.org.mk не подоцна од 07.04.2021 година (среда) 18:00 часот со наслов: Пријава за експерт за методологија и спроведување на истражување на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети.

Во пријавата кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

1. Лична биографија (CV) на македонски јазик;
2. Пополнета апликација (Апликација за подготовка на методологија и спроведување на истражување);
3. Финансиска понуда.

Експертот/експертката ќе биде ангажиран/а во периодот април-август 2021 година.

Сите заинтересирани кандидати можат да ја симнат апликацијата за аплицирање тука, и истата да ја приложат со потребните документи.

За дополнителни информации или прашања слободно обратете се на електронската адреса petar_barlakovski@mof.org.mk

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Запиши се во Клуб за демократско учество во твоето училиште / Regjistrohu në Klub për Pjesëmarrje Demokratike në shkollën tënde

Дали сакаш да добиеш нови знаења и нови другарства? Сакаш да научиш за демократијата и да се запознаеш со институциите? Имаш инспирација за активизам?

Тогаш клубовите за демократско учество се вистинската можност за тебе!

Преку запишување на бесплатниот онлајн курс за демократско учество во твоето училиште, ќе имаш можност да научиш повеќе за демократијата, човековите права, младинското организирање, правата на учениците, како и начините преку кои можеш да ја подобриш својата заедница. Ако сѐ уште се двоумиш, имај на ум дека по завршувањето на предавањата ќе имаш можност да предложиш идеја за заедничка акција со твоите соученици.

Програмата на Клубот за демократско учество се состои од 10 предавања, а учесниците по завршувањето на програмата добиваат сертификат. Предност ќе имаат ученици кои се трета или четврта година на средно образование. Запишувањето во клубовите е отворено до 25.11.2020.

Клубовите се отворени во следните училишта, а ако си средношколец можеш да се пријавиш со пополнување на прашалникот на следниот линк:

СУГС Зеф Љуш Марку – Скопје

СУГС Никола Карев – Скопје

ДУЦОР Партеније Зографски – Скопје

ССОУ Моша Пијаде – Тетово

СОУ Нико Нестор – Струга

СОУ Ибрахим Темо – Струга

СОУ Кочо Рацин – Свети Николе

СОУ Наум Наумовски – Борче – Крушево

ОСМУ Д-р Јован Калаузи – Битола

За сите прашања околу клубот, можете да ни пишете на: obuki@mof.org.mk

Клубовите за демократско учество прв пат започнаа со работа во учебната 2019/2020 година, преку стандардизирана програма во 5 училишта во земјата, и во програмата учествуваа двесте ученици. Младите кои беа дел од овие клубови имаа виртуелна посета на Собранието и успаа да креираат акции преку кои се подобри безбедноста во сообраќајот околу нивното училиште, достапноста на образованието на далечина за сите ученици и јавниот превоз. Предавањата се активност на Младински образовен форум и Фондацијата на демократија на Вестминстер во рамки на проектот Зголемување на младинското учество, поддржани од Иницијативата за демократија на Западен Балкан.


A dëshiron të fitosh njohuri të reja dhe shoqëri të reja? A dëshiron të mësosh për demokracinë dhe të mësosh për institucionet? A ke inspirim për aktivizëm?

Atëherë, Klubet për Pjesëmarrje Demokratike janë mundësia e vërtetë për ty!

Me anë të regjistrimit në kursin online falas për pjesëmarrje demokratike në shkollën tënde, do të kesh mundësi të mësosh më tepër për demokracinë, të drejtat e njeriut, organizimin e të rinjve, të drejtat e nxënësve, si dhe mënyrat me të cilat mund të përmirësosh komunitetin tënd. Nëse ende je në hamendje, të kesh parasysh që pas përfundimit të ligjëratave do të kesh mundësi të propozosh ide për aksion të përbashkët me shokët tjerë të shkollës.

Programi i Klubit për Pjesëmarrje Demokratike përbëhet nga 10 ligjërata, ndërsa nxënësit pas përfundimit të programit do të marrin një certifikatë. Përparësi do të kenë nxënësit e vitit të tretë ose katërt të arsimit të mesëm. Regjistrimi në klubet është hapur deri më 25.11.2020.

