Прес-конференција за споделување на резултатите од мониторингот на студентски избори

По повеќе од 3 години, УКИМ распиша и спроведе избори за студентски претставници преку кои гласот на студентите ќе биде слушнат во рамките на факултетите и универзитетот. Младински образовен форум во рамки на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики спроведе мониторинг на студентските избори на УКИМ.

Тим од 25 набљудувачи помина обука за набљудување и беше присутен на избирачките места во периодот од 15-ти ноември до 20-ти декември. Секој од факултетите имаше изборна комисија составена од најмалку 2 професори и 2 студенти.

Генерално, студентските избори беа спроведени без посериозно нарушување на изборниот процес, со исклучок на недостаток на изборен материјал на неколку од гласачките места (недоволно гласачки ливчиња, импровизирани паравани и нетранспарентност на гласачките кутии). На 2 факултети се прегласуваше: Факултетот за дизајн и технологија на мебел и ентериер и Филозофскиот факултет.

Од јавно достапните информации и спроведеното теренско набљудување на студентските избори, вкупно 25 444 студенти имаа право на глас на овие студентски избори. За жал, не сите факултети објавија податоци за излезноста на студентите, па од достапните информации на 11 факултети, на кои студираат 59% од студентите со право на глас, излезноста е 14.09%. Оваа релативно ниска излезност се должи на незапознаеноста на студентите со изборниот процес, недостаток од мотивација да се вклучат во студентските тела и кусите рокови за поднесување на кандидатури на студентите и пречистување на избирачкиот список.

Иако Универзитетското собрание сè уште не е формирано поради развлекувањето на изборите на 23-те факултети во рамки на УКИМ, факултетските собранија бројат 390 студентски претставници кои во наредната година ќе се трудат да ги застапуваат интересите на студентите.

Препораките на МОФ за подобрување на следните избори се во насока на одржување на изборите на сите факултети во пократок период со цел навремено започнување со работа на универзитетското и факултетските собранија, обезбедување на подолг временски период за поднесување на кандидатури од заинтересираните студенти, но и точно, навремено и детално објавување на резултатите од спроведените избори. Потребна е поголема логистичка поддршка од УКИМ на гласачките места на факултетите и ставање на студентското организирање на листата на приоритети на факултетите со што ќе се поттикне поголема вклученост и поголема излезност на студентските избори.

Инфо-сесија, Повик за доделување грантови

Младински образовен форум Ве поканува на инфо-сесија на 21ви ноември 2018 (среда) во 11:00 часот во ЕУ Инфо центар во Скопје за првиот Повик за доделување на грантови на граѓански организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во локалните заедници. Повикот за грантови е отворен во склоп на Проектот за младинско изразување „Youth Expression Project“ финансиран од Европската унија и спроведуван од Младински образовен форум во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – Љоја.

Ве молиме Вашето присуство да го потврдите на: yep@mof.org.mk
Инфо-сесијата е предвидено да трае од 11:00 до 12:30 часот. Повеќе информации за инфо-сесијата и агендата можете да најдете тука
За повеќе информации за Повикот за грантови посетете го следниот линк: http://mof.mk/povikzagrantovi2018/ . Рок за поднесување на проектните апликации е 30ти ноември 2018 до 17:00 часот.

Невработеноста, дискриминацијата, пристапот до образование, младинското иселување и сексуалното вознемирување се клучните проблеми кои беа истражувани од млади истражувачи

Пет истражувачки трудови од млади истражувачи беа промовирани на 12ти јуни 2018 година во ГEM клубот. Истражувчките трудови беа менторирани од искусни истражувачи и со поддршка од Младински образовен форум (МОФ) и Фондации Отворено општество работеа на своите истражувања.  Деветнаесет млади истражувачи се обидоа да обезбедат податоци на темите кои за нив се важни – младинската невработеност, дискриминацијата во образованието, условите за лица со посебни потреби во образованието, младинската емиграција и сексуалното вознемирување. Преку истражувачка работа, овие млади го продлабочуваат знаењето кое го имаме на располагање за креирање подобри политики и разбирање на проблеми и трендовите во општеството.

Куси извадоци од клучните наоди од секое истражување:

 

Невработеноста на младите е сериозен проблем во Македонија, а североисточниот регион има највисока стапка на невработеност. Истражувањето на Симона Ковачевска „Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици и  проблеми“ ги прикажува  најчестите ставови на младите лица од овој регион. Тие сметаат дека главен фактор за вработување претставуваат врските и политичката определба. Токму затоа најчест начин за барање работа е преку познаници и роднини, а не преку аплицирање на огласи или преку пријавување во АВРМ. Ова може деструктивно да влијае на пазарот на труд и да предизвика демотивација кај младите лица за усовршување и градење кариера. Младите лица треба регуларно да се пријавуваат во Агенцијата за вработување со што ќе ја зголемат веројатноста за вработување, а АВРМ треба поинтензивно да се вклучи во воведување локални мерки за намалување на невработеноста во овој регион.

