Онлајн предавање на тема „Design thinking“

На 27 март се одржа второто отворено предавање од проектот Младински претприемачки вештини. Овој викенд младите имаа можност да научат повеќе за темата “Design thinking” за што зборуваше Софија Богева.

Софија е консултант за иновации и во последните неколку години, таа била ангажирана да работи како креатор на креативна содржина, „design thinking фасцилитатор“, тренер, консултант за стратегиски иновации и модератор на повеќе проекти за УНДП, УНИЦЕФ, ГИЗ и УСАИД во Македонија и во странство во областа на образованието, иновациите во јавниот сектор, регионалниот развој, креативните индустрии итн.

Таа на предавањето објасни како да се искористи design thinking за да се пристапи кон иновациите преку разбирање на потребите на клиентот, брзото прототипирање и генерирање креативни идеи. Дополнително, таа објасни како овој начин на размислување ќе го трансформира начинот на кој претприемачите развиваат производи, услуги, процеси и организации.

Предавањето беше одржано на англиски јазик, и го проследија 25 млади луѓе од целата наша држава.

Следете нè на социјалните мрежи за да се пријавите на следното отворено предавање од проектот за Младински претприемачки вештини.

Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

Заврши циклусот онлајн предавања за животната средина, во соработка со ИКС

На 23 март заврши циклусот oнлајн предавања за заштита на животната средина, организиран од страна на МОФ во соработка со Институтот за комуникациски студии во склоп на кампањата „Разбистри сè!“.

Предавањата беа заокружени со дискусија на темата „Шар Планина: национален парк или национална мета?“, предводена од екоактивистот Нгадњим Мехмети од граѓанската инивијатива „Еко герила“.

На предавањето учествуваа 30 учесници кои активно се вклучија во дискусијата. Мехмети се осврна на битката на Шар планина за да биде прогласена за национален парк, како и кризата со која се соочува во однос на градењето на мали хидроцентрали и дивото сечење на дрвја.

Во текот на дискусијата се отворија прашања за историјата на Шар планина и нејзиното патешествие до кандидат за национален парк, придобивките при прогласување на планината за национален парк, како и кој ќе ги има ингеренциите врз пределот. Додатно, се разговараше за што можат да направат граѓаните и особено младите да помогнат во одржувањето на чистотата и зачувување на природата не само на Шар планина туку насекаде.

Пред ова предавање се одржаа три други онлајн предавања. На 18 март се одржа предавање за „Како да се спречи загадувањето од рудниците?“ предводено од студенти на Природно математичкиот факултет при УКИМ – Јаков Тушевски и Дарио Стојановски.

Тука учесниците се запознаа со придобивките од рударството, но и какво е влијанието на истото врз околината и животната средина.

На 25 февруари се одржа предавањето на тема „Охридско езеро – како да се заштити заштитеното?“ предводено од биологот и уредникот на порталот „doma.edu.mk“ – Кирил Арсовски Пржо.

На ова предавање се разговараше за урбанизацијата на Охридското крајбрежје и неизбежното негативно влијание кое истата го има врз езерото и природата. На крајот на предавањето се отвори дискусија каде меѓу другото се спореди и состојбата на Охридското езеро со останатите природни езера во Северна Македонија. Додатно, се разговараше за иднината на Охридското езеро по излегувањето на истото од заштитената листа на УНЕСКО.

Целиот циклус на предавања започна на 18 февруари со предавање за Преспанското езеро насловено „Природен тек или човеково влијание: Како да се спаси Преспанско Езеро?“.

Истото беше предводено од Драган Арсовски, долгогодишен еко-активист и претставник на Македонското еколошко друштво. На предавањето, Драган зборуваше за историјата на Преспанското езеро и неговата промена низ годините, како и причините кои довеле до моменталниот водостој на езерото. Беа опфатени и можните начини да се регулира водостојот на Преспанското езеро, решение кое за жал не е едноставно и се уште не е конкретизирано.