Nëse je në shkollë të mesme, mund të paraqitës me plotësimin e pyetësorit në lidhjen në vijim  lidhјe. Klubet janë të hapura në shkollat vijuese:

SHMQSH Zef Lush Marku – Shkup  

SHMQSH Nikolla Karev – Shkup

QSHSHAR Partenije Zografski – Shkup

SHMKP Mosha Pijade – Tetovë

SHMK Niko Nestor – Strugë  

SHMK Ibrahim Temo – Strugë  

SHMK Koço Racin – Sveti Nikollë  

SHMK Naum Naumovski-Borçe – Krushevë

SHKMKM Dr. Jovan Kalauzi – Manastir

Për gjitha pyetjet rreth klubit, mund të shkruani në: obuki@mof.org.mk

Klubet për Pjesëmarrje Demokratike për herë të parë kanë filluar me punë në vitin shkollor 2019/2020, me anë të programit të standardizuar në 5 shkolla të vendit dhe në programin kanë marrë pjesë dyqind nxënës. Të rinjtë që kanë qenë pjesë e këtyre klubeve kanë pasur vizitë virtuale të Kuvendit dhe kanë arritur të krijojnë aksione me të cilat është përmirësuar siguria në trafikun rreth shkollës së tyre, qasja në arsim nga distanca për gjithë nxënësit dhe transport publik. Ligjëratat janë aktivitet i Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit për Demokraci të Westminster në kuadër të projektit Rritja e Pjesëmarrjes së të Rinjve, të mbështetur nga Iniciativa për Demokraci e Ballkanit Perëndimor.

Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ во 2020 година!

Драги средношколци, Младински образовен форум отвора повик за нови членови во младинските клубови!

Клубовите на МОФ ќе ти овозможат да се предизвикаш себе си, да научиш многу во неформална атмосфера и да се вклучиш на бројни онлајн и офлајн локални, национални и меѓународни настани. Опкружувањето со супер друштво ќе те мотивира да се подобриш и да стекнеш нови искуства и знаења надвор од формалното образование.

Кој клуб е за тебе, зошто би се вклучил во младински клуб и како ќе изгледаат предавањата во текот на следната година, се информации кои ги има подолу во оваа објава. Разгледај ги описите на клубовите подолу во текстот и одбери каде ќе се вклучиш. Резервирај го своето место!

Во согласност со учебната година, предавањата во клубовите за средношколци ќе започнат во текот на ноември 2020, а ќе се случуваат онлајн се додка состојбата не дозволи да се дружиме во живо.  Термините во кои ќе се одржуваат неделните предавања ќе се договорат помеѓу членовите и предавачите на клубовите.

Линк до прашалникот за пријавувањекликни тука

АРТИВИЗАМ

Сакаш да експериментираш со уметноста како средство за слободно изразување? Сакаш да дознаеш како да станеш младински активист? Дали си склон кон стекнување нови знаења, нови другарства и нови идеи? Ти треба креативна слобода?

Тогаш клубовите – Артивизам во склоп на МОФ се местото каде што треба да членуваш. Артивизам е можност за тебе да практикуваш слобода на изразување и да се запознаеш со креативни начини за пренесување на своите ставови, интереси, афинитети, склоности, барања и идеи.

Во Артивизам клубовите ќе имаш можност да ги изградиш своите капацитети, дознаеш повеќе за себе и околината, стекнеш вештини и знаења, се забавуваш и креираш нов круг на пријатели.

Секоја година, повеќе од 200 членови од различни градови имаат можност од да научат за граѓански активизам, медиумска писменост, креирање младински весници, фанзини, мурали уметност, стенсили, стикери, постери, фотографија и видео прилози.

ДЕБАТА

Преку глава ти е од неорганизираните и безвредни дискусии кои секојдневно ги слушаш околу тебе?  Сакаш да научиш како вистински да дебатираш и да ја победиш секоја дискусија со пријателите и соучениците?  Или пак можеби имаш желба конечно да ја победиш вечната трема од јавни настапи и презентации и да станеш добар оратор?

Ако одговорот на барем едно од овие прашања е да, тогаш дебатната програма е вистинското место за тебе!

Дебатниот клуб на МОФ оваа година онлајн продолжува со својата работа! Во склоп на неделните предавања, ќе  научиш за компетитивна дебата, техниките за одржување на говор, побивање, аргументирање на туѓи аргументи и анализирање на теми од различни области и сфери. Ти и твојот тим ќе можете да се натпреварувате на локални, национални и меѓународни дебатни турнири.

Стани дел од дебатен клуб, и во следната дискусија наместо да го повишиш тонот, ќе го подобриш аргументот.

УЧИМЕ ПРАВО

Знаеш ли дека не смееш да повторуваш учебна година? Секој ученик има право на дополнителна и додатна настава. Дали се прашуваш што ти се случува кога ќе добиеш закана за бркање од училиште со 10 неоправдани?

Членовите на Учиме право клубовите имаат можност практично да се запознаат со работата на државните институции и службеници преку посети на рочишта во Основните судови, седници на општинските совети, средби со градоначалниците, претседателот на државата како и посети во разни институции и министерства. Ваквите активности се уникатен пристап и можност, за проучување на институционалниот систем, како на локално, така и на национално ниво.

