[MK,ALB,TUR] Повик за членови на Младински совет во Општина Чаир |Thirrje për anëtarësim në Këshillin Rinorë në Komunën e Çairit| Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirimi

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Чаир, распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Чаир

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Чаир.
Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)
Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk, или да ги поднесат во просториите на Младински образовен форум на ул.Дренак бр.34-А, 1000 Скопје, со назнака за Локален младински совет – Чаир.

Задолжителни документи

 1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
 2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
 3. Годишен извештај за работа за предходната година (кој потврдува дека организацијата била активна во измината година со најмалку 5 активности спроведени за или од млади во Општина Чаир)
 4. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Чаир). Формуларот можете да го преземете тука.

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

 1. Статут
 2. Годишна програма за 2014 година (доколку организацијата поседува таков документ)

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Пријавувањето е отворено до 03.07.2015

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници на Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,
Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Чаир

Повик


Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor,Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Çairit, shpall thirje për aplikime për delegatë në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Kemi nder të veçant të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin themelues të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit.

Thirja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizata për të rinjë dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit edukativ rinor në rrugën Drenak nr.34-A,1000 Shkup, të emërtuara për Këshillin rinor lokal – Çair.

Dokumentet e nevojshme

 1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
 2. Letër motivimi për pjesëmarrje me më shumë se 300 fjalë
 3. Raportin vjetor për punën e vitit të kaluar( i cili vërteton se organizata ka qenë aktive në vitin e kaluar me sëpaku 5 aktivitete të realizuara për apo nga të rinjët në Komunën e Çairit)
 4. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinorë Lokal të Komunës së Çairit). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën.(nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

 1. Statuti
 2. Programën vjetore për 2014 (nëse organizata posedon dokument të tillë)

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 03.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit rinore lokale.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në pranin tuaj.

Me Respekt,
Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit rinor lokal në Komunën e Çairit

Ftese-Cair


Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif kurulu, Gençlik Eğitim Forumu, Kültürlerarası Diyalog Merkezi ve Çair Belediyesi ile birlikte Çair Belediyesi Yerel Gençlik Merkezi kuruluş meclisine delegelerin başvurması için çağrı bildirimi yayınlıyor.

Sizlerin, Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kuruluş meclisinde bulunmak için başvurmanız ile ilgili çağırımız, bizler için onurdur.
Çağırımız tüm gençlik kuruluşlarına, gençlik kuruluş ağlarına ve İnisiyatif tarafından getirilen tüzük önergesinde belirlenen üyelik kriterlerine uyan diğer tüm gençlik teşkilatlarına açıktır (Tüzüğü bu belgenin ekinde bulabilirsiniz).
Üyelik kriterlerine uyan ve çağrıyla ilgilenen tüm kuruluşlar aşağıda belirtilen belgeleri  policy@mof.org.mk mail adresine ya da Gençlik Eğitim Forumu adresi olan ul. Drenak No.34-A, 1000 Üsküp adresine, Yerel gençlik konseyi – Çair için olduğunu belirterek, gönderebilirler.

Zorunlu belgeler
1. Kuruluşun/gayriresmi grupun çalışma portfolyosu
2. Katılmak için 300 sözü geçmeyen ön yazı (motivasyon mektubu)
3. Birönceki çalışma yılının yıllık raporu (kuruluşun birönceki yılda Çair Belediyesinin gençleri ile ilgili olan en az 5 aktıvitede yer aldığını teyit etmek için)
                4. Delegelerin başvurusu için doldurulmuş başvuru formu (Çair belediyesi yerel gençlik konseyi ile iletişimle ilgili kuruluş delegesi sorumlu olacaktir) Başvuruyu buradan indirebilirsiniz 

Kuruluşun çalışmasını doğrulayan belegeler (bu belgeler zorunlu değildir, fakat tercih ediliyorlar)
1. Tüzük
2. 2014 yılı ile ilgili Yıllık proğramı

Eğer gerekirse doğrulama (verifikasyon) komisyonu başvuranlardan, kriterlerin doğrulanması için ek belgeler isteyebilir.Başvuru tarihi 03.07.2015.

Başvurular, Yerel Gençlik Konseyi İnisiyatif kurulu temsilcilerinden oluşan doğrulama (verifikasyon) komisyonu tarafından incelenecektir.

Gerekli olan tüm ek bilgiler için hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla,
Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma amaçlı İnisiyatif Kurulu

Çair Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi delegeleri için çağrı bildirim

[MKD] Statut

[ALB] Statuti

 

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.