Повик за членови на Младински совет во Општина Дебар

Младите лица од здруженијата на млади, ученичките совети и други регистрирани облици на организирање на младите  кои учествуваа во проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“, кој беше спроведен од страна на Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог во партнерство со 12 општини од Македонија меѓу кои е и општина Дебар и е финансиран од Европската Унија, до Советот на општина Дебар во согласност со Статутот на општината, поднесоа иницијатива за основање и избор на членови на Советот на млади на општина Дебар кој претставува претставничко тело на младите од општина Дебар и кое вклучува претставници од граѓански организации, културни уметнички друштва, помладоци на политички партии, претставници од преседателството на училишните заедници и други форми на младинско  организирање.

Сите заинтересирани организации и поединци кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават своите апликации до ЦСЦД- Дебар најкасно до 26.05.2015 година со следните документи:

1.Портфолио за работа на организацијата/неформалната група/ помладоци на политички партии/ разни облици на здружување

2. Официјално писмо за номинација на член од организацијата/неформалната група/ помладоци на политички партии/ разни облици на здржување  кое содржи портфолио со информации за организацијата и исполнување на критериумите за работа наведени во правилникот за работа

3. CV и Мотивационо писмо за учество од претставникот кој сака да се вклучи во младинскиот совет.

На предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања како постојано работно тело на Советот на општина Дебар,  Советот на Општината ќе ги избере новите членови на Советот на млади.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации на оваа мејл адреса:

gljubinovski@gmail.com

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).


 

Të rinjë nga organizatat rinore, unionet e nxënësve dhe format tjera të regjistruara të organizimit rinor që morrën pjesë në projektin “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i finansuar nga Unioni Evropian, i realizuar nga Forumi Rinor Edukativ dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor në bashkpunim me 12 komuna në Maqedoni mes të cilave edhe Komuna e Dibrës, nga ana e Këshillit të Komunës së Dibrës dhe në pajtim me statutin e komunës,  inicuan formimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit rinor të Komunës së Dibrës. Këshill që paraqet një trup përfaqësues i të rinjëve të Komunës së Dibrës ku përfshinë përfaqësues  nga organizata qytetare, shoqërit kulturore dhe artisitike, forumet rinore të partive politike, përfaqësues të kryesisë së unioneve të shkollave dhe forma tjera të organizimeve rinore.

Të gjithë organizatat dhe individët e interesuar që i plotësojnë kriteret e anëtarësisë duhet ti dorëzojnë aplikacionet e tyre deri tek CSCD- Dibër më së voni deri më 26.05.2015 duke i bashkangjitur dokumentet në vijim:

1.Portfolio për punën e organizatës/grupit joformal/ forumeve rinor të partive politike/ forma tjetra të shoqërimit

2. Letër zyrtare për nominim të një anëtari nga organizata/grupi joformal/ forumeve rinor të partive politike/ forma tjetra të shoqërimit

3.CV dhe letër Motivimi për pjesmarrje të përfaqësuesit që dëshiron të kyçet në këshillin rinor.

Me propozim të Komisionit për çështje mandatore, zgjedhja dhe emërtimi i Këshillit rinor si organ i përhershëm punues i Këshillit të komunës së Dibrës kryhet nga ana e Këshillit të Komunës së Dibrës i cili bën njëherit edhe zgjedhjen e anëtarëve të rinjë të Këshillit rinor.

Jemi në disponimin tuaj për informacione të mëtejshme në këtë e-mail adresë:

gljubinovski@gmail.com

Proekti “Pjesëmarrje rinore dhe zhvillimi i politikave rinore në 12 komuna” u drejtohet të rinjve organizatave rinoredhe gjitha formave të shoqatave rinore dhe vetëqeverisjes lokale Qëllimi kryesor i proektit është ti forcoj kapacitetet e shoqëris rinore në nivel local,njohja formale e tyre nga ana e komunës, puna e përbashkët për përparimin e politikave rinore ne nivel lokalzhvillimi i aktivizmit rinorë dhe pjesmarrje e të rinjve në sjelljen e vendimeve. Proekti përfshin bashkpunim me vetëqeverisjen lokale,  aksionet lokale dhe procesin publik për themelimin e Këshilleve lokale rinoreme përkrahje nga vetëqeverisja lokale në 12 komuna, si dhe i finansuar nga Unioni Europian(IPA programе – Civil society facility).

