Повик за Обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање, инклузија и доверба

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА, во рамки на регионалниот проект “Youth 4 Inclusion, Trust and Equality“, отвора повик за 30 млади лица од различни социо-економски позадини на возраст од 18 до 29 години, кои ќе учествуваат на четиридневна обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање, инклузија и доверба. Обуката ќе се реализира по Y-PEER методологија.

Пријави се на овој ЛИНК.

Лицата кои ќе учествуваат ќе се стекнат со знаења за работа со млади и за време на обуката ќе обработуваат теми кои вклучуваат: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање, инклузија и доверба.

Kористејќи ги новостекнатите знаења и вештини, учесниците ќе продолжат да работат со млади во нивната локална заедница со цел споделување на знаењата и вештините преку реализирање на локални работилници, со поддршка на ментори. Работниот јазик на обуката за обучувачи ќе биде македонски, со консекутивен превод на албански јазик и обратно, според потребите на учесниците.

Обуката е предвидена да се спроведе во периодот од 16 до 20 октомври 2023 година.

* Патните трошоци, трошоците за сместување и храна се покриени од страна на организаторот.

Критериуми:

 • Млади кои имаат искуство во работа со млади или активно работат на едукација со инклузивни групи;
 • Возраст од 18 до 29 години;
 • Да покажуваат интерес и разбирање за темите на обуката;
 • Да се во можност активно да учествуваат на сите денови од обуката во закажаниот термин;
 • По завршување на обуката, учесниците ќе имаат обврска  активно да се вклучат во спроведување на еднодневни работилници на локално ниво;
 • Особено се охрабруваат да се пријават млади кои се припадници на ранливи и маргинализирани групи и лица со попреченост;

Повикот е отворен до 14.10.2023 година, (23:59 часот).

За прашања поврзани со повикот, слободно можете да се обратите до контакт лицето Панде Ефтимов, на pande_eftimov@mof.org.mk

* Со пријавување на оваа обука, потврдувате дека ги исполнувате горенаведените критериуми, сте во можност во целост, активно, да учествувате на обуката во периодот 16 – 20 октомври 2023 година и ја прифаќате обврската по обуката да учествувате во спроведување на најмалку 1 (една) еднодневна работилница со млади во вашата заедница на темите: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање, инклузија и доверба.

Forumi Rinor Arsimor (FRA) në partneritet me Fondin e Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë – UNFPA në kuadër të projektit rajonal “Youth 4 Inclusion, Trust and Equality, hap thirrje për 30 me prejardhje të ndryshme socio-ekonomike nga mosha nga mosha 18 deri 29 vjeçare të cilët do të marrin pjesë në një trajnim katër-ditor për trajnues me temë nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunim, dialog ndërkulturor, mirkuptim dhe besim reciprok. Trajnimi do të realizohet sipas metodologjisë Y-PEER.

Apliko ne këtë LIDHËZ.

Personat që do të marin pjesë do të fitojnë njohuri për punën me të rinjtë dhe gjatë trajnimit do të përgatisin tema që përfshijnë: nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunimin, dialogun ndërkulturor, mirkuptimin dhe besimin reciprok.

Me përdorimin e njohurive dhe aftësive të reja të fituara, pjesëmarrësit do të vazhdojnë të punojnë me të rinjtë në komunitetin e tyre lokal në mënyrë që të ndajnë njohuritë dhe aftësitë përmes realizimit të puntorive lokale, me ndihmën e mentorëve. Gjuha e përdorur në këtë trajnim për trajnues do të jetë gjuha maqedone, me përkthim të vazhdueshëm në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, nvarsisht të nevojave të pjesëmarrësve.

Është e paraparë që trajnimi të zhvillohet në periudhën nga 16 deri 20 Tetor viti 2023.

** Shpenzime e udhëtimit, akomodimi dhe ushqimi mbulohen nga organizatori.

Kriteret:

 • Të rinjë që kanë përvojë në punën me të rinjë dhe punojnë në mënyrë aktive me të rinjtë  në periudhë prej së paku 2 vjet;
 • Mosha nga 18 deri 29 vjeç;
 • Të tregojnë interes dhe mirkuptim për temat e trajnimit ;
 • Të kenë mundësi në mënyrë aktive të marrin pjesë çdo ditë të tajnimit në terminin e planifikuar;
 • Pas mbarimit të trajnimit, pjesëmarrësit duhet në mënyrë aktive të përfshihen në realizimin e puntorive njëditore në nivel lokal;
 • Inkurajojme veçanërisht të aplikojnë të rinjtë që i përkasin grupeve vulnerabël dhe grupeve të margjinalizuara.

Thirrja është e hapur deri 14.10.2023  (ora 23:59).

Për pyetje në lidhje me thirrjen lirisht mund të kontaktoni personin për kontakt Pande Eftimov, në pande_eftimov@mof.org.mk

* Duke u regjistruar në këtë trajnim, ju konfirmoni se i plotësoni kriteret e lartëpermendura , keni mundësi gjatë gjithë kohës të merni pjesë në trajnim në periudhen prej 16-20 Tetor viti 2023 dhe pranoni detyrimin që pas trajnimit të merni pjesë në zbatimin e një puntorie njëditore me të rinjtë në komunietin tuaj në temat: nxitja e narativave konstruktive, bashkëpunimi, dialogu ndërkulturor, mirkuptimi dhe besimi reciprok.

Сподели