Повик за 8 (осум) локални младински акции Thirrje për 8 (tetë) aksione lokale rinore

Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот младински проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, објавува повик за предлози за 8 (осум) локални младински акции кои ќе се реализираат на територијата на Република Северна Македонија.

Главната цел на овој повик за предлози за младински локални акции е да се поддржат младите (вклучувајќи ги и членовите на Локалните младински совети) на локално ниво низ Северна Македонија во промовирање на конструктивни наративи, поттикнување на инклузијата, интеркултурно учење, градење меѓусебно разбирање и доверба. Сите локални иницијативи водени од младите, имплементирани во соработка со МОФ (Младински образовен форум) како дел од овој предлог повик, мора да се усогласат и активно да придонесат кон вредностите наведени во регионалниот проект. Тимовите кои ќе аплицираат на овој повик со нивна идеја за локална младинска акција, треба да имаат максимум 3 (три) членови.

За секоја локална младинска акција се предвидуваат финансиски средства до 160.000 денари. Сите трошоци треба да се предвидат согласно програмските активности. Средствата ќе бидат менаџирани од Младински образовен форум (МОФ) во тесна соработка со тимовите. Набавките за сите активности ќе се направат од Младински образовен форум (МОФ) според правилата на организацијата. Локалните младински акции ќе треба да се спроведат до 31 март 2024 година.

Kритериуми за оценување

За оценување на предлог локалните младински акции ќе биде ангажирана комисија која што ќе ги следи следните критериуми при оценување на предлог акцијата:

 • Релевантност на проектот;
 • Иновативност и креативност на локалната младинска акција;
 • Вклучување на заедницата, влијание на акцијата и одржливост;
 • Локалната младинска акција треба да биде водена од младите и фокусирани на младите.

Откако ќе се изврши селекција на 8 (осумте) локални младински акции, ќе биде организиран национален BootCamp, кој што ќе се одржи на крај на месец февруари (28.02 – 02.03.2024). Сите членови на победничките тимови треба да учествуваат на националниот BootCamp.

Целите на националниот BootCamp се:

 • Зајакнување на капацитетите на младите за да бидат активни креатори на промени и да бидат гласот на потребите на сите млади на локално ниво.
 • Поддршка на младите да формулираат решенија специфични за заедницата за справување со предизвиците што преовладуваат во нивните соодветни региони.
 • Поттикнување на нови партнерства кај младите и размена на позитивни примери и искуства.
 • Финализирање на акциските планови на младинските локални акции.

Повеќе информации за процесот на аплицирање може да најдете во Прирачникот за аплицирање и имплементација на локални младински акции.

Краен рок за аплицирање е 18 февруари 2024 со испраќање на пополнет предлог-концепт и буџет за локалната младинска акција. Избраните тимови ќе бидат известени најдоцна до 22 февруари 2024.

За сите дополнителни прашања, може да се обратите до Ивона Кузмановска на ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

—————————————————————————————————————————————————-

Në kuadër të projektit rajonal rinor “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor – FRA do të mbështesë 8 (tetë) aksione lokale rinore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Aktivistë të rinj, në ekipe me maksimumi 3 anëtarë, përmes kësaj thirrjeje, do të garojnë me idenë e tyre për aksion rinor lokal.

Objektivi kryesor i kësaj thirrjeje për propozime për aksione lokale rinore është të mbështesë të rinjtë (përfshirë anëtarët e Këshillave Rinorë Lokalë) në nivel lokal në territorin e vendit në promovimin e narrativeve konstruktive, nxitjen e përfshirjes, mësimin ndërkulturor, ndërtimin e mirëkuptimit dhe besimit të ndërsjellë. Të gjitha iniciativat lokale të udhëhequra nga të rinjtë, të zbatuara në bashkëpunim me FRA (Forumi Rinor Arsimor) si pjesë e kësaj thirrjeje, duhet të përafrohen dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive me vlerat e përshkruara në projektin rajonal. Ekipet që do të apikojnë në këtë thirrje me idenë e tyre për aksion lokal rinor, duhet të kenë maksimalisht 3 (tre) antarë.