Жените во Република Македонија секојдневно се соочуваат со сексуалното вознемирување, инспирирани од кампањата #сегакажувам и движењето #meТoo, тројца млади истражувачи (Антонела Глигорова, Мартин Анѓелов и Лина Даневска) истражуваа за „Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р. Македонија“. Податоците укажуваат дека дури во над 90% од случаите сексуалното вознемирување потекнува од вознемирувач кој ужива позиција на моќ над жртвата. Резултатите укажуваат на ниска стапка на пријавување на вознемирувањето, особено поради фактот што жртвите не наишле на поддршка, а исто така и тие самите биле прогласени како виновни за настанот. Пријавувањето во полиција е многу ретко, но како алтернатива на тоа се јавува пријавување на колега, родител, педагог, психолог, пријател, новинар/ка и сл.

 

Според истражувањето на Мартин Нацевски „Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието“, наставниот кадар е во најдиректен контакт со самите студенти и од него непосредно зависи квалитетот на предавањата и на оценувањето. Токму поради тоа, оваа категорија најчесто ја злоупотребува својата позиција, применувајќи различен третман кон студенти од различни позадини. Според испитаниците, оваа дискриминација најчесто се манифестира како поинаков пристап при оценувањето, поинаков однос со различните студенти, но и неправедни критериуми при вработувањето или ангажирањето студенти во наставниот процес.

 

Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното и високото образование“ изработена од Деа Здравковска, Марија Михајловска, Кристијан Лазаров, Ангела Николовска и Ема Ананиевска претставува анализа за образовната инклузија на учениците и студентите со посебни потреби. Според податоците, вклученоста на лицата со посебни потреби во сите нивоа на образованието е многу ниска, тие честопати се дискриминирани и се соочуваат со низа предизвици во текот на образованието. Инклузијата во образовниот процес најчесто се подразбира како обезбедување физички услови за вклучување на лицата со посебни образовни потреби во редовното образование, наспроти еднаквото вклучување во училишните активности за што е потребно да се обезбедат адекватни услови, образовен кадар и програми. Наодите покажуваат дека нашата држава во моментов сè уште не е подготвена за целосна образовна деинституционализација и целосно отфрлање на стариот образовен процес за лицата со посебни потреби и спроведување на образовна инклузија само во редовните училишта за општата популација.

Резултатите до кои дојдоа Вања Јанева, Јована Ѓорѓиовска, Моника Китаноска и Симон Андов во истражувањто „Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап кон младинската емиграција во Македонија“ ,покажуваат дека 60% од испитаниците сакат трајно да се отселат од државата, без разлика на демографските и социоекономските разлики. Културните фактори на одбивање и на привлекување се издвојуваат како најзначајни за младите, како за нивната одлука да се иселат од Македонија така и за одлуката за враќање во Македонија. Сепак, сите пет групи фактори се важни за одлуките на младите, што уште повеќе ја потенцира неопходноста на меѓуресорски пристап за подобрување на младинскиот стандард за живот во Македонија.

Проектот за менторирање на млади истражувачи имаше за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и искуството на стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања да креираат квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија. Студентите и младите истражувачи во земјата немаат доволно можности за самостојно истражување и преку овој процес се обидуваме да го поттикнеме професионалниот развој на дел од младите истражувачи во земјата.

Промовирано првото истражување за мониторинг на работата на Агенијата за млади и спорт

Младински образовен форум денес го промовираше истражувањето „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ со фокус на Агенцијата како носител на креирањето и спроведување на младинските политики. На настанот говореа:  Сафет Незири од Министерството за образование и наука, Младен Фрчковски од Минстерството за труд и социјална политика, Матеј Маневски од Центар за интеркултурен дијалог, Горан Ѓорѓиев од Сојуз на извидници на Македонија, Гордана Цекова од АМС, Мартина Илиевска и Александра Филипова од МОФ.

 

Според истражувањето за перидот 2014-2016г, соработката помеѓу Агенцијата за млади и спорт (АМС) и другите институции била на ниско ниво. Имало малку заеднички проекти и нема уредна документација за активностите. Агенцијата имала константна соработка единствено со МОН и одредена соработка со МИОА, АВРМ и Министерството за култура. Со Министерството за локална самоуправа немало соработка, додека Агенцијата за администрација и МТСП не располагале со информации за соработка со АМС.

 

Соработката со младинските организации била посебно слаба. Во минатите години агенцијата делувала сегрегирачки кон младинските органзации и соработувала само со малку од нив. Од 2014 до 2016 Агенцијата имала потпишано само 11 меморандуми со 6 организации што е мал број за период од три години. Односот на агенцијата кон младите и општата јавност придонел да биде перцепирана како „агенција за спорт“ која ги исклучува младите од своето делување.

 

Правна рамка за млади речиси и да не постои. Освен Националната стратегија за млади, нема правен акт ги уредува прашањата во областа „млади“. Креирање на Закон за млади или Закон за младинско учество е клучно за да регулираат правните празнини, а Агенцијата да добие јасни насоки за да може успешно да ги исполнува своите цели и приоритети.

