Повик за нови членови на младински клубови

                                         

 

Зачлени се во младинските клубови на Младински образовен форум

Младински образовен форум отвора повик за нови членови на младинските клубови за: Дебата, Учиме право и Артивизам!

Знаењата, искуствата и вештините кои ќе ги стекнеш преку младинските клубови на МОФ ќе ти овозможат да се изградиш како активна млада личност свесна за своите права подготвена со предизвиците од секојдневието. Младинските клубови на МОФ  имаат неделни средби на во пријателска атмосфера ја следат годишната програма која е поразлично конципирана од онаа во формалното образование. Секој од клубовите е воден од млади професионалци кои имаат искуство во работа со млади.
Покрај редовните предавања во младинските клубови, во текот на годината ќе можеш твоето слободно време да го поминуваш во простор за млади и да бидеш дел од големи младински настани, национални и меѓународни дебатни турнири, симулации на судења и симулации на работата на институции на Европската Унија, како и да организираш изложби, младински акции и креативни настани.

Учеството во секој од клубовите е бесплатно за секого.

Клубовите ќе бидат отворени во: Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Битола, Прилеп и Струга.

Зачлени се во Дебатен клуб на следниот линк

Сакаш да научиш да дебатираш? Сакаш да ја надминеш тремата од јавно говорење? Сакаш да се запознаеш и да се дружиш со млади и информирани луѓе?  Ако одговорот на барем едно прашање е „да“ – дебатните клубови на МОФ се вистинското место за тебе.
Преку интерактивни предавања, дебатни турнири и академии за дебата ќе запознаеш нови пријатели, ентузијасти со исти интереси, а од млади професионалци ќе научиш да пишувааш говори и есеи со леснотија и да научите како убедливо и аргументирано да ги формираш и искажуваш твоите ставови. Нашите дебатни тренери не ставаат оцени, а ќе ви пренесат знаење кое ќе ви се најде во секојдневниот живот.

 

Зачлени се клуб за Артивизам тука на следниот линк

Доколку сакаш да научиш повеќе за креативен, граѓански и онлајн активизам, слобода на изразување или како се организира настан за млади – Артивистичкиот клуб е вистинското место за тебе.
Биди дел од еден поинаков клуб кој ја користи уметноста за активизам, научи независно и самоуверено да ги користиш алатките кои се обработуваат и биди слободен/на да пробуваш нови форми на изразување без осуда. Нашите членови дознаваат повеќе за себе и околината, стекнуваат вештини и знаења, креираат нов круг на пријатели и познаници, учат за почит и одговорност и се забавуваат.

 

Зачлени се во Учиме Право клуб тука на следниот линк

Сакаш да научиш повеќе за правниот систем? Сакаш да научиш како може да ги заштитиш своите права и како работат инстутициите кај нас и во Европската Унија? Сакаш барем еден ден да имаш улога на судија, обвинител или адвокат? Те очекуваме во Учиме Право клубот.
Во овој клуб ќе ја запознаеш основата на правниот систем, а во текот на годината ќе научиш како да се обратиш до институциите. Преку Учиме право клубот ќе ги посетиш поголемите национални институции и судови, но и активно да учествуваш во сиумулации на вистински судења.

Младинските клубови на МОФ одржуваат средби еднаш во текот на неделата, а започнуваат со работа на почетокот од октомври 2019 година. Повеќе информации на 02/3139 692 или obuki@mof.org.mk

Клубовите се финансирани од Фондацијата Отворено општество Македонија преку проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики. Младинските клубови на МОФ се дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anëtarësohu në klubet rinore të Forumit Rinor Arsimor

Forumi Rinor Arsimor, hap thirrje për anëtarë të rinj të klubeve rinore për: Debat, Mësojmë drejtësi dhe Artivizëm!

