Повик за есеи за средношколци

ПОВИК ЗА ЕСЕИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation

Проектот Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation отвора повик за есеи за средношколци од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Косово *. Најдобрите есеи кои ќе бидат избрани ќе добијат целосна стипендија за учество на Балканската дебатна академија во Скопје. Проектот го спроведува Младинскиот образовен форум во соработка со Отворената комуникација од Србија, Центарот за културен дијалог од Босна и Херцеговина и Дебатниот центар од Косово, со поддршка на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО).

Учениците кои ќе аплицираат на повикот можат да изберат една од двете теми за есеи:

 1. Дали нашето минато ја дефинира нашата иднина?
 2. Напредокот започнува со дијалог.

Повикот за есеи е отворен до 30.10.2018 година. Победниците на конкурсот ќе добијат целосна стипендија за учество на меѓународната академија Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation.

Call for essays – Balkan Debate Academy [MK]

THIRRJE PËR ESE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME

 Balkan Debate Academy:  Debating towards Cooperation

Projekti Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation hap thirrje për ese për nxënësit e shkollave të mesme nga Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova*. Esetë më të mira të cilat do të zgjidhen do të fitojnë bursë të plotë për pjesëmarrje në Akademinë Ballkanike të Debatit në Shkup.  Projektin e realizon Forumi Arsimor Rinor në bashkëpunim me Komunikimin e Hapur nga Serbia, Qendrën  për Dialog Kulturor nga Bosnja dhe Hercegovina dhe Qendrën për Debat nga Kosova,  me mbështetje të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor.

Nxënësit që do të aplikojnë në thirrjen mund të zgjedhin një nga dy temat për ese:

 1. Vallë e përkufizon e kaluara të ardhmen tonë?
 2. Progresi fillon me dialog.

Thirrja për ese është e hapur deri më 30.10.2018. Fituesit e konkursit do të fitojnë burë të plotë për pjesëmarrje në Akademinë Ndërkombëtare Balkan Debate Academy:  Debating towards Cooperation.

Call for essays – Balkan Debate Academy [AL]

The project Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation is opening a call for essays for high school students from Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo*. The best essays which will be selected will receive a full scholarship for participation at the Balkan Debate Academy in Skopje. The project is implemented by Youth Educational Forum in cooperation with Open Communication from Serbia, Centre of Cultivating Dialogue from Bosnia and Herzegovina and the Debate Centre from Kosovo, with the support of the Regional Youth Cooperation Office (RYCO).
Students who apply for the call can choose one of two topics for essays:
Does our past define our future?
Progress starts with dialogue.
The call for essays is open until 30.10.2018. The winners of the competition will receive a full scholarship for participation at the international academy Balkan Debate Academy: Debating towards Cooperation.
More details can be found in the documents below:

Call for essays – Balkan Debate Academy [EN]

Повик за есеи | Thirrje për ese | Magna Carta

Оваа година ја означува 800-годишнината од потпишувањето на Магна Карта од Кралот Џон. Овој значаен документ низ годините се покажува дека е исчекор кон она што сега го препознаваме како човекови права во цивилизирано општество а неговите насоки се усвоени од многу земји.

По овој повод Младински образовен форум и Британската амбасада во Скопје го отвораат Магна Карта конкурсот за есеи од средношколци.

На овој повик право да учествуваат имаат сите средношколци од Македонија, а можат да одберат да напишат текст на една од следните теми:

I. Влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот

II. Независно правосудство како предуслов за владеење на правото

III. Улогата на Магна Карта во развојот на демократијата

Овој повик го обележува осум вековното постоење на Магна Карта како почеток на развивањето на идеите за слобода и демократија и важен документ кој служи како пример за создавање на многу идни декларации. На 15 јуни 1215 година кралот Џон бил принуден да го потпише овој документ со што се ограничува неговата моќ, а воедно бароните и другите луѓе се стекнуваат со голем број на права, кои претходно ги немале. Оваа годишнина е поттик да истражат, научат и ги споделат своите мислења низ есеј.

