Повик за учество на работилници за млади

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за млади на возраст од 15 до 30 години, за учество во работилници за млади од областа на младинско учество, инклузија, еднаквост и доверба.

Веруваме дека младите имаат моќ да обликуваат посветла иднина, а овие работилници имаат за цел да ве поттикнат и опремат со потребните алатки и знаење за да создадете позитивни промени во вашите заедници. Работилниците ќе се спроведуваат во различни градови низ државата во текот на месец ноември 2023 година. Со учеството, ќе стекнете знаења и практични вештини за поттикнување на вклученоста, промовирање на еднаквост и градење доверба во вашите заедници.

Работилниците ќе бидат спроведени на:

 • 15 ноември во 13:00 часот во Дебар

Тема: „Културен Калеидоскоп“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 17 ноември во 11:00 часот во Прилеп

Тема: Младите за мирот: поттикнување на дијалог и решенија“

 • 18 ноември во 11:00 часот во Битола

Тема: „Бура за култура: Работилница за интеркултурен дијалог“

 • 20 ноември во 11:00 часот во Тетово

Тема: „Кршење на културни бариери“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 21 ноември во 09:00 часот во Струга

Тема: „Кој сум јас иначе? – Работилница за врсничка едукација, идентитет и култура“

 • 23 ноември во 10:00 часот во Гостивар

Тема: „За(едно) – Гостивар без стереотипи, предрасуди и дискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

 • 23 ноември во 11:00 часот во Скопје

Тема: „Пронаоѓање на идентитетот кај младите“

 • 24 ноември во 10:00 часот во Скопје

Тема: „Исти, но специфични и уникатни“

 • 25 ноември во 12:00 часот во Битола

Тема: „Идентитет во дланките: Rаботилница за младинско учество“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

 • 27 ноември во 10:00 часот во Делчево

Тема: „Подигни го гласот: Младински Активизам во Делчево“

 • 28 ноември во 11:00 часот во Скопје

Тема: „Преобликување на перцепциите: идентитет, предрасуди, стереотипи и дискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

 • 29 ноември во 12:00 часот во Велес

Тема: „Стоп за стереотипите, предрасудите и дискриминацијата“

 • 30 ноември во 11:00 часот во Неготино

Тема: „Учествувај, не осудувај – младинско учество и недискриминација“

*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

Како да аплицирате?

За да аплицирате за учество на која било од работилниците, ве молиме пополнете го онлајн формуларот за апликација.

Ве охрабруваме да аплицирате на повеќе работилници. Но, имајте предвид дека има ограничени слободни места за секоја работилница и затоа, не може да бидат избрани сите апликанти. Ве охрабруваме да аплицирате порано за да ги зголемите шансите да обезбедите место.

За какви било прашања, ве молиме контактирајте не на pande_eftimov@mof.org.mk  и ivona_kuzmanovska@mof.org.mk или на +38978421569 и +38978421574.

 

THIRJE PËR PJESËMARRJE NË PUNTORI PËR TË RINJTË

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë– UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rajonal “Të rinjë për përfshirje, barazi dhe besim”, hap një thirrje për të rinjtë e moshave prej 15 deri në 30 vjeçare për të marrë pjesë në puntori për të rinjë nga fusha e pjesëmarrjes rinore, përfshirjes, barazisë dhe besimit.

Ne besojmë se të rinjtë kanë fuqinë të krijojnë një të ardhme më të ndritur, dhe këto puntori kanë për qëllim të ju inkurajojnë dhe të ju pajisin me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të krjuar ndryshime pozitive në bashkësitë tuaja. Puntoritë do të mbahen në qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut gjatë muajit Nëntor. Me pjesëmarrjen tuaj, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi praktike për të nxitur përfshirjen, për të promovuar barazinë dhe për ndërtimin e besimit në bashkësitë tuaja.

Puntoritë do të zhvillohen më:

 • 15 Nëntor në ora 13:00 në Dibër

Tema : „Kaleidoskopi kulturor“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 17 Nëntor në ora 11:00 në Prilep

Tema: Rinia për paqe: „Nxitja dhe zgjidhja e dialogut“

 • 18 Nëntor në ora 11:00 në Manastir

Tema: „Stuhia kulturore:Puntori për dialog ndërkulturor“

 • 20 Nëntor në ora 11:00 në Tetovë

Tema: „Thyerja e barrierave kulturore“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 21 Nëntor në ora 09:00 në Strugë

Tema: „Kush jam unë përndryshe? – Рuntori për edukimin e bashkëmoshatarëve, identitetin dhe kulturën“

 • 23 Nëntor ora 13:00 në Gostivar

Tema: „Për(një) – Gostivari pa stereotipe, paragjykime dhe diskriminim“

*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

 • 23 Nëntor në ora 11:00 në Shkup

Тема: „Gjetja e identitetit tek të rinjtë“

 • 24 Nëntor në ora 10:00 në Shkup

Tema: „Të njejtë, por specifik dhe unik“

 • 25 Nëntor në ora 12:00 në Manastir

Tema: „Identiteti në pëllëmbë të duarve: Puntori për pjesëmarrje rinore“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

 • 27 Nëntor në ora 10:00 në Dellçevë

Tema: „Ngrije zërin: Aktivizmi rinor në Dellçevë“

 • 28 Nëntor në ora 11:00 në Shkup

Tema: „Riformësimi i perceptimeve: Identiteti, paragjykimet , stereotipet dhe diskriminimi“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

 • 29 Nëntor në ora 12:00 në Veles

Tema: „Stop stereotipeve, paragjykimeve dhe diskriminimit“

 • 30 Nëntor në ora 11:00 në Negotinë

Tema: „Merrni pjesë, mos gjykoni – pjesëmarrja rinore dhe mosdiskriminimi“

*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedonase.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për të marrë pjesë në ndonjë nga puntoritë, ju lutemi plotësoni formularin online të aplikimit.

Ju inkurajojmë të aplikoni në më shumë puntori. Por kini parasysh se numri i pjesëmarrësve në çdo puntori është i kufizuar prandaj nuk mund të zgjidhen të gjithë aplikuesit. Ju inkurajojmë që të aplikoni sa më shpejt në mënyrë që te keni shanse më të mëdhaja për të siguruar një vend.

Për çfardo lloj pyetje, ju lutemi na kontaktoni në pande_eftimov@mof.org.mk ose +38978421569 dhe ivona_kuzmanovska@mof.org.mk ose në +38978421569 dhe +38978421574.

 

Сподели