Сооопштение: Повик до политичките партии за потпишување на Декларација

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 Повик до политичките партии

ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИОРИТЕТНО ДОНЕСУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на идниот парламентарен состав.

Иницијатори на декларацијата се девет мрежи на здруженија на граѓани (Мрежата за заштита од дискриминација (МЗД), Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата (НМХТ), Платформа за родова еднаквост, Македонска платформа против сиромаштија (МППС), Мрежа 23, Неформална мрежа на ромски организации, Блупринт група за реформи во правосудството, Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата, Платформа за одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ) кои заедно бројат повеќе од 100 здуженија.

Целта на декларацијата е политичките партии да се обврзат дека овој Закон ќе го донесат веднаш по формирањето на Собранието на Република Северна Македонија, без дополнителни одолговлекувања и дека потоа, во согласност со законскиот рок, ќе го изберат новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Овој Закон го штити уставно гарантираното право на еднаквост на граѓаните, предвидува постапка за заштита од дискриминација, активно преземање на мерки за спречување на дискриминација и промоција на еднаквоста на сите граѓани, а особено на најмаргинализираните групи. Битката за донесувањето на квалитетен Закон за спречување и заштита од дискриминација започна пред 10 години, за денес повторно да немаме законска рамка ниту ефикасни и функционални механизми за заштита од дискриминација.

Ги повикуваме сите политички партии, без разлика на идеолошката позадина, да ја поддржат оваа декларација и да се обврзат дека ќе се застапуваат за итно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Само преку донесување на овој Закон и понатаму со негово спроведување, партиите конечно ќе покажат дека се грижат за човековите права и благосостојбата на сите граѓани.

Партиите кои сакаат да ја поддржат декларацијата можат да нѐ контактираат на контактите подолу најдоцна до 8 јули.

Во продолжение е целосниот текст на декларацијата:

 

ДЕКЛАРАЦИЈА

ЗА ПРИОРИТЕТНО ДОНЕСУВАЊЕ НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Имајќи предвид дека дискриминацијата е сѐ уште еден од почестите проблеми со кои се соочуваат голем дел од граѓаните на Република Северна Македонија, посебно ранливите, сиромашните и маргинализираните заедници;

Земајќи ја предвид моменталната состојба во државата, отсуството на механизми и недоволната примена на постоечките национални и меѓународни инструменти за соодветно справување со дискриминација, што директно придонесува кон продлабочување на нееднаквоста во нашето општество и со што им се оневозможува на граѓаните да го искористат сиот свој потенцијал за еднакво учество во секој домен од живеењето;

Водејќи се од фактот дека основните слободи и права на човекот и на граѓанинот признаени со меѓународното право и утврдени со Уставот се темелни вредности на нашиот уставен поредок, но и дека еднаквоста е дел од утврдените уставни слободи и права на човекот и на граѓанинот;

Препознавајќи ја потребата од усвојување на квалитетни законски решенија за преточување на оваа темелна уставна вредност преку унапредување на системот за спречување и за заштита од дискриминација, согласно меѓународните стандарди, согласно обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација – и согласно потребата за усвојување на правото на Европската Унија, се залагаме за:

– Итно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, веднаш по формирањето на новото парламентарно мнозинство; 

– Спроведување на транспарентна постапка за избор и за именување на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, во согласност со законски утврдените услови и рокови;

– Обезбедување на услови, вклучително и на финансиски ресурси, за непречено и независно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а во врска со сите нејзини надлежности;

и

– Промоција и унапредување на принципите за еднаквост и за недискриминација со цел градење на хумано и фер општество за сите луѓе во државата.

