Најава: Трибина во Велес – Сложни млади совет прават

Иницијативниот одбор за основање на Национален младински совет на Република Македонија ви ја најавува третата по ред јавна дискусија на тема „Основање на Национален младински совет‘‘, која ќе се одржи на ден 15.03.2013 (петок), во просториите на Ликовниот салон – Велес, со почеток од 12:00 часот. Настанот претставува презентација на сработеното од страна на Иницијативниот Одбор за основање Национален младински совет со цел да поттикне и отвори дискусија во врска со изложеното. Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор, релевантните државни институции, како и претставници од повеќето амбасади и конзулати во РМ.

Целта на претстојните јавни дискусии е сослушување на конструктивни критики и предлози од сите чинители кои ќе бидат засегнати со Националниот Младински Совет. Иницијативниот Одбор, како координативно тело, ќе ги вклопи собраните мислења од дискусиите во предлог документите и структурата кои ќе бидат претставени на Основачкото Собрание.

Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот Одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 39 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот Одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание.

_________________________________________________________________________________________

Të nderuar,

Kemi nderin dhe kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në debatin publik me temë: “Themelimi i Këshillit Rinor Kombëtar”, i cili do të mbahet më datë 15.03.2013 (e premte) në hapësirat e Galerisë së Arteve – Veles, nga ora 12:00 . Evenimenti paraqet prezantim të punës së Këshillit Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar, me qëllim të nxisë dhe hap debate rreth punës së deritanishme. Të ftuar në debatin publik janë përfaqësues të sektorit joqeveritar, institucione relevante shtetërore dhe përfaqësues nga ambasadat dhe konsullatat e Republikës së Maqedonisë.

Këshilli Iniciues për themelim të Këshillit Rinor Kombëtar është trup i përbërë nga 16 organizata rinore, i cili u formua përgjatë realizimit të ditëve të rrjetëzimit rinor në Dojran, prej 25-28.10.2012. Në këtë eveniment morën pjesë 39 organizata rinore dhe organizata për të rinjtë, të cilat bashkërisht vendosën strukturë-propozuese fillestare për Këshillin e ardhshëm. Këshilli Iniciues morri mandatin për ta zhvilluar dhe përsosur, njëkohësisht të organizoj Kuvendin  Themelues.

Qëllimi i debateve të ardhshme publike është dëgjimi i kritikave konstruktive dhe propozimeve nga të gjithë aktorët të cilët do të jenë të involvuar në Këshillin Rinor Kombëtar. Këshilli Iniciues, si trup koordinues, do t’i mbledh dhe inkorporoj mendimet nga debatet në propozim-dokumentet të cilat do t’i paraqiten në fund Kuvendit Themelues. Nisur nga këto shkaqe, besojmë se prania Juaj është tepër e rëndësishme për funksionimin e suksesshëm të procesit, si dhe ndërtimit të legjitimitetit të përhershëm të Këshillit Rinor Kombëtar.

Сподели