Учиме право клубовите се насочени и кон подигање на свеста за средношколските права, организирање и учество. Преку предавањата, членовите ќе имаат можност да ги запознаат своите права и обврски во училиштето и заедницата, начините на кои може да ги остварат, но и механизмите преку кои ќе може да ги заштитат. Преку ова, Учиме право клубовите придонесуваат кон изградба на активни млади, гласноговорници против сите форми на потиснување на правата и активни чинителни во процесите на креирање политики кои нив ги засегаат, затоа зачлени се!

Доколку ви се потребни повеќе информации може да ни се обратите:
преку порака на facebook или Instagram страната на МОФ,
на obuki@mof.org.mk, или пак
на телефонскиот број: 02/3139-692

 

Младинските клубови на МОФ се дел од проектот за Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија и дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

Повик за учесници во Младински новинарски клуб

Младински образовен форум и Радио МОФ, во рамки на проектот „Fostering activism through social media“, поддржан од National Endowment for Democracy, објавува повик за членови во Младински новинарски клуб.

Новинарскиот клуб ќе биде под менторство на Огнен Јанески. Средбите на клубот ќе се одвиваат 2-4 пати во месецот во договор со менторот, на онлајн платформата Microsoft Teams, во периодот ноември 2020 – јуни 2021. Огнен Јанески е новинар со 20-годишно работно искуство и моментално работи како уредник во ТВ24, Македонија. Членовите ќе имаат можност да работат на изработка на вести, подкасти, емисии, видеа и истражувачки стории кои ќе бидат објавувани на Радио МОФ. Членството во новинарскиот клуб е бесплатно и вкупно 20 млади ќе имаат можност да ги следат предавањата.

Пред почетокот на средбите на клубот, учесниците ќе посетат тридневен онлајн тренинг каде што ќе се здобијат со практични знаења за пишување на вести, идентификување на јавниот интерес и креирање на продукт според новинарските стандарди.

Единствени услови кои заинтересирани апликанти треба да ги исполнуваат се: да покажуваат интерес и разбирање за новинарството и да се во можност да учествуваат на трите денови од тренингот.

Работниот јазик на средбите во клубот и тренингот ќе биде македонски.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 25 октомври 2020 година (недела) 23:59 часот, преку пополнување на апликацијата на следниот линк. Доколку имате прашања, можете да се обратите на nina_mircevska@radiomof.mk или на телефонскиот број 02/3139 692.

Академски стипендии за граѓанско општество 2021

Програми за стипендирањe на Фондациите Отворено општество.  Рок за пријавување: 22-ти јули 2020 година.

Академските стипендии за граѓанското општество (Civil Society Scholar Awards – CSSA) поддржуваат студенти на докторски студии и факултетски кадар да работат на академски проекти кои ќе го збогатат социјално ангажираното и критичко истражување во нивните родни земји или региони.

Поради несигурноста во светот предизвикана од КОВИД-19 вирусот, оваа година охрабруваме апликации на кандидатите кои се студенти на докторски студии и факултетски кадар вработен со полно работно време да работат на истражувања кои имаат јасна врска со нивните примарни научни области, или да се фокусираат на работа која ќе овозможи завршување или објавување на дисертација или академски написи, книги, или други академски производи.

CSSA ќе даде приоритет на апликации за истражувања поврзани со одбрана од растење на авторитаризам; одржлив развој, климатско дејствување, и ублажување на ефектите од климатските промени; економска правда и работнички права; информатичка демократија; и влијанието на пандемијата КОВИД-19 врз родната земја или регионот на кандидатите. CSSA поддржува апликации на стипендисти од областите на општествените и хуманистичките науки.

Стипендиите се отворени за следнава академска популација:

 • Студенти на докторски студии од областите на општествените и хуманистичките науки кои студираат на универзитети во или надвор од својата родна земја; или
 • Членови на факултетски кадар од областите на општествените и хуманистичките науки кои се вработени на полно работно време (мора да поседуваат најмалку диплома од магистерски студии), кои предаваат на универзитети во својата родна земја.

Академските истражувања ќе бидат поддржани во која било област во рамките на општествените и хуманистичките науки, но ќе биде даден приоритет на истражувања насочени кон сегашните општествени проблеми поврзани со следниве општи теми:

 • Одбрана од растење на авторитаризам;
 • Одржлив развој, климатско дејствување, и ублажување на ефектите од климатските промени;
 • Економска правда и работнички права;
 • Информатичка демократија;
 • Влијанието на пандемијата КОВИД-19 врз родната земја или регионот на кандидатите

Датуми за реализација: 1-ви март 2021 година до 31-ви декември 2021 година.

Максимален износ на стипендијата: 15.000 американски долари.