На предавањата учестуваа повеќе од 150 учесници.

Кампањата „Разбистри сè!“ ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансиски поддржана од Британската амбасада.

Онлајн предавање „Шар Планина: национален парк или национална мета?“

Младински образовен форум, во соработка со Институтот за комуникациски студии како дел од кампањата „Разбистри сѐ“, ве поканува на отвореното онлајн предавање на тема „Шар Планина: национален парк или национална мета?“, кое ќе се одржи на 23 март, вторник, во 18:30 часот на Зум. (https://zoom.us/j/97862396440). Предавањето ќе го одржи екоактивистот Нгадњим Мехмети од граѓанската инивијатива „Еко герила“.

На предавањето ќе се дискутира за проблемите со кои се соочува Шар Планина и покрај заштитата што ја има како неодамна прогласен национален парк. Изградбата на мали хидроцентрали, дивата сеча и неконтролираниот лов се дел од проблемите со кои се соочува најновиот национален парк во државата. Посебно загрижува изградбата на мали хидроцентрали кои предизвикуваат ерозија и лизгање на земјиштето, што пак неповратно ги уништува уникатните релјефни структури во клисурите и претставува голем ризик во време на обилни дождови и поплави. Што значи ова за природата на планината и за луѓето кои живеат под Шар Планина?

Предавањето ќе се одржи на платформата за видео-комуникација Zoom, во 18:00 часот и истото ќе можете да го проследите на следниот линк: https://zoom.us/j/97862396440

Настанот се организира како дел од серијата онлајн предавања за заштита на животната средина што ги одржува Младинскиот образоване форум (МОФ). Кампањата „Разбистри сè“ ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансиски поддржана од Британската амбасада.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, контактирајте ја Бисера Самарџиева од МОФ – bisera_samardjieva@mof.org.mk.

Forumi Arsimor Rinor, në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit si pjesë e fushatës “Kthjellohu”, ju fton në online ligjëratë të hapur me temë “Mali Sharr: Park Nacional apo shënjestër nacionale?”, që do të mbahet më 23 mars (e martë) në ora 18:30 në Zoom (https://zoom.us/j/97862396440). Ligjërata do të mbahet nga eko-aktivisti Ngadhnjim Mehmeti nga iniciativa civile “Eko Gerila”.

Gjatë ligjëratës do të diskutohet për problemet me të cilat përballet Mali Sharr pavarësisht mbrojtjes që e ka si park nacional i shpallur kohë më parë. Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla, prerjet ilegale dhe gjuetia e pakontrolluar janë disa nga problemet me të cilat përballet parku më i ri nacional i vendit. Në veçanti shqetëson ndërtimi i hidrocentraleve të vogla që shkaktojnë erozioni dhe rrëshqitjet e tokës, të cilat nga ana tjetër shkatërrojnë në mënyrë të pakthyeshme strukturat unike të relievit në grykat dhe paraqesin rrezik të madh në kohë shiu të rrëmbyeshëm dhe përmbytjesh. Çfarë do të thotë kjo për natyrën e malit dhe për njerëzit që jetojnë nën Malin Sharr?

Ligjërata do të mbahet në platformën për video komunikim Zoom, në orën 18:00 dhe mund ta ndiqni në lidhjen vijuese: https://zoom.us/j/97862396440

Ngjarja organizohet si pjesë e një sërë ligjëratave online, mbi mbrojtjen e mjedisit jetësor, të organizuara nga Forumi Arsimor Rinor (FAR). Fushata “Kthjellohu” zbatohet nga Instituti për Studime të Komunikimit dhe mbështetet financiarisht nga Ambasada Britanike.

Nëse keni nevojë për informacion shtesë, kontaktoni Bisera Samarxhieva nga FAR – bisera_samardjieva@mof.org.mk.

 

Учиме претприемништво – предавање за Technology and Innovation

Вчера, 28.02.2021, се одржа првото отворено предавање од четирите отворени предавања кои се дел од проектот „Младински претприемачки вештини“.