Денови на младинско вмрежување во општина Кичево – Ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova

Display panel EU MK-01Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог, заедно со Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет ве повикуваат да земете учество на денови на младинско вмрежување во општина Кичево. Деновите на младинско вмрежување се дел од проектот „Развој на локални младински политки и локално младинско учество во 12 општини“, поддржан од Европската Унија, а кој има за цел вмрежување на младинските организации во општина 12 општини меѓу кои и општина Кичево, а води кон нивна поголема соработка и поставување на основите за основање на локалните младински совети во овие општнини.

Настанот ќе иницира процес на креирање младински совет, како највисоко претставничко тело на младите во нивните општнини и нивна платформа за носење одлуки и граѓански активизам. Деновите на вмрежување се резултат на процесот започнат од група на млади и младински активисти кои во минатите месеци иницираа, организираа настани и кампањи за потребата од младинско организирање, дел од овој проект.

Главната цел на настанот е охрабрување и вмрежување на невладините младински организации на локално ниво за развој на инклузивна и претставничка структура/платформа на младински организации и младински структури.

Агендата на деновите за вмрежување ќе вклучува сесии за дефинирање на структурата, мисијата, визијата и документите потребни за основање на младинските совети.

Можност за учество на настанот имаат младински организации, неформални младински групи, средношколски и студентски претставници, претставници на политички подмладоци и други. Секоја организација може да номинира по еден претставник за учество на овој настан, а пријавувањето е со номинација на претставник на следнава адреса policy@mof.org.mk.

Номинациите треба да пристигнат најдоцна до 05ти април 2015 година.

Ги охрабруваме сите заинтересирани да се пријават што е можно поскоро пред истекувањето на рокот, за да се олесни процесот на сортирање на апликации и избор на учесници.


Forumi rinor edukativ dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor, sëbashku me Bordin Inicues për themelimin e Këshillit rinor lokal ju ftojnë të merrni pjesë në ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova. Ditët e rrjetëzimit rinor janë pjesë e projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna”, projekt i përkrahur nga Unioni Evropian, dhe që ka për qëllim rrjetëzimin e organizatave rinore në 12 komuna mes të cilave edhe komuna e Kërçova, dhe çon drejt bashkpunimit më të madh dhe vendosjen e themeleve për themelim të këshilleve rinore lokale në këto komuna.

Evenimenti do të inicojë process të krijimit të këshillit rinor, si trup më të lartë përfaqësues të të rinjëve në komunën e tyre si dhe platformë të tyre për vendimarrje dhe aktivizëm qytetarë. Ditët e rrjetëzimit janë rezultat i një procesi të nisur nga grup të rinjëve dhe aktivistëve rinor të cilët në muajtë e kaluar inicuan, organizuan evenimente dhe fushata për nevojat e organizimit rinor, si pjesë e këtij projekti.

Qëllimi kryesorë i evenimentit është inkurajimi dhe rrjetëzimi i organizatave rinore joqeveritare në nivel lokal për zhvillim të një strukture/platforme inkluzive dhe përfaqësuese të organizatave rinore dhe strukturave rinore.

Agjenda e ditëve të rrjetëzimit do të përfshijë sesione për definimin e strukturës, misionit, vizionit dhe dokumenteve të nevojshme për themelimin e këshillit rinor.

Mundësi për pjesmarrje në eveniment kanë organizatat rinore, grupet jo-formale rinore, përfaqësues të nxënësve dhe studentëve, përfaqësues të forumeve rinore të partive politike dhe të tjerë. Secila organizat mund të nominojë nga një përfaqësues për pjesmarrje në këtë eveniment, ndërsa paraqitja është me dërgim të nomimit të përfaqësuesit në adresën policy@mof.org.mk.

Nominimet duhen të pranohet më së voni deri më 05.04 2015.

I inkurajojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten sa më shpejtë para kalimit të afatit, me qëllim të lehtësimit të sortimit të aplikacioneve dhe zgjedhjen e pjesmarrësve.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale. Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Pyetësor rreth nevojave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen të rinjët në nivel lokal

Ekipi i Forumi Edukativ Rinor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor në kuadër të projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna” implementon hulumtim i cili ka për qëllim dedektimin e problemeve dhe prioriteteve të të rinjëve në nivel lokal. Në hollësi, me ndihmën e përgjigjeve tuaja do t’i hulumtojmë mundësitë që ju ofrohen të rinjëve për një jetë më kualitative kulturore, arsimim gjithpërfshirës, mënyrës së jetesës dhe shprehive.