Краен рок за пријавување: 22-ри јули 2020 година во 23:59 часот

Англиска верзија на водичот за повикот за Академските стипендии за граѓанско општество можете да ја преземте тука.
Македонската верзија на водичот за повикот на Академски стипендии за граѓанско општество можете да ја преземте тука.

За повеќе критериуми за подобност, ве молиме погледнете го документот Најчесто поставувани прашања кој може да го преземете тука.

 

Повик за учесници во Фокус група – Студентски дом „Пелагонија“, Скопје

Младински образовен форум во склоп на истражувањето за студентскиот стандард на станарите во студентскиот дом „Пелагонија“ отвара повик за учесници во фокус група. Целта на фокус групата е прибирање на подлабоки информации за квалитетот на живот во студентските домови, вклученоста на студентите во носењето одлуки кои ги засегаат, како и нивната перцепција за процесите во студентските домови.

Фокус групата ќе се одржи на 5-ти март за студенти станари во студентскиот дом „Пелагонија“ со почеток во 18:00 часот. Дискусијата во рамки на фокус групата ќе трае најмногу 1:30 час. По завршувањето на фокус групата е предвидена неформална коктел дружба, со што целиот настан на учесниците би им одзел не повеќе од 2 часа. За локацијата на одржување на фокус групата и останати детали, избраните учесници ќе бидат дополнително известени.

Бројот на учесници во Фокус групата е ограничен. Учеството е анонимно, а од учесниците се очекува дискусијата во фокус групата да не ја споделуваат понатаму.

За да се одговори на целта и методологијата на истражувањето, лицата кои ќе бидат вклучени во оваа фокус група потребно е да се студенти станари во државниот студентски дом „Пелагонија“.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна дo 03.03.2020 со пополнување на кусиот прашалник на следниот линк.

За повеќе информации слободно контактирајте не’ на petar_barlakovski@mof.org.mk

Активноста е дел од проектот Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Република Северна Македонија.
Проектот е финансиран од Програмата за високо образование на Фондациите отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Работилница: Просторни интервенции во студентски домови

Повик за учесници Работилница: Мали просторни интервенции во студентски домови во Скопје, Штип, Битола. Работилницата ќе се одржи од 28.02 до 01.03 2019 година во Скопје.

Студентските домови во нашата земја имаат недостиг на содржини кои ќе го оплеменат престојот на студентите нудејќи нови современи активности за станарите и посетителите. Студентите и станарите имаат идеи за унапредување на овие простори, но ретко кога се консулитрани и нивните предлози се земени предвид.

На оваа тридневна работилница ќе се работи токму на дизајни и идејни решенија за мали но значајни просторни интервенции за три студентски домови во: Скопје, Штип и Битола, а трите решенија кои ќе бидат резултат на тимска работа ќе добијат поддршка за целосна реализација во просториите на домовите. На работилницата ќе се изработат три решенија за заедничките простории или дворните површини во рамки на студентските домови кои ќе имаат за цел да го подобрат престојот на студентитестанари.

Учесниците на работилницата ќе имаат прилика да работат во три групи со менторство на тројца тренери, искусни архитекти. Прочитајте повеќе за менторите на страната на МЕЛЕЕМ

Учесниците на работилницата ќе се здобијат со:

 • искуство за разработка на проект во мал размер
 • шанса за директно учество во концепција на просторна интервенција
 • искуство за изведба на просторна интервенција
 • работа во интердисциплинарен тим
 • јавна презентација и видливост на својата идеја

Учесниците на работилницата треба да бидат:

 •  студенти по архитектура, дизајн
 • студенти по пејзажна архитектура, градежен факултет, електротехнички, индустриски дизајн и сл.
 • сите останати заинтересирани лица, но предност ќе имаат учесниците од погоре наведените факултети

Заинтересираните учесници може да се пријават на формата: https://forms.gle/mp1TQMHf17LNWJ7x8 најдоцна до 25.02.2020. За учесниците кои доаѓаат надвор од главниот град, ќе биде обезбеден превоз и сместување. За повеќе информации може да се обратите на meleemskopje@gmail.com

Работилницата е организирана од МЕЛЕЕМ Скопје, здружение за развој на урбана култура и актуелизација на простор, во рамки на проектот Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Република Северна Македонија, имплементиран од Младински образовен форум, МЕЛЕЕМ, МКЦ-Битола и Легал Тинк.

Целта на проектот е е да придонесе за зголемување на транспарентноста и отчетноста, како и за подобрување на квалитетот на сервисите што ги добиваат студентите во студентските домови преку нивна поголема вклученост и преку локални студентски организации за подобрување на условите во домовите и на студентскиот стандард воопшто.

Проектот е финансиран од Програмата за високо образование на Фондациите отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество – Македонија.