Për çdo aksion lokal rinor parashihen mjete finansiare deri 160.000 denarë. Të gjithë shpenzimet duhet të parashikohen sipas aktiviteteve të programit. Mjetet finansiare do të menaxhohen nga Forumi Rinor Arsimor (FRA) në bashkëpunim të ngushtë me ekipet. Aksionet  lokale rinore duhet të zbatohen deri më 31 Mars viti 2024.

Kriteret e vlerësimit

Për vlerësimin e aksioneve lokale të propozuara do të angazhohet një komision i cili do të ndjek kriteret e mëposhtme gjatë vlerësimit të aksionit të propozuar:

 • Rëndësia e projektit;
 • Inovacioni dhe kreativiteti i aksionit lokal rinor;
 • Përfshirja e bashkësisë, ndikimi i aksionit dhe qëndrueshmëria;
 • Aksioni lokal rinor duhet të udhëhiqet nga të rinjtë dhe të fokusohet tek të rinjtë.

Pas përzgjedhjes së 8 (tetë) aksioneve lokale rinore, do të organizohet një BootCamp kombëtar, i cili do të mbahet në fund të muajit Shkurt (28.02 – 02.03.2024). Të gjithë antarët e ekipeve fituese duhet të marrin pjesë në BootCamp-in kombëtar.

Objektivat e BootCamp-it kombëtar janë:

 • Forcimi i kapaciteteve të të rinjve për të qenë krijues aktivë të ndryshimeve dhe për të qenë zëri i nevojave të të gjithë të rinjve në nivel lokal.
 • Mbështetja e të rinjve për të formuluar zgjidhje specifike për komunitetin për të adresuar sfidat që mbizotërojnë në rajonet e tyre përkatëse.
 • Inkurajimi i partneriteteve të reja midis të rinjve dhe shkëmbimi i shembujve dhe përvojave pozitive.
 • Finalizimi i planeve të veprimit të aksioneve lokale rinore.

Më shumë informata për procesin e aplikimit mund të gjeni në Doracak për aplikimin dhe zbatimin e aksioneve lokale rinore.

Afati I fundit për aplikim është 18 Shkurt 2024 me dërgimin e në koncept-propozim dhe buxhet të plotësuar për aksionin lokal rinor. Ekipet e zgjedhura do të njoftohen më së voni deri më 22 Shkurt 2024.

Për të gjitha pyetjet shtesë mund ta kontaktoni Ivona Kuzmanovska në ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

[Продолжен] Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ

Младински образовен форум отвора Повик за нови членови!


Пријави се и биди дел од младинските клубови за: Дебата, Учиме право, Артивизам и Новинарство.

Прашалникот за пријавувaње е достапен на овој линк.

Рокот за пријавување во клубовите на МОФ го продолжуваме  до 15.10.2023 година (недела), 23:59 часот.

Сите информации поврзани со младинските клубови ќе ги најдеш во продолжение на оваа објава.

Клубовите ќе бидат отворени во: Скопје, Теарце, Делчево, Струмица, Штип, Гевгелија, Струга, Битола, Кратово, Тетово, Велес, Маврово-Ростуше, Дебар, Oхрид, Прилеп, Гостивар, Пробиштиш, Кавадарци, Maкедонска Каменица, Свети Николе и Неготино.

Дебата
Доколку сакаш подобро да се запознаеш со компетитивна дебата и медиумска писменост, дојди во дебатниот клуб на МОФ!
Доколку имаш желба да научиш аргументирано да се изразуваш, да се информираш за значајни теми од различни области, а преку тоа да препознаваш лажни вести и да ги разликуваш од вистинити, ова е вистинското место за тебе. Ќе вежбаш како да пишуваш структурирани аргументи и како да ги побиваш аргументите на противникот, а дополнително и ќе научиш техники за јавно говорење доколку сакаш да ја победиш тремата од јавен настап. 