 

Иницијатори:

Мрежа за заштита од дискриминација (МЗД)

Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата (НМХТ)

Платформа за родова еднаквост

Македонска платформа против сиромаштија (МППС)

Мрежа 23

Неформална мрежа на ромски организации

Блупринт група за реформи во правосудството

Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата

Платформа за одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ

 

Лице за контакт:

Драгана Дрндаревска

koalicijaszpmz@gmail.com

dragana.coalition@gmail.com

023214269/ 078200675

KUMTESË PËR OPINIONIN

 THIRRJE PARTIVE POLITIKE

PËR NËNSHKRIMIN E DEKLARATËS PËR SJELLJEN PRIORITARE

TË LIGJIT PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NGA ANA E PARLAMENTIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TË VERIUT

 Shoqatat e qytetarëve u bëjnë thirrje partive politike, të cilat marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare ta mbështesin deklaratën për sjelljen prioritare të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskirminimi nga ana e përbërjes së re parlamentare.

Iniciatorë të deklaratës janë nëntë rrjete të shoqatave të qytetarëve (Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi (RRMD), Rrjeti kombëtar për luftë kundër homofobisë dhe transfobisë (RRKHT), Platforma për barazi gjinore, Platforma maqedonase kundër varfërisë (PMKV), Rrjeti 23, Rrjeti joformal i organizatave rome, Grupi bluprint për reforma në jurisprudencë, Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit, Platforma për qëndrueshmëri të serviseve për parandalim dhe mbështetje për HIV), të cilat bashkë numërojnë më shumë se 100 shoqata.

Qëllimi i deklaratës është që partitë politike të obligohen se këtë Ligj do ta miratojnë menjëherë pas themelimit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë të Veriut, pa e zvarritur dhe pastaj, në pëlqim me afatin ligjor, do ta zgjedhin përbërjen e re të Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Ky Ligj e mbron të drejtën e garantuar me Kushtetutë për barazi mes qytetarëve, parasheh procedurë për mbrojtje nga diskriminimi, ndërmarrjen aktive të masave për parandalimin e diskriminimit dhe promovimit të barazisë të gjithë njerëzve, e veçanërisht të grupeve të margjinalizura. Beteja për miratimin e Ligjit cilësor për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi filloi para 10 viteve, që sot përsëri të mos kemi kornizë ligjore, e as mekanizma efikase dhe funksionale për mbrojtje nga diskriminimi.

Ju bëjmë thirrje të gjitha partive politike, pa dallim të ideologjisë së tyre, ta mbështetin këtë deklaratë dhe të obligohen se do të angazhohen për miratimin urgjent të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Vetëm përmes miratimit të këtij Ligji edhe më tej me zbatimin e tij, përfundimisht partitë do të tregojnë se brengosen për të drejtat e njeriut dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve.

Partitë të cilat dëshirojnë ta mbështesin këtë deklaratë mund të na kontaktojnë në kontaktet e dhëna më poshtë më së voni deri më 8 korrik.

Në vazhdim është teksti i plotë i deklaratës:

DEKLARATË

PËR SJELLJEN PRIORITARE TË LIGJIT TË RI PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NGA ANA E PARLAMENTIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

 Duke pasur parasysh se diskriminimi akoma është një nga problemet më të shpeshta, me të cilat përballen një pjesë e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos bashkësitë e rrezikuara, të varfra dhe të margjinalizuara;

Duke pasur parasysh gjendjen momentale në shtet, mungesën e mekanizmave dhe aplikimin e pamjaftueshëm të instrumenteve ekzistuese kombëtare dhe ndërkombëtare për ballafaqimin adekuat me diskriminimin, që drejtpërdrejt kontribuon drejt thellimit të pabarazisë në shoqërinë tonë dhe me çka nuk u mundësohet qytetarëve ta shfrytëzojnë të gjithë potencialin e vet për pjesëmarrje të barabartë në çdo fushë të jetës;

Duke u nisur nga fakti se liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të qytetarit të njohura me të drejtën ndërkombëtare dhe të përcaktuara me Kushtetutë me vlerat themelore të rregullimit tonë kushtetues, por edhe se barazia është pjesë e lirive dhe të drejtave të caktuara kushtetuese të njeriut dhe të qytetarit;

