Студентска акција со обнова на читалната, билиотеката и дворот на „Стив Наумов“

На 13 јуни 2019 година официјално се отвори обновената читална, опремената библиотека и обновениот двор во студентскиот дом „Стив Наумов“. Настанот започна во 12 часот, во читалната на студентскиот дом „Стив Наумов“, а присутни беа членови на МОФ, Фондацијата Отворено општество – Македонија, студентите кои живеат во домот, како и директорот на Државниот студентски дом– Скопје, Дарио Николовски.

Студентската акција која се одржа од 1-ви до 12-ти јуни 2019 година беше спроведена од страна на 10тина студенти сместени во домот „Стив Наумов“ и членови на Младинскиот образовен форум кои во периодот од април до јуни посетија 3 обуки од областа на студентските права, младински активизам и јавно говорење.

Со оваа студентска акција се работеше на уредување на просторот на постоечката читална и дворот во студентскиот дом, а преку отворената донаторска акција, се изврши и опремување на библиотеката во рамки на читалната. Арсламина, Темплум и Национална универзитетска библиотека „Климент Охридски“ се едни од донаторите на 200 книги кои ќе можат да ги користат студентите од домот.

Донаторската акција за книги и литература ќе биде отворена и по официјалното отворање на обновената читална, а сите заинтересирани физички и правни лица ќе можат да дадат свој придонес.

 

Со оваа акција започнува низата студентски акции во државните студентските домови. Студентските акции од проектот ќе се спроведат во државните студентски домови „Стив Наумов“, „Кузман Јосифовски-Питу“ и „Гоце Делчев“ во текот на месец јуни 2019 година.

Проектот „Студентски домови без корупција“ се спроведува од август 2018 до јули 2019. Примарната цел на проектот е поттикнување на институциите на потранспарентно и поодговорно управување со студентските домови, како и вклучување на други институции, организации и правни лица за подобрување на условите во домовите.

„Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество- Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество Македонија.“

Доделени наградите за стартапи од Школата за претприемништво „Од идеја до стартап“

На настанот „Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“ посветен на младинската вработеност, претприемништвото и образованието за претприемништво, оддржан на 12 јуни 2019 во Скопје, во организација на Младински образовен форум (МОФ) и Институт за европска политика (ЕПИ), беа доделени награди за младински тимови кои сакаат да основаат свој бизнис.

На наградувањето му претходеше 4-месечна школа за претприемништво „Од идеја до стартап“ која ја завршија 25 учесници. Тие формираа свои тимови и изготвија бизнис идеи.

Во конкуренција од осум тима, наградени беа АртТехне, Bloodmoon и Дом за сите.

Првонаградените АртТехне го сочинуваат Горјан Аревски и Санела Вучевска. Тие освоија награда во износ од 100 илјади денари. Второнаградени Bloodmoon се Дарко Илиевски, Даниел Бошкоски и Марио Станковиќ и освоија 50 илјади денари, а третонаградените Дом за сите кој го сочинуваат Борјан Овезовски, Ана Пасковска, Димитар Петровски и Маја Велковски освоија 30 илјади денари. Во периодот што претстои, тимовите ќе имаат можност да ги реализираат своите идеи и да ги отворат своите бизниси.

  

Наградите беа поддржани од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“ како и неколку компании: КОМА, Synapse, Bitsia, Time.mk и Brainster. Благодарност до нив за несебичната поддршка и вложувањето.

Школата беше организирана во рамки на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“ кој го спроведуваат МОФ и ЕПИ, а е поддржан од Центарот за меѓународно приватно претприемништво/Center for International Private Enterprise (CIPE). Проектот цели да придонесе кон зголемување капацитетите на младите од Северна Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.

Како дел од настанот беше и панел дискусијата каде говорници беа:
Крешник Бектеши – Министер за економија, Фатмир Бесими – Универзитетски професор на Универзитетот на ЈИЕ, Валентина Дисоска – Здружениe на бизнис жени – Македонија
Олимпија Христова Заевска – Советничка за меѓународна економија и развој – Кабинет на Премиерот на РСМ, Тања Илиевска – Фонд за иновации и технолошки развој, Ивона Крстевска – Национален младински совет на Македонија, Норик Селими – Извршен директор Kariera.mk

 

Младинско претприемништво и вработување

Со задоволство Ве каниме да присуствувате на настанот „Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“ посветен на младинската вработеност, претприемништвото и образованието за претприемништво.