Клубовите за Дебата и Медиумска писменост се поддржани од  Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“.

Учиме право

Права, правда, закони и институции… Комплицирано? Не баш. Зачлени се во клубот Учиме право, за да дознаеш што се случува со тие поими, да научиш нешто што се случува во државава и да можеш да се бориш за подобро утре. Но не се секирај, не е толку досадно. Ќе посетиш голем број на институции, ќе ги запознаеш луѓето кои ги водат истите и ќе знаеш како работаат. И да: многу многу дружба и забавни моменти со твои врсници.

Клубовите за Учиме право се поддржани од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Активизам

Те интересира како да направиш промена?
Сѐ што гледаш може да се смени! Приклучи се на Артивизам и дознај ги сите креативни алатки за искажување на твоите ставови, мислења, интереси, барања и идеи.Кул предавачи ќе ти пренесат знаења за како да ги изградиш твоите капацитети, да стекнеш нови знаења и вештини за промени во средината во која живееш. Но, најважно – ќе имаш можност да се дружиш со и да учествуваш во креативни локални акции за промени во твојата заедница.

Клубовите за Активизам се поддржани од Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности.

Новинарски клуб

Сакаш да читаш, анализираш и пишуваш? Тогаш зачлени се во новинарските клубови на МОФ!
Заедно со менторот и колегите, ќе работите на ваши продукти кои ќе бидат објавени и споделени со публиката и читателите на Радио МОФ. За време на средбите на клубот ќе ги научиш основите на новинарството, ќе научиш интересни алатки кои ќе ти помогнат квалитетно да истражуваш и пишуваш статии, ќе имаш можност да стекнеш нов круг на пријатели и да разменуваш идеи, мислења, ставови за теми кои тебе ти се интересни.

Новинарските клубови се поддржани од Националната фондација за демократија (НЕД).


Рокот за пријавување е 30.09.2023 година (сабота).


Thirrje për antarë të rinj në Klubet Rinore Rinore të FRA

Forumi Rinor Arsimor hap thirrje për antarë të rinj!

Apliko dhe bëhu pjesë e klubeve rinore për: Debatë, Mësojmë Drejtësi, Artivizëm dhe Gazetari.

Pyetësori për apikim është i qasshëm në këtë lidhëz.

Të gjitha informacionet në lidhje me klubet rinore do ti gjeni në vazhdim të kësaj shpalljeje.

Klubet do të jenë të hapura në Shkup, Tearce, Delçevë, Strumicë, Shtip, Gjevgjeli, Strugë, Manastir Kratovë Tetovë Veles Mavrovë-Rostushë, Dibër Ohër Prilep Gostivar, Probishtip Kavadar Kumanovë Shën Nikolla dhe Negotine

Debatë

Nëse dëshironi të keni më shumë njohuri për debatën konkuruese dhe edukimin mediatik, ejani në klubin e Debatit të FRA!

Nëse keni dëshirë të mësoheni të shpreheni duke përdorur argumente, të informoheni për tema të rëndësishme nga fusha të ndryshme, dhe përmes kësaj të identifikoni lajmet e rrejshme dhe ti dalloni ato nga lajmet e vërteta, ky është vendi i duhur për ju. Do të mësoni si të shkruani argumente të strukturuara dhe si të hidhni poshtë argumentet e kundërshtarit tuaj, dhe gjithashtu do të mësoni teknikat e të folurit në publik nëse dëshironi të tejkaloni frikën nga performanca publike.