Duke e ditur nevojën për miratimin e zgjidhjeve cilësore ligjore për ndryshimin e kësaj vlere të rëndësishme kushtetuese, përmes avancimit të sistemit për parandalimin dhe mbrotjen nga diskriminimi, në pëlqim me standardet ndërkombëtare, në pëlqim me obligimet nga Marrëveshja për stabilizim dhe asocim – dhe në pëlqim me nevojën nga miratimi i të drejtës të Bashkimit Evropian, angazhohemi për:

– Miratimin urgjent të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, menjëherë pas formimit të shumicës së re parlamentare; 

– Zbatimin e procedurës transparente për zgjedhjen dhe për emërimin e anëtarëve të Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, në pëlqim me kushtet dhe afatet e caktuara ligjore;

– Sigurimin e kushteve, duke përfshirë edhe resurset financiare, për funksionimin pa pengesë dhe të pavarur të Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, e lidhur me të gjtiha kompetencat e veta;

dhe

– Promovimin dhe avancimin e parimeve për barazi dhe për jodiskriminim, me qëllim të ndërtimit të shoqërisë humane dhe fer për të gjithë njerëzit në shtet.

 

Iniciatorë:

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi (RRMD)

Rrjeti kombëtar për luftë kundër homofobisë dhe transfobisë (RRKHT)

Platforma për barazi gjinore

Platforma maqedonase kundër varfërisë (PMKV)

Rrjeti 23

Rrjeti kombëtar i organizatave rome

Grupi bluprint për reforma në jurisprudencë

Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit

Platforma për qëndrueshmëri të serviseve për parandalim dhe mbështetje për HIV

 

Personi për kontakt:

Dragana Drndarevska

koalicijaszpmz@gmail.com

dragana.coalition@gmail.com

023214269/ 078200675

Тимот Whatever освои прво место на онлајн дебатното првенство 2020

Во периодот од 17-ти до 19-ти јуни 2020 година, Дебатната програма на МОФ го организираше првото Онлајн Национално Дебатно Првенство. Повеќе од 60 млади беа активно вклучени во текот на трите дена, како дебатери, дебатни судии и организатори на турнирот.

Разните пречки кои изникнаа поради вонредната состојба во која се најде целиот свет не ги спречија младите дебатери од целата земја да учествуваат на турнирот кој, традиционално, секое лето ни ги дава новите национални дебатни прваци.

Турнирот се реализираше онлајн, со помош на разните платформи за видео-комуникација, во World Schools дебатниот формат, на англиски јазик. Главната теза на првенството гласеше „In countries with significant wealth inequality, This House Believes That the working class should reject any environmental policy that lowers their standard of living“.

Овогодинешното национално дебатно првенство во себе вклучи 4 прелиминарни рунди, полуфинале и финале. Од нив, две беа на главната теза, а на останатите се дебатираше на импромпту тези, најавени еден час пред почетокот на дебата. Ваквите тези имаат за цел до крај да ги испитаат дебатерските способности на учесниците, покривајќи теми од областа на социо-економскиот живот, технологија, филмска култура и етички вредности.

Прва вака импромпту теза беше „This House Regrets the widespread belief in the American Dream“, а пак втората гласешеThis House prefers a world where romantic relationships are only initiated by a matchmaking algorithm“.

 

Полуфиналето пак, се одвиваше на тезата „This House regrets the overwhelming narrative of good triumphing over evil in children’s entertainment“, додека отвореното финале кое беше пренесено во живо на Фејсбук страната на Младински образовен форум, се реализираше на главната теза.

Финалната рунда беше „во живо“ пренесена на социјалните медиуми и повеќе од 50 посетители  ја следеа оваа дебата.

Прво место на овој турни освои тимот „Whatever“, составен од Анастасија Јовановиќ, Георгина Петреска и Калиа Јовановска, додека на второто место заврши тимот „Васко Ефтов“, составен од Климентина Чаповска, Дора Смилевска и Марко Доневски.