Според препораките на истражувањето Агенцијата треба да го зајакне секторот млади, да ја ревидира стратегијата за млади и да започне квалитетен процес за креирање на акциски план за млади за 2018-2019. Агенцијата треба воспостави и модели за поддршка на младинските организации.

 

Истражувањето е реализирано во периодот јуни 2017 – јануари 2018, со фокус на соработка со младински организации, соработка со државни институции, правна рамка, внатрешно уредување и работење и перцепцијата на младинските организации и младите.

 

Проектот „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е реализиран од страна на Младински образовен форум во периодот од јуни 2017 до јануари 2018 година. Проектот е поддржан од проектот “Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, имплементиран од “Фондација Отворено општество – Македонија” (ФООМ) и “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии”, и е финансиски поддржан од Европската унија во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015.

We protest for freedom, justice and democracy

Протестираме за слобода, правда и демократијa

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo 

Dear fellow citizens,

We address you in the midst of an unprecedented crisis in Macedonia. Today, youth and citizens are threatened and attacked in a manner that must not leave a single person indifferent. Civil society organizations are blocked, attacked and labelled. Institutions no longer work in the service of citizens that have created them and that provide the source of their legitimacy. Therefore, as of today, the Youth Educational Forum protests!

WE PROTEST FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR PARENTS

We Protest because we fear for the safety and personal integrity of our high school students. Negotiations between high school students and institutions started only after tremendous pressures, after underage children had to spend two weeks on the streets, sleeping in tents and losing classes, not because they wanted to, but because they had to. The Ministry of Education and Science has endangered the future of thousands of children.

We Protest because the institutions, instead of protecting high school students, are tyrannizing and oppressing them. School principals threatened students and teaching staff with numerous repressive measures. They attacked the citizens’ constitutionally guaranteed right to freely express their opinion, including the right of children to have opinion and to be heard, in compliance with the Convention on the Rights of the Child. High school students participating in negotiations are being told that competent authorities “know who is sending them”, while those protesting are targeted with campaigns for personal disqualification.

We Protest because high school students were not consulted about their education. Secondary education policies are irrational and erroneous. The process on secondary education policy making did not take into consideration opinions of relevant stakeholders – teachers, experts, civil society organizations. Therefore, Macedonia will lose generations of intelligent and creative young people, who are the engine of development in any normal state.

There are no excuses that could justify such behaviour. Our children, parents and teachers suffer from this repression.

WE PROTEST FOR STUDENTS, TEACHERS AND PROFESSORS

We Protest against the pressures exerted on professors and teachers by their superiors and the institutions. We protest because their right to strike is restricted. We protest because their right to association has been transformed into game of divisions and disenfranchisement from the relevant trade union.

We Protest because, for years now, the voice of students in Macedonia has been ignored, while there are attempts to diminish and control student activism through monopolized organizations. In the last months, students have been humiliated more than ever before.

We Protest because students were battered, arrested and attacked while studying at libraries. We protest because members of the Student Plenum have been targeted. At the time when this letter is written, seven students are in detention for alleged participation in violent clashes. These students are denied contacts and are isolated. Moreover, even if they are suspected of having committed criminal acts, the students should have been ordered home detention. In fact, these students are political prisoners in their own state.

We Protest because we cannot remain tacit to the brutal attack on the autonomy of universities. The state wants to control the higher education and it forces the higher education, instead of pursuing the truth, to seek evidence in support of governmental policies. Political affiliation is more important than expertise and academic potential, while the number of reforms is more important that the effects they create.

WE PROTEST FOR ALL YOUNG PEOPLE WHO NO LONGER SEE THEIR FUTURE IN MACEDONIA

We Protest against the state’s failure to enable employment for half of its youth population. The number of political party posters one has placed in public became more important than the number of high grades. Youth employed in state institutions is forced to choose between freedom of expression and their job. Young people wishing to start own businesses have to live in constant fear of ordered inspections and state racketeering.

We Protest because every second high school student and almost every student would like to leave Macedonia forever. Our peers have already left the state as they do not want to live in a state that works against their interests. We refuse to be expelled from our state!

WE PROTEST FOR ALL FELLOW CITIZENS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

We Protest because constitutional rights to free movement and to public assembly have been shamelessly violated, while citizens are not allowed to assemble in front of the Government, which has pushed them to this point of no return. We live in a country where safety of baroque façades is more important than safety of citizens.

We Protest because we are not equal before the law. Justice is implemented selectively as a tool to silence those of different mind. Separation between executive and judicial branch of government has been erased, while the state considers disclosure of long-standing abuse of the highest public offices in the state to be a more serious crime than abuse of office itself.

We Protest because politics has been taken away from the citizens. We protest because civil society organizations are perceived as enemy of the state. We protest because the doors of state institutions are closed before the citizens, because their opinions are ignored, because their activists are labelled and condemned.