Klubet e Debatës dhe Edukimit Mediatik mbështeten nga Projekti i USAID-it për Edukim Mediatik “Të Rinjtë Mendojnë”

Mësojmë Drejtësi

Të drejta, drejtësi, ligje dhe institucione…E komplikuar? Jo dhe aq. Antarsohu në klubin Mësojmë Drejtësi që të mësosh se çka ndodh me këto terma, të mësosh se çka ndodh në këtë shtet dhe të mund të luftosh për një të nesërme më të mirë. Por mos u shqetëso, nuk është edhe aq e mërzitshme. Do të vizitoni shumë institucione, do ti njoftoni njerëzit që i drejtojnë këto institucione dhe do të shihni se si punojnë. Dhe po: shumë shumë miqësi dhe momente argëtuese me bashkëmoshatarët e tu.

Klubet e Mësojmë Drejtësi mbështeten nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni

Aktivizëm

Jeni i interesuar për të bërë ndryshime? Gjithçka që shihni mund të ndryshohet. Bashkangjitu në Artivizëm dhe mëso mjetet kreative për të shprehur qëndrimet, mendimet dhe interesat, kërkesat dhe idetë e tua. Ligjerues kull do të përcjellin njohuri se si të ndërtosh kapacitetet e tua, të fitosh njohuri dhe aftësi të reja për të bërë ndryshime në rrethin ku jeton. Por më e rëndësishmja – do të kesh mundësi të shoqërohesh me dhe të marrësh pjesë në akcione kreative lokale për ndryshime në komunitetin tënd.

Klubet e Aktivizmit mbështeten nga Aktiviteti i USAID-it për të rinjë të cilët në mënyrë aktive krijojnë mundësi.

Klubi i Gazetarisë

Dëshiron të lexosh, analizosh dhe shkruash? Atëherë antarësohu në Klubet e Gazetarisë të Radio MOF.

Sëbashku me mentorin dhe kolegët do të punoni në produkte tuaja të cilat do të publikohen dhe do të ndahen me audiencën dhe lexuesit e Radio MOF. Gjatë kohës së takimeve të klubit do ti mësosh bazat e gazetarisë, do të mësosh mjete interesante që do të ndihmojnë që në mënyrë cilësore të bësh kërkime dhe të shkruash artikuj, do të kesh mundësi të krijosh një rreth të ri miqsh dhe të shkëmbeni ide, mendime dhe qëndrime për tema që të duken interesante.

Klubet e Gazetarisë mbështeten nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci (NED).

Afati për aplikim është 30.09.2023 (e shtunë).

Повик за предавачи во клубовите Aртивизам

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на активностите на програмата Младински Активизам отвора Повик за предавачи во клубовите Артивизам.

Артивистичките клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Членовите на клубовите посетуваат предавања во кои учат за формите на активизам, демократија, младинско организирање, медиумска писменост, како и работилници за креативни активистички алатки. Содржините кои младите членови на клубовите ги создаваат имаат за цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам. За ангажманот е предвиден симболичен финансиски надоместок.

Обврските на Предавачот се:

– Одржување редовни неделни предавања во клубовите;
– Редовна комуникација со програмскиот координатор и асистент и асистент-предавачот на клубот;
– Изработка на извештај за средбите на клубот;
– Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на активностите на клубовите;
– Реализирање на активности во склоп на програмата Младински Активизам, во која спаѓаат и младинските клубови;
– Задолжително присуство на координативни состаноци и
– Задолжително присуство на Тренинг за предавачи кој ќе се одржи во месец семптември. (Тренингот ќе им помогне на пријавените предавачи да добијат глобална претстава за ангажманот, обврските, методологијата и начинот на реализирање на предавањата во рамки на клубовите).

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

– Да се млади на возраст од 15 до 29 години;
– Да имаат основни познавања во областите: нови медиуми, култура, уметност и активизам;
– Да поседуваат одлични комуникациски вештини, со познавање на говорен и пишан англиски јазик;
– Способност да работат во тим;
– Можност да работат за време на викенди.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават со пополнување на Апликацијата за предавач на следниот линк најдоцна до недела, 21-ви август 2022 година, (23:59). За прашања поврзани со повикот, обратете се на адресите: ivona_kuzmanovska@mof.org.mk и pande_eftimov@mof.org.mk.