Локација: City Hall Center – Скопје (до МКЦ)
Дата: 12.06.2019
Почеток: 12:00 часот
Превод: Македонски, албански и англиски јазик.

Настанот претставува можност да се претстават и дискутираат наодите и препораките од истражување кое беше изработено од страна на Институтот за европска политика (ЕПИ). Говорници на панел – дискусијата ќе бидат:
Крешник Бектеши – Министер за економија
Фатмир Бесими – Универзитетски професор на Универзитетот на ЈИЕ, поранешен заменик претседател на Владата задолжен за европски прашања и поранешен министер за економија
Валентина Дисоска – Здружениe на бизнис жени – Македонија
Олимпија Христова Заевска – Советничка за меѓународна економија и развој – Кабинет на Премиерот на РСМ
Тања Илиевска – Претставник од Фонд за иновации и технолошки развој
Ивона Крстевска – Национален младински совет на Македонија
Норик Селими – Извршен директор Kariera.mk

Настанот ќе се финализира со доделување на награди и сертификати на победниците од Школата за претприемништво „Од идеја до стартап“ која беше спроведена од Младински образовен форум (МОФ).

Пријавувањето за овој настан можете да го направите на следниот линк.

Овој настан се одржува во рамки на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ кој се спроведува од страна на ЕПИ и МОФ, а е поддржан од Центарот за меѓународно приватно претприемништво/Center for International Private Enterprise (CIPE). Преку проектот сакаме да придонесеме кон зголемување капацитетите на младите од Северна Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.

———————————————————————————————————————————–

Me kënaqësi Ju ftojmë të merrni pjesë në evenimentin “Mundësitë dhe pengesat për sipërmarrës të rinj dhe punësim në sektorin privat në Maqedoninë e Veriut” përkushtuar punësimit rinor, sipërmarrësve dhe arsimimit mbi sipërmarrje.

Lokacioni: City Hall Center – Shkup (afër QKR)
Data: 12.06.2019
Fillon: Ora 12
Përkthim: maqedonisht, shqip dhe anglisht.

Evenimenti paraqet mundësi të prezantohen dhe të diskutohen rezultatet dhe rekomandimet e dalura nga hulumtimi që u zhvillua nga ana e Institutit për Politika Evropiane (EPI).
Folës në panel diskutim do të jenë:

Kreshnik Bekteshi – Ministër i Ekonomisë
Fatmir Besimi – Profesor universitar pranë Universitetit të EJL, ish Kryetar i Qeverisë për Çështje Evropiane dhe ish Ministër i Ekonomisë
Valentina Disoska – Shoqata e Grave në Biznes
Olimpija Hristova Zaevska – Këshilltare për Ekonomi dhe Zhvillim Ndërkombëtarë – Kabineti i Kryeministrit të RMV
Tanja Ilievska – Përfaqësues nga Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik
Ivona Krstevska – Këshilli Rinor Nacional në Maqedoni
Norik Selimi – Drejtor Ekzekutiv Kariera.mk

Evenimenti do të përfundoj me ndarjen e çmimeve dhe çertifikatave fituesve të Shkollës për sipërmarrës “Nga ideja në startap” e cila ishte zbatuar nga Forumi Rinor Arsimor (FRA).

Paraqitjan në këtë eveniment mund me paraqitje në këtë link.

Ky eveniment organizohet në kuadër të projektit “Angazhimi i sektorit privat në arsimimin për sipërmarrës” i cili zbatohet nga ana e FRA dhe EPI, ndërsa përkrahet nga Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrës Privat / Center for International Private Enterprise (CIPE). Përmes projektit dëshirojmë të kontribuojmë në rritjen e kapaciteteve të të rinjve nga Maqedonia e Veriut që të kyçen në sipërmarrje, të rritet roli i sektorit privat në arsimimin mbi sipërmarrës dhe të rritet përkrahja e politikave që i përmirsojnë kushtet ekonomike të të rinjve në shtet.