We Protest because they have divided us along all possible lines. We protest because people are afraid to openly speak about their different sexual orientation. We protest because public administration employees fear the loss of their job if they take to the streets.

We Protest because media landscape has been poisoned with hatred and patronage, and there is only a handful of media outlets desperately struggling to maintain objective reporting and coverage. We protest because we know that as soon as this letter circulates in public, we will be victims of another attack, while our members, for the millionth time in a row, will be labelled.

We Protest because our citizens wake up in fear, for themselves and for their closest.

We Protest and will protest because in any democratic state, when state institutions work against instead of for the citizens, responsible persons resign from their office.

We Support each and every authentic movement that will stand in defence of our country and the final outbursts of democracy!

Until that moment, we will protest and will stand in support of our fellow citizens!

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Протестираме за слобода, правда и демократијa

We protest for freedom, justice and democracy

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo

Të nderuar bashkëqytetarë,

Ju drejtohemi gjatë një krize të thellë siç nuk ka parë Maqedonia deri tani.  Të rinjtë dhe qytetarët janë të cenuar dhe të sulmuar në mënyrë që nuk duhet të lë askënd indiferent.  Organizatat qytetare janë të bllokuara, sulmuara dhe të etiketuara. Institucionet nuk punojnë në shërbim të qytetarëve, të cilët i kanë krijuar ato dhe janë burimi i vetëm i legjitimitetit të tyre. Për këto shkaqe, Forumi Rinor Arsimor prej sot proteston!

PROTESTOJMË PËR NXËNËSIT TONË TË SHKOLLAVE TË MESME DHE PRINDËRIT E TYRE

Protestojmë sepse frikësohemi për sigurinë dhe integritetin e nxënësve të shkollave të mesme. Negociatat mes nxënësve dhe institucioneve nisën vetëm as presioneve të mëdha, pasi fëmijët minorë kaluan dy javë në rrugë, duke fjetur në tenda dhe duke humbur orë mësimi, jo sepse nuk donin por sepse duhej. Ministria e Arsimit dhe Shkencës e vendosi në pikëpyetje ardhmërinë e mijëra fëmijëve tanë.

Protestojmë sepse institucionet që duhej të mbrojnë nxënësit, i shkelin dhe shtypin. Drejtorët e shkollave ju kërcënohen nxënësve dhe kuadrit arsimor me shumë masa represive. E shkelin të drejtën kushtetuese të qytetarëve që lirshëm të shprehin mendimin e tyre, si dhe të drejtën e fëmijëve që të kenë qëndrim dhe t’i dëgjojnë sipas Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijës. Nxënësve që kanë marr pjesë në negociata ju është thënë se “e dinë se kush i dërgon”, dhe zhvillohen fushata për diskualifikim personal për ato që protestojnë.

Protestojmë pasi nxënësit e shkollave të mesme kurrë nuk janë këshilluar për arsimimin e tyre. Politikat në arsimin e mesëm janë joracionale dhe të gabuara. Gjatë përgatitjes së tyre nuk janë marr parasysh qëndrimet e askujt, as të mësimdhënësve, profesionistëve, e as të organizatave qytetare. Për këtë shkak Maqedonia do të humb gjenerata të të rinjve inteligjent dhe kreativ, të cilën janë motori i zhvillimit në secilin shtet normal.

Nuk ka arsyetim që mund të justifikon këtë sjellje. Nga ky represion vuajnë fëmijët tanë, prindërit dhe mësimdhënësit.

PROTESTOJMË PËR STUDENTËT TONË, MËSIMDHËNËSIT DHE PROFESORËT

Protestojmë kudër shtypjeve ndaj të cilëve janë të nënshtruar profesorët dhe mësimdhënësit nga eprorët e tyre dhe nga institucionet. Protestojmë sepse ju mohohet e drejta e grevës. Protestojmë sepse organizimi i tyre shndërrohet në lojë ndarjesh dhe distancim nga sindikata e tyre.

Protestojmë sepse zëri i studentit në Maqedoni injorohet me vite, kurse aktivizimi studentor pëson përpjekje për shuarje dhe kontroll nëpërmjet organizatave monopole. Muajt e fundit studentët kanë qenë më të poshtëruar se kurrë më parë.

Protestojmë sepse studentët janë rrahur, arrestuar dhe sulmuar në leximore. Protestojmë pasi cak kanë qenë anëtarët e Plenumit Studentor. Gjatë shkrimit të kësaj letre, shtatë studentë u ndaluan për pjesëmarrjen e tyre të dyshuar në akte të dhunshme. Këtyre studentëve nuk ju lejohet kontakt dhe anë të izoluar. Edhe në qoftë se ka dyshime se kanë kryer vepra penale, studentët duhej të dërgohen në arrest shtëpiak. Këto student në të vërtet janë të burgosur politik në vendin e tyre.