Клубовите се финансирани од проектот „Fostering Youth Activism through Online Media”на National Endowment for Democracy.

Еко-прашалник: Пријави проблем, вклучи се, биди корисен!

Дали вашата општина има проблеми со управување со отпад или депонии? Проблеми со организирањето на јавните локални простори? Постои недостаток на велосипедски патеки и алтернативна мобилност? Можеби загадениот воздух, почва или загадената општинска вода е нешто што највеќе ве загрижува?

Пријави проблем, вклучи се, биди корисен! Пополни го прашалникот на следниот линк: https://forms.gle/11c5feV1pbghk3iK8

Проблемите во животната средина се повеќеслојни, што влијае на целокупниот квалитет на живот во урбаните и руралните средини. Младински образовен форум во рамки на проектот „Креативна младинска акција за животна средина“ сака да постигне поголемо вклучување на младите, со цел да се ангажираат, солидаризираат и да учествуваат во процесите на своите заедници. Проектот има за цел поттикнување на примена на одржливи активистички практики преку креирање дијалог меѓу различните чинители и заедничко дејствување за решавање на еколошките проблеми во локалните заедници.

Мапираните еколошки проблеми од овој прашалник понатаму ќе бидат дискутирани и со локални организации, локалната самоуправа и бизнис-секторот за пронаоѓање на решение. Во рамки на проектот ќе бидат реализирани 5 локални еколошки акции за мапираните проблеми. Исто така, ќе бидат креирани и документарно-новинарски видеа за процесот на застапување за решавање на проблемите.

Проектот „Креативна младинска акција за животна средина“ се спроведува со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија.

Одржана патувачка изложба на дигитални постери „Младински (не)еднакви можности и потреби“

Во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“ беше спроведена патувачка изложба на дигитални постери во Кавадарци (24.12.2021), Виница (27.12.2021) и Скопје (28.12.2021). Изложбата ја погледнаа околу 100 млади.

Делата кои беа изложени на патувачката изложба се директен резултат од повеќедневна работилница, која имаше за цел да разработи дел од креативните алатки како: Фотошоп, Илустратор и Канва и конкретно да ги афирмира и потенцира клучните наоди од истражувањето: „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците и потребите на младите според големината на местото на живеење“.

Преку изложбите, млади креативци, уметници и ентузијасти од целата држава сакаа да поттикнат изедначување на разликите помеѓу руралните и урбаните средини.

Во изложбата, со свои дела учествуваа: Александра Христовска, Анастасија Ивановска, Ана Марија Николовска, Владимир Митровски, Елена Николоска, Зафир Јованов, Љубица Ристовска, Марија Денкова, Марија Николоска и Сара Апостоловска.

Креативните постери може да ги погледнете на следниот ЛИНК. Фотографиите од изложбата во Кавадарци, Виница и Скопје може да ги погледнете ТУКА.

Изложбата е дел од проектот Квалитетни образовни политики и можности за младите кој се спроведува со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија.

Повик за учесници на обука и патувачка изложба

Младински образовен форум објавува повик за учесници на обука и патувачка изложба на дигитални постери.

Повикот е отворен за сите креативци, уметници и млади ентузијасти кои имаат желба да придонесат за зголемување на свеста за утврдените разлики во условите за живеење помеѓу руралните и урбаните средини, да поттикнат размислување и дискусија помеѓу младите, но и со институциите преку нивните дигитални уметнички дела.

Целна група на повикот се млади луѓе кои имаат претходно искуство со дигитална уметност и работа на некоја од креативните алатки.

Избраните учесници ќе имаат можност да учествуваат на работилница која ќе има за цел да разработи дел од креативните алатки: Photoshop, Illustrator, Canva и конкретно да ги афирмира и потенцира клучните наоди од истражувањето „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците на младите според големината на местото на живеење“.

