Корупција при уписи на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Целта на ова истражување е утврдување на перцепцијата за степенот на застапеност на корупција при процесот на уписи на високо образованите установи, искуството на студентите со различните форми на корупција кои можат да се јават во оваа фаза, прагот на толеранција, подготвеност да се пријави корупцијата, информираноста за правните механизми за заштита.

Опис на методологија:

За целите на истражувањето е спроведена анкета на репрезентативен примерок  од 330 студенти од 5 факултети при УКИМ (Правен, Филолошки, Филозофски, Машински и Електротехнички) и две фокус групи. Истражувањето е спроведено во периодот ноември – декември 2010 година.

Линк за преземање

Сподели