Листата на најдобрите пет говорници пак гласеше:

5. Hikaru Hayakawa
4. Горјан Јаневски
3. Дора Смилевска
2. Лука Радуловиќ
1. Марија Јанева

Дебатниот турнир e дел од проектот Младинско ангажирање за студентски и младински политики – финансиран од Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.

Организирани 10 (Из)вонредни младински предавања со 390 учесници

Повеќе од 390 млади, во изминатите два месеци, имаа можност да ги проследат младинските Онлајн (Из)Вонредни предавања во организација на Младински образовен форум. Низ десетте отворени предавања, одржани од страна на МОФ членови и алумни,
беа опфатени најразлични теми од повеќе области, како дебата, екологија, меѓународни односи, статистика, право, технологија, театар, медицина, социјална еднаквост, космологија, филм и феминизам.

Користејќи ја платформата за видео-комуникација ‘Zoom’, ваквите предавања беа одлична можност за учесниците да дознаат нешто повеќе за различните проблеми, процеси и случувања со кои секојдневно се среќаваат. Меѓутоа, покрај просторот за едукација, предавањата понудија време и место за постојана едуктивна интеракција помеѓу учесниците во периодот на вонредната состојба.
Преку (Из)Вонредните предавања, учесниците имаа можност да научат нешто повеќе за тоа кои се причинители на природните катастрофи и какви се природни предизвици не очекуваат во иднина, да научат како подобро да се ‘караат’; на интернет, се едуцираа за меѓународните односи во светот, за подобро осознавање и анализирање на светот преку статистики и податоци, за важноста на правото, театарот, уметноста, филмот, но и универзалниот пристап до здравствена заштита.
Преку сите овие теми прикажани низ повеќе од 1000 минути и дополнети со стотина прашања, Младински образовен форум, и во целосно променето општественофункционирање, продолжи да го прави она што успешно го реализира веќе 21 година –
креирање простор за волонтирање, споделување знаење и младинска дискусија.

ИзВонредните предавања се дел од Проектот за ангажирање на младите и студентите за младински политики, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

21 година од основањето на Младински образовен форум

Драги членови, волонтери, пријатели и поддржувачи на МОФ,

Денес одбележуваме 21 година од основањето на Младински образовен форум!

Во изминатите 21 година, организацијата посветено и неуморно работи на подобрување на животниот стандард и вештините кај младите од нашата земја, зголемување на квалитетот на образованието и образовните политики и мерки, се залага за почитување и заштита на демократијата и човековите права и слободи, го промовира и унапредува младинскиот активизам во локалните заедници, гради општествено одговорни млади кои на аргументиран и конструктивен начин учествуваат во јавниот дискурс и известува и покрива теми и области од интерес за младите преку своето младинско онлајн радио, Радио МОФ.

Оваа година роденденот го дочекавме во несекојдневна состојба која го промени нашето функционирање, но и начинот на кој МОФ комуницира и работи со своите членови и корисници.

Сепак, благодарение на брзото приспособување и креативноста на тимот и членовите на МОФ, успеавме да организираме онлајн средби на младинските клубови, отворени предавања на повеќе од 20 теми и области, работилници, филмски проекции и разговори кои младите можеа да ги проследат од своите домови за време на карантинот, да научат нешто ново и да учествуваат со свои ставови и мислења во дискусиите. МОФ и оваа година ќе пронаоѓа интересни и инспиративни начини за преку своите процеси и активности  да продолжи да ги поддржува младите и да инспирира критичко размислување и активно граѓанство.

Тимот на МОФ им благодари на сите кои изминатите години несебично одвојуваа дел од своето време и енергија за да придонесат кон она што е МОФ денес, а особено на младинските тренери и членовите на програмите кои се дел од приказната на МОФ во овие исклучително предизвикувачки времиња.

Нека ни е честит и среќен 21-виот роденден, со искрени желби за среќни и успешни години пред нас, исполнети со активни и успешни млади кои работат на подобрување на својот статус и општата состојба во нашето општество.

