Започна Младинската академија на МОФ

Меѓународниот ден на млади – 12ти август Младински образовен форум оваа година го одбележа со петдневна Младинска академија во рамки која започна денес и ќе трае до 16ти август 2019 година, а се случува во Дојран.

 

100 учеснции на Младинскита академијата се млади од Скопје, Тетово, Битола, Велес, Куманово, Неготино и Прилеп кои во наредните 5 дена ќе следат една од програмите на младинската академија – аргументирано изразување, институции на Европската унија, медиумска писменост, средношколско учество и организирање. Покрај овие теми, учесниците ќе имаат можност да присуствуваат на низата изборни предавања, но и да дадат свој придонес во креирањето на првата Младинска декраларција која подоцна ќе биде презентирана пред институциите на национално ниво.

Првиот ден од академијата – меѓународниот Ден на Млади – учесниците го одбележаа преку отворени дискусии, изборни предавања, младински игри и запознавање со резултатите од истражувањето кое МОФ го спроведе во текот на минатата и оваа година а се однесува на Социјалниот капитал на младите во нашата земја. За жал, 46% од средношколците испитаници во истражувањето немаат средношколска заедница во нивните училишта и не се вклучени во донесувањето одлуки на ниво на нивното училиште, а повеќе од три четвртини од младите не веруваат дека државните функционери се грижат за интересите на младитеНешто повеќе од 70% од младите генерално немаат доверба во опкружувањето околу себе – верувајќи дека речиси сите општествени односи се водени од лични интереси.

100 млади во функција на учесници и предавачи на оваа академија нареднава недела ќе земат активно учество на оваа академија која на алтернативен начин кај младите ќе пренесе содржини кои воопшто или минимално се застапени во формалното образование.

Младинската академија е дел од низата настани со кој Младински образовен форум го одбележува својот 20ти роденден. Академијата е дел од Проектот за младинско изразување, финансиран од Европската Унија. Академијата е поддржана од Град Скопје, Македонскиот центар за граѓанско образование преку проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието и Американската амбасада во Скопје.

Младите дебатираа за слободата на изразување

На 22ри јуни 2019 година во Јавна Соба, членовите на дебатната програма при Младински образовен форум ги спротивставија своите аргументирани ставови на тезата „Овој Дом верува дека државата никогаш не треба да ја ограничува слободата на изразување.“ Дебатерите беа поделени во два тима, од кој едниот тим ја бранеше афирмативната страна на оваа теза, а другиот тим негатциката страна.

Тимовите аргументира за остварување на слободата на изразување и неопходноста на ограничување на истата во одредени ситуации од страна на државата. Критички се осврнаа и на (не) вклученоста на говорот на омраза во поширокиот спектар на слободата на изразување и го прикажаа потенцијалниот импакт од истото. Афирмативен тим беше составен од Бојана Ѓуровска, Марко Доневски и Мартина Поповска, а негацискиот тим од Теодора Столевска, Бојана Стефаноска и Петар Здравевски. Победничкиот тим на оваа дебата беше афирмативниот тим.

По завршетокот на дебатата, присутните слушатели заедно со тимовите имаа можност да ја продискутираат дебатата и да споделат свое мислење за тезата.

Младински образовен форум, преку своите дебатни клубови во 7 градови во државата, им овозможува на средношколците преку едногодишен курикулум да се запознаат со концептот на компетитивна средношколска дебата, притоа создавајќи простор за развој на критичко размислување, јавно говорење и аргументација во јавниот дискурс. Младинските дебатни клубови се дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската унија и проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија.

Овој настан е финансиран од Европската Унија.

 

Јавна дебата за слобода на изразување

Развојот на светот и технологијата во последните неколку декади сериозно го прошири јавниот дискурс, создавајќи во голем дел неограничен простор за слободно индивидуално изразување. Во чекор со таквиот развој, државите се соочуваат со прашањето како целосно да ја овозможат слободата на лично изразување, а притоа да постават неопходни ограничувања. Доколку сте заинтересирани да чуете нешто повеќе за слободата на изразување, нејзиното остварување, како и одредени ограничувања, Младински образовен форум ве поканува на втората од циклусот јавни дебати организирани од средношколските дебатни клубови.