Конкурсот е отворен до 20 ноември 2015, а заинтересираните средношколци своите есеи треба да ги испраќаат електронски на konkursi@mof.org.mk. Есеите треба да бидат на македонски, албански или англиски јазик, со должина од најмалку 500 зборови а најмногу 1200 зборови.

По затворањето на повикот тричлена комисија ќе ги одбере најдобрите три есеи, односно од секоја тема ќе се избере најдобриот есеј. Победниците ќе имаат можност да прочитаат извадок од есејот на завршниот настан – конфернцијата Магна Карта, на која ќе земат учество средношколци, професори и директори. Победниците ќе добијат книги и сертификат врачен од страна на амбасадорот на Обединетото Кралство во Македонија, н.е. Чарлс Едмунд Герет на самата конференција. Есеите ќе бидат и јавно објавени.

Конференцијата Магна Карта  ќе одржи на 11 декември во МКЦ -Скопје, а на настанот ќе се дискутира за вредностите на Магна Карта и нејзиното значење за човековите права и слободи во современиот свет. Проектот „Дијалог и демократија – вредноста на Магна Карта во денешно време“ е  поддржан од Британската амбасада во Скопје.

За повеќе информации, можете да ни пишете на konkursi@mof.org.mk или да  нè  побарате на 02 3139 692.

 

Thirrje për ese për nxënësit e shkollave të mesme
Magna Karta

Sivjet do të shënohet 800 vjetori i nënshkrimit të Magna Karta nga ana e Mbretit Xhon. Ky dokument me rëndësi, me kalimin e viteve, u tregua si një hap i madh në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut, në kuadër të shoqërisë së civilizuar, ndërsa drejtimet e këtij dokumenti janë miratuar në shumë vende.

Me këtë rast Forumi arsimor i të rinjve dhe Ambasada britanike në Shkup hapin konkursin e quajtur Magna Karta, për esetë e nxënësve të shkollave të mesme.

Të drejtë pjesëmarrjeje në këtë konkurs kanë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Maqedonisë, të cilët kanë të drejtë të shkruajnë tekste për një nga temat më poshtë:

I. Ndikimi i Magna Karta në kushtetutshmërinë në nivel ndërkombëtar

II. Pushteti i pavarur gjyqësor si një parakusht për sundimin e të drejtës

III. Roli i Magna Karta në zhvillimin e demokracisë

Kjo thirrje shënon ekzistimin tetë shekullor të Magna Karta, si një fillim i zhvillimit të idesë së lirisë dhe demokracisë dhe një dokument me rëndësi që shërben si një shembull për përgatitjen e shumë kartave ose akteve të ngjashme të mëvonshme. Më 15 qershor 1215 Mbreti Xhon u detyrua ta nënshkruaj këtë dokument, me të cilin u limitua fuqia e tij, ndërsa baronët dhe shumë njerëz fituan shumë të drejta, të drejta këto që nuk i kanë gëzuar më herët. Me rastin e këtij përvjetori nxënësit inkurajohen të hulumtojnë, mësojnë dhe shkëmbejnë mendimet e tyre nëpërmjet eseve.

Konkursi do të mbetet i hapur deri më 20 nëntor 2015, ndërsa nxënësit e interesuar esetë e tyre duhet t’i dërgojnë në formë elektronike, në e-mailin konkursi@mof.org.mk. Esetë mund të përgatiten në gjuhën maqedonase, shqipe ose angleze dhe duhet të kenë të paktën 500 fjalë dhe maksimum 1200 fjalë.

Pas mbylljes së konkursit, një komision tre-anëtarësh do të zgjedh tre esetë më të mira, më saktësisht nga çdo temë do të zgjidhet eseu më i mirë. Fituesit e konkursit do të kenë mundësi të lexojnë një pjesë të eseve të tyre gjatë zhvillimit të evenimentit të fundit – konferenca Magna Karta, në të cilën do të marrin pjesë nxënës të shkollave të mesme, profesorë dhe drejtorë shkollash. Fituesit e konkursit do të fitojnë libra dhe certifikata, që do të ndahen nga ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoni, ekselenca e tij Çarls Edmund Geret, gjatë konferencës. Esetë do të publikohen edhe për opinionin e gjerë.