Protestojmë sepse nuk mundemi të mbesim të heshtur për sulmin e dhunshëm ndaj autonomisë së universiteteve. Shteti donë të kontrollon arsimin e lartë dhe në vend të kërkimit të vërtetës, arsimi i lartë të kërkon përkrahje për politikat e qeverisë. Përkatësia partiake është më e rëndësishme nga profesionalizmi dhe potenciali akademik, kurse numri i reformave është më i rëndësishëm se ndikimi që kanë ato reforma.

PROTESTOJMË PËR TË GJITHË TË RINJTË QË NUK E SHOHIN ARDHMËRINË ETYRE NË MAQEDONI

Protestojmë për dështimin e këtij shteti në sigurimin e punësimit për gjysmën e rinisë së vet. Numri i afisheve partiake të ngjitura u bë më i rëndësishëm nga numri i notave të larta. Të rinjtë që punojnë në institucione shtetërore janë të detyruar të zgjedhin mes lirisë së shprehjes dhe vendit të punës. Të rinjtë që duan të nisin biznesin e tyre ballafaqohen me frikë nga inspektimet e porositura dhe reketin shtetëror.

Protestojmë sepse secili nxënës i shkollës së mesme dhe gati se secili student dëshiron të largohet nga Maqedonia përgjithmonë. Moshatarët tanë vetëm më e kanë bërë këtë, sepse nuk duan të jetojnë në shtet që punon kundër interesave të tyre. Refuzohemi të lejojmë dikë të na dëbon nga shteti ynë!

PROTESTOJMË PËR TË GJITHË BASHKËQYTETARËT TANË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Protestojmë sepse paturpësisht është shkelur e drejta kushtetuese për lëvizje të lirë dhe mbledhje publike, qytetarët nuk guxojnë të mblidhen para Qeverisë, po asaj qeverisë që i ka sjell deri në këtë gjendje. Jetojmë në një vend ku siguria e fasadave barok është më e rëndësishme nga siguria e qytetarëve.

Protestojmë sepse jo të gjithë jemi të njëjtë para ligjit. Drejtësia zbatohet në mënyrë selektive si vegël për heshtje të atyre që mendojnë ndryshe. Kufijtë mes pushtetit ekzekutiv dhe  gjyqësorit janë të fshira, kurse  shteti konsideron zbulimin e shpërdorimeve shumëvjeçare nga pozitat më të larta shtetërore si krim më të madh nga vet shpërdorimi.

Protestojmë sepse politika është marr nga duart e qytetarëve. Protestojmë pasi organizatat qytetare vështrohen si armik shtetëror. Protestojmë pasi ju mbyllen dyert institucioneve, pasi mendimet e tyre injorohen, kurse aktivitetet ju etiketohen dhe dënohen.

Protestojmë sepse na kanë ndarë sipas gjitha bazave. Protestojmë pasi populli ka frikë të tregon se ka orientim të ndryshëm seksual. Protestojmë pasi të punësuarit në administratë frikësohen se do të rrezikojnë vendet e punës nëse dalin në proteste.

Protestojmë sepse hapësira mediatike është e helmuar me urrejtje dhe klientizëm, pasi që vetëm disa  media luftojnë me mish e me shpirt për raportim dhe informim objektiv. Protestojmë sepse e dimë se sapo të del kjo letër në publik, përsëri do të na sulmojnë dhe anëtarët tanë përsëri do të etiketohen.

Protestojmë sepse qytetarët tonë zgjohen me frikë, për veten dhe për të afërmit e tyre.

Protestojmë dhe do të protestojmë, sepse në të gjitha vendet demokratike, kur institucionet e vendit punojnë kundër qytetarëve, dhe jo për to, personat përgjegjës japin dorëheqje.

Përkrahim secilën lëvizje autentike që do të qëndrojë në mbrojtje të shtetit tonë dhe formave tjera të demokracisë!

Deri në atë moment, do të protestojmë dhe do të qëndrojmë në përkrahje të qytetarëve tanë! 

Протестираме за слобода, правда и демократијa

We protest for freedom, justice and democracy

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo 

Почитувани сограѓани,

Ви се обраќаме во текот на криза каква што Македонија досега нема видено.  Младите и граѓаните денес се загрозени и нападнати на начин кој не смее никој да го остави рамнодушен.  Граѓанските организации се блокирани, напаѓани и етикетирани. Институциите повеќе не работат во служба на граѓаните кои ги имаат создадено и кои се основниот извор на нивниот легитимитет.  Поради сите овие причини, Младински образовен форум од денес протестира!

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА НАШИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ И НИВНИТЕ РОДИТЕЛИ

Протестираме затоа што се плашиме за безбедноста и личниот интегритет на нашите средношколци. Преговорите меѓу средношколците и институциите започнаа само по огромни притисоци, откако малолетни деца мораа да пројдат две недели на улица, спиејќи во шатори и губејќи часови, не затоа што сакаа, туку затоа што мораа. Министерството за образование и наука ја стави под знак прашање иднината на илјадници наши деца.