Првото предавање беше со наслов „Technology and innovation“, а предавач беше успешната претприемачка Анита Кирковска.

Целта на проектот е да обезбеди неформално образование на средношколци од Гостивар, Охрид и Штип од областа на претприемништвото и да им обезбеди можност за стекнување практично искуство во приватниот бизнис сектор преку поврзување на младите и училиштата со бизнис секторот од нивната локална заедница.

За да се обезбеди навистина квалитетна програма за членовите на клубовите, во креирањето на курикулумот беа ангажирани повеќе експерти од областа на претприемништвото, како и членови на бизнис заедниците и истиот беше споделен и со училишта и стопанските комори на Северна Македонија и САД.

Како предавачи во овие клубови се јавуваат македонски експерти, искусни претприемачи кои долго време работат во ова поле и нивните резултати се видливи и препознатливи во нашето секојдневие.

Анита Кирковска работи со стартапи во нашата држава и САД на полето на маркетинг и product development. Таа е основач на IT компанија и една од креаторите на Ampstore – веб дизајн алатка за веб страни.

До сега, членовите на клубовите, работеа и со психологот Сања Стефановиќ со цел разработување на темите „Емоционална интелигенција, тимска работа и лидерство“, а „Вовед во претприемништво“ добија од Бојана Низамовска, која повеќе од 10 години работи на неформална едукација на млади.

Оваа сабота членовите продолжуваат со второто предавање, и тоа „Јавно презентирање и пичинг“, за што ќе им зборува Горјан Јовановски кој е добро познат на јавноста по неговата апликација „Мој воздух“.

Млади претприемачи, се гледаме во сабота, а останатите, следете ги нашите социјални мрежи и пријавете се на следното отворено предавање.

 

Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

Предавање: Онлајн безбедност на генерацијата Z: Како до приватна и безбедна комуникација на интернет?

Кога голем дел од нашите животи, учење, дружење и забава се случуваат онлајн, може да го искористиме периодов за да си ја подобриме безбедноста во дигиталниот простор. На ова предавање ќе зборуваме како да имаме безбедна приватна онлајн комуникација, да се заштитиме од онлајн вознемирување или булинг, фишинг, злоупотреба на податоци и како да се грижиме за менталното здравје додека сме онлајн.

Предавањето „Онлајн безбедност на генерацијата Z: Како до приватна и безбедна комуникација на интернет?“ кое ќе се одржи на 27-ми февруари (сабота) во 16:00 часот ќе се обиде да ви одговори на овие прашања. Предавањето ќе го одржи Гоце Арсовски од Фондација Метаморфозис.

Учесниците на предавањето ќе добијат информации како безбедно да го користат дигиталниот простор, да ги препознаат заканите и да ја заштитат нивната приватност.

За да присуствувате на предавањето потребно е да се регистрирате однапред на следниот линк: https://forms.gle/SSi5MJFp3WgyDMzW7 најдоцна до 26-ти февруари (петок). Пред настанот на вашата мејл адреса ќе Ви биде споделен линк за приклучување на Zoom.

За предавачот: Гоце Арсовски е Офицер за програмска поддршка во Фондацијата Метаморфозис. Тој е психолог, истражувач, и искусен тренер, кој работи во невладиниот сектор во последните седум години. За ова време, тој одржа десетици тренинзи и вебинари на теми како што се користење отворени образовни ресурси, кампањи за застапување на социјалните медиуми, сајбербезбедност и сигурност, анализа на податоци и визуелизација на податоци, институционална отвореност и транспарентност, и многу други.

Настанот е организиран од Младински образовен форум со поддршка од Иницијативата за демократија на Западен Балкан на Фондацијата за демократија на Вестминстер.