Pjesëmarrja juaj në këtë hulumtim është e një rëndësie të madhe dhe e njëtja kontribon në punën e këshillit rinor lokal në komunën e juaj si dhe përcaktimin e fushave prioritare që mendoni  se duhet sa më shpejt të jenë të zgjidhura në bashkësinë tuaj.

Pyetësori është anonim dhe mund ta gjeni në gjuhë maqedoni dhe gjuhë shqipe, ndërsa plotësimi do t’ju merrë 10 minuta.

Pyetësorin mund ta gjeni në liqet e mëposhtme:
Gjuhë Maqedone
Gjuhë Shqipe

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj,

EKIPI i FER dhe QDN

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale.Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Прашалник за потребите и проблемите со кои се соочуваат младите на локално ниво

Тимот на Младински образовен форум и Центар за Меѓукултурен Дијалог во рамките на проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“  , спроведува истражување кое има за цел да ги открие проблемите и приоритетите на младите на локално ниво. Подетално, со помош на вашите одговори ќе ги истражиме можностите кои им се нудат на младите луѓе за квалитетен културен живот, сеопфатно образование, животните стилови и навики.

Вашето учество во ова истражување е од големо значење и истото ќе придонесе кон работатана  младинските совети во вашата општина и кон одредување на приоритетни области  кои сметате дека треба што побрзо да ги видите решени во вашата заедница.

Прашалникот е анонимен и достапен на македонски и албански јазик, а пополнувањето ќе ви одземе 10тина минути.

Прашалникот можете да го најдете на следниве линкови:
Македонски јазик
Албански јазик

Однапред Ви благодариме за вашата соработка,

Тимот на МОФ и ЦИД

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

 

Отворен повик за волонтери во Радио МОФ

Радио МОФ објавува повик за тројца волонтери кои се заинтересирани за аудио и видео техника и имаат желба да научат да снимаат и монтираат аудио и видео записи.

За време на волонтерскиот ангажман од три месеци, започнувајќи од први април до 31 јуни, волонтерите ќе имаат можност да ги научат основните вештини за снимање емисија во студио, за едитирање на емисија, аудио стрим, видео стрим и подготовка на техника на настан.

Не е задолжително да се има претходно познавање од областa, со оглед на тоа што Радио МОФ ќе ги обучува, менторира и мониторира волонтерите. Неделниот ангажман изнесува до десет работни часови.

Волонтерите треба да се на возраст помеѓу 19 – 24 години, а за повеќе информации заинтересираните кандидати може да се обратат на stefan_aleksik@radiomof.mk или на телефонскиот број 02 31 39 692. Повикот е отворен до 24 март 2015 година.

Сите заинтересирани треба да пополнат апликацијата за волонтери достапна подолу во текстот, или директно нa овој линк

Студенти, програмирајте за подобро високо образование во Македонија!

Студенти, Младинскиот образовен форум и Хаклаб КИКА ве повикуваат да учествувате на студентски хакатон на кој ќе се изработуваат апликации кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на високото образование.

На студентскиот хакатон ќе се изработуваат апликации кои ќе им помогнат на студентите да ја подобрат работата на факултетот каде студираат, да ја унапредат состојбата со студентското организирање или ќе им овозможат полесно справување со административните процедури на универзитетите. Апликациите треба да им помогнат на студентите да влијаат на одреден проблем од високото образование.

Хакатонот ќе се одржи на 7 и 8 март 2015, и ќе трае 48 часа.

Пријавувањето е во тимови, во кои треба да учествуваат најмалку двајца студенти кои имаат вештини за програмирање. Заинтересираните студенти треба да пополнат формулар во кој ќе ја објаснат идејата за апликацијата, и вештините кои ги поседуваат. Учеството на дипломирани студенти и магистри по информатички науки е дозволено.

Тимовите ќе имаат можност да работат под менторство на членовите на ХакЛаб КИКА и да се здобијат со знаења во областа на програмирањето.

Студентите кои ќе ја изработат најдобрата апликација ќе добијат награда и ќе имаат можност да ја презентираат на настанот „Енгејџ“, конференција за социјален активизам која ќе се одржи оваа година.