Konferenca Magna Karta, në kuadër të të cilës do të diskutohet mbi vlerat e Magna Karta dhe rëndësinë e saj për të drejtat dhe liritë e njeriut në botën moderne, do të zhvillohet më 11 dhjetor, në Qendrën kulturore të të rinjve, në Shkup. Projekti i quajtur “Dialogu dhe demokracia – rëndësia e Magna Karta në ditët e sotme” ka fituar mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup.

Për informata më të hollësishme mund të na shkruani në e-mailin konkursi@mof.org.mk ose mund të na kërkoni në numrin 02 3139 692.

Call for Essays for Secondary School Pupils
Magna Carta

This year celebrates the 800th anniversary of the sealing of Magna Carta by King John. Over the years, this important document has proved to be a step towards what we now recognise as human rights in a civilised society, and its guidelines have been adopted by many countries.

On this occasion, the Youth Education Forum and the British Embassy in Skopje are opening a Magna Carta Essay Competition for the Secondary School Pupils.

All secondary school pupils in Macedonia are eligible to take part in this competition and can choose to write a text on one of the following topics:

I. Impact of the Magna Carta on the constitutionality worldwide

II. An independent judiciary as a prerequisite for the rule of law

III. The role of Magna Carta in the development of democracy

This call commemorates the eight centuries of existence of Magna Carta as the beginning of development of ideas of freedom and democracy and an important document that serves as an example for the creation of many future declarations. On 15June 1215, King John was forced to sign the document that limited his power, and at the same time, barons and others acquired a number of rights they had not had before. This anniversary is an incentive to explore, learn and share the pupils’ opinions through an essay.

The competition is open until 20November 2015, and interested secondary school pupils should send their essays electronically to konkursi@mof.org.mk. The essays should be in Macedonian, Albanian or English, and should have at least 500 words and maximum 1,200 words.

Following the closure of the call, a three-member commission will select the best three essays respectively, i.e. the best essay within each theme. The winners will have the opportunity to read an excerpt from the essay at the final event the Magna Carta Conference where secondary school pupils, teachers and principals will participate. At the Conference, the winners will receive books and a certificate awarded by the Ambassador of the United Kingdom in Macedonia, His Excellency Mr. Charles Edmund Garrett. The essays will also be published.

The Magna Carta Conference, which will discuss the values of Magna Carta and its importance for the human rights and freedoms in the modern world, will take place on 11December at the Youth Culture Centre (MKC) – Skopje. The “Dialogue and Democracy – the Value of Magna Carta Nowadays” Project is supported by the British Embassy in Skopje.

For more information, please send us an email on konkursi@mof.org.mkor call us on 02 3139 692.

Повик за членови на Локален младински совет во Општина Струга

Почитувани,

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог , распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Струга

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Струга.

Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, подмладоци на политички партии, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на улица Климетица бр.8 Струга или на policy@mof.org.mk.

 Задолжителни документи

 1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
 2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
 3. Пополнет формулар за пријавување на делегат, кој што може да го најдете тука

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

 1. Статут

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е од  14.07 до 19.07.2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници наИницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

 Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,

Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга

_______________________________________________________________________________________________

Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor, Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Strugës, shpall thirrje për aplikim për delegatë në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Kemi nder të veçantë të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Thirrja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizatat për të rinj dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit Edukativ Rinor në rrugën Klimetica nr.8 Struga, të emërtuara për Këshillin Rinor Lokal – Strugë.

Dokumentet e nevojshme

 1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
 2. Letër motivimi për pjesëmarrje, me më shumë se 300 fjalë
 3. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinor Lokal të Komunës së Strugës). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën (nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

Statuti

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 19.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit Rinore Lokal.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në aktivizimin tuaj.

