Повик за членови на Локален младински совет во Општина Струга

Почитувани,

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог , распишува повик за пријавување на делегати за основачкото собрание на Локалниот младински совет во Општина Струга

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да присуствувате на основачкото Собрание на Локалниот младински совет во општина Струга.

Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, подмладоци на политички партии, како и други младински структури кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативата (статутот можете да го најдете во прилог на овој документ)

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на улица Климетица бр.8 Струга или на policy@mof.org.mk.

 Задолжителни документи

  1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
  2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
  3. Пополнет формулар за пријавување на делегат, кој што може да го најдете тука

Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (не се задолжителни, но се преферираат)

  1. Статут

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е од  14.07 до 19.07.2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници наИницијативниот одбор за основање на Локален младински совет.

 Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,

Иницијативен одбор за основање на Локален младински совет во Општина Струга

_______________________________________________________________________________________________

Të Nderuar,

Këshilli inicues për formimin e Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës, sëbashku me Forumin Edukativ Rinor, Qendrën për Dialog Ndërkulturor dhe Komunën e Strugës, shpall thirrje për aplikim për delegatë në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Kemi nder të veçantë të Ju ftojmë të paraqiteni për pjesmarrje në Kuvendin Themelues të Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës.

Thirrja është e hapur për të gjithë organizatat rinore ; organizatat për të rinj dhe rrjete të organizatave rinore, si dhe strukturave tjera rinore të cilat i plotësojnë kriteret për anëtarësim të përcaktuara sipas propozim-statutit  të paraqitur nga ana e Iniciativës (statutin mund ta gjeni në shtojcën në këtë dokument).

Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarsim duhet ti paraqesin dokumentet  e nevojshme në policy@mof.org.mk apo  ti dorëzojnë në zyrat e Forumit Edukativ Rinor në rrugën Klimetica nr.8 Struga, të emërtuara për Këshillin Rinor Lokal – Strugë.

Dokumentet e nevojshme

  1. Portfolio për punën e organizatës/ grupit joformal
  2. Letër motivimi për pjesëmarrje, me më shumë se 300 fjalë
  3. Formular i plotësuar për paraqitjen e delegatëve (përfaqësuesi i organizatës do të jetë përgjegjës për komunikim me Këshillin Rinor Lokal të Komunës së Strugës). Formularin mund ta merrni këtu.

Dokumente që e vërtetojnë punën e organizatës/strukturën (nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

Statuti

Nëse është e nevojshme, komisioni për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.  Paraqitja është e hapur nga 19.07.2015.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikim të anëtarësisë i përbërë nga përfaqësues të Këshillit inicuesë për themelimin e Këshillit Rinore Lokal.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme, dhe shpresojmë në aktivizimin tuaj.

Me Respekt,

Këshilli inicues për themelimin e Кëshillit Rinor Lokal në Komunën e Strugës

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.