Јавната дебата ќе се одржи на 22 јуни, 2019 година во Јавна Соба во Скопје со почеток во 18:00 ч. Тезата на јавната дебата гласи: „Овој Дом верува дека државата никогаш не треба да ја ограничува слободата на изразување.

Средношколските дебатери од дебатните клубови на МОФ од Скопје ќе ги спротивстават своите аргументи поддржувајќи ја или негирајќи ја тезата. Форматот на дебатата ќе биде “Светски училишта“ (World Schools Debate Format). Истиот им овозможува на дебатерите, поделени во афирмативен и негациски тим, да ги презентираат своите аргументи, промовирајќи критички аргументирана и организирана дискусија.

Младински образовен форум, преку своите дебатни клубови во 7 градови во државата, им овозможува на средношколците преку едногодишен курикулум да се запознаат со концептот на компетитивна средношколска дебата, притоа создавајќи простор за развој на критичко размислување, јавно говорење и аргументација во јавниот дискурс. Младинските дебатни клубови се дел од Проектот за младинско изразување.

Овој проект е финансиран од Европската Унија.

Повик за учесници за Младинска академија 2019 

Младински образовен форум објавува повик за учесници за Младинската академија 2019 која ќе се одржи од 12 – 16 август 2019 г. во Хотел Истатов, Дојран. На деветтата по ред академија учесниците ќе можат да се запознаат со начините за активно вклучување во својата средина со цел да бидат дел од социјалните промени на локално и национално ниво, но и да уествуваат во креирањето на првата национална младинска декларација.

Програмски, академијата ќе опфати содржини кои кај младите ќе пренесат знаења од областа на слобода на изразување, општествени случувања и граѓански права, младински активизам и застапување за младинските интереси. Темите кои ќе бидат опфатени преку предавањата се аргументација, средношколски и младински права, креативен активизам, нови медиуми и младинско застапување. Летната академија ќе обезбеди учество за 100 апликанти од: Скопје, Тетово, Велес, Куманово, Битола, Струга, Прилеп или Крушево.

Заинтересираните можат да се пријават на следниот линк најдоцна до 30-ти јуни 2019 г. Избраните кандидати ќе бидат известени најдоцна 12-ти јули преку е-маил за деталите околу сместувањето и превозот.

Во рамки на академијата ќе се работи на првата младинска декларација документ кој ќе ги доближи младите до работата на инситуциите, но уште поважно, ќе гарантира нивно вклучување во процесите на креирање политики кои се однесуваат на младите. На крајот од академијата, учесниците ќе треба да изградат механизам за промоција на овој документ и негово презентирање пред носителите на одлуки.

Младинската академија преставува збир од активизам, образование, пријателство и создавање на социјална промена, а се организира преку „Проектот за младинско изразување“, со поддршка на Град Скопје. Проектот е финансиран од Европската Унија.

За повеќе информации, заинтересираните учесници може да не контактираат на akademija@mof.org.mk или 02 3139 692.


Forumi Arsimor Rinor (FAR) do të organizojë Akademinë verore 2019 gjatë periudhës nga 12 – 16 gusht 2019 në Hotel Istaotov, Dojran. Në akademinë verore të nëntë me radhë, pjesëmarrësit do të mund të njoftohen me mënyrat e përfshirjes aktive në mjedisin e tyre, me qëllim të jenë pjesë e ndryshimeve sociale në nivel lokal dhe nacional, por edhe të marrin pjesë në krijimin e deklaratës së parë rinore nacionale.

