Еuroquizion – online quiz contest for high school students

12 points go to… Оној кој знае најмногу на тема Европска Унија/ Пријави се на: https://forms.gle/SJ7ZMNV6J1ytFBg5A
12 pikë shkojnë për… Ai që di më shumë për Bashkimin Evropian / Regjistrohu në:https://forms.gle/SJ7ZMNV6J1ytFBg5A

Facebook event: EuroQuizion – online quiz contest for high school students | Facebook

Младински образовен форум подготви квиз со натпреварувачки карактер – „Евроквизија“ за сите
средношколци кои сакаат да ги истестираат своите познавања за Европската Унија!
Без разлика дали за ЕУ знаеш од лекциите по „Вовед во право“ или пак си full-on запознат со
целта, земјите-членки и институциите на Унијата ова е можноста за да ги провериш и
продлабочиш своите знаења, а притоа и да освоиш некоја награда.
Квизот ќе се одвива онлајн, првиот круг на натпреварување е на 03.03.2021 (среда) а најголемите
познавачи на Европската Унија ќе се наптреваруваат за 3те главни награди во финалето на
10.03.2021. Квизот ќе се одржи на платформата Kahoot, а повеќе информации за изведбата можеш
да најдеш на Формуларот за пријавување.

Сподели со твоите пријатели и почни со „тренирање“ за натпреварот во знаење!

За повеќе инфо сме достапни на  info@mof.org.mk
*оваа активност е финансирана од Европската Унија

 

Еuroquizion – online quiz contest for high school students

Forumi Arsimor Rinor ka përgatitur kuiz me karakter konkurrues – "Eurovision" për të gjithë nxënësit e
shkollave të mesme që duan të testojnë njohuritë e tyre për Bashkimin Evropian!

Pavarësisht nëse për BE-në, di nga leksionet e "Hyrje në drejtësi" ose jeni plotësisht të njohur me
qëllimin, shtetet anëtare dhe institucionet e Bashkimit, kjo është mundësi për të provuar dhe thelluar
njohuritë, ndërsa njëkohësisht të fitoni ndonjë çmim.
Kuizi do të zhvillohet online, raundi i parë i garës është më 03.03.2021 (e mërkurë) ndërsa njohësit më
të mëdhenj të Bashkimit Evropian do të garojnë për 3 çmimet kryesore në finalen më 10.03.2021. Kuizi
do të mbahet në platformën Kahoot dhe më shumë informacion në lidhje me realizimin mund të
gjenden në Formularin e Aplikimit.

Ndani me miqtë tuaj dhe filloni "trajnimin" për garën për njohuri!
Për më shumë informacion, jemi në dispozicion në info@mof.org.mk
* Ky aktivitet financohet nga Bashkimi Evropian

Сподели