Me Respekt,

Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës

[Конкурс] Фото-приказни: #ВремеНаХерои

Радио МОФ ве повикува да учествувате на нашиот конкурс за најдобра фото-приказна на темата: „Време на херои“. Повикот е отворен до 10 јули, а условите за пријавување се подолу во текстот.

Mинатиот турбулентен период нашите мобилни камери овековечија многу урбани херои. Личности кои дадоа сè од себе за слободата и солидарноста.

Личности кои ги бакнаа штитовите:

Подадоа цвеќе наместо пендрек:

Го издигнаа зборот студент:

Им помогнаа на оние на кои им е потешко:

Се згрбавија за туѓите права:

Возеа точак за да можат да возат сите:

Застанаа храбро пред кордонот:

Рекоа „не“ на насилството:

Го исмеаја барокот:

Овој конкурс има за цел да ја овековечи нивната приказна. Прелистајте ги вашите телефони или фотографирајте низ вашиот град и споделете ја нераскажаната приказна на #ВремеНаХерои.

За да учествувате на конкурсот, потребно е да испратите ваша фотографија (или фотографии) со краток текст како објаснување. Содржината треба да го претстави вашиот херој од секојдневието. Тоа може да биде која било личност која со своите активности и постапки прави позитивна промена во нашето опкружување. Такви херои денес има многу. Тоа се луѓе кои даваат сè од себе да го подобрат општеството за сите, да и помогнат на својата заедница и на другите луѓе, кои сакаат да направат промена, кои не се плашат да го искажат своето мислење, кои се жртвуваат за на другите да им биде подобро, кои застануваат во одбрана на човековите права, демократските вредности и солидарноста.

Услови за учество:
На повикот може да учествуваат сите заинтересирани млади преку испраќање фотографија и текст на темата „Време на херои“.

Една фото-приказна може да има меѓу една и три фотографии, а текстот на секоја поеднинечна фотографија не смее да надминува повеќе од пет реда. Бројот на различни фото-приказни кои може да ги испрати секој учесник е ограничен на три.

Конкурсот е отворен од 23 јуни и ќе трае до 10 јули 2015 година. Сите идејни решенија ќе бидат објавени на нашата веб-страница www.radiomof.mk.

Победникот ќе биде избран преку гласање на www.radiomof.mk, како и преку бодување од страна на жири-комисија која е составена од фотографот Ванчо Џамбаски и претставник од Радио МОФ. Најдобрата фото-сторија ќе биде наградена со Nokia Lumia 1020, телефон чија камера има 42 мегапиксели.
Апликациите треба да се поднесат на konkursi@mof.org.mk, заедно со контакт телефон, име и презиме на авторот и година на раѓање.

Испратените комплетни апликации не смеат да надминуваат 20 мегабајти.

Повеќе примери:

Фото-приказните, само за пример, можат да изгледаат како фотографиите и нивните описи на следните линкови:

The weekend in pictures – The Guardian
http://www.theguardian.com/news/gallery/2015/jun/07/the-weekend-in-pictures

Gone fishing – BBC
http://www.bbc.com/news/magazine-33047435

Авторот на делото треба да има дозвола од луѓето кои се на фотографијата. Дополнително, фотографијата треба да биде направена од оној кој аплицира на конкурсот. Доколку се утврдат нерегуларности, апликантот ќе биде дисквалификуван.

*Фотографиите од примерите погоре се преземени од: DeutcheWelle, Радио Слободна Европа, Либертас, фејсбук-страниците на Студентски пленум, Критична маса на точак и други потенцијални херои.

** Огромна благодарност за илустрацијата до Немања Трајковиќ <3

[MK,ALB,TUR] Повик за членови на Младински совет во Општина Чаир |Thirrje për anëtarësim në Këshillin Rinorë në Komunën e Çairit| Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirimi

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Чаир, распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Чаир

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Чаир.
Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)
Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk, или да ги поднесат во просториите на Младински образовен форум на ул.Дренак бр.34-А, 1000 Скопје, со назнака за Локален младински совет – Чаир.

