Повик за работилница за млади

Повик за учесници на
Работилница за градење на доверба и медијација за млади

 

Младински сојуз Крушево (МСК), Центар за Балканска соработка – Љоја и Младински образовен форум (МОФ) во рамките на Проект за младинско изразување поддржан од Европската Унија објавуваат повик за учесници на работилница за градење доверба и медијација за претставници од младинските совети, невладини организации и неформлани групи на граѓани од: Скопје, Тетово, Крушево, Куманово, Велес, Битола, Струга и Неготино. Работилницата ќе биде тродневна и ќе се одржи од 18 – ти до 20 – ти ноември 2018 (недела – вторник) во Крушево.

Учесниците ќе поминат низ теми како што се: тимска работа и градење на доверба, лидерство и донесување одлуки во групи; и ќе им бидат понудени техники за трансформација на конфликти, комуникација и медијација, основана на конкретни примери кои опфаќаат теми како што се стереотипите, предрасудите и дискриминацијата.

Кандидатите за учество на работилницате треба да ги исполнат следните услови:

  • Да се млади на возраст од 16 до 26 години;
  • Да покажуваат интерес и разбирање за темите на работилницaтa;
  • Да покажуваат интерес за вклучување во идни акции по работилницaтa;
  • Да се во можност да учествуваат на трите денови од работилницата

    во закажаниот термин.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 14 – ти ноември 2018 година (среда), преку испраќање на пополнета пријава на contact@youthalliance.org.mk Пријавата за учество може да се преземе тука или од: https://www.youthalliance.org.mk/

Бројот на учесници е ограничен. Учеството на работилницата е бесплатно – сместување, транспорт и храна. Работилницата ќе биде реализирана од искусни обучувачи од Љоја, МОФ и МСК. Работниот јазик ќе биде македонски и албански, а ќе биде обезбеден консекутивен превод. На работилницата ќе има простор за 40 учесници. При селекцијата на кандидатите ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите како и географската застапеност.

По завршување на работилницате учесниците ќе имаат можност да формираат тимови и да аплицираат со предлог проект за акции преку кои ќе ги имплементираат новонаучените вештини, техники и знаења. Најдобриот предлог концепт ќе биде награден за да може да се реализира до декември 2018 со менторство на искусни професионалци од МОФ, Љоја и МСК.

Со организација на овие работилници „Проектот за младинско изразување“ цели младите да станат лидери во промовирањето на слободата на изразување, човековите права, интеграцијата и креатори на промени за слободно и одговорно инклузивно општество. Работилниците се имплементирани од Младински образовен форум, Центар за Балканска Соработка – Љоја и Младински Сојуз – Крушево, а финансиски поддржани од Европската Унија во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017.


Thirrje për punëtori për ndërtimin e besimit dhe mediacionit për të rinjë

 

Forumi Rinor Arsimor (FRA), Qendra për Bashkëpunim Ballkanik – Loja, dhe Këshilli Rinor Krushevë  (KRK) në kuadër të projektit për shprehje rinore i mbështetur nga Unioni Evropian shpallin thirrje për pjesëmarrje në punëtorinë për ndërtim të besimit dhe mediacion për përfaqësuesit e këshillave rinor, organizatave joqeveritare dhe grupeve joformale të qytetarëve nga: Shkupi, Tetova, Krusheva, Kumanova, Velesi, Manastiri, Struga dhe Negotina. Punëtoria do të zgjat tre ditë dhe do të mbahet nga  18 – 20 nëntor 2018 (e Diel – e Martë) në Krushevë.

Pjesëmarrësit do të kalojnë nëpër tema siç janë: puna ekipore dhe ndërtimi i besimit, lidershipi dhe sjellja e vendimeve në grup si dhe do ju ofrohen teknika për transformimin e konflikteve, komunikimin dhe mediacionin të bazuara në shembuj konkret që përfshinë tema siç janë stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimi.

Kandidatët që duan të jenë pjesë e këtyre punëtorive duhet t’i plotësojnë këta kushte:

  • Të jenë të rinjtë nga mosha 16 deri në moshën 26 vjeçare;
  • Të shprehin interesim dhe gadishmëri për temat e punëtorisë;
  • Të shprehin interesim për kyçje në aksionet e ardhshme pas punëtorisë;
  • Të jenë të gatshëm që të marrin pjesë gjatë tre ditëve të parapara për punëtori.

Të gjithë të interesuarit mund të lajmërohen më së vonti deri më 14 Nëntor (e Mërkurë) 2018 duke dërguar aplikacionin e plotësuar në contact@youthalliance.org.mk. Aplikacioni për pjesëmarrje mund të merret nga https://www.youthalliance.org.mk/

Numri i pjesëmarrësve është i limituar. Pjesëmarrja në punëtori është pa pagesë – të gjitha shpenzimet për akomodim, transport dhe ushqim janë të mbuluara nga organizatorët. Punëtoria do të realizohet nga trajnues me përvojë të FRA, LOJA, KRK-ës.

Gjuhët që do të përdoren gjatë punëtorisë do të jenë gjuha shqipe dhe maqedone dhe do të sigurohet përkthim konsekutiv. Në punëtori do të ketë mundësi për 40 pjesëmarrës. Gjatë selektimit të pjesëmarrësve do të merret parasysh balansi etnik dhe gjinor i grupit si dhe përfaqësimi gjeografik.

Pas mbarimit të secilës punëtori pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të formojnë ekipe dhe të aplikojnë me projekt propozime për aksione nëpërmjet të cilave mund t’i implementojnë aftësitë, shkathtësitë dhe diturinë e përfituar. Projekt koncepti më i mirë prej seciles punëtori do të shpërblehet që të mund te realizohet deri në dhjetor të vitit 2018 me mentorim të profesionistëve me përvojë prej FRA, LOJA, KRK-ës.

Me organizimin e këtyre punëtorive “Projekti për shprehje rinore” ka për qëllim që të rinjtë të bëhen lider në promovimin e lirisë së shprehjes, të drejtat e njeriut, integrimit si dhe të jenë kreatorë të ndryshimeve për një shoqëri të lirë, përgjegjëse dhe inkluzive. Punëtoritë implementohen nga Forumit Rinor Arsimor (FRA), Qendrës për Bashkëpunim Ballkanik – Loja, dhe Këshillit Rinor – Krushevë (KRK) kurse është e financuar nga Unioni Europian në kuadër të IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017.

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.