Отворен повик за учесници во мастер класови: активизам, аргументирано изразување, ментално здравје и сеопфатно сексуално образование

Здружението за едукативен развој – Еквалис во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), Хера и Психотерапика отвараат Повик за учесници-средношколци за следење дигитални мастер класови и за водење младински медиумски кампањи.

Што се младинските пакети?

Младинските пакети се комбинација на три различни тематски мастер класови коишто средношколците ќе ги следат како дел од овој проект. Младинскиот пакет е спој на 3 мастер класови коишто ги отвораат темите поврзани со младинскиот активизам и активното граѓанство, критичкото размислување и реториката, романтичните врски и менталното здравје и сеопфатното сексуално обраозование. Младинските пакети ги отвораат темите коишто најчесто се маргинализирани или истиснати во формалното образование, а коишто се актуелни и суштествено важни за младите.

Каде може да се пријавите?  Линк до формуларот: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-XrM7Ds3DFu_Jw1-dOYvxCOOiRCdQiL2whddJFTEXLK_kuA/viewform

Изберете го вашиот младински пакет и учествувајте на тематските мастер класови

Средношколците може да изберат еден од четирите младински пакети во согласност со своите теми од интерес. Комбинациите на теми од младинските пакети се прикажани на фотографијата подолу.

Во апликацискиот формулар изберете кој е вашиот прв и втор избор на младински пакет. Вториот избор значи дека доколку бројот за првоизбраниот пакет е исполнет, би се согласите да учествувате во второизбраниот младински пакет.

Кои се темите на мастер класовите?

1.Мастер клас за Младински активизам и активно граѓанство
Подготвено од: Здружение за едукативен развој Еквалис

[Единствениот начин да го промените светот е преку активизмот. Што сè подразбира активизмот и низ какви форми се манифестира, ќе дознаете низ овие три видео часови. Притоа, содржината што ќе ја научите од овој мастер клас, ќе ви помогне да станете активни чинители во македонското општество. Ќе научите нови алатки за онлајн и офлајн активизам, а пред сè ќе се инспирирате од примерите на бројни активисти коишто секојдневно го менуваат светот.]

  1. Мастер клас за Критичко размислување
    Подготвено од: МОФ

[Критичко размислување – сигурно постојано го слушате терминот, но можеби не сте сигурни што значи. Не грижете се, бидејќи мастер класовите на Младински образовен форум се тука за да ги разјаснат овие поими. Преку нашите три видеа ќе научите што е тоа критичко размислување и како да се практикува истото. Со нашето првото видео ќе научите како да анализирате тема и како да изградите совршени аргументи кои ќе ви помогнат во секоја дискусија. Второто видео ќе ве однесе во светот на медиумите, каде што ние ќе ви помогнеме да разликувате објективни вести од дезинформации и критички да ги примате истите. А, за крај, ќе ве одведеме на една  прошетка низ времето  каде што вие ќе слушнете некои од највлијателните говори, за вие потоа да станете следниот голем оратор.]

3.Мастер клас за Сеопфатно сексуално образование
Подготвено од: ХЕРА

[Како да се заштитам при сексуален однос? Што се подразбира под сексуално задоволство и сексуално уживање? Какви видови насилство постојат и како да ги препознаам? Одговорите на овие и многу други „скокотливи” прашања можете да ги добиете доколку се пријавите на нашиот мастер клас.]

  1. Мастер клас за романтички релации, „Се поврзувам, не се заврзувам“
    Подготвено од: Психотерапика

[Едицијата на видеата од мастер класот „Се поврзувам, не се заврзувам!“ ќе ви понуди малку поинакво искуство во разбирање и разгледување на партнерските (романтичните) релации. Оваа авантура ќе ја започнеме со значајната тема на Романтично поврзување кај младите во која ќе се запознаете со специфичностите на фазите на привлечност, изборот на партнер, интимноста и поврзувањето и со разделбата. Второто видео ќе ве однесе во светот на една многу интересна и апликативна теорија на љубовта на Стернберг, со која ќе можете да откриете која љубов најмногу ве привлекува и која љубов најмногу ја практикувате во секојдневните релации со пријателите и партнерите. На крајот од авантурата ќе се сретнете со темата на Токсични релации – кога и како една релација станува токсична, како да ја препознаете и што е она што можете да промените со цел да ја трансформирате таа токсичност.

