Поголемиот број на студенти сметаат дека не можат да влијаат врз општествените случувања

Младински образовен форум  на 02.06.2015, ја одржа трибината „Студентот како носител на општествени промени“, на која ги презентираше резултатите од истражувањето „Студентот како носител на општествени промени – истражување за конформизмот, локусот на контрола и граѓанската одговорност кај студентите“.Истражувањето е спроведено во периодот од 25ти до 30ти декември, 2014 година на популација од 523 студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј. Наодите беа дискутирани од проф. Маја Бојаџиевска и проф. Ненад Марковиќ.

Според Јована Наумовска, која е и автор на истражувањето, поголемиот број на студенти имаат надворешен локус на контрола, односно сметаат дека не можат да влијаат за промена на својата средина и сметаат дека контролата за општествените случувања е надвор од нив. Степенот на конформизам и граѓанска одговорност е нормално распространет низ студентската популација, односно бројот на конформисти и неконформисти, граѓански одговорни и неодговорни не се разликува статистички значајно. Според авторот, ваквата распределба на вредности, го отежнува процесот на носење големи, општествени промени.

Единствена значајна разлика помеѓу студентите кои членуваат и не членуваат во граѓански организации, е што првите чувствуваат поголема граѓанска одговорност за разлика од оние кои не членуваат во граѓанска организација, додека за останатите варијабли (конформизам, локус на контрола) не е утврдена статистички значајна разлика.

Дополнително, 63,5% од испитанниците никогаш не гласале на студентски избори; 51,6% не присуствувале на дебата  на студентски теми; 40% не присуствувале на студентски протести; 71,3% никогаш не организирале настан за студенти; 60,4% не волонтирале за организација на студентски настан; 46,3 % никогаш не го споделуват својот став на социјалните мрежи за актуелните политики и институционални мерки кои се наменети за студентите; 76,1 %, никогаш немаат објавено статија/колумна во медиум за одредена студентска проблематика. Овие наоди укажуваат на низок степен на граѓанска инволвираност од страна на студентите.

Професорот Ненад Марковиќ зборуваше за општествените фактори кои придонесуваат овие личносни карактеристики да се развијат кај студентите. Еден од клучните фактори според него е ниската социјална доверба која во историски континуитет е својствена за нашата заедница, што пак ја намалува веројатноста од општествени интеракции и здружување. Најчест мотив за здружување станува негативната солидарност ( здружување против нешто/некого, не за нешто/некого). Следен фактор кој беше разгледуван од професорот е појавата на алиенација која може да се јави како резултат на страв од санкција, од неизвесност. Последица на ваквото однесување е појавата на клиентелизам, субмисивност, покор.

Професорката Маја Бојаџивска пак се осврна на општетствената педагогија, која учи на покорност, ја оспорува потребата од критичко размислување, промовира културно авторитарни модели  на однесување, развива “ропска свест”.  Однесувањето на Студентскиот парламент на УКИМ е производ токму на ваква културната традиција. Таа посочи дека е потребна еманципација, која прво треба да се случи кај професорите како клучен актер во општествената педагогија, за подоцна да може низ образовниот процес да се пренесе и кај останатите општествени чинители.

Дел од поставените прашања и коментари од страна на публиката се однесуваа на појавата на конформизам во форми на организирање со различна структура; давање на предност на формата, на сметка на вредносните заложби на формите на организирање; можни модели за промена за системот на студентско организирање.

Истражувањето може да го превземете на следниот линк

Сподели