Повик за Kunstwerkstatt – работилница за перформанс

Kunstwerkstatt (Кунстверкштат) е интерактивна работилница за перформанс која е комбинација на алтернативен театар и активизам водејќи се според идејата „учење преку работа“. Работилницата ќе соедини млади, инспиративни и креативни луѓе кои имаат желба за изведбени уметности. Кунстверкштат ќе се фокусира на учeње на основните техники на глума преку создавање на финален перформанс.

Повикот е отворен за сите заинтересирани млади луѓе на возраст 16-22 и можете да се пријавите со пополнување на овој формулар до 6ти февруари. Учесниците ќе бидат известени до 10ти февруари преку мејл.

Кунстверкштат е неформална едукативна работилница која се содржи од креативно и критичко размислување во процесите на создавање, пишување и изведување на перформанс. Работилницата ќе трае од февруари – јули 2014.

Шестмесечната програма на работилицата ќе вклучува: основи на глума, средби со глумци, проекција на филмови и дискусии, импровизации, користење на уметноста како алатка за младински активизам, вежби за глума и целта да се креира финален перформанс на заеднички договорена тема.

Средбите почнуваат во февруари и ќе се одржуваат еднаш неделно.

Работни јазици на работилницата се: Македонски и Англиски.

Доколку имате било какви прашања, слободно пишете на petar_antevski@mof.org.mk или paula.elisabeth@hotmail.de

Работилницата Кунстверкштат е поддржана од Младинси образовен форум и Forum Civil Peace Service Skopje


Kunstwerkstatt is an interactive performance workshop that combines alternative theater and social activism led by the idea of “learning by doing”. The workshop will bring together young, inspiring and creative people with the passion for performing. Kunstwerkstatt will focus on learning the basics of acting techniques by creating a final performance.

The call is open to all interested young people aged 16-22 and you can apply by filling this form no later than February 6th. Participants will be contacted by February 10th via e-mail.

Kunstwerkstatt is informal educational workshop that consists of creative and critical thinking in the process of creating, writing and acting upon a performance. It will happen from February – July 2014.

The six-month agenda of the workshop will include: basics of acting techniques and meetings with professional actors, documentary film discussions, improvisation, using art as a form for youth activism, acting exercises and of course the goal of the workshop to create a final performance on a particular subject.

The workshops will be held on weekly basis.

The working languages of the workshop are: Macedonian & English.

If you have any questions please contact petar_antevski@mof.org.mk or paula.elisabeth@hotmail.de

The workshop is supported by Youth Educational Forum and Forum Civil Peace Service Skopje.

 

 

Сподели