Онлајн предавање „Шар Планина: национален парк или национална мета?“

Младински образовен форум, во соработка со Институтот за комуникациски студии како дел од кампањата „Разбистри сѐ“, ве поканува на отвореното онлајн предавање на тема „Шар Планина: национален парк или национална мета?“, кое ќе се одржи на 23 март, вторник, во 18:30 часот на Зум. (https://zoom.us/j/97862396440). Предавањето ќе го одржи екоактивистот Нгадњим Мехмети од граѓанската инивијатива „Еко герила“.

На предавањето ќе се дискутира за проблемите со кои се соочува Шар Планина и покрај заштитата што ја има како неодамна прогласен национален парк. Изградбата на мали хидроцентрали, дивата сеча и неконтролираниот лов се дел од проблемите со кои се соочува најновиот национален парк во државата. Посебно загрижува изградбата на мали хидроцентрали кои предизвикуваат ерозија и лизгање на земјиштето, што пак неповратно ги уништува уникатните релјефни структури во клисурите и претставува голем ризик во време на обилни дождови и поплави. Што значи ова за природата на планината и за луѓето кои живеат под Шар Планина?

Предавањето ќе се одржи на платформата за видео-комуникација Zoom, во 18:00 часот и истото ќе можете да го проследите на следниот линк: https://zoom.us/j/97862396440

Настанот се организира како дел од серијата онлајн предавања за заштита на животната средина што ги одржува Младинскиот образоване форум (МОФ). Кампањата „Разбистри сè“ ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансиски поддржана од Британската амбасада.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, контактирајте ја Бисера Самарџиева од МОФ – bisera_samardjieva@mof.org.mk.

Forumi Arsimor Rinor, në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit si pjesë e fushatës “Kthjellohu”, ju fton në online ligjëratë të hapur me temë “Mali Sharr: Park Nacional apo shënjestër nacionale?”, që do të mbahet më 23 mars (e martë) në ora 18:30 në Zoom (https://zoom.us/j/97862396440). Ligjërata do të mbahet nga eko-aktivisti Ngadhnjim Mehmeti nga iniciativa civile “Eko Gerila”.

Gjatë ligjëratës do të diskutohet për problemet me të cilat përballet Mali Sharr pavarësisht mbrojtjes që e ka si park nacional i shpallur kohë më parë. Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla, prerjet ilegale dhe gjuetia e pakontrolluar janë disa nga problemet me të cilat përballet parku më i ri nacional i vendit. Në veçanti shqetëson ndërtimi i hidrocentraleve të vogla që shkaktojnë erozioni dhe rrëshqitjet e tokës, të cilat nga ana tjetër shkatërrojnë në mënyrë të pakthyeshme strukturat unike të relievit në grykat dhe paraqesin rrezik të madh në kohë shiu të rrëmbyeshëm dhe përmbytjesh. Çfarë do të thotë kjo për natyrën e malit dhe për njerëzit që jetojnë nën Malin Sharr?

Ligjërata do të mbahet në platformën për video komunikim Zoom, në orën 18:00 dhe mund ta ndiqni në lidhjen vijuese: https://zoom.us/j/97862396440

Ngjarja organizohet si pjesë e një sërë ligjëratave online, mbi mbrojtjen e mjedisit jetësor, të organizuara nga Forumi Arsimor Rinor (FAR). Fushata “Kthjellohu” zbatohet nga Instituti për Studime të Komunikimit dhe mbështetet financiarisht nga Ambasada Britanike.

Nëse keni nevojë për informacion shtesë, kontaktoni Bisera Samarxhieva nga FAR – bisera_samardjieva@mof.org.mk.

 

Сподели