Задолжителни документи

 1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
 2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
 3. Годишен извештај за работа за предходната година (кој потврдува дека организацијата била активна во измината година со најмалку 5 активности спроведени за или од млади во Општина Чаир)
 4. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Чаир). Формуларот можете да го преземете тука.

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

 1. Статут
 2. Годишна програма за 2014 година (доколку организацијата поседува таков документ)

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Пријавувањето е отворено до 03.07.2015

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници на Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,
Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир

Повик


Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor,Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Çairit, shpall thirje për aplikime për delegatë në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Kemi nder të veçant të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit.

Thirja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizata për të rinjë dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit edukativ rinor në rrugën Drenak nr.34-A,1000 Shkup, të emërtuara për Këshillin rinor lokal – Çair.

Dokumentet e nevojshme

 1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
 2. Letër motivimi për pjesëmarrje me më shumë se 300 fjalë
 3. Raportin vjetor për punën e vitit të kaluar( i cili vërteton se organizata ka qenë aktive në vitin e kaluar me sëpaku 5 aktivitete të realizuara për apo nga të rinjët në Komunën e Çairit)
 4. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinorë Lokal të Komunës së Çairit). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën.(nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

 1. Statuti
 2. Programën vjetore për 2014 (nëse organizata posedon dokument të tillë)

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 03.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit rinore lokale.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në pranin tuaj.

Me Respekt,
Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Ftese-Cair


Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif kurulu, Gençlik Eğitim Forumu, Kültürlerarası Diyalog Merkezi ve Çair Belediyesi ile birlikte Çair Belediyesi Yerel Gençlik Merkezi kuruluş meclisine delegelerin başvurması için çağrı bildirimi yayınlıyor.

Sizlerin, Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kuruluş meclisinde bulunmak için başvurmanız ile ilgili çağırımız, bizler için onurdur.
Çağırımız tüm gençlik kuruluşlarına, gençlik kuruluş ağlarına ve İnisiyatif tarafından getirilen tüzük önergesinde belirlenen üyelik kriterlerine uyan diğer tüm gençlik teşkilatlarına açıktır (Tüzüğü bu belgenin ekinde bulabilirsiniz).
Üyelik kriterlerine uyan ve çağrıyla ilgilenen tüm kuruluşlar aşağıda belirtilen belgeleri  policy@mof.org.mk mail adresine ya da Gençlik Eğitim Forumu adresi olan ul. Drenak No.34-A, 1000 Üsküp adresine, Yerel gençlik konseyi – Çair için olduğunu belirterek, gönderebilirler.

Zorunlu belgeler
1. Kuruluşun/gayriresmi grupun çalışma portfolyosu
2. Katılmak için 300 sözü geçmeyen ön yazı (motivasyon mektubu)
3. Birönceki çalışma yılının yıllık raporu (kuruluşun birönceki yılda Çair Belediyesinin gençleri ile ilgili olan en az 5 aktıvitede yer aldığını teyit etmek için)
                4. Delegelerin başvurusu için doldurulmuş başvuru formu (Çair belediyesi yerel gençlik konseyi ile iletişimle ilgili kuruluş delegesi sorumlu olacaktir) Başvuruyu buradan indirebilirsiniz 

Kuruluşun çalışmasını doğrulayan belegeler (bu belgeler zorunlu değildir, fakat tercih ediliyorlar)
1. Tüzük
2. 2014 yılı ile ilgili Yıllık proğramı

Eğer gerekirse doğrulama (verifikasyon) komisyonu başvuranlardan, kriterlerin doğrulanması için ek belgeler isteyebilir.Başvuru tarihi 03.07.2015.

Başvurular, Yerel Gençlik Konseyi İnisiyatif kurulu temsilcilerinden oluşan doğrulama (verifikasyon) komisyonu tarafından incelenecektir.

