Повик за учество на основачкото собрание на Националниот младински совет

Иницијативата за формирање Национален младински совет ги повикува сите младински организации да испратат делегати на основачкото собрание на Советот, кое ќе се одржи од 28 до 30 јуни во Охрид.

Повикот е отворен за сите младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации кои ги исполнуваат критериумите за членство одредени според предлог статутот поднесен од страна на Иницијативниот одбор за основање на НМС (статутот можете да го најдете на www.nms.org.mk)

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи (во скенирана верзија) на info@nms.org.mk:

 1. Статут
 2. Тековна состојба (не постара од 6 месеци)
 3. CV на организацијата (не подолго од 3 страни)
 4. Годишни извештаи за претходните две години
 5. Годишна програма за 2013 година (доколку организацијата поседува таков документ)
 6. Листа на членови на Извршното тело

Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е од 16 мај до 10 јуни (понеделник) 2013 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од 3 претставници од Иницијативниот одбор и 2 претставници од организации кои не се дел од Иницијативниот одбор (надворешни членови), избрани на отворен повик.

Се очекува трошоците за Основачкото собрание да бидат во целост покриени од страна на Иницијативата за основање на НМС за еден делегат по организација.

Иницијативен одбор за основање на Национален младински совет на Република Македонија
__________________________________________________________________

Të nderuar,
Kemi nderin e posaçëm t’ju ftojmë për të marrë pjesë në Kuvendin Themelues të Këshillit Kombëtar të Rinisë që do të mbahet nga  data 28 deri më 30 qershor, 2013 në Ohër.

Ftesa është e hapur për të gjitha organizatat rinore dhe rrjetet e organizatave rinore, që i plotësojnë kriteret për anëtarësim, sipas  propozim-statutit të paraqitur nga Bordi Inicues për krijimin e KKR.

Të gjitha organizatat e interesuara që plotësojnë kriteret për anëtarësim, duhet të parashtrojnë dokumentet e mëposhtme në adresën: info@nms.org.mk:

 1. Statuti;
 2. Gjendja aktuale (jo më e vjetër se 6 muaj);
 3. CV e organizatës aplikuese (jo më tepër se 3 faqe);
 4. Raporte vjetore për dy vitet paraprake dhe ;
 5. Progam vjetorë për vitin 2013 (neqoftëse organizata posedon një dokument të tillë)
 6. Lista e anëtarëve të Kuvendit dhe lista e anëtarëve të Bordit Drejtues.

Nëse do të jetë e nevojshme, Komisioni do të kërkojë nga aplikantët dokumenta shtesë me qëllim verifikimin e kritereve.

Afati i aplikimit është nga data 16 maj deri më 10 qershor 2013.

Aplikimet do të shqyrtohen nga Komisioni për verifikimin e anëtarësisë, i përbërë nga 3 përfaqësues nga Bordi Inicues si dhe dy përfaqësues nga organizatat që nuk janë pjesë e Bordit Inicues (anëtarë të jashtëm).

Bordi Inicues është  organ i përbërë nga 16 organizata. Për më shumë informacione në lidhje me procesin e krijimit të Këshillit Rinor Kombëtar, ju lutemi vizitoni faqen e internetit www.nms.org.mk

Me anë të këtij dokumenti, Bordi Inicues ka nderin të ftojë organizatën tuaj për t’iu bashkuar nismës dhe për të qënë njëra nga themelueset e Këshillit Kombëtar të Rinisë. Shpenzimet për pjesëmarrjen në Kuvendin Themelues do të mbulohen tërësisht nga ana e nismës për krijimin e KKR.

Jemi në dispozicionin tuaj për çdo informacion shtesë, si dhe  shpresojmë në praninë tuaj.
Bordit Inicues për themelimin e Këshillit Kombëtar të Rinisë së Maqedonisë

Сподели