Повик за изработка на медиумски производи Thirrje për prodhimin e produkteve mediatike

Ажурирано на 23.02.2024 година.

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот младински проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, го реобјавува повикот за млади за изработка на медиумски производи на следните теми: конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Повикот е отворен за сите млади креативци на возраст од 16 до 26 години кои имаат желба да направат промени во својата заедница преку изработка на медиумски производи на теми поврзани со конструктивни наративи, поттикнување на соработка, интеркултурен дијалог, разбирање и доверба.

Услови и обврски за учество во програмата

Заинтересираните кандидати за учество во програмата потребно е да се:

 • Млади лица на возраст од 16 до 26 години;
 • Заинтересирани за темите на проектот;
 • Во можност да учествуваат на четиридневна креативна обука за градење вештини за подготовка на медиумски производи (7-10 март 2024);
 • Вклучат во теренска работа во локалните заедници и со помош и поддршка од ментори по обуката да ги изработат медиумските производи.

Главната цел на програмата е да поддржи 15 млади во промоција на позитивни наративи, од младите за младите кои ќе поттикнат мултиетничка соработка, инклузија и родова еднаквост. *При изборот на учесници ќе биде земена предвид географската распределба на апликантите.

Областите на кои ќе треба да се фокусирани медиумските производи вклучуваат: 

 • Врсничка едукација,
 • Идентитет и интеркултурен дијалог,
 • Младинско учество,
 • Младински активизам и
 • Обликување на перцепциите за стереотипи, предрасуди и дискриминација.

Избраните учесници ќе имаат можност преку различни сесии, за време на четиридневната обука, да се запознаат со основите на новинарството и развивање на приказна, новинарска фотографија, техники за видео и аудио снимање и едитирање на мултимедијални производи.

По завршување на обуката, учесниците ќе работат со ментор кој ќе ги советува и ќе им помага при изработка на медиумските производи. Учесниците ќе имаат слобода да изберат различен формат кој ќе го користат при изработка на медиумските производи: веб, видео, аудио или печатени. Трошоците поврзани со спроведување на задачата ќе бидат соодветно надоместени по претходно одобрување и во согласност со политиката на организаторот.

Сите медиумски содржини кои ќе бидат изработени од младите учесници ќе бидат објавени и на социјалните мрежи на МОФ и УНФПА.

Краен рок за аплицирање е 1-ви март 2024, на следниот ЛИНК. Избраните учесници ќе бидат известени најдоцна до 5-ти март 2024 година. *Апликациите кои пристигнаа на отворениот формулар заклучно со 20.02.2024 година ќе се земат предвид во финалната селекција на учесници. Апликантите кои имаат аплицирано, нема потреба повторно да го пополнуваат апликацискиот формулар.

Доколку ви се потребни дополнителни информации или имате прашања, слободно обратете се на Ивона Кузмановска на ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

—————————————————————————————————————————————–

Përditësuar më 23.02.2024.

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rinor rajonal “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, rishpallin thirrjen për të rinjtë për prodhimin e produkteve mediatike me temë: narativa konstruktive, nxitje e bashkëpunimit, dialog ndërkulturor, mirëkuptim dhe besim.

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë kreativë nga mosha 16 deri 26 vjeçare të cilët kanë deshirë të bëjnë ndryshime në komunitetin e tyre përmes prodhimit të produkteve mediatike në tema lidhur me  narativat konstruktive, nxitjen e bashkëpunimit, dialogun ndërkulturor, mirëkuptimin dhe besimin.

Kushtet dhe detyrimet e pjesëmarrësve në këtë programë

Kandidatët e interesuar për pjessëmarrje në këtë program duhet të jenë:

 • Të rinjë në moshën nga 16 deri 26 vjeç;
 • Të interesuar për temat e projektit;
 • Të mund të marrin pjesë në një trajnim kreativ katër ditor për ndërtimin e aftësive për përgaditjen e prodhimeve mediatike (7-10 Mars 2024);
 • Të angazhohen në punën në teren në bashkësite lokale dhe me ndihmën  dhe mbështetjen e mentorëve pas trajnimit të përpunojnë produktet mediatike.

Qëllimi kryesor i programit është të mbështes 15 të rinjë në promovimin e narativave pozitive, nga të rinjtë për të rinjtë të cilët do të nxisin bashkëpunim multietnik, përfshirje dhe barazi gjinore. *Gjatë përzgjedhjes së pjesëmarrësve do të meret parasysh shpërndarja gjeografike e aplikuesve.

Fushat në të cilat duhet të fokusohen produktet mediatike përfshijnë: 

 • Edukimi I bashkëmoshatarëve,
 • Identiteti dhe dialogu ndërkulturor,
 • Pjesëmarrja rinore,
 • Aktivizmi rinor dhe
 • Formësimi i perceptimeve për stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimin.

Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kenë mundësi përmes sesioneve të ndryshme, përgjatë trajnimit katër ditor, të njihen me bazat e gazetarisë dhe zhvillimin e një tregimi, fotografinë gazetareske, teknikat për audio dhe video inçizimin dhe editimin e produkteve multimediale.

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të punojnë me mentor I cili do ti këshilloj dhe do ju ndihmojë gjatë përpunimit të produkteve mediatike. Pjesëmarrësit do të kenë lirinë të zgjedhin një format të ndryshëm të cilin do ta përdorin gjatë përpunimit të produkteve mediatike: web, video, audio apo të shtypura. Shpenzimet lidhur me zbatimin e detyrës do të rimbursohen në mënyrë adekuate pas miratimit paraprak dhe në pajtueshmëri me politikat e organizatorit.

Të gjitha përmbajtjet mediatike që do të përpunohen nga pjesëmarrësit e rinjë do të postohen edhe në rrjetet sociale të FRA-së dhe UNFPA-së.

Afati I fundit për aplikim është 1 Mars 2024, në këtë LINK. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të njoftohen më së voni deri më 5-së Mars viti 2024. *Aplikimet e mbërritura në formularin e hapur më 20.02.2024 do të merren parasysh në përzgjedhjen përfundimtare të pjesëmarrësve. Aplikuesit që kanë aplikuar, nuk është e nevojshme të plotësojnë formularin aplikues përsëri.

Nëse keni nevojë për informata shtesë apo nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni Ivona Kuzmanovska në ivona_kuzmanovska@mof.org.mk.

Сподели