Пријавувањето трае до 1 март 2015.
Апликациите треба да се испратат на маил адресата: policy@mof.org.mk (Формулар за пополнување)

Корисни линкови:

1. http://educationhackday.org/
2. http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2012/08/10-colleges-awesome-android-apps
3. http://bribespot.com/en/
5. http://www.uav.ro/jour/index.php/app/article/view/415
6. http://www.joachim-scholz.com/academipad/2012/09/20/best-ipad-apps-university-students/
Настанот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Повик за учество на денови на вмрежување во општина Центар

Рокот за пријавување на учесници е продолжен!

Пријавете го вашето учество заклучно со 27ми февруари 2015 година.

Новите дати за одржување на „Денови на младинско вмрежување во општина Центар“ се 4 и 5 март 2015.

Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог, заедно со Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет ве повикуваат да земете учество на денови на младинско вмрежување во општина Центар. Деновите на младинско вмрежување се дел од проектот „Развој на локални младински политки и локално младинско учество во 12 општини“, поддржан од Европската Унија, а кој има за цел вмрежување на младинските организации во општина 12 општини меѓу кои и општина Центар, а води кон нивна поголема соработка и поставување на основите за основање на локалните младински совети во овие општнини.

Настанот ќе иницира процес на креирање младински совет, како највисоко претставничко тело на младите во нивните општнини и нивна платформа за носење одлуки и граѓански активизам. Деновите на вмрежување се резултат на процесот започнат од група на млади и младински активисти кои во минатите месеци иницираа, организираа настани и кампањи за потребата од младинско организирање, дел од овој проект.

Главната цел на настанот е охрабрување и вмрежување на невладините младински организации на локално ниво за развој на инклузивна и претставничка структура/платформа на младински организации и младински структури.

Агендата на деновите за вмрежување ќе вклучува сесии за дефинирање на структурата, мисијата, визијата и документите потребни за основање на младинските совети.

Деновите на вмрежување во општина Центар ќе се случуваат 23-24 февруари 2015 година.

Можност за учество на настанот имаат младински организации, неформални младински групи, средношколски и студентски претставници, претставници на политички подмладоци и други. Секоја организација може да номинира по еден претставник за учество на овој настан, а пријавувањето е со номинација на претставник на следнава адреса policy@mof.org.mk.

Номинациите треба да пристигнат најдоцна до 20ти февруари 2015 година.

Ги охрабруваме сите заинтересирани да се пријават што е можно поскоро пред истекувањето на рокот, за да се олесни процесот на сортирање на апликации и избор на учесници.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Стипендии за меѓународна академска мобилност за докторанти и академски кадар

Civil Society Scholar Awards (CSSA) стипендираат меѓународна академска мобилност со цел да им овозможат на докторантите и универзитетските кадри пристап до ресурси кои потпомагаат социјално ангажирани и критички истражувања.

Стипендиите се отворени за следниве академски профили:

  • Докторанти од прифатените области, кои студираат на акредитирани универзитети во или надвор од нивната матична земја;
  • Академски кадар со полно работно време, кои предаваат на универзитети во нивната матична земја;

Стипендијата поддржува краткотрајни, меѓународни академски проекти, како: теренска работа (собирање податоци); истражувачки посети на библиотеки, архиви или универзитети; развој на предмет/програма; меѓународни истражувачки соработки кои водат до рецензирани публикации.

  • Времетраење на проектот: од 2 до 10 месеци
  • Датум на реализација на проектот: 1 август 2015 – 31 август 2016 година
  • Дозволен максимум на барање за стипендија: Докторанти: 10000 дол; факултетски персонал: 15000 дол.
  • Краен рок за аплицирање: 02.03.2015

За повеќе информации околу критериумите за аплицирање прочитајте ги деталните насоки и често поставувани прашања, достапни во следните документи

Конкурс за стипендиите (македонски)

OSF CSSA – announcement 2015-2016

OSF CSSA – Guidelines – 2015-16

Често поставувани прашања

и на: www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20141212

Контакт за дополнителни прашања:

Младински образовен форум – МОФ
Ул. Дренак 34 А, Кисела Вода
1000 Скопје, Македонија
Тел: +398 2 3139 692
Лице за контакт: Бојана Низамовска
email: aec@mof.org.mk

Повик за експерти за образование со фокус на историја – Ана Франк Хаус

Ана Франк Хаус – Холандија распишува повик за експерти за образование со фокус на историја од земјите во поранешна Југославија да аплицираат за експертска група која ќе учествува во проектот „Historija, Istorija, Povijest – Лекции за денес“ поддржан од ЕУ.