Дигиталните постери кои ќе бидат дел од патувачката изложба во три градови низ државата ќе бидат директен резултат од дводневната работилница која ќе ѝ претходи и на која искусен обучувач ќе пренесе дел од своите знаења и информации на учесниците.

Заинтересираните кандидати потребно е да се пријават на оваа Google форма, најдоцна до 7-ми декември 2021 до 17:00 часот и на pande_eftimov@mof.org.mk и ivona_kuzmanovska@mof.org.mk  со назнака „Пријава за учесник на патувачка изложба“. Сите прашања и дилеми за повикот може да ги упатите на овие мејл адреси.

Краток дел за истражувањето и целите на истражувањето:

Истражувањето „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците на младите според големината на местото на живеење“, изработено од страна на Младински образовен форум (МОФ) претставува документ во кој детално може да се увидат предизвиците, проблемите и перцепциите на младите во државата во врска со животниот стандард, образованието, културата, забавата и спортот, младинското учество, како и други прашања кои се од интерес за младите.

Она што го разликува ова истражување од останатите изработени истражувања поврзани со младите и нивниот животен стандард е тоа што истражувањето, меѓу другото, цели и да ги детектира клучните разлики во перцепциите на младите за специфичните области во зависност од големината на нивното место на живеење.

Со ова, читателите, јавноста, но уште поважно, надлежните институции – централни и локални – ќе имаат детален увид во клучните проблеми и предизвици со кои се сочуваат младите во сите 8 плански региони во државата, но дотолку повеќе ќе имаат и детална слика за разликите меѓу младите во зависност од големината на нивното место на живеење, односно разликите меѓу младите коишто живеат во урбани и оние коишто живеат во рурални средини.

Истражувањето и изложбата се реализираат во рамки на проектот Квалитетни образовни политики и можности за младите поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Наодите и препораките од истражувањето ќе може да се земат предвид при создавањето и применувањето на локалните и младинските политики со цел да се дојде до поголемо задоволство на младите во однос на животниот стандард, образованието, културата и спортот.

„Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.“

Изложба на Ива Станковска – „Cult+Alt+Repeat“

Овој четврток сите сте поканети да дојдете во дворчето на МОФ! Овој настан претставува одлична прилика за култруна младинска дружба, проследена со изложба на прекрасната Ива Станковска.

Покрај сите непредвидливи ситуации со вирусот, пандемијата, препреките и ограничувањата на  секојдневното егзистирање и функционирање – од исклучителна важност е константноста при негувањето на културата и насочувањето на младите луѓе кон конзумација на што е можно поголем број на културни содржини. Поради овие причини, сите сте поканети на дружба и воздигнување на културата во дворчето на МОФ.

 

Ива Станковска е дипломиран сликар на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Таа е една од најактивните млади сликари во Скопје. Има изработено стотици и стотици дела за само неколку години (вклучувајќи ги и 300-те дела што ги изработи за време на нејзината 4-та година на факултет). Исто така, има учествувано во голем број групни и самостојни изложби и колаборативни проекти.

Ива за себе вели: Што и да правам, јас гледам материјали или околности и барам начин да направам некаква уметност… не дека јас земам некој материјал и си викам дека ова мора да стане уметност. Мојот процес не е да земам бело платно оптегнато на блинд-рамка и да земам четки, па да седам и да мислам како тоа ќе го направам во уметност. Нештата што мислам дека треба да бидат изложени се околу мене. Не секогаш се направени со намера. Наоѓам нешто што ми се допаѓа и продолжувам да работам во таа насока. Професорите во средно ни кажуваа дека Пикасо велел дека уметноста ќе те најде на работа. Ќе те најде додека си упорен и продуктивен.

