Повик за Обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА, во рамки на регионалниот проект “Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за 20 млади лица од Општините: Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар (по 4 од секоја општина), на возраст од 18 до 29 години, кои ќе учествуваат на четиридневна обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба. Обуката ќе се реализира по Y-PEER методологија (врсници обучуваат врсници) со прирачник за обучувачи.

Лицата кои ќе учествуваат ќе се стекнат со знаења за работа со млади и за време на обуката ќе обработуваат теми кои вклучуваат: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба.

Kористејќи ги новостекнатите знаења и вештини, учесниците ќе продолжат да работат со млади во нивната локална заедница со цел споделување на знаењата и вештините преку реализирање на локални работилници за млади во петте општини: Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар. Работниот јазик на обуката за обучувачи ќе биде македонски, со консекутивен превод на албански јазик и обратно, според потребите на учесниците.

Обуката е предвидена да се спроведе во периодот од 12 до 15 мај 2023 година.

Патните трошоци, трошоците за сместување и храна се покриени од страна на организаторот.

Критериуми:

– Млади кои имаат искуство во работа со млади и активно работат со млади во Опшините Велес, Битола, Струга, Охрид и Гостивар во период од најмалку 2 години;

– Возраст од 18 до 29 години;

– Да покажуваат интерес и разбирање за темите на обуката;

– Да се во можност активно да учествуваат на сите денови од обуката во закажаниот термин;

– По завршување на обуката, учесниците ќе треба активно да се вклучат во спроведување на еднодневни работилници на локално ниво;

– Особено се охрабруваат да се пријават младите кои се припадници на ранливи и маргинализирани групи.

Повикот е отворен до среда, 3 мај 2023 година, (23:59 часот). Пријави се на: https://forms.gle/HrnjFHJYf3nMbouo9

За прашања поврзани со повикот, слободно можете да се обратите до контакт лицето Панде Ефтимов, на pande_eftimov@mof.org.mk

* Со пријавување на оваа обука, потврдувате дека ги исполнувате горенаведените критериуми, сте во можност во целост, активно, да учествувате на обуката во период од 12-15 мај 2023 година и ја прифаќате обврската по обуката да учествувате во спроведување на 1 еднодневна работилница со млади во вашата заедница на темите: поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање и доверба.

Forumi Rinor Arsimor (FRA) në partneritet me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë – UNFPA në kuadër të projektit rajonal “Të rinjtë për inkluzion, barazi dhe besim”, hap thirrje për 20 të rinjë nga komunat: Veles, Manastir, Strugë, Ohër dhe Gostivar (4 nga secila komunë) nga mosha 18 deri 29 vjeçare të cilët do të marrin pjesë në një trajnim katër-ditor për trajnues me temë nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunim, dialog ndërkulturor, mirkuptim dhe besim reciprok. Trajnimi do të realizohet sipas metodologjisë Y-PEER (moshatarët trajnojnë moshatarët e tyre) me manualin e trajnerëve.

Personat që do të marin pjesë do të fitojnë njohuri për punën me të rinjtë dhe gjatë trajnimit do të përgatisin tema që përfshijnë: nxitjen e narativave konstruktive, bashkëpunimin, dialogun ndërkulturor, mirkuptimin dhe besimin reciprok.

Duke përdorur njohuritë dhe aftësitë e reja të fituara, pjesëmarrësit do të vazhdojnë të punojnë me të rinjtë në komunitetin e tyre lokal në mënyrë që të ndajnë njohuritë dhe aftësitë përmes realizimit të puntorive lokale për të rinjë në pesë komunat: Veles, Manastir, Strugë, Ohër dhe Gostivar. Gjuha e përdorur në këtë trajnim për trajnues do të jetë gjuha maqedone, me përkthim konsekutiv në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, në varësi të nevojave të pjesëmarrësve.

Trajnimi është paraparë të zhvillohet në periudhën prej 12 deri 15 Maj të vitit 2023.

* Shpenzimet e udhëtimit, akomodimit si dhe ushqimi mbulohen nga organizatori.

Kriteret:

– Të rinjë që kanë përvojë në punën me të rinjë dhe punojnë në mënyrë aktive me të rinjtë në komunat e Velesit, Manastirit, Strugës, Ohrit dhe Gostivarit në periudhë prej së paku 2 vjet;

– Mosha nga 18 deri 29 vjeç;

– Të tregojnë interes dhe mirkuptim për temat e trajnimit ;

– Të kenë mundësi në mënyrë aktive të marrin pjesë çdo ditë të tajnimit në terminin e planifikuar;

-Pas mbarimit të trajnimit, pjesëmarrësit duhet në mënyrë aktive të përfshihen në realizimin e puntorive njëditore në nivel lokal;

– Inkurajojme veçanërisht të aplikojnë të rinjtë që i përkasin grupeve vulnerabël dhe grupeve të margjinalizuara.

Thirrja është e hapur deri të mërkurën, 3 Maj 2023, (ora 23:59). Aplikoni në: https://forms.gle/HrnjFHJYf3nMbouo9

Për pyetje në lidhje me thirrjen lirisht mund të kontaktoni personin për kontakt Pande Eftimov, në pande_eftimov@mof.org.mk

* Duke u regjistruar në këtë trajnim, ju konfirmoni se i plotësoni kriteret e lartëpermendura, keni mundësi gjatë gjithë kohës të merni pjesë në trajnim, në mënyrë aktive në periudhen prej 12-15 Maj 2023 dhe pranoni detyrimin që pas trajnimit të merni pjesë në zbatimin e një puntorie njëditore me të rinjtë në komunietin tuaj në temat: nxitja e narativave konstruktive, bashkëpunimi, dialogu ndërkulturor, mirkuptimi dhe besimi reciprok.

Сподели