Мастер класови за средношколци

За да ги проследите мастер класовите треба да изберете кој младински пакет најмногу одговара на вашите интереси и желба да научите нешто повеќе за понудените теми. Следењето на мастер класовите ќе се одвива онлајн поради целосна заштита на вклучените средношколци во проектот. Сите учесници ќе следа 3 мастер класови, односно, 3 работилници од по 2 часа.

Мастер класовите ќе се одржат за викенди (сабота или недела) во периодот помеѓу 20 февруари и 28 март. По пријавувањето ќе биде доставен точен распоред до сите пријавени учесници.

На крајот од секоја работилница средношколците ќе имаат можност да ги провераат своите знаења преку тест, квиз, дискусија или практична вежба и со тоа да се стекнат со сертификат за учество на овој проект.

Работилниците ќе бидат одржани според методите на неформалното образование со видеа, дискусии и интерактивни вежби.

Ангажираност преку младински кампањи

Сите средношколци коишто успешно ќе комплетираат младински пакет, по свој избор, ќе можат да се вклучат во спроведување на онлајн младински кампањи со ментори од релевантните организации. Младинските кампањи ќе ги вклучат средношколците во сите фази – од идеја до реализација на кампањите, во периодот на април и мај.

Во апликацискиот формулар може да обележите дали сте заинтересирани да учествувате во спроведување на ваква кампања и на која тема.

Критериуми за учество

На овој повик може да аплицираат средношколци од прва до четврта година од сите средни училишта во државата.

Заинтересираните средношколци треба да го пополнат апликацискиот формулар достапен на следниот линк најдоцна до 09 февруари, 16:00 часот.

За повеќе информации слободно контактирајте нè на info@mof.org.mk ili  info@ekvalis.org.mk .

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Повторно отворен повик за нови членови во Клубови за демократско учество /Përsëri thirrje e hapur për anëtarë të rinj në Klubet për Pjesëmarrje Demokratike

Сакаш да се обратиш до твојата oпштина, но не го знаеш процесот како? Имаш идеја за подобрување на твојата околина? Сакаш да ги надополниш твоите знаења надвор од работите кои ги учиш во училиште?

Тогаш прочитај го овој повик до крај!

Клубовите за демократско учество продолжуваат со средби по 20-ти јануари! Ова е твојата можност бесплатно да научиш повеќе за демократијата, младинско организирање, твоите права како ученик и да ги споделиш твоите идеи.

Предавањата траат до март, а во март ти и твоите соученици ќе имате можност да креирате младинска акција за решавање на некој предизвик во училиштето/заедницата. По завршувањето на програмата, учесниците добиваат сертификат.

За сите вие што се уште не сте сигурни, пријавете се за да ни дадете шанса да ве премислиме!

Апликацијата е отворена до 25.01.2021 (понеделник)!

Клубовите се отворени во следните училишта на линковите:
СУГС Зеф Љуш Марку – Скопје на албански јазик
СУГС Никола Карев – Скопје на македонски јазик
• ДУЦОР Партеније Зографски – Скопје на македонски знаковен јазик
ССОУ Моша Пијаде – Тетово на македонски јазик
ССОУ Моша Пијаде – Тетово на албански јазик
СОУ Нико Нестор и СОУ Ибрахим Темо – Струга на македонски јазик
СОУ Нико Нестор и СОУ Ибрахим Темо – Струга на албански јазик
СОУ Кочо Рацин – Свети Николе на македонски јазик
СОУ Наум Наумовски – Борче – Крушево на македонски јазик
ОСМУ Д-р Јован Калаузи – Битола на македонски јазик

За сите прашања околу клубот, можете да ни пишете на: obuki@mof.org.mk.