Протестираме поради институциите кои наместо да ги заштитат средношколците, ги угнетуваат и репресираат.  Директори на  училишта се закануваат на учениците и наставничкиот кадар со голем број на репресивни мерки. Го напаѓаат уставно загарантираното право на граѓаните да го искажат своето мислење слободно, како и правото на децата да имаат став и да бидат сослушани според Конвенцијата за заштита на правата на детето. На учениците кои учествуваат  во преговорите им се кажува дека надлежните „знаат кој ги праќа”, а пак против оние што протестираат се води кампања за нивна лична дисквалификација.

Протестираме затоа што средношколците никогаш не беа консултирани за нивното образование.  Политиките во средното образование се нерационални и погрешни.  При нивната подготовка не беа земени предвид ничии ставови – наставниците, стручните лица, ниту граѓанските организации.  Поради ова Македонија ќе изгуби генерации на интелигентни, креативни млади, кои се моторот на развој на секоја нормална држава.

Нема изговор кој може да го оправда ова однесување. Од оваа репресија страдаат нашите деца,  родителите, наставниците.

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА НАШИТЕ СТУДЕНТИ И НАШИТЕ НАСТАВНИЦИ И  ПРОФЕСОРИ

Протестираме против притисоците на кои се изложени професорите и наставниците од страна на своите претпоставени и од страна на институциите. Протестираме затоа што им се ограничува правото на штрајк. Протестираме затоа што нивното организирање се претвора во игра на поделби и отуѓување на нивниот синдикат.

Протестираме затоа што гласот на студентот во Македонија со години се игнорира, а студентскиот активизам пробува да се задуши и контролира преку монополизирани организации. Последниве месеци студентите беа омаловажени повеќе од било кога.

Протестираме поради тоа што студенти беа тепани, апсени и напаѓани во читални. Протестираме затоа што се таргетираа членови на Студентскиот Пленум. Во моментот на пишување на ова писмо, седум студенти се во притвор за наводно учество во насилништво. На овие студенти не им е дозволен контакт и се изолирани. Дури и да постојат сомнежи дека извршиле криминални дејствија, студентите требаше да бидат испратени на домашен притвор. Овие студенти се фактички политички затвореници во својата држава.

Протестираме затоа што не можеме да останеме неми на грубиот напад на автономијата на универзитетите. Државата сака да го контролира високото образование и наместо во потрага по вистината, високото образование да трага по поткрепа на политиките на власта. Партиската припадност е поважна од стручноста и академскиот потенцијал, а бројот на реформите е поважен од ефектите што тие ги имаат.

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА СИТЕ МЛАДИ КОИ ВЕЌЕ НА ЈА ГЛЕДААТ СВОЈАТА ИДНИНА ВО МАКЕДОНИЈА

Протестираме за неуспехот на оваа држава да обезбеди вработување за половина од својата младина. Бројот на залепени партиски плакати стана поважен од бројот на високи оценки. Младите кои работат во државните институции се присилени да бираат меѓу слободата на изразување и работното место. Младите кои сакаат да отворат свој бизнис мораат да живеат во постојан страв од нарачани инспекции и државен рекет.

Протестираме затоа што секој втор средношколец и речиси секој студент би сакал да си замине од Македонија засекогаш. Нашите врсници веќе го направија тоа, затоа што не сакаат да живеат во држава која работи против нивните интереси. Одбиваме да бидеме избркани од својата држава!

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА СИТЕ НАШИ СОГРАЃАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Протестираме затоа што е бесрамно прекршено уставното право на слободно движење и правото на јавен собир, а граѓаните не смеат да се соберат пред Владата која ги доведе до оваа точка од која нема враќање. Живееме во земја во која безбедноста на барокните фасади е поважна од безбедноста на граѓаните.

Протестираме затоа што сите не сме еднакви пред законот. Правдата се спроведува селективно како алатка за замолчување на неистомислениците. Границите меѓу извршната и правосудната власт се избришани, а државата го смета откривањето на долгогодишната злоупотреба на највисоките државни позиции за поголем криминал од самата злоупотреба.

Протестираме затоа што политиката е одземена од рацете на граѓаните. Протестираме затоа што на граѓанските организации се гледа како на државен непријател. Протестираме затоа што им се затвораат вратите на институциите, затоа што се игнорираат нивните мислења, а нивните активисти се етикетираат и осудуваат.

Протестираме затоа што не поделија по сите основи. Протестираме затоа што луѓето се плашат да кажат дека имаат различна сексуална ориентација. Протестираме затоа што вработените во админстрацијата се плашат за својата работа ако излезат на улица.

Протестираме затоа што медиумскиот простор е затруен со омраза и клиентелизам, затоа што на прсти се бројат медиумите кои од петни жили се борат да известуваат објективно. Протестираме затоа што знаеме дека штом ќе излезе ова писмо во јавноста, повторно ќе бидеме пак нападнати, а нашите членови по којзнае кој пат етикетирани.

