Предавање – Fundraising for startups 101

Младински образовен форум ве кани на бесплатно предавање Fundraising for startups 101 со Игор
Маџов, односно Како да го финансирате вашиот стартап во Северна Македонија.
Дојдете да научите што треба да знаете пред да контактирате со инвеститори и како да дојдете до
финансии за вашиот стартап.
Слушателите ќе се запознаат со:
– Животниот циклус на еден стартап
– Во која фаза стартапите до какви инструменти на финансирање можат да пристапат
– Како функционираат Ангел – инвеститори, крауд фандинг платформи, Фонд за иновации,
акцелератори, фондови на ризичен капитал, како и пристап до грантови и банки)
– Што бараат/очекуваат инвеститорите пред да им пристапите
– Потребна документација
– Ресурси за поддршка на стартап компании во Македонија

Био Игор Маџов е Инвестициски фасилитатор за западен балкан и startup scout во регионалниот
венчр капитал фонд South Central Ventures. Со повеќе од 15 години искуство работа со стартап
компании и иновативни бизниси Игор безусловно го поддржува развојот и растот на стартап
екосисистемите во Југоисточна европа. Ко/основач е на Startup Mакедонија со која работат на
вмречување на сите чинители и обезбедување подобра клима за развој и раст на стартапи. Се
појавува како Ко-организатор е на Startup Europe Week, Startup Weekend, Global Enrepreneurship
Week и учество како ментор, советник и организатор на интернационални програми,
конференции и настани. Неговата експертиза е во развојот на бизнисот на tech компании,
финансирање на стартап компании и корпоративни иновации.

Ова предавање е дел од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за
претприемништво“ кој во државата се спроведува од страна Младински образовен форум (МОФ)
и Институт за европска политика (ЕПИ), со поддршка од Центарот за меѓународно приватно
претприемништво (CIPE).

Forumi Rinor Arsimor Ju fton në ligjeratë falas Fundraising for startups 101 me Igor Maxhov, gjegjësisht Si ta financoni startapin tuaj në Maqedoninë e Veriut.

Ejani të mësoni se çka duhet të dini para se t’i kontaktoni investitorët dhe sit ë vini deri te financat për startapin tuaj.

Dëgjuesit do të njoftohen me:

– Cikli jetësor i një startapi

– Në cilën faze në çfarë instrumente të financimit startapet mund të qasen

– Si funksionojnë Engjull – investitorët, kraud fanding platformat, Fondi për inovacione, akceleratorët, fondet e kapitalit të rrezikut, si dhe qasja deri te grantet dhe bankat.

– Çfarë kërkojnë/presin investitorët para se t’u qaseni

– Dokumentacioni i nevojshëm

– Resurset për mbështetje të startap kompanive në Maqedoni

 

Bio Igor Maxhov është fasilitator investimesh për Ballkanin Perëndimor dhe startup scout në venture capital fund rajonal South Central Ventures. Me më shumë se 15 vite përvoj me startap kompani dhe biznese inovative. Igori pa rezervë e përkrah zhvillimin dhe rritjen e startap ekosistemeve në Evropën Juglindore. Është bashkëthemelues në Startup Maqedoni në të cilën punojnë për rrjetëzimin të të gjithë faktorëve dhe sigurimi I një klime më të mirë për zhvillim dhe rritje të startapeve. Paraqitet edhe si bashkëorganizatorë I Startup Europe Week, Global Entrepreneurship Week dhe pjesëmarrës si mentor, konsulltues dhe organizator i programeve internacionale, konferenca dhe evenimente. Ekspertiza e tij është në zhvillimin e biznesit të Tech kompanive, financimin e startap kompanive dhe inovacioneve koorporative.

Kjo ligjeratë është pjesë e projektit “Angazhimi I sektorit privat në arsimimin për sipërmarrje” I cili në shtet zbatohet nga Forumi Rinor Arsimor (FRA) dhe Instituti për Politika Evropiane (EPI), me përkrahje të Qendrës Ndërkombëtare për Sipërmarrës Privat (CIPE).

 

 

Сподели