Повик за анкетари за истражување

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за 10 анкетари за периодот октомври – ноември. МОФ во периодот на мај – декември 2018 спроведува истражување за социјален капитал кај млади помеѓу 16 и 29 години. Ова истражување има за цел да го открие однесувањето на младите во врска со граѓанската ангажираност и активизмот, волонтерството, образовниот систем, довербата во институциите и нивото на слобода на говор.

За потребите на истражувањето, распишуваме конкурс за 10 анкетари кои ќе бидат директно вклучени во теренското спроведување на истражувањето и внес на податоците.  Теренското истражување предвидува спроведување на прашалници на универзитетите и средните училишта во:  Скопје, Тетово, Штип,  Битола, Охрид Велес, Струмица и Куманово од 8ми октомври до 8ми ноември.

Проектот за младинско изразување е спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за Балканска соработка – Љоја и Младински сојуз Крушево. Проектот е поддржан од Европската Унија.       

Thirrje për anketues për realizimin e hulumtimit  “Kapitali social tek të rinjtë”

Forumi Arsimor Rinor (MOF) hap thirrje për 10 anketues për periudhën tetor – nëntor.  MOF gjatë periudhës maj – dhjetor 2018 realizon hulumtim për kapitalin social te të rinjtë të moshës 16 dhe 29 vjeç. Ky hulumtim ka për qëllim të zbulojë sjelljen e të rinjve në lidhje me angazhimin qytetar dhe aktivizmin, punën vullnetare, sistemin arsimor, besimin në institucionet dhe nivelin e lirisë së shprehjes.

Për nevojat e këtij hulumtimi, shpallim konkurs për 10 anketues të cilët do të përfshihen drejtpërdrejtë në zbatimin në teren të hulumtimit dhe regjistrimin e të dhënave.   Hulumtimi në teren parasheh realizimin e pyetësorëve nëpër universitetet dhe shkollat e mesme në:  Shkup, Tetovë, Shtip, Manastir, Ohër, Veles, Strumicë dhe Kumanovë nga 8 tetor deri më 8 nëntor.  

Проектот за младинско изразување е спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за Балканска соработка – Љоја и

Младински сојуз Крушево. Проектот е поддржан од Европската Унија. 

Деталите за условите и начинот на пријавување можете да ги најдете во документите подолу:

Повик за анкетари – Социјален капитал кај млади [pdf]

Thirrje për anketues për realizimin e hulumtimit Kapitali social tek të rinjtë [pdf]

Сподели