Ученичка акција во „Шаип Јусуф“

На 06.06.2019 година, учениците од средното училиште „Шаип Јусуф“ во Скопје, во соработка со Младински образовен форум, организираа и реализираа акција во која го разубавуваа и уредуваа своето училиште. Концптот и идејата, произлезе од самите ученици кои активно учествуваа на работилницата за професори и ученици, одржана на 21.05.2019, на која посочија дека би сакале да има ваков тип на акција во нивното училиште. На овој начин, тие имаа можност да бидат дел од самото организирање и планирање на концептот на акцијата, но и нејзино реализирање.

     

Акцијата е реализирана во рамки на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето“, поддржан од детската фондација Песталоци, а спроведуван од партнерските организации Коалиција на Младински организации СЕГА, Младински образовен форум и Првата детска амбасада во светот Меѓаши.

Младите промовираа меѓуетничка интеграција и демократски вредности

На 6 јуни 2019 година, Младински образовен форум, во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование, организираше јавен настан за промоција на младински акции и активности за меѓуетничка интеграција во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Повеќе од 300 млади учествуваа на настанот, на којшто беа поставени катчиња за уметност, наука, сообраќај и спорт, кои ги опфаќаа темите на кои работеле учениците во склоп на акциите поддржани од проектот. Целта на настанот беше да им овозможи простор на младите кои учествувале во реализација на проектните активности да ги споделат своите знаења со други млади и да прикажат позитивни примери за соработка помеѓу различните етнички заедници.

За време на настанот беше реализирана и акција за разубавување на паркот, каде ученици од основните училишта во Бутел поставија табли со пораки на неколку различни локации низ паркот. Акцијата беше поддржана од Град Скопје, во соработка со Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

   

 

Discussions that matter – училишни дискусии

Discussions that matter – Како средношколците гледаат на човековите права

Младински образовен форум со поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија организираше 3
училишни дискусии со над 100 средношколци, посветени на човековите права. Во рамки на Discussions that
matter (Дискусии што значат) беа организирани дискусии на различни теми со средношколци во Скопје,
Тетово и Битола.

На настанот во Скопје, кој беше организиран на 30-ти мај 2019 во СУГС „Шаип Јусуф“ се одржа дискусија на
тема: „Како младите можат да придонесат за намалување на говорот на омраза онлајн?“, на која
говорник беше Вилдан Дрпљанин од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Како одговор на прашањето,
тој смета дека: „Младите луѓе во државата се едни од најчестите споделувачи, но истовремено и жртви, на
говорот на омраза. Единствениот начин на кој што оваа посебно ранлива група може да се избори со
таквиот феномен е преку постојана едукација за причините што го предизвикуваат говорот на омраза и
последиците кои што ваквиот говор неизбежно ги раѓа. Со нивно оспособување да го воочат и разликуваат
говорот на омраза од слободата на изразување, тие директно придонесуваат во намалувањето на неговото
ширење во виртуелниот и реалниот свет.“

    

Мартина Ристевска – Златевска, долгогодишен член на МОФ, беше говорник на дискусијата со учениците во
СОУ „Таки Даскало“, Битола која се одржа на 5-ти јуни 2019 година на тема „Дали младите се способни да
препознаат дискриминација?“. Таа вели дека иако младите имаат познавање за основите на
дискриминацијата, сепак, сè уште треба да се работи со нив, со цел тие да бидат охрабрени да ја
пријавуваат дискриминацијата. Понатаму, таа потенцира дека од голема важност е младите да бидат
информирани за сите механизми на заштита кои им стојат на располагање за да можат активно да ги
користат во борбата против дискриминацијата.

Рита Бехадини од Feminist Club при Универзитетот Југоисточна Европа, на 5-ти јуни 2019 година беше говорник на дискусијата „Како младите се борат за нивните права?“ организирана со средношколците од ССОУ „Моша Пијаде“ во Тетово. За темата на дискусијата таа изјави: „Секогаш е неопходно да се разговара со младите за нивните права, особено со средношколците. Тие треба да се запознаат со средствата и начинот на кои треба да се борат против потенцијалните неправди. Денешниот настан и дискусијата беа навистина дискусии што се важни.“ Целта на Discussions that matter е да се поттикне критичкото размислување кај средношколците, но и да ги мотивира средношколците да ја разберат важноста на почитувањето на човековите права, но и да се борат за заштита на нивните права.