Nga aspketi programor, akademia do të përfshijë përmbajtje të cilat te të rinjtë do të bartin njohuri nga fusha e lirisë së shprehjes, ngjarje shoqërore dhe të drejtat e qytetarëve, aktivizëm rinor dhe përfaqësim të interesave rinore. Temat që do të përfshihen nëpërmjet ligjëratave janë argumentimi, të drejta të nxënësve të shkollave të mesme dhe të drejtat e të rinjve, aktivizëm kreativ, media të reja dhe përfaqësim rinor. Akademia verore do të sigurojë pjesëmarrje për 100 aplikues nga: Shkupi, Tetova, Velesi, Kumanova, Manastiri, Struga, Prilepi ose Krushevë.

Të interesuarit mund të paraqiten në këtë link më së voni deri më 30 korrik 2019. Kandidatët e zgjedhur do të njoftohen më së voni deri më 12 qershor, nëpërmjet e-mailit për detajet rreth akomodimit dhe transportit.

Në kuadër të akademisë do të punohet në lidhje me të drejtat e deklaratës rinore, dokument i cili do t’i afrojë të rinjtë drejt institucioneve, por edhe më me rëndësi, do të garantojë përfshirjen e tyre në proceset e krijimit të politikave të cilat u referohen të rinjve. Në fund të akademisë, pjesëmarrësit do të duhet të ndërtojnë mekanizëm për promovim të këtij dokumenti dhe prezantimin e tij para vendimmarrësve.

Akademia rinore paraqet shumë të aktivizmit, arsimit, miqësisë dhe krijimit të ndryshimit social, ndërsa organizohet nëpërmjet projektit për shprehje rinore, me mbështetjen e Qytetit Shkup. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.

Për më tepër informacione, pjesëmarrësit e interesuar mund të na kontaktojnë në akademija@mof.org.mk ose 02 3139 692

Симулација на постапка пред Европскиот суд

Симулација на постапка пред Европски суд за човекови права – Куманово

На 14.09 (недела) во просториите на Мултикулти во Куманово, напредниот Учиме право клуб одржа симулација на судење. Темата на симулацијата беше постапка пред Европски суд за човекови права, која се фокусира на меѓународното право, а содржи и елементи на класична домашна судска постапка. Во конкретната ситуација, жалителката поднесува апликација против РСМ за наводна повреда на чл. 6 од ЕКЧП, а централно место во симулацијата беше главната расправа закажана пред ЕСЧП во Стразбур, на која жалителката со нејзиниот полношмник и владиниот агент ги образложија своите наводи по конкретните точки од апликацијата пред 3-члениот судски совет.

Учениците имаа можност да бидат во улога на судии, владин агент, жалител, полномошник и на тој начин одблизу да се запознаат со постапката на Европскиот суд за човекови права.

Симулацијата се организираше во склоп на Проектот за младинско изразување. Овој проект е финансиран од Европската Унија.

Младинска јавна дебата во Тетово

Во организација на дебатните клубови на Младински образовен форум од Тетово и Велес, на 13-ти април во Тетово се одржа првиот локален дебатен турнир во склоп на Проектот за младинско изразување.  Преку 3 прелиминарни рунди, 18 средношколци групирани во 6 тимови дебатираа на тезата: „Овој Дом Би го забранил анонимното објавување и коментирање на интернет“.

Форматот на турнирот беше World Schools Debate Format (Формат на светски училишта), кој во ограничена временска рамка за секој говорник, афирмативниот и негацискиот тим ја афирмира, односно негира тезата. Дебатерите ги спротивставија своите аргументи, обидувајќи се да докажат дали и до кој степен анонимноста на интернет ја гарантира слободата на изразување и колку забраната на истата влијае на борбата против говорот на омраза.

Финалето на локалниот турнир се одржа во просториите на Центарот за балканска соработка – Лоја во Тетово, каде двата најдобри тимови од прелиминарните рунди се натпреваруваа за првото место.

Младински образовен форум, преку своите дебатни клубови во 7 градови во државата, им овозможува на средношколците преку едногодишен курикулум да се запознаат со концептот на компетитивна средношколска дебата, притоа создавајќи простор за развој на критичко размислување, јавно говорење и аргументација во јавниот дискурс.