Dijet, përvojat dhe shkathtësitë të cilat do ti fitosh nëpërmjet klubeve rinore të FRA-së do të mundësojnë të ndërtohesh si person i ri aktiv, i vetëdijshëm për të drejtat e veta, i gatshëm të ballafaqohesh me sfidat e përditshme.  Klubet rinore të FRA, kanë takime javore në atmosferë miqësore e ndjekin programin vjetoor e cila është e konceptuar më ndryshe nga ajo në arsimin formal.  Secili nga klubet udhëhiqet nga profesionistë të rinj, të cilët kanë prëvojë në punën me të rinj.
Përpos ligjëratave të rregullta në klubet rinore, gjatë vitit kohën tënde të lirë do të mund ta kalosh në hapësirë me të rinjtë dhe të jesh pjesë e ngjarjeve të mëdha rinore, turne nacionale dhe ndërkombëtare për debat, simulime të gjykimeve dhe simulime të punës së institucioneve të Bashkimit Evropian, si dhe të organizosh ekspozita, aksione rinore dhe ngjarje kreative.

Pjesëmarrja në secilin klub është pa pagesë për secilin.

Klubet do të hapen në: Shkup, Tetovë, Kumanovë, Veles, Manastir, Prilep dhe Strugë.

Abëtarësohu në Klubin e debatit në këtë линк

Dëshiron të mësosh të debatosh? Dëshiron të tejkalosh tremën nga paraqitja publike? Dëshiron të njoftohesh dhe të shoqërohesh me të rinj dhe njerëz të informuar?   Nëse përgjigjja për të paktën një pyetje është “po” – klubet debatuese të FRA janë vendi i duhur për ty.
Nëpërmjet ligjëratave interaktive, turnetë debatuese dhe akademitë për debatë do të njoftosh miqë të rinj, entuziastë me interesa të njëjta, ndërsa nga profesionistët e rinj do të mësosh të shkruash fjalime dhe ese me lehtësi, dhe të mësosh se si bindshëm dhe me argumente të formosh dhe t’i shprehësh qëndrimet tënde.  Trajnuesit tanë debatues nuk vëndojnë nota, ndëërsa do të bartin dijen e tyre e cila do t’ju gjindet në jetën e përditshme.

 

Anëtarësohu në klubin për Artivizëm këtu në këtë линк

Nëse dëshiron të mësosh për tepër për aktivizëm kreativ, qytetar dhe onlajn aktivizëm, lirinë e shprehjes ose si organizohet ngjarje për të rinj – Klubi për artivizëm është vëndi i vërtetë për ty.
Bëju pjesë e një klubi më ndryshe, i cili përdor artin për aktivizëm, mëso në mënyrë të pavarur dhe me vetëbesim të përdorësh mjetet të cilat punohen dhe të jesh i / e lirë të provosh forma të reja të shprehjes pa gjykim.  Anëtarët tanë kupptojnë më tepër rreth vetes dhe rrethinës, fitojnë shkathtësi dhe dije, krijojnë rreth të ri të miqve të njohurve,  mësojnë për respektin dhe përgjegjësinë dhe argëtohen.

 

Anëtarësohu në Mësojmë drejtësi Klubin në këtë: линк

Dëshiron të mësosh më tepër për sistemin juridik? Dëshiron të mësosh si mund të mbrosh të drejtat tënde dhe si punojnë institucionet tek ne dhe në Bashkimin Evropian?  Dëshiron të paktën një ditë të kesh rolin e gjykatësit, prokurorit ose avokatit? Të presim në Mësojmë drejtësi Klubin.
Në këtë klub do të njoftosh bazën e sistemit juridik, ndërsa gjatë vitit do të mësosh si tu drejtohesh institucioneve.  Nëpërmjet Mësojmë drejtësi Klubit, do të vizitosh institucionet më të mëdha kombëtare dhe gjykatat, por edhe në mënyrë aktive do të marrësh pjesë në simulimin e gjykimeve të vërteta.

Klubet rinore të FRA. Mbajnë takime një herë gjatë javës, ndërsa me punë fillojnë në fillim të muajit tetor 2019. Më tepër informacione në  02/3139 692  ose në obuki@mof.org.mk

Klubet financohen nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni, nëpërmjet projektit Angazhimi i të rinjve për politika studentore dhe rinore. Klubet rinore të FRA janë pjesë e projektit për shprehje rinore të financuar nga Bashkimi Evropian.

Сподели