Денови на младинско вмрежување во општина Кичево – Ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova

Display panel EU MK-01Младински образовен форум и Центарот за Меѓукултурен дијалог, заедно со Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет ве повикуваат да земете учество на денови на младинско вмрежување во општина Кичево. Деновите на младинско вмрежување се дел од проектот „Развој на локални младински политки и локално младинско учество во 12 општини“, поддржан од Европската Унија, а кој има за цел вмрежување на младинските организации во општина 12 општини меѓу кои и општина Кичево, а води кон нивна поголема соработка и поставување на основите за основање на локалните младински совети во овие општнини.

Настанот ќе иницира процес на креирање младински совет, како највисоко претставничко тело на младите во нивните општнини и нивна платформа за носење одлуки и граѓански активизам. Деновите на вмрежување се резултат на процесот започнат од група на млади и младински активисти кои во минатите месеци иницираа, организираа настани и кампањи за потребата од младинско организирање, дел од овој проект.

Главната цел на настанот е охрабрување и вмрежување на невладините младински организации на локално ниво за развој на инклузивна и претставничка структура/платформа на младински организации и младински структури.

Агендата на деновите за вмрежување ќе вклучува сесии за дефинирање на структурата, мисијата, визијата и документите потребни за основање на младинските совети.

Можност за учество на настанот имаат младински организации, неформални младински групи, средношколски и студентски претставници, претставници на политички подмладоци и други. Секоја организација може да номинира по еден претставник за учество на овој настан, а пријавувањето е со номинација на претставник на следнава адреса policy@mof.org.mk.

Номинациите треба да пристигнат најдоцна до 05ти април 2015 година.

Ги охрабруваме сите заинтересирани да се пријават што е можно поскоро пред истекувањето на рокот, за да се олесни процесот на сортирање на апликации и избор на учесници.


Forumi rinor edukativ dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor, sëbashku me Bordin Inicues për themelimin e Këshillit rinor lokal ju ftojnë të merrni pjesë në ditët për rrjetëzim rinor në komunën e Kërçova. Ditët e rrjetëzimit rinor janë pjesë e projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna”, projekt i përkrahur nga Unioni Evropian, dhe që ka për qëllim rrjetëzimin e organizatave rinore në 12 komuna mes të cilave edhe komuna e Kërçova, dhe çon drejt bashkpunimit më të madh dhe vendosjen e themeleve për themelim të këshilleve rinore lokale në këto komuna.

Evenimenti do të inicojë process të krijimit të këshillit rinor, si trup më të lartë përfaqësues të të rinjëve në komunën e tyre si dhe platformë të tyre për vendimarrje dhe aktivizëm qytetarë. Ditët e rrjetëzimit janë rezultat i një procesi të nisur nga grup të rinjëve dhe aktivistëve rinor të cilët në muajtë e kaluar inicuan, organizuan evenimente dhe fushata për nevojat e organizimit rinor, si pjesë e këtij projekti.

Qëllimi kryesorë i evenimentit është inkurajimi dhe rrjetëzimi i organizatave rinore joqeveritare në nivel lokal për zhvillim të një strukture/platforme inkluzive dhe përfaqësuese të organizatave rinore dhe strukturave rinore.

Agjenda e ditëve të rrjetëzimit do të përfshijë sesione për definimin e strukturës, misionit, vizionit dhe dokumenteve të nevojshme për themelimin e këshillit rinor.

Mundësi për pjesmarrje në eveniment kanë organizatat rinore, grupet jo-formale rinore, përfaqësues të nxënësve dhe studentëve, përfaqësues të forumeve rinore të partive politike dhe të tjerë. Secila organizat mund të nominojë nga një përfaqësues për pjesmarrje në këtë eveniment, ndërsa paraqitja është me dërgim të nomimit të përfaqësuesit në adresën policy@mof.org.mk.

Nominimet duhen të pranohet më së voni deri më 05.04 2015.

I inkurajojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten sa më shpejtë para kalimit të afatit, me qëllim të lehtësimit të sortimit të aplikacioneve dhe zgjedhjen e pjesmarrësve.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale. Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Сподели