Повик за учесници на видео работилница „Чекорење низ сеќавањата/Duke ecur me kujtimet“

Зошто луѓето градат споменици? Какви пораки носат спомениците? Како да и пристапиме на историјата одбележана на овој начин? Да ли некои споменици воопшто треба да се подигнат? Кои споменици, поради некои причини, во моментот не постојат? Што за вас би било идеален споменик?

Ова се само некои од темите кои ќе бидат покриени на интерактивната работилница која ја организира Младински образовен форум во Скопје од 22 – 27 .10 2015.

Работилницата е отворена за средношколци од Македонија кои се во втора и трета година од своето образование и ќе се занимава со споменици, историја и пораки и лекции кои тие ги носат, на несекојдневен и интересен начин. Во текот на работилницата, учесниците ќе бидат поделени во три групи и секоја група ќе одбере кој е најинтересен споменик за нив, за понатаму да има можност да ја истражува деталната приказната за неговото создавање. Работилницата опфаќа и стекнување знаења и вештини за снимање на репортажни и документарни видеа за одбраните споменици,  вклучувајќи случајни минувачи.  Видеата кои ќе бидат производ од оваа работилница понатаму ќе бидат прикажувани пред ученици од Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија.

Со вас ќе работат професионални тренери од областа на историја и видео продукција.

Ако сакате да:

–          Научите критички да набљудувате споменици, историја и на кој начин тие влијаат на сегашноста;

–          Се запознаете, се дружите и соработувате со врсници од цела Македонија;

–          Научите да користите камера и монтирате кратки филмови;

–          Поминете 5 активни денови во друштво на меѓународни и македонски тренери.

Тогаш пополнете ја оваа пријава до 14.10.2015,и испратите ја на sanja_stefanovik@mof.org.mk

Потврда за учество ќе им биде испратена на одбраните учесници веднаш по истекот на рокот за пријавување.

Доколку имате дополнителни прашања, слободно можете да испратите мејл на

sanja_stefanovik@mof.org.mk или да не побарате на следниот телефонски број: 02/3139692, локал 103.

Апликацијата можете да ја преземете од овде: македонска / албанска

 

Thirrje për punëtori vizuale  “Duke ecur me kujtimet“ 

Pse njerëzit ndërtojnë përmendore? Cili është mesazhi që japin? Si t’i qasemi historisë të  formuar në këtë mënyrë? A është dashur që disa nga përmendoret të ndërtohen? Cilat përmendore, për shkaqe të caktuara, aktualisht nuk ekzistojnë? Cila për ju do të ishte përmendorja ideale?

Këto janë disa nga temat të cilat do të trajtohen në punëtorinë të cilën e organizon Forumi Arsimor i të Rinjve në Shkup nga  22 – 27 .10 2015.

Punëtoria është e hapur për  nxënësit e shkollave të mesme nga Maqedonia të vitit të dytë dhe të tretë, në arsimin e tyre dhe do të merret me përmendoret, historinë, leksionet si dhe  porosinë që transmetojnë, në mënyrë jo të zakonshme dhe interesante. Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit do të ndahen në tre grupe dhe secili grup do të zgjedh se cila përmendore për ta është më interesante, që të munden më pas të munden hollësisht historinë e forumit të saj. Punëtoritë parasheh edhe fitimin e njohurive  dhe shkathtësive për  xhirim të videove me reportazhe dhe dokumentarë për përmendoret e përzgjedhura. Videot që do të jenë prodhim i kësaj punëtorie më tutje, duke përfshirë edhe kalimtarët e rastit. Videot që  do jenë prodhim i kësaj punëtorie do të transmetohen para nxënëseve nga Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia dhe Serbia.

Mu ju do të punojnë trajnues profesionist nga fusha e historisë dhe video- produksionit.

Nëse dëshironi të:

–          Mësoni me kritikë t’i shqyrtoni përmendoret, historinë dhe si ato ndikojnë në të tashmen;

–          Njiheni, shoqëroheni me bashkëmoshatarët nga e gjithë Maqedonia ;

–          Mësoni të përdorni kamerë dhe të montoni filma me metrazh të shkurtër;

–          Kaloni 5 ditë me shoqëri aktive me trajnues ndërkombëtar dhe  trajner nga Maqedonia.

Atëherë  deri më 14.10.2015 plotësoni këtë aplikacion  dhe dërgoni në adresën elektronike sanja_stefanovik@mof.org.mk

Konfirmim për pjesëmarrje do të marrin pjesëmarrësit e përzgjedhur, menjëherë pas skadimit të afatit.

Nëse keni pyetje shtesë, lirisht  mund të na  dërgoni mejl në adresën :

sanja_stefanovik@mof.org.mk ose të na kontaktoni në numrat e telefonit: 02/3139692, lokal 103.

Сподели