Gerekli olan tüm ek bilgiler için hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla,
Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif Kurulu

Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirim

[MKD] Statut

[ALB] Statuti

 

Повик за членови на Локалниот младински совет во Општина Центар

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Центар, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Центар, распишува повик за пријавување на членови на Локалниот младински совет во Општина Центар.

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да бидете дел од Локалниот младински совет во општина Центар.

Повикот е отворен за сите младински структури и сите форми на младинско здружување кои делуваат на територија на Општина Центар и кои спроведуваат активности со младите од Општина Центар.

Сите заинтересирани организации треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk, во просториите на Младински образовен форум на ул.Дренак бр.34-А, 1000 Скопје, или во просториите на Општина Центар на ул. Михаил Цоков бб. со назнака за Локален младински совет – Центар.

Документи за апликација

 1. Статутот на организациите или сојузите, каде што е применливо
 2. Годишни извештаи за последните две години за реализирани младински активности во Општина Центар
 3. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Центар). Формуларот можете да го преземете тука.

Доколку е потребно, комисијата за верификација на членовите ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е до 3 јули (петок) 2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници на Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет. Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Центар

Преземи повик за членови на ЛМС – Центар

Преземи формулар за пријавување на делегат – Центар

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Повик за членови на Младински совет во Општина Дебар

Младите лица од здруженијата на млади, ученичките совети и други регистрирани облици на организирање на младите  кои учествуваа во проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“, кој беше спроведен од страна на Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог во партнерство со 12 општини од Македонија меѓу кои е и општина Дебар и е финансиран од Европската Унија, до Советот на општина Дебар во согласност со Статутот на општината, поднесоа иницијатива за основање и избор на членови на Советот на млади на општина Дебар кој претставува претставничко тело на младите од општина Дебар и кое вклучува претставници од граѓански организации, културни уметнички друштва, помладоци на политички партии, претставници од преседателството на училишните заедници и други форми на младинско  организирање.

Сите заинтересирани организации и поединци кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават своите апликации до ЦСЦД- Дебар најкасно до 26.05.2015 година со следните документи:

1.Портфолио за работа на организацијата/неформалната група/ помладоци на политички партии/ разни облици на здружување

2. Официјално писмо за номинација на член од организацијата/неформалната група/ помладоци на политички партии/ разни облици на здржување  кое содржи портфолио со информации за организацијата и исполнување на критериумите за работа наведени во правилникот за работа

3. CV и Мотивационо писмо за учество од претставникот кој сака да се вклучи во младинскиот совет.

На предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања како постојано работно тело на Советот на општина Дебар,  Советот на Општината ќе ги избере новите членови на Советот на млади.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации на оваа мејл адреса:

gljubinovski@gmail.com

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).


 

Të rinjë nga organizatat rinore, unionet e nxënësve dhe format tjera të regjistruara të organizimit rinor që morrën pjesë në projektin “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i finansuar nga Unioni Evropian, i realizuar nga Forumi Rinor Edukativ dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor në bashkpunim me 12 komuna në Maqedoni mes të cilave edhe Komuna e Dibrës, nga ana e Këshillit të Komunës së Dibrës dhe në pajtim me statutin e komunës,  inicuan formimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit rinor të Komunës së Dibrës. Këshill që paraqet një trup përfaqësues i të rinjëve të Komunës së Dibrës ku përfshinë përfaqësues  nga organizata qytetare, shoqërit kulturore dhe artisitike, forumet rinore të partive politike, përfaqësues të kryesisë së unioneve të shkollave dhe forma tjera të organizimeve rinore.

Të gjithë organizatat dhe individët e interesuar që i plotësojnë kriteret e anëtarësisë duhet ti dorëzojnë aplikacionet e tyre deri tek CSCD- Dibër më së voni deri më 26.05.2015 duke i bashkangjitur dokumentet në vijim:

1.Portfolio për punën e organizatës/grupit joformal/ forumeve rinor të partive politike/ forma tjetra të shoqërimit

2. Letër zyrtare për nominim të një anëtari nga organizata/grupi joformal/ forumeve rinor të partive politike/ forma tjetra të shoqërimit

3.CV dhe letër Motivimi për pjesmarrje të përfaqësuesit që dëshiron të kyçet në këshillin rinor.