Тимот на МОФ

(Из)вонредна проекција #4 со кратките филмови на Дина Дума

Младински образовен форум и Радио МОФ ве покануваат да го проследите четвртото издание на „(Из)вонредни проекции“. Секоја недела од месец мај, на платформата за видео комуникација – Zоom, МОФ и Радио МОФ организираат заедничко гледање на проекции на македонски краткометражни филмови, во придружба на режисерите и дел од екипата која работела на филмовите.

На 31-ви мај (недела) 2020 година, во 19:00 часот, наместо да ја бинџате истата серија по навика, придружете ни се на четвртата (Из)вонредна проекција на ZOOM да ги проследиме краткометражните филмови „Елена“ и „Без љубов“ на режисерката Дина Дума.

По проекцијата, која публиката ја гледа од дома, следи виртуелна интерактивна Q&A сесија со режисерката Дина Дума, која ќе ги открие тајните позади овие две филмски остварувања, инспирацијата и предизвиците кои ги носи снимањето.

Краткометражниот филм „Без љубов“ го следи пресвртот на едно пријателство. Ана и Марта се најдобри другарки од деца. Денот пред свадбата на Ана, одлучуваат да го поминат заедно, во викенд куќата покрај езерото каде оделе кога биле мали. По неочекуваниот “пијан бакнеж” од страна на Марта, другарките се соочуваат со фактот дека нивното другарство никогаш повеќе нема да биде исто и дека некои работи е подобро засекогаш да останат некажани.

„Елена“ е филм за една стара жена која страда од деменција, мисли дека има дваесет години и дека ќе избега со својот љубовник. Филмот ја следи нејзината приказна и како ова влијае на нејзиниот син.

Не двоумете се, пријавете се на следниот линк https://forms.gle/ayfESBHBw6KRCFvD9, а ние ќе ви испратиме линк од Zoom на вашата мејл адреса.

Цикулусот (Из)вонредни проекции се организира во склоп на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики, поддржан од Фондација Отворено општество-Македонија.

Повик за учесници во Фокус група – Студентски дом „Пелагонија“, Скопје

Младински образовен форум во склоп на истражувањето за студентскиот стандард на станарите во студентскиот дом „Пелагонија“ отвара повик за учесници во фокус група. Целта на фокус групата е прибирање на подлабоки информации за квалитетот на живот во студентските домови, вклученоста на студентите во носењето одлуки кои ги засегаат, како и нивната перцепција за процесите во студентските домови.

Фокус групата ќе се одржи на 5-ти март за студенти станари во студентскиот дом „Пелагонија“ со почеток во 18:00 часот. Дискусијата во рамки на фокус групата ќе трае најмногу 1:30 час. По завршувањето на фокус групата е предвидена неформална коктел дружба, со што целиот настан на учесниците би им одзел не повеќе од 2 часа. За локацијата на одржување на фокус групата и останати детали, избраните учесници ќе бидат дополнително известени.

Бројот на учесници во Фокус групата е ограничен. Учеството е анонимно, а од учесниците се очекува дискусијата во фокус групата да не ја споделуваат понатаму.

За да се одговори на целта и методологијата на истражувањето, лицата кои ќе бидат вклучени во оваа фокус група потребно е да се студенти станари во државниот студентски дом „Пелагонија“.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна дo 03.03.2020 со пополнување на кусиот прашалник на следниот линк.

За повеќе информации слободно контактирајте не’ на petar_barlakovski@mof.org.mk

Активноста е дел од проектот Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Република Северна Македонија.
Проектот е финансиран од Програмата за високо образование на Фондациите отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество – Македонија.

#1 Отворено предавање за млади

Група на млади средношколци и студенти присуствуваа на Отвореното предавање за млади кое МОФ го одржа на 26-ти февруари 2020 година во „Комитет“ во Скопје. Темата на предавањето беше Социјална правда, а во улога на предавач беше Ѓорѓи Димески, тренер по дебата од дебатната програма на МОФ.