Протестираме затоа што нашите граѓани се будат во страв, за себе и своите најблиски.

Протестираме и ќе протестираме, бидејќи во сите демократски земји, кога институциите на државата работат против, а не за граѓаните, одговорните лица даваат оставки.

Го поддржуваме секое автентично движење кое ќе застане во одбрана на нашата земја и последните изблици на демократија!

До тој момент, ќе протестираме и ќе застанеме во поддршка на нашите сограѓани!

АЈДЕ: Уште еден напад врз граѓански активист: Нема да дозволиме стравот да биде темел на нашата иднина!

Вчера, на 26 април 2015 година, од страна на непознато лице со качулка, беше нападнат граѓанскиот активист Славчо Димитров. Во само една недела, во Македонија,  неколку новинари добија предупредувачки закани, а неколку граѓански активисти беа и физички атакувани на јавни места.

Ваквиот „биланс“ недвосмислено покажува дека во Македонија не само што се засилува атмосферата на линч врз критичарите на власта, туку, се поочигледно станува збор за организирана хајка врз активистите и новинарите која поттикнува и спроведува директно физичко насилство.

 Нѐ загрижува и јавниот настап на премиерот Никола Груевски во Охрид, кој наместо да повика на смирување, дополнително ја вжешти атмосферата со исмејувањето и банализирањето на доставувањето погребен венец во домот на новинарот Борјан Јовановски.

Имајќи го сето ова предвид, уште еднаш ја повикуваме власта да се однесува одговорно, да не ја засилува хајката врз неистомислениците и да ги преземе сите мерки за итно откривање на сторителите на овие кукавички напади.

Ние, пак, граѓаните порачуваме дека ваквото насилство нема да нѐ обесхрабри и како што напиша во својата реакција Димитров, нема да дозволиме стравот да биде темел на нашата иднина.

На оваа реакција на АЈДЕ! – Платформа за граѓанска политика се придружуваат и: Хелсиншки комитет за човекови права, НВО Инфоцентар, Осми Септември, ЦИВИЛ- Центар за слобода, ХЕРА, Македонски центар за европско образование, Фондација Отворено општество-Македонија, Центар за развој на медиуми, Проект-ЕУ Кавадарци, ФОРУМ-ЦСИД, Метаморфозис, Центар за стратегии и развој Пактис-Прилеп, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, СТАР-СТАР Скопје, ЦСЦД-Дебар, ЛГБТИ Центарот за поддршка, Центар за современи уметности, Факултет за работи што не се учат, Патокази Гевгелија, Младински образовен форум.

Наместо препреки, средношколците треба да добијат отворени врати

Младински образовен форум ги набљудува настаните во средното образование и изразува загриженост за притисоците на кои средношколците се изложени и обидите да се делегитимира нивниот ангажман преку Унијата на средношколци.

По години молк во јавноста, Унијата на средношколци се појавува тврдејќи дека е легитимен претставник на средношколците, кој има дозвола и пристап до институциите да ги застапува нивните права и да преговара. Имајќи ги предвид анализите, истражувањата и заложбите на МОФ за средношколско организирање и учество низ годините, неопходно е да споделиме неколку наоди и факти за Унијата на средношколци, која во најмала рака е пасивизирано тело кое одамна има изгубено улога на претставник на средношколците.

Според истражувањето „Средношколско организирање и учество“ (2013) од 45 училишта прашани дали имаат претставници во национално организирање, само едно одговори дека има свој преставник во национално средношколско организирање. Според анализата и одговорите на училиштата во тоа истражување, последните активности на Унијата на средношколците и Средношколската унија се забележани во 2008 и 2009. Друго истражување на МОФ и Реактор (2010), со вклучени 3607 средношколци, покажа дека 70% од средношколците не се запознаени дали има средношколско организирање во нивните училишта, а 81% никогаш не учествувале во избор на средношколска унија. Ако ова била состојбата во последниве години, оттогаш немало никаква значајна јавна видливост на унијата за било какво прашање во врска со средношколските права и проблеми до пред неколку дена. Па оттаму заклучокот дека во Македонија не постои формално средношколско организирање на национално ниво, кој се потврдува со тоа што до пред само неколку месеци статусот на Унијата на средношколци во Централниот регистар беше неактивен.

Вклученоста на Унијата на средношколци во преговори е пример за лоши механизми кои се користат да го намалат значењето на секое вистинско здружување инспирирано од неквалитетното образование и лошите избрзани реформи.Честитаме на Средношколскиот пленум што успеа да ги актуелизира своите прашања и дури да влијае на нови одлуки, но потсетуваме дека преговорите треба да се водат со изворно организираните средношколци. Улогата на организација како Унијата, чие јавно присуство е ограничено на неколку денови, за која средношколците не се запознаени и без активен статус, е занемарлива.