 

Со уметност против говор на омраза – артивисти со графити прекрија мост во Тетово

Младите артивисти од клубовите на МОФ ги прекрија со графити дел од мостот при влезот во Тетово, на кој претходно бил испишан говор на омраза. Акцијата со интересна визуелизација се одржа на 1 јули, со што се придонесе кон толеранцијата, која претставува значаен фактор за одржување на мирот.

Артивистите од клубот Артивизам при МОФ имаат иницијатива за цртање графити и покривање на испишаните натписи кои содржат говор на омраза. Овие акции на Младински образовен форум и со поддршка од Хелсиншкиот комитет за човекови права се спроведувани во текот на овие месеци, на неколку локации низ градовите низ државата каде што се мапирани натписите и графитите што содржат говор на омраза.

Зборовите и симболите на омраза не смеат да бидат дел од јавниот простор! Толеранцијата е клучна за одржување на мирот. Но, и за економскиот и социјалниот напредок на сите луѓе, а тоа особено се однесува на општествата како нашето кои се мултиетнички и мултикултурни.

Мајски активности на Младински образовен форум

Младински образовен форум во чии рамки активни се неколку младински програми и тоа дебата, учиме право, медиа/арт, клубови за демократско учество, новинарски клуб и клубови за претприемништво, направи преглед на своите маjски активности.

Во мај, дебатната програма заврши со своите дебатни предавања. Додатно, во рамки на програмата започнаа со подготвувањето на петте дебатери кои ќе ја претставуваат Северна Македонија на Светското дебатно првенство во форматот „World Schools“. Се одржа изборно предавање на тема „Климатска политика и дебатирање на тези за климатски промени“ преку кое дебатерите добија знаења за аргументација и насоки за истражување на тези за моменталните климатски политики.

Додатно во текот на мај дебатната програма беше вклучена и во креирање на младинските кампањи во склоп на програмата за Младински политики и ангажираност преку младински кампањи која МОФ ја спроведува во соработка со Еквалис, Хера и Психотерапика.

Во рамки на програмата за артивизам и активизам се одржа десеттото јубилејно издание на ENGAGE – конференцијата за социјален активизам.

Голем број домашни и странски активисти, поединци и иницијативи кои се залагаат за општествени промени на 29-ти мај беа дел од десеттото, јубилејно издание на Конференцијата за социјален активизам ENGAGE, кое годинава го имаше своето прво хибридно издание каде што домашните говорници говореа во живо од МСУ, додека пак странските говорници се вклучуваа преку платформата за видео комуникација ZOOM.

На платото на Музејот на современа уметност се зборуваше за активизмот, промените кои ги донесе пандемијата, но и за пркосот на оние кои решиле да ѝ се спротивстават на апатијата, со цел да го направат светот подобро место за живеење и да се изборат за општествени промени.

На ENGAGE 2021 виртуелно учествуваа интернационалните говорници Гитанџали Рао, иноватор и научник од САД, DJ Switch, активистка и диџејка од Нигерија, Вандита Морарка, квир активистка и адвокат за човекови права од Индија, Јигит Гоктуг Торун, активист од Турција и  Влад Илич, македонски актер и комичар кој живее во Велика Британија.

Публиката пак, во живо имаше можност да ги слушне  приказните на домашните учесници Борче Стаменов од иницијативата „Донирај компјутер“, Александра Манолчева и Дина Дамјановиќ од „Ways2Help“, Стефан Алексиќ од „Challenger“, Петар Антевски од „Пресврт“ и медицинарот Денис Јанкуловски – Космонаутко. Во улогата на модератори на настанот влегоа Наталија Теодосиева и Дамјан Цветановски од импров групата “НАСТАП”.

Конференцијата е поддржана од National Endowment for Democracy.

