Младинско претприемништво и вработување

Со задоволство Ве каниме да присуствувате на настанот „Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“ посветен на младинската вработеност, претприемништвото и образованието за претприемништво.

Локација: City Hall Center – Скопје (до МКЦ)
Дата: 12.06.2019
Почеток: 12:00 часот
Превод: Македонски, албански и англиски јазик.

Настанот претставува можност да се претстават и дискутираат наодите и препораките од истражување кое беше изработено од страна на Институтот за европска политика (ЕПИ). Говорници на панел – дискусијата ќе бидат:
Крешник Бектеши – Министер за економија
Фатмир Бесими – Универзитетски професор на Универзитетот на ЈИЕ, поранешен заменик претседател на Владата задолжен за европски прашања и поранешен министер за економија
Валентина Дисоска – Здружениe на бизнис жени – Македонија
Олимпија Христова Заевска – Советничка за меѓународна економија и развој – Кабинет на Премиерот на РСМ
Тања Илиевска – Претставник од Фонд за иновации и технолошки развој
Ивона Крстевска – Национален младински совет на Македонија
Норик Селими – Извршен директор Kariera.mk

Настанот ќе се финализира со доделување на награди и сертификати на победниците од Школата за претприемништво „Од идеја до стартап“ која беше спроведена од Младински образовен форум (МОФ).

Пријавувањето за овој настан можете да го направите на следниот линк.

Овој настан се одржува во рамки на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ кој се спроведува од страна на ЕПИ и МОФ, а е поддржан од Центарот за меѓународно приватно претприемништво/Center for International Private Enterprise (CIPE). Преку проектот сакаме да придонесеме кон зголемување капацитетите на младите од Северна Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.

———————————————————————————————————————————–

Me kënaqësi Ju ftojmë të merrni pjesë në evenimentin “Mundësitë dhe pengesat për sipërmarrës të rinj dhe punësim në sektorin privat në Maqedoninë e Veriut” përkushtuar punësimit rinor, sipërmarrësve dhe arsimimit mbi sipërmarrje.

Lokacioni: City Hall Center – Shkup (afër QKR)
Data: 12.06.2019
Fillon: Ora 12
Përkthim: maqedonisht, shqip dhe anglisht.

Evenimenti paraqet mundësi të prezantohen dhe të diskutohen rezultatet dhe rekomandimet e dalura nga hulumtimi që u zhvillua nga ana e Institutit për Politika Evropiane (EPI).
Folës në panel diskutim do të jenë:

Kreshnik Bekteshi – Ministër i Ekonomisë
Fatmir Besimi – Profesor universitar pranë Universitetit të EJL, ish Kryetar i Qeverisë për Çështje Evropiane dhe ish Ministër i Ekonomisë
Valentina Disoska – Shoqata e Grave në Biznes
Olimpija Hristova Zaevska – Këshilltare për Ekonomi dhe Zhvillim Ndërkombëtarë – Kabineti i Kryeministrit të RMV
Tanja Ilievska – Përfaqësues nga Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik
Ivona Krstevska – Këshilli Rinor Nacional në Maqedoni
Norik Selimi – Drejtor Ekzekutiv Kariera.mk

Evenimenti do të përfundoj me ndarjen e çmimeve dhe çertifikatave fituesve të Shkollës për sipërmarrës “Nga ideja në startap” e cila ishte zbatuar nga Forumi Rinor Arsimor (FRA).

Paraqitjan në këtë eveniment mund me paraqitje në këtë link.

Ky eveniment organizohet në kuadër të projektit “Angazhimi i sektorit privat në arsimimin për sipërmarrës” i cili zbatohet nga ana e FRA dhe EPI, ndërsa përkrahet nga Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrës Privat / Center for International Private Enterprise (CIPE). Përmes projektit dëshirojmë të kontribuojmë në rritjen e kapaciteteve të të rinjve nga Maqedonia e Veriut që të kyçen në sipërmarrje, të rritet roli i sektorit privat në arsimimin mbi sipërmarrës dhe të rritet përkrahja e politikave që i përmirsojnë kushtet ekonomike të të rinjve në shtet.

Сподели