Имајќи ги во предвид Уставот, законите и ратификуваните меѓународни документи како Конвенцијата за правата на детето на ОН, МОФ застанува во одбрана на честа и угледот на сите средношколци кои се етикетирани, злоупотребени и обесправени од страна на образовните институции, медиуми и нелегитимните организации. Охрабрувачки е што гледаме дека напори за заштита на средношколците се вложуваат и од неколку други организации и институции, но потребно е значајно повеќе конструктивна ангажираност и од други засегнати страни. Во последниве денови, бојкотот на средношколците актуелизираше најави за казни за родителите на учениците. Апелираме да се бараат начини за изнаоѓање заеднички решенија низ дискусија, преговори и соработка, наместо ограничување на правото на дејствување.

Мораме да споменеме дека неколку медиуми во овој период објавуваа фотографии и информации за членови на нашата организација и нивната врска со Средношколскиот пленум. Затоа потенцираме дека нашата организација не стои зад Средношколскиот пленум и нема улога во организирање на неговите активности. Но како организација која цврсто се застапува за демократските права на младите, го поддржуваме автентичното самоорганизирање и барањата за овозможување на учество на средношколците во креирањето на образовните политики и подобрување на образованието според перцепциите на средношколецот. Потсетуваме дека МОФ е невладина и непартиска организација. Нашите членови можат да ја користат слободата на здружување и да се вклучуваат во различни организации и движења, според своите интереси, и нивните слободи на здружување и учество не смеат да бидат предмет на објави кои целат да го обезвреднат младинскиот активизам.

Во овој период МОФ исто така изготви соопштение каде ги повика училиштата, професорите, родителити и институциите итно да се заложат во одбрана на учениците, а дополнително посочи механизми како средношколците може да се заштитат преку упатства за постапување во случај на ограничување на нивните слободи и права.

Правото на организирање на средношколците не смее да биде ограничено

Упатства за постапување во случај на ограничување на слободите и правата на средношколците

Последните месеци беа означени со формирање на Средношколски пленум како форма на само-организирање на средношколците со цел своите потреби и препораки за  подобрување на средното образование да ги пренесат кон институциите.  Овие изблици на активизам и активно граѓанство, покажаа  дека учениците имаат директен интерес за политиките кои се одразуваат на нив, нудејќи  аргументација која ги објаснува  нивните потреби и ставови. За жал, овие акции беа соочени со непосакувани и некоректни реакции, кои претставуваат закана за  слободата на  здружување и изразување на македонскиот средношколец.

Револтирани од овие појави, Младински образовен форум упатува порака до средношколците да се информираат за како да ги остваруваат и заштитат своите права и да ги користат сите механизми на располагање. Апелираме до институциите и граѓанските организации да покажат интерес и поддршка за остварување на правата на средношколците, и да ги осудат сите препреки кон практикување на нивните права.

Изготвивме упатства кои даваат насоки како да се поднесе приговор кај Народниот правобранител за ограничување на слободата на здружување, како и за постапување доколку средношколците се чуствуваат како жртви на навреда или клевета. Овие упатства доаѓаат како одговор на појавите на постери каде се наведуваат средношколци со своите имиња и презимиња дека добиваат 10.000 за организиран протест, постери каде се етикетираат и наведуваат како злоупотребени и туѓ експеримент.

Упатствата може да ги најдете тука и споделите со средношколците, родителите и нивните наставниципрофесори:

Упатство за поднесување претставка пред Народниот правобранител
Упатство за справување со навреда, клевета и говор на омраза

Поплаките од средношколците за жал се однесуваат и на заканувачки пораки, повици, навредливи коментари по социјалните мрежи, па дури и заклучени врати од училиштата. За последното, овде има упатство што може да се направи доколку не им било дозволено на учениците да го напуштат училиштето.

Дополнително, вчерашните преговори на Министерството за образование и наука со Унијата на средношколци го оганичуваат учеството во одлучувањето и влијанието врз политики на средношколците, а особено на Средношколскиот пленум кој активно бара да биде чуен во однос на овие политики. Унијата на средношколци на Македонија е пасивна организација која веќе со години не функционира, и поради недостаток на легитимитет, таа не може да се смета за претставничко тело на средношколците. Според истражување на МОФ и Реактор од 2010, се увиде дека 70% од испитаните средношколци не се запознаени дали има средношколско организирање во нивните училишта, а 81% никогаш не учествувале во избор на средношколска унија. Во 2013 пасивноста се потврди преку друго  истражување, во кое од 45 училишта само 1 има претставник во национално организирање, а последните акитвности на Унијата на средношколците и Средношколската унија се забележани во 2008 и 2009. Унијата на средношколци исто така има неактивен статус во Централениот регистар на Македонија.

Затоа  го разбираме незадоволството на средношколците од преговорите на МОН со неактивна организација, кои не ги вклучуваат оние средношколци кои активно се заложуваат за подобро образование. Потребно е да бидат чуени средношколците и вистински вклучени во креирањето на политики. Грубото прекршување на нивните права и исклучување од носење одлуки е од непроценлива штета и за демократските вредности но и развојот на средношколците како одговорни и активни граѓани.