Мобилност на студенти и академски кадар од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Краток опис: Истражувањето „Мобилност на студенти и академски кадар од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ има за цел да ја испитакаква е моменталната состојба на студентската и академската мобилност на Универзитетот „Св. Кириј и Методиј“ во Скопје. Истражувањето е насочено кон анализа на меѓународната мобилност на УКИМ, поконкретно: можностите за мобилност, зачестеноста на мобилноста на студентите и академскиот кадар, промоција и информираност за можностите за мобилност и стратешките определби на надлежните институции за унапредување на академската мобилност. При тоа анализата вклучува разработка на моменталните политики и трендови на студентската мобилност во Европа, како и предизвиците за унапредување на академската мобилност со кои се соочува континентот.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, извршен директор

Автори: Моника Божиноска, Огнен Јакасановски, Марија Мирчевска

Помлад истражувач: Самет Шабани

Издадена: 2015 година

Линк за преземање

Сподели