Повик за учесници во циклус “Обуки за младински активизам”

Проект на УСАИД за граѓанско општество
Школа за активно граѓанство

Школата за активно граѓанство ќе се организира за млади и претставници на граѓански организации или неформални групи, со цел да им обезбеди неопходно знаење и вештини за реализирање граѓански иницијативи. Школата е составена од два дела, кои ќе ги спроведуваат Младинскиот образовен форум (МОФ) и Форум-Центарот за стратегиско истражување и документација.
Во рамки на Школата за активно граѓанство, МОФ објавува повик за учесници во циклус од четири обуки за младински активизам на следниве теми:

Слобода на здружување;
Младински политики;
Граѓански иницијативи;
Аргументирано изразување.

Обуките ќе се реализираат во 12 градови во Република Македонија (Скопје, Велес, Штип, Кратово, Делчево, Куманово, Гевгелија, Тетово, Кичево, Дебар, Струга и Битола), во соработка со младинските МОФ центри, во периодот мај – јуни 2012 година.

Обуките се еднодневни и ќе се реализираат за време на викенди (во сабота или недела), во секој од 12-те градови.

Кандидатите за учество на обуките треба да ги исполнат следните услови:

· Да се на возраст од 16 до 25 години;
· Да учествуваат во сите четири обуки;
· Да покажуваат интерес за вклучување во идни граѓански иницијативи;
· Да покажуваат интерес и разбирање за клучните младински проблеми на локално и национално ниво.
Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 3-ти мај 2012 година, преку испраќање CV и пополнета пријава на obuki@mof.org.mk. Пријавата за учество може да се преземе од www.mof.org.mk, www.soros.org.mk  и http://macedonia.usaid.gov/

Бројот на учесници е ограничен. Предност ќе им биде дадена на кандидатите кои не се на раководни функции во невладини организации. Обуките се бесплатни и ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни обучувачи од МОФ и партнерски организации на МОФ. При селекцијата на кандидатите ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите.

Документи за преземање:
Апликација за учесници
[mk]
Повик за учесници [mk][al]
Опис на теми – Обуки за младински активизам
[mk]
[al]

Повеќе информации:
info@mof.org.mk
02/3139 692

Проектот на УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.


PROJEKT I USAID PËR SHOQËRI CIVILE
Shkolla për qytetërim aktiv

Shkolla për qytetërim aktiv do të organizon trajnime për të rinj dhe për përfaqësues të organizatave qytetare apo grupeve joformale, me qëllim që tu siguron dituri dhe shkathtësi të nevojshme për realizimin e iniciativave qytetare. Shkolla përbëhet nga dy pjesë, të cilat do ti zbatojnë Forumi Rinor Arsimor (FRA) dhe Forum – Qendra për hulumtim strategjik dhe dokumentim.

Në kuadër të Shkollës për qytetërim aktiv, FRA-i shpall thirrje për pjesëmarrës në ciklin e katër trajnimeve për aktivizëm rinor në temat në vijim:
Liria e mbledhjes;
Politika rinore;
Iniciativa qytetare;
Shprehje e argumentuar.

Trajnimet do të realizohen në 12 qytete në Republikën e Maqedonisë  (Shkup, Veles, Shtip, Kratovë, Delçevë, Kumanovë, Tetovë, Kërçovë, Dibër, Strugë dhe Manastir), në bashkëpunim me FRA qendrat rinore në periudhën maj-qershor 2012.
Trajnimet janë njëditore dhe do të realizohen gjatë vikendeve (e shtunë apo e diel) në secilin nga këto 12 qytete.

Kandidatët për pjesëmarrje në trajnime duhet ti plotësojnë kushtet në vijim:
Të jenë të moshës prej 16 deri 25 vjeçare;
Të marrin pjesë në katër trajnimet;
Të tregojnë interes për kyçje në iniciativa të ardhshme qytetare;
Të tregojnë interes dhe kuptim për problemet kyçe rinore në nivel lokal dhe nacional.

Të gjithë të interesuarit munden të paraqiten më vonë deri më 3 maj 2012 duke dërguar CV dhe aplikacion në obuki@mof.org.mk. Aplikacioni për pjesëmarrje mundet të shkarkohet në www.mof.org.mk, www.soros.org.mk  dhe http://macedonia.usaid.gov/.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Përparësi do të kenë kandidatët të cilët nuk janë në funksione udhëheqëse në organizata joqeveritare. Trajnimet janë falas dhe do të zbatohen në gjuhën maqedonase nga trajnues me përvojë nga FRA-i dhe organizatat partnere të FRA-it. Gjatë përzgjedhjes së kandidatëve do të merret parasysh baraspesha etnike dhe gjinore e grupeve.

Më tepër informata në:
info@mof.org.mk
02/3139 692

Projektin e USAID për shoqëri civile e zbaton Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në bashkëpunim me katër organizata qytetare: Forumin Rinor Arsimor, Forum – Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Dokumentim, Qendra për Komunikim Qytetar dhe Reaktor – Hulumtim në veprim.

Сподели