„Historija, Istorija, Povijest – Лекции за денес“ цели да ги сподели успешните образовни методи на Ана Франк Хаус – Холандија, со цел да креира материјали за предавање и едукација кои ќе вклучат поширока популација и ќе ја поместат парадигмата за размислување и комуникација за последните 60 години од историјата во земјите од Западен Балкан, и ќе придонесат за помирување во регионот и негување на демократски вредности.

Проектот цели да:

  • Подигне свест и охрабри дискусија за поновата историја на национализам, исклучување, предрасуди, дискриминиација во регионот и да промовира дебата и дијалог за поновото минато;
  • Промоција на критичко мислење за историски настани и нивната важност за современите предизвици и критичко разбирање на екстремен национален дискурс од минатото и сегашноста;
  • Инспирирање на иновативен, интер-дисциплинарен, плуралистички образовен методолошки пристап со фокус на граѓанско образование, преку комбинација на елементи на формално и неформално образование, вклучување на иновативни методологии и користење на дигитални медиуми;

Формални и неформални професионалци во образованието со фокус на историја се поканети да се пријават на овој повик со испраќање на свое CV (максимум 1 станица) и примерок на наставен план за стандардно 45 минутно предавање кое се однесува на Југославија по 1945, и/или нејзиното распаѓање. Апликантите треба да се погрижат да ги наведат и материјалите потребни за предавањето, различните активности во предавањето, итн.

Апликациите треба да се испратат на Ивана Габалова (i.gabalova@annefrank.nl), не подоцна од 11 јануари 2014 до 17:00 часот. Задоцнети апликации нема да бидат земени предвид. Апликациите ќе бидат предмет на експертско разгледување, преку кое ќе се одбере експертскиот тим. Избраните членови на тимот  ќе учествуваат на работилница во Амстердам (~март 2015) и работилница во Сараево (~јуни 2015).

Апликациите треба да бидат на англиски јазик. Повеќе информации може да најдете на повикот во прилог.

Проектот „Historija, Istorija, Povijest – Лекции за денес“е поддржан од ЕУ а реализиран од Ана Франк Хаус (Холандија) во партнерство со Младински образовен форум (Македонија); ХЕРМЕС (Хрватска); Humanity in Action (Босна и Херцеговина) и OK (Србија).

100 нови волонтерски позиции во локалниот волонтерски сервис

Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија) продолжува со имплементација на шестиот циклус проектот „Локален Волонтерски Сервис“ во соработка со 6 невладини организации односно Волонтерски Инфо Точки (ВИТ) и тоа Младински образовен форум – Скопје, СППМД – Кавадарци, Младински совет – Струмица, Агтис – Прилеп, Институт за развој на заедницата – Тетово и Организација на жени на општина Свети Николе.

Објавуваме повик за пријавување на волонтери за пополнување на 100 волонтерски позиции. Корисници на волонтерските услуги ќе бидат: локалните самоуправи (општинските администрации) во околу 20 општини во Република Македонија. Потенцијални волонтери во овој проект се граѓаните со посебен акцент на младите невработени лица и студенти.

За 50 волонтери е обезбеден надоместок за покривање на трошоците за пат и исхрана за период од 3 месеци во износ од 3.300 денари месечно од донаторски средства. За дополнителните 50 волонтери очекуваме волонтерските трошоци да бидат покриени од средства кои ќе бидат обезбедени од локални извори на финансирање, од самите локални самоуправи. Во овој циклус вкупно ќе бидат сместени 100 волонтери на тримесечно волонтирање во општините. 

Волонтирањето бара секојдневен ангажман во работни денови по 4 часа. Очекуван почеток на волонтирањето е во текот на месец јануари 2015 година.

Побарајте пријава за волонтери на следните е-маил адреси:

За Битола и околните општини – Младински културен центар – Битола: mkcbt@t-home.mk
За Скопје и околните општини – Младински образовен форум: policy@mof.org.mk
За Прилеп и околните општини – АГТИС: agtis@t-home.mk
За Тетово и околните општини – Институт за развој на заедницата: info@irz.org.mk
За Струмица и околните општини – Младински совет Струмица:mladinskisovetstrumica@gmail.com
За Кавадарци и околните општини – СППМД: contact@sppmd.org.mk
За Свети Николе и околните општини – Организација на жени:womsvetinikole@yahoo.com

Рокот за пријавување е до 20 декември 2014 година.
Проектот е поддржан од National Endowment for Democracy (www.ned.org)