Me propozim të Komisionit për çështje mandatore, zgjedhja dhe emërtimi i Këshillit rinor si organ i përhershëm punues i Këshillit të komunës së Dibrës kryhet nga ana e Këshillit të Komunës së Dibrës i cili bën njëherit edhe zgjedhjen e anëtarëve të rinjë të Këshillit rinor.

Jemi në disponimin tuaj për informacione të mëtejshme në këtë e-mail adresë:

gljubinovski@gmail.com

Proekti “Pjesëmarrje rinore dhe zhvillimi i politikave rinore në 12 komuna” u drejtohet të rinjve organizatave rinoredhe gjitha formave të shoqatave rinore dhe vetëqeverisjes lokale Qëllimi kryesor i proektit është ti forcoj kapacitetet e shoqëris rinore në nivel local,njohja formale e tyre nga ana e komunës, puna e përbashkët për përparimin e politikave rinore ne nivel lokalzhvillimi i aktivizmit rinorë dhe pjesmarrje e të rinjve në sjelljen e vendimeve. Proekti përfshin bashkpunim me vetëqeverisjen lokale,  aksionet lokale dhe procesin publik për themelimin e Këshilleve lokale rinoreme përkrahje nga vetëqeverisja lokale në 12 komuna, si dhe i finansuar nga Unioni Europian(IPA programе – Civil society facility).

Денови на младинско вмрежување во општина Кичево – Ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova

Display panel EU MK-01Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог, заедно со Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет ве повикуваат да земете учество на денови на младинско вмрежување во општина Кичево. Деновите на младинско вмрежување се дел од проектот „Развој на локални младински политки и локално младинско учество во 12 општини“, поддржан од Европската Унија, а кој има за цел вмрежување на младинските организации во општина 12 општини меѓу кои и општина Кичево, а води кон нивна поголема соработка и поставување на основите за основање на локалните младински совети во овие општнини.

Настанот ќе иницира процес на креирање младински совет, како највисоко претставничко тело на младите во нивните општнини и нивна платформа за носење одлуки и граѓански активизам. Деновите на вмрежување се резултат на процесот започнат од група на млади и младински активисти кои во минатите месеци иницираа, организираа настани и кампањи за потребата од младинско организирање, дел од овој проект.

Главната цел на настанот е охрабрување и вмрежување на невладините младински организации на локално ниво за развој на инклузивна и претставничка структура/платформа на младински организации и младински структури.

Агендата на деновите за вмрежување ќе вклучува сесии за дефинирање на структурата, мисијата, визијата и документите потребни за основање на младинските совети.

Можност за учество на настанот имаат младински организации, неформални младински групи, средношколски и студентски претставници, претставници на политички подмладоци и други. Секоја организација може да номинира по еден претставник за учество на овој настан, а пријавувањето е со номинација на претставник на следнава адреса policy@mof.org.mk.

Номинациите треба да пристигнат најдоцна до 05ти април 2015 година.

Ги охрабруваме сите заинтересирани да се пријават што е можно поскоро пред истекувањето на рокот, за да се олесни процесот на сортирање на апликации и избор на учесници.


Forumi rinor edukativ dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor, sëbashku me Bordin Inicues për themelimin e Këshillit rinor lokal ju ftojnë të merrni pjesë në ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova. Ditët e rrjetëzimit rinor janë pjesë e projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna”, projekt i përkrahur nga Unioni Evropian, dhe që ka për qëllim rrjetëzimin e organizatave rinore në 12 komuna mes të cilave edhe komuna e Kërçova, dhe çon drejt bashkpunimit më të madh dhe vendosjen e themeleve për themelim të këshilleve rinore lokale në këto komuna.

