ПОВИК ЗА МЛАДИ ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА „НА ИСТА ФРЕКВЕНЦИЈА“ I THIRRJE PËR TË RINJË PËR PJESËMARRJE NË PUNËTORINË “NË TË NJËJTËN FREKUENCË”

Младински образовен форум во партнерство со Младинската програма на белградскиот центар за човекови права објавува повик за млади за учество на работилница на тема „На иста фреквенција“ која се организира во рамки на проектот “Youth Rights Talks“. 

Повикот е отворен за 20 млади луѓе на возраст од 15 до 30 години од целата држава. 

За време на работилницата, учесниците ќе имаат можност да се вклучат во интерактивни сесии на теми како идентитет, градење мир и разрешување на конфликти. Учесниците на работилницата ќе имаат прилика да остварат контакти со други млади од целата држава и да научат повеќе за концептот на интеркултурен дијалог и неговата улога во креирањето на подобро општество. Целта на работилницата е да ги сензибилизира младите преку обезбедување простор за лична рефлексија.

Работилницата ќе се одржи во среда, 17 јули 2024 година во Скопје. Патните трошоци ќе бидат покриени од страна на организаторот во висина на повратен автобуски билет.

Учесниците на работилницата ќе имаат можност и директно да се вклучат во регионалниот настан Youth Rights Talks заедно со млади од регионот кој ќе се одржи во Белград во месец октомври 2024 и на кој ќе имаат можност да ги продлабочат своите знаења за темите од работилницата, но и да се вмрежат и да работат со млади од регионот.

Youth Rights Talks е настан кој веќе седум години по ред им дава простор на младите слободно да ги искажат своите мислења за актуелните општествени прашања, да ја видат и слушнат перспективата на нивните врсници и да споделат свои ставови и лични приказни. Покрај младите, на овој настан учествуваат и претставници на меѓународни организации, младински работници, претставници од институции кои се занимаваат со прашања кои ги тангираат младите и медиуми.

 

Начин на пријавување:

Заинтересираните можат да го искажат својот интерес за учество со пополнување на онлајн формуларот за апликација на следниот линк, најдоцна до недела, 14 јули 2024 година, 23:59 часот. Доколку имате прашања или имате потреба од дополнителни информации, обратете се на: matea_nestorova@mof.org.mk.

 

Работилницата е дел од регионалниот проект „Поддршка на ЕУ за градење доверба во Западен Балкан“, финансиран од Европската Унија и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации. 

//

Forumi Rinor Arsimor në partneritet me Programin Rinor të Qendrës  për të Drejtat e Njeriut në Beograd shpall thirrje për të rinjtë për pjesëmarrje në punëtorinë me temë “Në të njëjtën frekuencë”, e cila organizohet në kuadër të projektit “Youth Rights Talks”.

Thirrja është e hapur për 20 të rinj të moshës 15 deri në 30 vjeç nga i gjithë shteti.

Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të përfshihen në sesione interaktive mbi tema si identiteti, ndërtimi i paqes dhe zgjidhja e konflikteve. Pjesëmarrësit e punëtorisë do të kenë mundësinë të krijojnë kontakte me të rinj të tjerë nga e gjithë shteti dhe të mësojnë më shumë për konceptin e dialogut ndërkulturor dhe rolin e tij në krijimin e një shoqërie më të mirë. Qëllimi i punëtorisë është të sensibilizojë të rinjtë duke ofruar hapësirë për reflektim personal.

Punëtoria do të mbahet të mërkurën, më 17 korrik 2024 në Shkup. Shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen nga organizatori në vlerën e një bilete autobusi vajtje-ardhje.

Pjesëmarrësit e punëtorisë do të kenë gjithashtu mundësinë të përfshihen drejtpërdrejt në ngjarjen rajonale Youth Rights Talks së bashku me të rinj nga rajoni që do të mbahet në Beograd në muajin tetor 2024, ku do të kenë mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre mbi temat e punëtorisë, si dhe të rrjetëzohen dhe të punojnë me të rinj nga rajoni.

Youth Rights Talks është një ngjarje që shtatë vite me radhë u jep hapësirë të rinjve të shprehin lirisht mendimet e tyre për çështjet aktuale shoqërore, të shohin dhe të dëgjojnë perspektivën e bashkëmoshatarëve të tyre dhe të ndajnë qëndrimet dhe historitë e tyre personale. Përveç të rinjve, në këtë ngjarje marrin pjesë edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, punonjës rinorë, përfaqësues të institucioneve që merren me çështje që prekin të rinjtë dhe media.

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit mund të shprehin interesin e tyre për pjesëmarrje duke plotësuar formularin online të aplikimit në këtë link  , jo më vonë se të dielën, 14 korrik 2024, ora 23:59. Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informacione shtesë, kontaktoni: matea_nestorova@mof.org.mk.

 

Puntoria është pjesë e projektit rajonal “Mbështetje nga BE-ja për ndërtimin e besimit në Ballkanin Perëndimor”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara.

Сподели