[Јавен настан] Млади, каде сте? Të rinjë, ku jeni?

На 23ти јуни (понеделник) 2014, 13:00 часот, просторот пред Универзитетот на Југоисточна Европа е вистинското време и место на кое што можете да го искажете своето мислење и притоа да иницирате реални промени. Иницијативата за основање на локален младински совет во општина Чаир, организира настан „Млади, каде сте?“ преку кој младите од општина Чаир на креативен начин и различни активности ќе можат да кажат и покажат што сакаат и што им се допаѓа, како и што би смениле во Општина Чаир. Оваа акција е дел од проектот “Развој на локално младинско учество и локални младински политики ” на Младински образовен форум и Центар за меѓукултурен дијалог, финансиран од Европската Унија.

На настанот „Млади, каде сте?“ на вашиот смарт телефон преку интерактивна веб страна и одговор на неколку прашања што ги засегаат младите во Општина Чаир, ќе можете да се вклучите во дискусијата за проблемите и приоритите на младите од Општина Чаир.

Дополнително, на настанот ќе биде поставено и платно на кое што ќе се објавуваат резултатите од гласањето и начинот на кој што се одговараат прашањата. Преку овие активности младите ќе имаат можност да ја покажат својата креативност, но и да кажат што тие посакуваат во општината во која живеат. Настанот ќе биде отворен во 13:00 часот и ќе трае се до 15:00 часот.

По оваа акција, на 24 јуни (вторник) 2014, во Чаршиската Читална со почеток во 18 часот ќе се одржи трибина на која ќе бидат презентирани резултатите од оваа анкета и ќе бидат цел на дискусија на младите, младинските организации и претставниците од општината.

Целта на овој настан е да им понуди на младите канал преку кој ќе можат да го кажат своето мислење и потреби кон општината, да ја промовира потребата од локално младинско здружување и да ги позиционира младите како релевантен фактор во процесите на донесување на одлуки кои ги засегаат.

23qershorë (e hënë) 2014, në ora 13:00 pranë Universitetit të Europës Juglindore në Shkup është koha dhe vend i përkryer ku ju mund ta shprehni mendimin tuaj si dhe të iniconi ndonjë ndryshime të mundshme. Inicijativa për formimin e këshillit rinorë pranë Komunës së Çairit, organizon një aksion „Të rinjë ku jeni?“ në bazë të së cilës të rinjtë e Komunës së Çairit në mënyr kreative dhe aktivitete të ndryshme do të tregojnë se çfarë dëshirojnë dhe çfarë atyre u pëlqen, si dhe çfarë ata do të ndryshonin në Komunën e Çairit. Ky aksion është pjesë e proektit“Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesëmarrje rinore në nivel lokal”  nga Forumi Rinorë Arsimorë dhe Qendra për dialog interkulturor.

Në aksionin „Të rinjë, ku jeni?“ në smart celularin tuaj nëpërmjet web faqes interaktive dhe me përgjigjen e disa pyetjeve të cilat i tangojnë të rinjtë në Komunën e Çairit, do të mund të kyçeni në diskutimin për problemet dhe prioritetet e të rinjve në Komunën e Çairit.

Më tej, gjatë aksionit do të vendoset mëndafsh (projektor) ku do të shfaqen rezultatet nga votimet dhe mënyrën se si të përgjigjesh në pyetje. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve të rinjtë kanë rastin të shprehin kreativitetin e tyre, por edhe të tregojnë se çfarë ata dëshirojnë në komunën në të cilën jetojnë. Aksioni do të fillon në ora 13:00 dhe do të zgjatë deri në orën 15:00.

Pas këtij aksioni, me 24 qershorë (e martë) 2014, në Librarinë e Çarshisë me fillim në ora 18:00 do të mbahet tribunë ku do të prezantohen rezultatet nga kjo anketë dhe për këtë do të diskutojnë të rinjë, organizata për të rinjë dhe përfaqësues nga komuna.

Qëllimi i këtij proekti në tërësi është që tu ofron të rinjve një urë lidhëse ku ata do të mund ta japin mendimim e tyre dhe nevojat që i kanë në komunë,ta shprehin nevojën për shoqërim të të rinjëve në nivel lokaldhe ti pozicionon të rinjtë si faktor relevant në procesin e sjelljes së vendimeve për gjërat që i shqetësojnë.

 

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (Регионална ИПА програма).

Proekti Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesëmarrje rinore në nivel lokal në 12 komunau drejtohet të rinjve , organizatave rinoredhe gjitha formave të shoqatave rinore dhe vetëqeverisjes lokale.  Qëllimi kryesor i proektit është ti forcoj kapacitetet e shoqëris rinore në nivel local,njohja formale e tyre nga ana e komunës, puna e përbashkët për përparimin e politikave rinore ne nivel lokal, zhvillimi i aktivizmit rinorë dhe pjesmarrje e të rinjve në sjelljen e vendimeve. Proekti përfshin bashkpunim me vetëqeverisjen lokale,  aksionet lokale dhe procesin publik për themelimin e Këshilleve lokale rinore, me përkrahje nga vetëqeverisja lokale në 12 komuna, si dhe i finansuar nga Unioni Europian (IPA programi regjional).

Сподели