Активноста е финансирана од Европската Унија.

  

 

 

Симулација на постапка пред Европскиот суд

 

На 7-ми април (недела) во просториите на Канцеларија за млади при општина Центар, членовите на напредниот Учиме право клуб реализираа Симулација на постапка пред Европскиот суд за човекови права.

Симулацијата опфати апликација против Република Северна Македонија за наводна повреда на членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права, а во текот на постапката жалителката со нејзиниот полномошник и владините агенти ги образложија своите наводи. Од изнесените наводи, судот утврди дека жалителката ги исцрпила сите правни средства кои и биле на располагање, заклучно со ревизијата поднесена пред Врховниот суд. Понатаму, во делот на правото на правично судење, судот, со 2 гласа спроти 1 глас, оцени дека апликацијата е основана, а во делот на пристрасноста, судот едногласно одлучи дека апликацијата е основана.

Симулацијата се огранизираше во склоп на Проектот за младинско изразување. Овој проект е финансиран од Европската Унија.

Предизвиците на младите новинари

На 20ти февруари 2019 година, во Клубот на новинари се одржа тркалезната маса „Предизвиците и проблемите на младите новинари“, во рамки на Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија, а во организација на Радио МОФ и Младински образовен форум.

На тркалезната маса присутните говореа за проблемите со кои се соочуваат младите новинари, прво во текот на образованието, а потоа и на работното место. Меѓу нив беа претставници од повеќе образовни институции, медиуми, здруженија на новинари, млади новинари и студенти по новинарство.

Како што истакна професорката Јасна Бачовска, в.д. раководител на новинарски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, има сериозен проблем со квалитетот на овие студии.

„Студиите по новинарство постојат 40 години, а таму имаме само еден наставник, избран од овие студии. Ако во 1977 кога стартуваа студиите имало 125 заинтересирани студенти, денес едвај се запишуваат 20 лица“, истакна Бачовска. Таа посочи дека и самата се чувствува виновна за состојбите, бидејќи е дел од новинарските студии. „Новинарските студии се под големо влијание на правните студии.  Запоставени се другите области“, критична е  професорката. Друг проблем кој го истакнува е недостигот на практична работа, а студентите само се искористуваат во медиумите како неплатена работна сила.

Жанета Трајкоска, од Институт за комуникациски студии се осврна на главните проблеми со кои се соочуваат сите новинари, како ниските плати, економска несигурност, искористувањето на новинарите од центрите на моќ, но и несоодветното новинарско образование.„Имате медиуми кои нудат ужасно ниски плати, новинари кои со години работат без договори, а сето тоа носи до резултат каде најголем дел од средношколците не сакаат да бидат новинари. Медиумите ни се огледало на општеството, но новинарското образование е огледало на медиумите“, укажува Трајкоска.

Во однос на новинарското образование, појаснува дека забележува сериозни проблеми. „Ние ретко имаме критичко размислување и аналитичко пишување на додипломски студии. Ние имаме прес-конференции кои минуваат без ниту едно поставено прашање. Имаме професори кои врска немаат со новинарството. Вие не може да имате професор кој ви предава новинарско пишување, а нема еден ден работно искуство во новинарството“, критична е Трајкоска.

Евгенија Јанакиеска, студентка по новинарство, искуството од новинарските студии го опшишува во еден збор – ужасно. „Не може да зборуваме за квалитет. Покрај тоа што нема професори, нема ниту учебници. Материјалот е стар. Има и цензура на факултет. Не може да си напишете статус на ФБ или на Твитер, и да не ви реагираат од факултет“, објаснува Јанакиеска.

Во текот на дискусијата присутните разговараа за идеите новинарската диплома да биде услов за влегување во новинарската професија, за потребата од ментори кои ќе ги водат студентите кога ќе тргнат на работа, како и за личните искуства.