Предавањето имаше за цел да ги објасни причините за се’ помасовната борба за социјална правда ширум светот. Во главниот фокус беше ставена дискриминацијата врз база на предрасуди кои потекнуваат од разни карактеристики кои луѓето кои ги поседуваат не можат да ги променат, како што се социјалниот статус, етникум, пол, сексуална ориентација и слично.

Преку презентација која статистички ги поткрепи овие предрасуди и постојана интеракција со присутните, предавањето успеа да ја долови потребата од борбата за социјална правда и да ја доближи истата до младите присутни на предавањето.

Ова беше првото во серијата Отворени предавања за млади кои МОФ ќе ги организира на месечно ниво. Во текот на годината уште 7 вакви предавања ќе бидат организирани во Скопје и 4 останати градови на национално ниво. 

Отвореното предавање е реализирано во рамки на проектот Ангажирање на младите за младински и студентски политики, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 

Студиска посета на Собранието на Република Северна Македонија

30-тина членови на Учиме право клубовите кои функционираат во Скопје, на 20.2.2020 година учествуваа во организирана посета на Собранието на Република Северна Македонија.

Средношколците имаа прилика одблиску да се запознаат со работата и просториите на законодавниот дом, односно дознаа каде Претседателот на Собранието дава изјава за медиуми, каде ги пречекува останатите функционери и гости, но и главната просторија каде се одржуваат главните седници со избираните претставници од народот.

Целта на овие посети е запознавање на младите со работата на институциите и поттикнување на младите за нивна проактивност во понатамошна соработка и пристап до државните институции кои би придонеле кон адресирање и решавање на нивните проблеми и прашања.

Учиме Право клубовите функционираат со поддршка на проектот за Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран и Проектот за младинско изразување.

 

Се одржа деветто издание на Конференцијата за социјален активизам – ENGAGE

Тематски разновидни, со различни позадини и возраст, сепак обединети во идејата да направат позитивни промени во општеството – 15 активисти од повеќе држави вчера настапија на сцената на Кино Фросина во Младинскиот културен центар со своите приказни и акции. Тие зборуваа во склоп на деветтото издание на Конференцијата за друштвен активизам ENGAGE во организација на Младинскиот образовен форум и Радио МОФ.

Конференцијата ја отвори Сара Мардини со својата приказна за патот како бегалка за време на војната во Сирија и нејзината работа како активистка за човекови права. „Мора да бидеме гласни за оние кои не се можат да бидат и да размислуваме за кого гласаме пред да го направиме тоа! Не ме интересираат ниту бројки ниту што велат документите, туку ме интересира промената“, истакна таа.

По неа, Ена Бендевска и Калиа Димитрова од платформата Медуза, со својот инспиративен говор ги натераа присутните да размислуваат за поддршката што треба општеството да ја даде, особено кога се работи за жени жртви на насилство и притисокот што треба да се направи за да има одговорни институции.

Следен на сцената беше Фејми Даут, кинематографот на документарниот филм „Медена земја“, кој годинава се стекна со врвни награди и две номинации за Оскар. „Од денот кога почнавме да снимаме па се до денес учиме од Атиџе. Со нејзината смиреност и едноставност таа е многу посреќна од нас. Мојата презентација и она што сметам дека треба да се види, имавте прилика да го гледате веќе една година“, сподели Даут.

Демократијата, животната средина и човековите права беа темите на кои најмногу зборуваа говорниците на овогодинешниот ENGAGEАлина Афлекајлор од „Гринпис Романија“ потенцираше како еколошката криза мора да е третирана како лична криза. „Сите сме заедно во ова и треба да сме гласни во барањата за здрава животна средина“, беше пораката која ја пренесе во својот говор на ENGAGE. 

Во оваа насока продолжи и Кирил Пржо Арсовски, објаснувајќи ја врската помеѓу шумските пожари и глобалното затоплување. „Џунглите не горат природно, пожарите во нив се случуваат поради човечки фактор за садење на манго, авокадо и слична хипстерска храна“, истакна тој. 