Evenimenti do të inicojë process të krijimit të këshillit rinor, si trup më të lartë përfaqësues të të rinjëve në komunën e tyre si dhe platformë të tyre për vendimarrje dhe aktivizëm qytetarë. Ditët e rrjetëzimit janë rezultat i një procesi të nisur nga grup të rinjëve dhe aktivistëve rinor të cilët në muajtë e kaluar inicuan, organizuan evenimente dhe fushata për nevojat e organizimit rinor, si pjesë e këtij projekti.

Qëllimi kryesorë i evenimentit është inkurajimi dhe rrjetëzimi i organizatave rinore joqeveritare në nivel lokal për zhvillim të një strukture/platforme inkluzive dhe përfaqësuese të organizatave rinore dhe strukturave rinore.

Agjenda e ditëve të rrjetëzimit do të përfshijë sesione për definimin e strukturës, misionit, vizionit dhe dokumenteve të nevojshme për themelimin e këshillit rinor.

Mundësi për pjesmarrje në eveniment kanë organizatat rinore, grupet jo-formale rinore, përfaqësues të nxënësve dhe studentëve, përfaqësues të forumeve rinore të partive politike dhe të tjerë. Secila organizat mund të nominojë nga një përfaqësues për pjesmarrje në këtë eveniment, ndërsa paraqitja është me dërgim të nomimit të përfaqësuesit në adresën policy@mof.org.mk.

Nominimet duhen të pranohet më së voni deri më 05.04 2015.

I inkurajojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten sa më shpejtë para kalimit të afatit, me qëllim të lehtësimit të sortimit të aplikacioneve dhe zgjedhjen e pjesmarrësve.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale. Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Pyetësor rreth nevojave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen të rinjët në nivel lokal

Ekipi i Forumi Edukativ Rinor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor në kuadër të projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna” implementon hulumtim i cili ka për qëllim dedektimin e problemeve dhe prioriteteve të të rinjëve në nivel lokal. Në hollësi, me ndihmën e përgjigjeve tuaja do t’i hulumtojmë mundësitë që ju ofrohen të rinjëve për një jetë më kualitative kulturore, arsimim gjithpërfshirës, mënyrës së jetesës dhe shprehive.

Pjesëmarrja juaj në këtë hulumtim është e një rëndësie të madhe dhe e njëtja kontribon në punën e këshillit rinor lokal në komunën e juaj si dhe përcaktimin e fushave prioritare që mendoni  se duhet sa më shpejt të jenë të zgjidhura në bashkësinë tuaj.

Pyetësori është anonim dhe mund ta gjeni në gjuhë maqedoni dhe gjuhë shqipe, ndërsa plotësimi do t’ju merrë 10 minuta.

Pyetësorin mund ta gjeni në liqet e mëposhtme:
Gjuhë Maqedone
Gjuhë Shqipe

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj,

EKIPI i FER dhe QDN

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale.Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Прашалник за потребите и проблемите со кои се соочуваат младите на локално ниво

Тимот на Младински образовен форум и Центар за Меѓукултурен Дијалог во рамките на проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“  , спроведува истражување кое има за цел да ги открие проблемите и приоритетите на младите на локално ниво. Подетално, со помош на вашите одговори ќе ги истражиме можностите кои им се нудат на младите луѓе за квалитетен културен живот, сеопфатно образование, животните стилови и навики.

Вашето учество во ова истражување е од големо значење и истото ќе придонесе кон работатана  младинските совети во вашата општина и кон одредување на приоритетни области  кои сметате дека треба што побрзо да ги видите решени во вашата заедница.

Прашалникот е анонимен и достапен на македонски и албански јазик, а пополнувањето ќе ви одземе 10тина минути.

Прашалникот можете да го најдете на следниве линкови:
Македонски јазик
Албански јазик

Однапред Ви благодариме за вашата соработка,

Тимот на МОФ и ЦИД

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).