Тркалезната маса е завршен настан во рамки на кампањата „Седма сила“, со која Младински образовен форум и Радио МОФ во фокус на својата работа ги ставаат состојбите во македонското новинарство и слободата која (не) ја имаат новинарите.

Конкурс за есеј – Слобода на медиуми

Младински образовен форум и Радио МОФ во рамки на кампањата #СедмаСила како дел од „Проектот за младинско изразување“ поддржан од Европската Унија објавуваат конкурс за есеј на тема „Слобода на медиумите и информирањето“. Целта на конкурсот е да ја подигне свеста за важноста за вклучување на младите во општествено одговорни прашања кои се значајни за унапредување на демократијата.

Право на учество имаат сите млади, на возраст од 15 до 29 години, кои сакаат да понудат креативно решение за проблемот со цензура во редакциите, ширење невистини во медиумскиот простор и подобрувањето на состојбата со слободата на медиумите, притоа ставајќи се себе во улога на новинар. Идејата на конкурсот е авторот да понуди нова, „свежа“ перспектива во решавање на проблемите со кои се соочуваат сите новинари.

Секој од текстовите започнува како примерот подоле, ваше е да ја завршите приказната: „Мојата најголема желба беше да се вработам како новинар. И тоа се случи. Првите текстови ми беа просечни, но конечно најдов сторија за која навистина сакав да пишувам. Ги снимив изјавите од соговорниците пред кои имав голема одговорност, седнав, го напишав текстот и ги средив фотографиите. Колегите ми рекоа дека сторијата е одлична, па гордо ја предадов на уредникот.

Тука почнаа моите проблеми. На уредникот не му се допадна напишаното иако беа почитувани сите новинарски правила и етички кодекси. Можев да ја објавам сторијата и да добијам отказ, или да ја променам приказната за да му се допадне на уредникот. Еве каков беше мојот избор….“

Есеите треба да бидат напишани на македонски јазик, со должина од околу 500 зборови. Во текстот треба да кажете што би направиле, која е мотивацијата зад вашата постапка и какви се последиците од неа. Имајте предвид дека новинарството е јавно добро, а новинарите имаат должност да пишуваат за работите за кои останатите молчат.

Есеите се испраќаат со име и презиме или под псевдоним на info@radiomof.mkнајдоцна до 31ви јануари 2019 (четврток) со назнака „Награден конкурс за есеј #СедмаСила“. Заедно со есејот потребно е да бидат испрататени и податоци за авторот (име и презиме и телефонски број).

Најдобриот текст ќе го избере комисијата од Радио МОФ, составена од претставници на Радио МОФ, Младински образовен форум и Институтот за комуникациски студии. Есеите ќе бидат објавени во посебна рубрика, како и на ФБ под хаштагот #СедмаСилаКонкурс.

На конкурсот ќе биде доделен вредносен ваучер од 6000 денари, за ИТ опрема.

Нови Средношколски клубови на МОФ

Минатиот викенд започнаа неделните средби на Средношколските клубови на МОФ. Вкупно 35 нови средношколски клубови за Дебата, Учиме Право и Медиа/Арт ги одржаа првите две средби. На бесплатните едногодишни обуки ќе присуствуваат повеќе од 500 средношколци од 25 училишта од Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Битола, Струга, Прилеп и Крушево.

Новите членови на клубовите на МОФ се запознаа со своите предавачи и содржините на кои ќе работат во клубовите од кои се дел. Што е дебата, кои се елементите на дебата и основите на дебатниот формат World School Style, Што претставува правниот систем и основи на демократија и Креативен активизам се дел од содржините кои беа поминати на првите средби.

Клубовите работат по принципот на врсничка едукација и интерактивно неформално образование. Вкупно 80 младински тренери се вклучени во имплементирањето на програмите на почетните и напредните клубови. Целта на средношколските на МОФ е да се поттикне критичко размислување и аргументирано изразување кај младите, да ги запознае младите со човековите права и слободи, демократијата и концептот на владеење на правото и да ги научи како креативно да ги изразуваат своите ставови и идеи.