[Јавна дебата] Формалното образование (не) треба да биде главен носител на меѓуетничка интеграција

Дебатните клубови на средните училишта „Цветан Димов“ и „Јосип Броз – Тито“, дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, организираат јавна дебата на теза “Формалното образование треба да биде главен носител на меѓуетничка интеграција“.

Јавната дебата ќе се случи на 06 мај (вторник) во салата на Општина Чаир, со почеток во 12 часот.

Тимовите поделени во афирмативен и негациски тим ќе бидат ставени во позиција да размислуваат кој е импактот на етнички поделени училишта во едно мултиетничко општество. Дали токму интегрираните училишта ќе бидат клучен фактор во процесот на интеграција на различните етнички заедници во општеството и дали се исполнети услови за создавање на ваков систем?

Освен дебатерите што ќе имаат можност да дебатираат на оваа тема, на оваа јавна дебати ќе бидат поканети и гости-говорници што ќе имаат свое излагање. На дебатата ќе биде обезбеден симултан превод на македонски и албански јазик.

Оваа активност е реализирана во соработка со Дебатната програма на Младински образовен форум која цели кон подобрување на културата на дијалог, зајакнување на нивото на аргументираното говорење, поттикнување на општествена дискусија на релевантни теми и интеграција во општеството.


[Debat publik] „Arsimi formal (nuk) duhet të jetë bartësi kryesor i integrimit ndëretnik

Klubet debutuese të shkollave të mesme “Cvetan Dimov” dhe “Josip Broz – Tito”, të cilat janë pjesë e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, organizojnë një debat publik me tezën “Arsimi formal duhet të jetë bartësi kryesor i integrimit ndëretnik”.
Debati publik do të zhvillohet më 06 Maj, të martën, në sallën e Komunës së Çairit, me fillim në orën 12:00.

Ekipet e ndara në dy grupe, për dhe kundër idesë që arsimi formal të jetë bartësi kryesor i integrimit ndëretnik, do të duhet të mendojnë lidhur me impaktin që mund të kenë shkollat e ndara në bazë etnike në një shoqëri multietnike. A mund të jenë pikërisht shkollat e integruara faktori kryesor në procesin e integrimit të bashkësive të ndryshme etnike në shoqëri dhe a janë plotësuar kushtet e nevojshme për të krijuar një sistem të këtij lloji?

Përveç debutuesve, të cilët do të kenë mundësinë të diskutojnë mbi këtë temë, në debat do të marrin pjesë edhe të ftuar të ndryshëm, të cilët do t’u drejtohen të pranishmëve lidhur me çështjen konkrete.
Për nevojat e këtij debati organizatori do të sigurojë përkthim simultan në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.

Aktiviteti në fjalë do të organizohet në bashkëpunim me Programin denatues të Forumit arsimor të të rinjve, i cili ka për qëllim të përmirësojë nivelin e kulturës së dialogut dhe nivelin e të folurit me argumente, të inkurajojë debatin shoqëror mbi temat relevante dhe të sigurojë integrimin në shoqëri.

Сподели