Повик за есеи | Thirrje për ese | Magna Carta

Оваа година ја означува 800-годишнината од потпишувањето на Магна Карта од Кралот Џон. Овој значаен документ низ годините се покажува дека е исчекор кон она што сега го препознаваме како човекови права во цивилизирано општество а неговите насоки се усвоени од многу земји.

По овој повод Младински образовен форум и Британската амбасада во Скопје го отвораат Магна Карта конкурсот за есеи од средношколци.

На овој повик право да учествуваат имаат сите средношколци од Македонија, а можат да одберат да напишат текст на една од следните теми:

I. Влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот

II. Независно правосудство како предуслов за владеење на правото

III. Улогата на Магна Карта во развојот на демократијата

Овој повик го обележува осум вековното постоење на Магна Карта како почеток на развивањето на идеите за слобода и демократија и важен документ кој служи како пример за создавање на многу идни декларации. На 15 јуни 1215 година кралот Џон бил принуден да го потпише овој документ со што се ограничува неговата моќ, а воедно бароните и другите луѓе се стекнуваат со голем број на права, кои претходно ги немале. Оваа годишнина е поттик да истражат, научат и ги споделат своите мислења низ есеј.

Конкурсот е отворен до 20 ноември 2015, а заинтересираните средношколци своите есеи треба да ги испраќаат електронски на konkursi@mof.org.mk. Есеите треба да бидат на македонски, албански или англиски јазик, со должина од најмалку 500 зборови а најмногу 1200 зборови.

По затворањето на повикот тричлена комисија ќе ги одбере најдобрите три есеи, односно од секоја тема ќе се избере најдобриот есеј. Победниците ќе имаат можност да прочитаат извадок од есејот на завршниот настан – конфернцијата Магна Карта, на која ќе земат учество средношколци, професори и директори. Победниците ќе добијат книги и сертификат врачен од страна на амбасадорот на Обединетото Кралство во Македонија, н.е. Чарлс Едмунд Герет на самата конференција. Есеите ќе бидат и јавно објавени.

Конференцијата Магна Карта  ќе одржи на 11 декември во МКЦ -Скопје, а на настанот ќе се дискутира за вредностите на Магна Карта и нејзиното значење за човековите права и слободи во современиот свет. Проектот „Дијалог и демократија – вредноста на Магна Карта во денешно време“ е  поддржан од Британската амбасада во Скопје.

За повеќе информации, можете да ни пишете на konkursi@mof.org.mk или да  нè  побарате на 02 3139 692.

 

Thirrje për ese për nxënësit e shkollave të mesme
Magna Karta

Sivjet do të shënohet 800 vjetori i nënshkrimit të Magna Karta nga ana e Mbretit Xhon. Ky dokument me rëndësi, me kalimin e viteve, u tregua si një hap i madh në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut, në kuadër të shoqërisë së civilizuar, ndërsa drejtimet e këtij dokumenti janë miratuar në shumë vende.

Me këtë rast Forumi arsimor i të rinjve dhe Ambasada britanike në Shkup hapin konkursin e quajtur Magna Karta, për esetë e nxënësve të shkollave të mesme.

Të drejtë pjesëmarrjeje në këtë konkurs kanë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Maqedonisë, të cilët kanë të drejtë të shkruajnë tekste për një nga temat më poshtë:

I. Ndikimi i Magna Karta në kushtetutshmërinë në nivel ndërkombëtar

II. Pushteti i pavarur gjyqësor si një parakusht për sundimin e të drejtës

III. Roli i Magna Karta në zhvillimin e demokracisë

Kjo thirrje shënon ekzistimin tetë shekullor të Magna Karta, si një fillim i zhvillimit të idesë së lirisë dhe demokracisë dhe një dokument me rëndësi që shërben si një shembull për përgatitjen e shumë kartave ose akteve të ngjashme të mëvonshme. Më 15 qershor 1215 Mbreti Xhon u detyrua ta nënshkruaj këtë dokument, me të cilin u limitua fuqia e tij, ndërsa baronët dhe shumë njerëz fituan shumë të drejta, të drejta këto që nuk i kanë gëzuar më herët. Me rastin e këtij përvjetori nxënësit inkurajohen të hulumtojnë, mësojnë dhe shkëmbejnë mendimet e tyre nëpërmjet eseve.

