МОФ центри

Канцеларија на МОФ – Скопје
ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
+38970315460
info@mof.org.mk

 

МОФ центар Тетово
Координаторка
Елена Савеска – eli.saveska16@gmail.com

 

МОФ центар – Битола (партнер: МКЦ Битола)
Координаторка
Мила Најденовска – mila_najdenovska@mof.org.mk

 

МОФ центар – Велес (партнер: Центар на активни граѓани АКТИВО)
Координаторка
Тина Божинова – tina.bozinova@yahoo.com

 

МОФ центар – Теарце (партнер: Center for education and development – CED)
Координаторка
Алкета Мустафи – mustafialketa@gmail.com

 

МОФ центар – Делчево (партнер: КХАМ Делчево)
Координаторка
Мејрема Мемедова – demirovamejrema1@gmail.com

 

МОФ центар – Струмица (партнер: Центар за истражување и Анализи НОВУС)
Координаторка
Данче Кирова – dkirova133@gmail.com

 

МОФ центар – Штип (партнер: Фондација за развој на локалната заедница)
Координаторка
Елена Аџиева Окпох – eadzieva@frlz.org.mk

 

МОФ центар – Гевгелија (партнер: Регионален центар за одржлив развој)
Координаторка
Ивана Хаџи-Николова – ihadzinikolova@gmail.com

 

МОФ центар – Струга (партнер: Здружение за развој и активизам „Аква“)
Координаторка
Ана Наумоска – naumoska.ana@yahoo.com

MOФ центар – Маврово-Ростуше (партнер: ЗЕУКСТРИТОН)
Координатор
Кемил Исметовиќ – kemilismetovic@gmail.com

Сподели