Младите одлучуваат

youth_cover_draft_2_flat_preview-01„Младите одлучуваат“  е публикација која претставува опис на активностите на проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ во процесот на  основање на локални младински совети во 12 општини. Вклучени се сите процеси и идеи кои во иднина треба да претставуваат насока за младите и младинските форми на здружување, како да  создадат тело на локално ниво кое ќе биде дел од донесувањето на одлуки во локалната заедница. Преку искуствата на дванаесетте општини кои беа дел од проектот  се претставени  активностите кои беа неопходен дел за основање на советите во сите општини, искуства на младинските организации на локално ниво во подготовката и основањето на локалните младински  совети и креирање на локалните младински политики. Во оваа публикација може да се сретнат уникатни младински совети, односно совети во урбани и рурални општини, етнички  диверзитетни средини, поголеми и помали општини, формални и неформални младински здруженија, политички подмладоци и различни форми на локални младински совети.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, извршен директор

Автори: Бранкица Георгиевска, Маја Петровска, Дејан Ристов, Валерија Соколова, Емилија Андонова, Јасмина Давитковска, Гоце Љубиноски, Арбен Ристеми, Флорим Реџепи, Марија Мерковска, Славица Јовческа

Соработници: Стефан Маневски, Марјан
Забрчанец, Дона Костуранова, Марија Мирчевска

Уредници: Сања Божовиќ, Моника Божиноска, Матеј Маневски

Издадена: 2015 година

Преземете го изданието на публикацијата на македонски, албански и англиски
[MK] [AL] [EN] на следниот линк

Сподели