Konkursi do të mbetet i hapur deri më 20 nëntor 2015, ndërsa nxënësit e interesuar esetë e tyre duhet t’i dërgojnë në formë elektronike, në e-mailin konkursi@mof.org.mk. Esetë mund të përgatiten në gjuhën maqedonase, shqipe ose angleze dhe duhet të kenë të paktën 500 fjalë dhe maksimum 1200 fjalë.

Pas mbylljes së konkursit, një komision tre-anëtarësh do të zgjedh tre esetë më të mira, më saktësisht nga çdo temë do të zgjidhet eseu më i mirë. Fituesit e konkursit do të kenë mundësi të lexojnë një pjesë të eseve të tyre gjatë zhvillimit të evenimentit të fundit – konferenca Magna Karta, në të cilën do të marrin pjesë nxënës të shkollave të mesme, profesorë dhe drejtorë shkollash. Fituesit e konkursit do të fitojnë libra dhe certifikata, që do të ndahen nga ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoni, ekselenca e tij Çarls Edmund Geret, gjatë konferencës. Esetë do të publikohen edhe për opinionin e gjerë.

Konferenca Magna Karta, në kuadër të të cilës do të diskutohet mbi vlerat e Magna Karta dhe rëndësinë e saj për të drejtat dhe liritë e njeriut në botën moderne, do të zhvillohet më 11 dhjetor, në Qendrën kulturore të të rinjve, në Shkup. Projekti i quajtur “Dialogu dhe demokracia – rëndësia e Magna Karta në ditët e sotme” ka fituar mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup.

Për informata më të hollësishme mund të na shkruani në e-mailin konkursi@mof.org.mk ose mund të na kërkoni në numrin 02 3139 692.

Call for Essays for Secondary School Pupils
Magna Carta

This year celebrates the 800th anniversary of the sealing of Magna Carta by King John. Over the years, this important document has proved to be a step towards what we now recognise as human rights in a civilised society, and its guidelines have been adopted by many countries.

On this occasion, the Youth Education Forum and the British Embassy in Skopje are opening a Magna Carta Essay Competition for the Secondary School Pupils.

All secondary school pupils in Macedonia are eligible to take part in this competition and can choose to write a text on one of the following topics:

I. Impact of the Magna Carta on the constitutionality worldwide

II. An independent judiciary as a prerequisite for the rule of law

III. The role of Magna Carta in the development of democracy

This call commemorates the eight centuries of existence of Magna Carta as the beginning of development of ideas of freedom and democracy and an important document that serves as an example for the creation of many future declarations. On 15June 1215, King John was forced to sign the document that limited his power, and at the same time, barons and others acquired a number of rights they had not had before. This anniversary is an incentive to explore, learn and share the pupils’ opinions through an essay.

The competition is open until 20November 2015, and interested secondary school pupils should send their essays electronically to konkursi@mof.org.mk. The essays should be in Macedonian, Albanian or English, and should have at least 500 words and maximum 1,200 words.

Following the closure of the call, a three-member commission will select the best three essays respectively, i.e. the best essay within each theme. The winners will have the opportunity to read an excerpt from the essay at the final event the Magna Carta Conference where secondary school pupils, teachers and principals will participate. At the Conference, the winners will receive books and a certificate awarded by the Ambassador of the United Kingdom in Macedonia, His Excellency Mr. Charles Edmund Garrett. The essays will also be published.

The Magna Carta Conference, which will discuss the values of Magna Carta and its importance for the human rights and freedoms in the modern world, will take place on 11December at the Youth Culture Centre (MKC) – Skopje. The “Dialogue and Democracy – the Value of Magna Carta Nowadays” Project is supported by the British Embassy in Skopje.

For more information, please send us an email on konkursi@mof.org.mkor call us on 02 3139 692.

Сподели