Катаржина Прускевич го сподели своето искуство како таен новинар кој шест месеци помина во фарма на тролови во Полска со цел да го разоткрие процесот на ширење на лажни информации на сајбер мрежи. „Започнав со два профили на твитер а по три месеци бев поканета да се приклучам во десничарска група на тролови, немаа идеа дека сум новинарка бидејќи моите профили на социјалните мрежи беа затворени. Понекогаш десничарските и левичарските профили полемизираа за да креираат лажна дискусија, а потоа луѓе учествуваа со вистински мислења во лажна дискусија со тролови“, сподели таа. 

На конференцијата свои говори имаа и Бесијан Мехмети, кој зборуваше за модерната архитектура и како училиштата од иднината создаваат нови можности за поквалитетно образование. Потоа Дан Лахав, се фокусираше за тоа како вештачката интелигенција може да се искористи во подобрување на јавниот дискурс. Горан Кунгуловски, пак, зборуваше за новитетите во ДНК инженерингот, а Михал Возниак за корупцијата и демократијата. ENGAGE 2020 го затвори активистот Антонио Михајлов од „Скопје прајд“, кој ја пренесе пораката од Првата парада на гордоста која се случи минатата годин во нашата земја. 

За прв пат оваа година, ENGAGE организираше и младинска сцена, ENGAGE Youth  на која млади активисти и иноватори споделија искуства од нивната досегашна работа. Младиот Сашо Јандрески од Прилеп го презентираше шпирицот кој го изуми со цел да им помогне на здравствените работници да се заштитат од зараза од Хепатит Б и Ц. Младата активистка Рита Бехадини имаше инспиративен говор во кој им порача на младите дека секој може да направи промена. Иван Мицков од кулинари.мк зборуваше на сцената на ENGAGE youth откако се врати со бронзен и сребрен медал од натпревар по готвење. На оваа сцена зборуваа и екипата на Адромета – платформа каде младите споделуваат искуства со врсничко насилство и Кариерниот центар од Гимназијата Корчагин во Скопје кои го раскажаа своето искуство за организирање на настанот Просветителка.

Ова издание на ENGAGE беше поддржано National Endowment for Democracy, организирано од Младински образовен форум и Радио МОФ.

 

Отворени предавања за млади: Што е социјална правда?

Младински образовен форум ве поканува на првото отворено предавање за млади на тема „Социјална Правда“ кое ќе се одржи на 26 февруари (среда) во 19:30 часот во просториите на „Комитет“ во Скопје.

Имаш желба да дознаеш нешто повеќе за теми од секојдневието, но за нив нема предмет во училишниот распоред? Заинтересиран/а си да дознаеш што всушност е феминизам и како започнал? Зошто воздухот е загаден? Што е причината за секојдневните протести и масовни движења ширум светот? Што всушност е дискриминација и како да ја спречиме?

Редовен си на часовите во училиште, но се уште немаш оформено целосна слика за што е социјална правда, климатски промени, младински движења и слични проблеми за кои секојдневно слушаш и читаш, а се далеку од фокусот на формалното образование.

Младински образовен форум го има решението за твојата несогорлива желба за знаење. Почнувајќи од овој месец на редовно месечно ниво ќе се одржуваат „Отворени предавања за млади“ на различни теми и проблеми од секојдневието. Предавањата ќе ги држат искусни предавачи од МОФ, а присуството на нив е слободно и отворено за сите млади луѓе, желни да дознаат повеќе.

Темата на предавањето е „Социјална правда“, концепт кој вели дека сите луѓе треба да имаат еднаков квалитетен пристап до здравствени услуги, правда, примања и слични привилегии без разлика на нивната економска, расна или етничка позадина, политичка припадност или сексуална ориентација, а нешто повеќе за ова ќе ни објаснат Ѓорѓи Димески и Соња Митиќ, предавачи по дебата во клубовите на МОФ.

Отворените предавања за млади се организираат во склоп на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики, поддржан од Фондација Отворено Општество-Македонија.