Младинска волонтерска акција во Куманово

На 28 мај, 2019 година, повеќе од 100 млади од Куманово организираа волонтерска акција за уредување на еден од парковите во градот, со поддршка од општина Куманово и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во соработка со Младински образовен форум. Во акцијата учествуваа ученици од средните училишта „Перо Наков“ и „Киро Бурназ“, а присуствуваa и вршителката на должност директор на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија, Гречен Биркл, потполковникот Ерик Рајс од Военото аташе на САД и Патрик Енрике од Канцеларијата за одбранбена соработка на Амбасадата на САД во СРМ.

Младите го исчистија отпадот во паркот и поставија корпи за отпадоци, ја искосија тревата, ги уредија зелените површини и поставија жардинерии, ги заменија оштетените даски на клупите со нови, ги бојадисаа бетонските и металните конструкции во паркот и поставија ново осветлувањето во паркот.

Иницијативата на младите е резултат на подолгорочен процес којшто започна во април, кога учениците од различни етнички заедници се сретнаа за прв пат и дискутираа за проблемите со кои тие, како млади личности се соочуваат во својот град. Потоа учениците даваа конкретни предлози за решавање на проблемите и се сретнаа со градоначалникот на општината за да му врачат писмо со конкретни препораки за разубавување на градот.

Чувствувавме дека сакаме да придонесеме за подобрување на локалната заедница и затоа доставуваме писмо со препораки преку кои веруваме дека ќе придонесеме кон нашата цел, подобрување на состојбата во инсфраструктурата на градот, истовремено овозможувајќи поубав простор за рекреација и слободно време на сите граѓани во нашиот град. Бидејќи овој парк се наоѓа во близина на училиште, но и во близина на неколку станбени објекти, неговото обновување е од суштинска важност за градот“, стои во писмото на учениците преку кое тие ја изразија својата подготвеност да се вклучат во волонтерска акција и побараа поддршка од општината за реализација на акцијата.

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е петгодишна иницијатива за зајакнување на меѓуетничката кохезија меѓу младите и развој на демократските и граѓанските однесувања. Преку создавање можности за учениците да се дружат и да соработуваат на разни граѓански иницијативи, проектот негува позитивни интеракции помеѓу етнички разновидната младина на ниво на училиште и заедница.

Проектот го имплементира Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младински образовен форум.

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одоворност на МЦГО и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски држави.

Веста е преземена од официјалната веб страна на Македонски центар за граѓанско образование 

Стартап екосистем и правните аспекти

Младински образовен форум ве кани на бесплатното предавање „Мапа на македонскиот стартап екосистем и правни аспекти со Дејан Алексов. Предавањето започнува во 18 часот во Јавна соба (ул. 50 Дивизија бр.22) и ќе биде на македонски јазик.

Ќе имате можност да научите повеќе за:
– Стартапи и нивни фази на развој
– Организации, пристап до финансии и достапни ресурси
– Предности и предизвици на стартап заедницата
– Надминување на фрагментиран екосистем и стандардизација
– Извештај од процесот на мапирање

Правни аспекти:
– Постапка за основање на компанија
– Права и обврски со основањето
– Постапка за затворање на компанија

Дејан Алексов, основач и адвокат во адвокатска канцеларија Алексов со фокус на адвокатски услуги за стартап компании, инвеститори и организации. Ко-основач и претседател на Стартап Македонија, чадор организација за меѓусебно поврзување на стартап екосистемот, споделување и транспарентност на информации во стартап заедницата.

Ова предавање е дел од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“ кој во државата се спроведува од страна Младински образовен форум (МОФ) и Институт за европска политика (ЕПИ), со поддршка од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE).

Средношколско организирање: предизвици и искуства

Подготовки за новите закони – искуства и предизвици од средношколското организирање

На 21-ви мај во организација на Младински образовен форум се одржа настанот Средношколско организирање: предизвици и искуства чија цел беше да се отвори простор за дискусија и препораки за унапредување на средношколското демократско организирање. Професори и ученици од 18 училишта од целата држава споделија ставови на оваа тема.

Воведничари на првиот дел од настанот беа: Наталија Кижевска од секторот за средно образование во Министерството за образование и наука, Емилија Петрушевска – педагог во средното училиште „Шаип Јусуф“ и Бисера Шегмановиќ – заменик дете правобранител во средното училиште „Васил Антевски –Дрен“. Во втората половина од настанот, присутните преку работа во две групи разменуваат предизвици но и добри практики помеѓу професорите во една и учениците во друга група.

