Повик за 5 предавачи во клубовите Артивизам

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на активностите на програмата Младински Активизам отвора Повик за 5 (пет) предавачи во клубовите Артивизам.

Артивистичките клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Oваа учебна година во рамки на програмата ќе функционираат пет почетни клуба. Членовите на клубовите посетуваат предавања во кои учат за формите на активизам, демократија, младинско организирање, медиумска писменост, како и работилници за изработка на: стенсил, стикер, фотографија и останати алатки. Содржините кои младите членови на клубовите ги создаваат имаат за цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам. За ангажманот е предвиден финансиски надоместок.

Обврските на Предавачот се:

• Одржување редовни неделни предавања во клубовите
• Редовна комуникација со програмскиот координатор и асистент, локалниот координатор и асистент-предавачот на клубот;
• Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на активностите на клубовите;
• Изработка на месечен извештај за работата на клубот;
• Реализирање на активности во склоп на програмата Младински Активизам, во која спаѓаат и младинските клубови;
• Задолжително присуство на координативни состаноци и
• Задолжително присуство на Тренинг за предавачи кој ќе се одржи кон крајот на месец семптември. (Тренингот ќе им помогне на пријавените предавачи да добијат глобална претстава за ангажманот, обврските, методологијата и начинот на реализирање на предавањата во рамки на клубовите)

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

• Основни познавања во областите: нови медиуми, култура, уметност и активизам;
• Одлични комуникациски вештини, со познавање на говорен и пишан англиски јазик;
• Способност да работи со тим;
• Можност да работи за време на викенди.

Заинтересираните предавачи можат своето CV (во кое меѓудругото ќе се наведат и претходните искуства релевантни за овој повик) и кратка мотивација, да ги испратат до четврток, 9-ти септември 2021 година, (23:59), на адресите: info@mof.org.mk, ivona_kuzmanovska@mof.org.mk и pande_eftimov@mof.org.mk со назнака „Пријава за предавач во клуб Артивизам“. За какви било прашања поврзани со повикот, слободно можете да се обратите на погоренаведените адреси.

Клубовите се финансирани од проектот Fostering Youth Activism through Online Media на National Endowment for Democracy.

Сподели