Клуб за демократско учество во СОУ „Нико Нестор“ и СОУ „Д-р Ибрахим Темо“

Членовите на Клубот за демократско учество од Струга, ученици од средните училишта СОУ „Нико Нестор“ и СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ ја спроведоа иницијативата „Кулирај-рециклирај!“ за да ги промовираат еколошките навики кај учениците и поттикнат еколошката одржливост на училиштата. Средношколците од Струга обезбедија подобри услови за селекција на отпад и грижа за заштита на животната средина во своите училишта.

Младинската иницијатива доби поддршка од Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК, кое обезбеди по еден контејнер за селеција на отпад во СОУ „Нико Нестор“ и СОУ „Д-р Ибрахим Темо“. Поставени беа и инфо-табли со едукативна содржина, со цел да се придонесе за подигнување на свеста кај учениците и младите околу потребата за правилно справување со отпад. Како завршна активност, со цел да се придонесе кон долгорочно зајакнување на еколошките капацитети, учениците во клубот изготвија предлог-план за еколошка одржливост на училиштата, кој беше усвоен од двете училишта.

Иницијативата е дел од проектот „Зајакнување на демократските компетенции кај младите“ спроведуван со поддршка од Фондацијата за демократија на Вестминстер и Британската влада.

„Со уметност против говорот на омраза“ – артивистичка акција во Струга

Младите активисти од клубот Артивизам имаа успешна акција со која се покри говорот на омраза што беше испишан на две локации: на кејот на реката Дрим и зградата на поштата во Струга.

Зборовите и симболите на омраза не смеат да бидат дел од јавниот простор! Толеранцијата е клучна за одржување на мирот. Но, и за економскиот и социјалниот напредок на сите луѓе, а тоа особено се однесува на општествата како нашето кои се мултиетнички и мултикултурни.

Младите активисти од клубот Артивизам при Младински образовен форум имаат иницијатива за цртање графити и покривање на испишаните натписи кои содржат говор на омраза. Овие акции на Младински образовен форум и со поддршка од Хелсиншкиот комитет за човекови права беа спроведени во текот на овој месец, на неколку локации низ градовите каде што се мапирани натписите и графитите што содржат говор на омраза.

„Со уметност против говорот на омраза“ – артивистичка акција во Скопје

Младите активисти од клубот Артивизам при Младински образовен форум имаат иницијатива за цртање графити и покривање на испишаните натписи кои содржат говор на омраза.

Овие акции на Младински образовен форум и со поддршка од Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе бидат спроведени во текот на овој месец, на неколку локации низ градовите каде што се мапирани натписите и графитите што содржат говор на омраза.

Тие имаа успешна акција со која се покри говорот на омраза испишан на пешачката патека на кеј во стариот дел на градскиот парк. Зборовите и симболите на омраза не смеат да бидат дел од јавниот простор! Толеранцијата е клучна за одржување на мирот. Но, и за економскиот и социјалниот напредок на сите луѓе, а тоа особено се однесува на општествата како нашето кои се мултиетнички и мултикултурни.

Во текот на претходнот месец, клубовите при програмата Учиме право ги завршија и своите последни предавања за оваа учебна година. Во моментов членовите се припремаат за нивните симулации преку кои тие и практично ќе ги применат стекнатите вештини и одблизу ќе се запознаат со работата на институциите.

Советодавниот сервис е повторно во функција и прашања веќе пристигнуваат. Лесно и брзо можете да го најдете својот одговор на сервисот преку копчето „Постави прашање“ или пак во галеријата каде се објавени претходно поставуваните прашања. Покрај прашањата, можете да ги отворите и колумните кои се напишани од млади експерти од нашата држава на разни теми. Така, овој месец на темата „(Не)можност за младинско учество“ напиша неколку зборови новата претседателка на Националниот младински совет, Марија Крстевска.

Клубовите за Младински претприемачки вештини, овој месец го имаа своето последно отворено предавање на кое како предавач се најде американската професорка Ирена Воденскa, која покрај тоа што е професорка и ги држи предавањата по економија на Бостонскиот Универзитет, таа исто така е и шеф на катедрата за финансии.