Наталија Кижевска од МОН сподели дека оваа есен треба да ги очекуваме новите текстови на законите за основно и средно образование„Неопходно е ученичкото учество како во основно така и во средното образование да биде регулирано, треба да образуваме учечници кои ќе ги препознаваат демократските вредности и ќе бидат активни млади луѓе“.

Педагогот Емилија Петрушевска раскажа за работата на ученичката заедница во училиштето „Шаип Јусуф“: Важна ни е соработката со учениците и професорите, а на овој начин, преку заедницата, се трудиме да ги поттикнеме учениците и активно да земат место во средношколскиот живот“

Бисера Шегмановиќ зборуваше за нејзината работа како заменик дете-правобранител: „За жал, учениците не се многу информирани дека постои оваа функција во училиштето. Има многу простор да се зборува за правата и обврските на учениците – за нивно активирање“

Присутните дискутираа за вклучување на учиениците на наставничките совети и нивното својство на овие на средби. Присутните професорите споделија дека првично мора да се работи на другите сегменти на ученичкото учество пред да се премине на нивно вклучување во работата на наставничките совети.

Овој настан е дел од проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето“ имплементиран од Младински образовен форум, Коалиција СЕГА и Детската амбасада „Меѓаши“, со поддршка од Фондацијата Песталоци.

ENGAGE-дискусија и искуства за активизмот

Десет инспиративни македонски и странски активисти со повеќе од 250 посетители на ENGAGE – конференција за социјален активизам дискутираа на теми од граѓанска ангажираност против климатските промени, активизам за социјална правда, па се до залагање за правата на животните и почиста животна средина и иницијативи за инклузивност и подобро образование. Осмото издание на ENGAGE се одржа на 18-ти мај, во Кино Култура, во организација на Младински образовен форум и Радио МОФ, поддржано од National Endowment for Democracy.

Говорниците на овој ENGAGE ги претставија нивните секојдневни борби за подобро општество. Па така Ирена Ристиќ од #НеБидиЃубре сподели за истрајноста и упорноста во борбата за промена на свест за загадувањето на животната средина. „Движењата против климатските промени и залагањата на жолтите елеци се многу слични, токму поради тоа што имаат ист непријател“ мислејќи на владата, сподели Anddy Batentier  – борец против климатските промени и дел од жолтите елеци.

„Ние нашето сме го прочитале и научиле, мојата борба е следните генерации да имаат квалитетно образование, токму затоа #ИпонатамуЧитам/ #IDaljeCitam“ – раскажа Ловро Крсник кој 94 дена во низа чита по еден час пред Владата на Република Хрватска  од лектирите кои се отстранети од листата на литературни дела. Мора континуирано да се залагаме за промени и заштита од насилството врз жените, рече Луљета Алиу – активистка за правата на жените – „Секој се плаши барем малку, но ако не го кренеме гласот ништо нема да се промени“. Виктор Мазнев, активист за правата на животните, посочи дека сеуште ниту една од институциите не презема одговорност за состојбата на бездомните животни, ниту пак некој ги подучува граѓаните како да се однесуваат доколку ги нападне улично куче.

Дрег-активизмот е уметност на изразување која пополека ја крши хомофобијата и трансфобијата, споделија Tokyo de Ville и Vera Vendetta од Haus of Fauche, првиот Дрег-колектив во нашата земја. „Ако пребарате „младински центар – Скопје“ или „студентски центар“ нема да добиете резултати, затоа што немаме такви објекти. Има толку јавни простори за кои никој не се залага и пропаѓаат а се толкави пропуштени можности. Активизмот не бара многу, понекогаш е довилно континуирано да се посветувате по час-два дневно“ раскажа Мартин Анастасовски од Културно Ехо. „Науката е вистина, младите ја гледаат оваа вистина и сакаат подобра иднина, затоа и се активираат“ – за борбата на младите против климатските промени, движењето #FridaysForFuture  зборуваше Никола Јовановски.

Видеото од конференцијата можете да го погледнете на следниот линк.

Со овој настан МОФ почна да го одбележува својот 20-ти роденден. „ENGAGE во последните осум години не научи дека и најмалите залагања кои почнуваат на индивидуално ниво, може да предизвикаат големи промени“ – сподели Стефани Спировска, претседателката на МОФ.