Клубовите за демократско учество се отворени во 9 училишта. Предавањата се активност на Младински образовен форум и Фондацијата на демократија на Вестминстер во рамки на проектот Зголемување на младинското учество, поддржани од Иницијативата за демократија на Западен Балкан.


Ju dëshironi të kontaktoni komunën tuaj, por nuk e dini procesin si? A keni një ide për përmirësimin e mjedisit tuaj? A doni të zgjeroni njohuritë tuaja përtej gjërave që mësoni në shkollë?

Atëherë lexojeni këtë thirrje deri në fund!

Klubet për pjesëmarrje demokratike vazhdojnë me takime pas 20 janarit! Kjo është mundësia juaj të mësoni më shumë për demokracinë, organizimin e të rinjve, të drejtat tuaja si nxënës dhe të ndani idetë tuaja.

Leksionet zgjasin deri në Mars, dhe në Mars ju sëbashku me nxënësit tjerë do të keni mundësinë të organizoni një veprim të të rinjve për të zgjidhur një sfidë në shkollë / komunitet. Pas përfundimit të programit, pjesëmarrësit marrin një certifikatë.

Për të gjithë ju që jeni ende të pasigurt, regjistrohuni për të na dhënë një shans për të ndryshuar mendjen tuaj!

Aplikimi është i hapur deri më 25.01.2021!

Klubet janë të hapura në shkollat e mëposhtme në lidhjet:

SHMQSH Zef Lush Marku – Shkup në gjuhën shqipe
SHMQSH Nikolla Karev – Shkup në gjuhën maqedonase
• QSHSHAR Partenije Zografski – Shkup në gjuhën e shenjave maqedonase
SHMKP Mosha Pijade – Tetovë në gjuhën maqedonase
SHMKP Mosha Pijade – Tetovë në gjuhën shqipe
SHMK Niko Nestor dhe SHMK Ibrahim Temo – Strugë në gjuhën maqedonase
SHMK Niko Nestor dhe SHMK Ibrahim Temo – Strugë në gjuhën shqipe
SHMK Koço Racin – Sveti Nikollë në gjuhën maqedonase
SHMK Naum Naumovski-Borçe – Krushevë në gjuhën maqedonase
SHKMKM Dr. Jovan Kalauzi – Manastir në gjuhën maqedonase

Për të gjitha pyetjet në lidhje me klubin, mund të na shkruani në: obuki@mof.org.mk.

Klubet për pjesëmarrje demokratike janë të hapura në 9 shkolla. Ligjëratat janë aktivitet i Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit për Demokraci të Westminster në kuadër të projektit Rritja e Pjesëmarrjes së të Rinjve, të mbështetur nga Iniciativa për Demokraci e Ballkanit Perëndimor.

ВЕБИНАР – Пандемии: први знаци за промените на животната средина кои следуваат

Вебинарот се обиде да ги потенцира проблемите кои се закануваат на животната средина и се
стреми кон подигнување на свесноста кај младите за овој значаен сегмент од целокупното
општество. По завршувањето на предавањето, учесниците имаа можност да фотографираат
одредени загадени места, нечист воздух, загадени реки и слично. Тие фотографии се дел од
кампања за зачувување на животната средина и ќе бидат објавени на социјалните мрежи на МОФ.
Дополнително, беше изработено и барање до општина Тетово за чистење смет од фрекфентни
јавни површини во општината.

По речиси една година помината во затворени простори, со минално и ограничено движење,
луѓето започнаа повеќе да ја ценат животната средина. Пандемијата не натера да ја набљудуваме
природата поблиску и повнимателно и почнавме да ја наоѓаме вредноста на здравите екосистеми.
Повразноста на пандемиите со природата е јасна. Колку повеќе ја уништуваме природата толку
повеќе пандемии. Колку повеќе пандемии, толку помалку време да се грижиме за неа.